« Secţiuni « Articole « RNSJOpiniiPovestim cărţi
Opinii

Administrarea probelor de către avocați sau consilieri juridici, art. 366-388 C. proc. civ. 10 întrebări și răspunsuri
16.09.2020 | Cristina Diana TOMA

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice
Cristina Diana Toma

Cristina Diana Toma

Instituția administrării probelor de către avocat sau consilier juridic a fost introdusă pentru prima dată prin OUG nr. 138/2000 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă în Codul de procedură civilă din 1865, fiind mai apoi abrogată prin OUG nr. 51/2001, pentru ca ulterior să fie introdusă prin Legea nr. 219/2005 privind aprobarea OUG nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă.

Codul de procedură civilă, Legea nr. 134/2010, intrat în vigoare la data de 15 februarie 2020 în Cartea a II-a intitulată Procedura contencioasă, Capitolul II Judecata, Secțiunea a II-a Cercetarea procesului Subsecțiunea a 4-a prevede în continuare posibilitatea administrătii probelor de către avocați sau consilieri juridici.

1. Care este domeniul de aplicare?

Prevederile art. 366 C. proc. civ dispun în sensul că posibilitatea administrării probelor în procesul civil de către avocați este aplicabilă tuturor litigiilor civile.

De la această regulă sunt prevăzute următoarele excepții:

1. Litigiile care privesc starea civilă și capacitatea persoanelor;

2. Litigiile care privesc relațiile de familie;

3. Litigiile care privesc orice alte drepturi asupra cărora legea nu permite a se face tranzacție.

2. În ce moment procesual se poate dispune ca probele să fie administrate de către avocați?

Potrivit art. 367 C. proc. civ la primul termen de judecată la care părțile au fost legal citate și dacă acestea sunt prezente sau reprezentate, instanța le va întreba dacă sunt de acord ca probele să fie administrate de către avocați.

Tot la primul termen de judecată părțile, prezente personal sau reprezentate, pot conveni ca avocații care le asistă și le reprezintă să administreze probele în cauză, potrivit dispozițiilor subsecțiunii privitoare la administrarea probelor de către avocați.

3. Care este termenul administrării probelor?

Potrivit dispozițiilor art. 371 C. proc. civ termenul pentru administrarea probelor de către avocați se stabilește de către instanță ținându-se seama de volumul și complexitatea probelor, termen ce nu va putea depăși 6 luni.

Termenul stabilit conform art. 371 alin. 1 C. proc.civ poate fi prelungit de către instanță dacă în cursul administrării probelor intervin următoarele situații expres prevăzute de lege:

1. Se invocă o excepție sau un incident procedural asupra căruia, potrivit legii, instanța trebuie să se pronunțe; în acest caz, termenul se prelungește cu timpul necesar soluționării excepției sau incidentului;

2. A încetat, din orice cauză, contractul de asistență juridică dintre una dintre părți și avocatul său; în acest caz, termenul se prelungește cu cel mult o lună pentru angajarea altui avocat;

3. Una dintre părți a decedat; în acest caz, termenul se prelungește cu timpul în care procesul este suspendat potrivit art. 412 alin. 1 pct. 1 Cod procedură civilă sau cu termenul acordat părții interesate pentru introducerea în proces a moștenitorilor;

4. În orice alte cazuri în care legea prevede suspendarea procesului, termenul se prelungește cu perioada suspendării, dispozițiile art. 411 alin. 1 pct. 2 Cod procedură civilă nefiind însă aplicabile.

4. Care este programul administrării probelor?

Conform art. 372 C. proc. civ avocații părților vor prezenta instanței programul de administrare a acestora purtând semnătura avocaților, în care se vor arăta locul și data administrării fiecărei probe în cel mult 5 zile de la încuviințarea probelor. Programul se încuviințează de instanță, în camera de consiliu, și este obligatoriu pentru părți și avocații lor.

Atunci când procesul necesită și prezența procurorului programul încuviințat de instanță este comunicat de îndată procurorului.

Probele pot fi administrate în cabinetul unuia dintre avocați sau în orice alt loc convenit dacă natura probei impune aceasta. Părțile, prin avocați, sunt obligate să își comunice înscrisurile și orice alte acte, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau în alt mod direct, sub luare de semnătură.

Data convenită pentru administrarea probelor poate fi modificată cu acordul tuturor părților.

În cazul în care administrarea probei nu este posibilă din motive obiective, va fi stabilit un nou termen, iar în cazul în care părțile nu se înțeleg va fi sesizată instanța.

Nerespectarea nejustificată a programului atrage decăderea părții din dreptul de a mai administra proba respectivă.

Cheltuielile necesare administrării probelor vor fi stabilite și achitate conform dispozițiilor art. 262 C. proc. civ.

 5. Ce probe pot fi administrate de către avocați?

Probele ce pot fi administrate de către avocați conform prevederilor prezentei subsecțiuni referitoare la administrarea probelor de către avocați sau consilieri juridici sunt: proba cu înscrisuri conform art. 374 și 375 C. proc. civ, proba cu martori conform art. 376, 377 și 378 C. proc. civ, proba cu expertiza conform art. 379 C. proc.civ, cercetarea la fața locului conform art. 380 C. proc. civ., interogatoriul conform art. 381 C. proc. civ.

6. În ce condiții intervine instanța de judecată când probele sunt administrate de către avocați?

Potrivit art. 373 C. proc. civ dacă în cursul administrării probelor una dintre părți formulează o cerere, invocă o excepție, inadmisibilitatea vreunei probe sau orice alt incident privind administrarea probelor, aceasta va sesiza instanța care, cu citarea celeilalte părți, prin încheiere dată în camera de consiliu, se va pronunța de îndată, iar când este necesar, în cel mult 15 zile de la data la care a fost sesizată.

Încheierea poate fi atacată numai odată cu fondul procesului.

În cazul în care se ivesc incidente privind probele, instanța, în condițiile art. 373, va hotărî asupra cererii de înlocuire a martorilor, de ascultare din nou sau de confruntare a acestora.

În condițiile alin. 1 art. 382, instanța se va pronunța cu privire la cererea de a se admite noi martori sau alte probe ce se dovedesc necesare și care nu puteau fi prevăzute pentru a fi solicitate.

7. Cum se încheie procedura administrării probelor de către avocați în vederea prezentării dosarului la instanță?

Conform art. 383 C. proc. civ după administrarea tuturor probelor încuviințate de instanță reclamantul, prin avocatul său, va redacta concluziile scrise privind susținerea pretențiilor sale. Concluziile scrise ale reclamantului vor fi comunicate celorlalte părți din proces și cand este cazul Ministerului Public, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau le va înmâna în mod direct, sub luare de semnătură.

După primirea concluziilor scrise ale reclamantului fiecare parte, prin avocatul său, va redacta propriile concluzii scrise pe care le va comunica, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau le va înmâna în mod direct, sub luare de semnătură, reclamantului, celorlalte părți și Ministerului Public când este cazul.

În continuare astfel cum prevede art. 384 C. proc. civ avocații părților vor alcătui pentru fiecare parte câte un dosar și unul pentru instanță, în care vor depune câte un exemplar al tuturor înscrisurilor prin care, potrivit legii, se constată administrarea fiecărei probe.

Dosarele astfel alcătuite vor fi numerotate, șnuruite și vor purta semnătura avocaților părților pe fiecare pagină.

La expirarea temenului stabilit de instanță avocații părților vor prezenta împreună instanței dosarul cauzei.

8. Cum se desfășoară judecarea cauzei?

După primirea dosarului, instanța va fixa termenul de judecată, dat în cunoștința părților, care nu va putea fi mai lung de 15 zile de la data primirii dosarului.

La termenul fixat și dat în cunoștința părților, instanța va putea hotărî, pentru motive temeinice și după ascultarea părților, să se administreze noi probe sau să se administreze nemijlocit în fața sa unele dintre probele administrate de avocați.

În acest scop, instanța va stabili termene scurte, în continuare, date în cunoștință părților. Pentru prezentarea în fața instanței martorii vor fi citați în termen scurt, cauzele fiind considerate urgente.

Când la termenul de judecată fixat și dat în cunoștința părților, instanța socotește că nu este necesară administrarea de noi probe sau a unora dintre cele administrate de avocați, va proceda la judecarea în fond a procesului, acordând părților cuvântul pentru a pune concluzii prin avocat.

9. Când sunt aplicabile dispozițiile secțiunii a 3-a „Probele” a secțiunii a 2-a a capitolului II?

Dispozițiile secțiunii a 3-a ,”Probele” a secțiunii a 2-a a capitolului II sunt aplicabile, dacă în prezenta secțiune nu se prevede altfel.

Astfel probele propuse de părți și încuviințate de către instanța de judecată vor fi administrate potrivit dispozițiilor generale ținându-se seama de particularitățile prevăzute în Subsecțiunea a 4-a referitoare la administrarea probelor de către avocați sau consilieri juridici.

10. Care sunt sancțiunile în cazul încălcării obligațiilor privind desfășurarea procesului?

În cazurile și condițiile prevăzute de dispozițiile art. 187–190 Cod procedură civilă referitoare la încălcarea obligațiilor privind desfășurarea procesului și a modului de stabilire a sancțiunilor, la cererea avocatului sau a părții interesate instanța poate lua măsura amenzii judiciare și obligării la plata de despăgubiri.

CONCLUZII

Deși este o temă existentă și în Vechiul Cod de procedură civilă prezentată de către literatura de specialitate ca neaplicată până în prezent aceasta a fost preluată și de Noul Cod de procedură civilă cu unele îmbunătățiri.

Rațiunea instituirii acestei reglementări este în continuare aceea de a degreva instanța de judecată, dar și o responsabilizare a participanților la actul de justiție, astfel încât pricina dedusă judecății să fie soluționată într-un termen rezonabil.

Având în vedere contextul actual în care măsurile de protecție în vederea limitării răspândirii noului coronavirus, utilizarea acestei proceduri ar degreva instanțele de judecată, ar limita interacțiunea părților din dosar cu alți justițiabili prezenți în sala de judecată la ședința de judecată, avocații și consilierii juridici dispunând de suficient timp în interiorul termenului de 6 luni acordat de instanță în vederea administrării probelor necesare soluționării cauzei încuviințate de instanța de judecată.

Astfel în situația în care părțile din dosar sunt asistate sau reprezentate prin avocat sau consilier juridic ar fi recomandat ca instanța să pună în discuție posibilitatea administrării probelor de către avocați sau consilieri juridici, dar și părțile să solicite instanței să încuviințeze administrarea probelor conform procedurii de administrare a probelor prin avocați sau consilieri juridici.

Deși legea nu prevede dacă administrarea probelor prin avocați sau consilieri juridici este posibilă și atunci când o parte sau mai multe părți sunt asistate sau reprezentate prin avocat, respectiv avocați, iar cealaltă parte este asistată sau reprezentată prin consilier juridic apreciez că această situație nu este contrară legii, așadar procedura administrării probelor prin avocați sau consilieri juridici este posibilă în următoarele cazuri: avocat-avocat, avocat – avocați, avocat-consilier juridic, avocați – consilier juridic, avocat- consilieri juridici, avocați – consilieri juridici, consilier juridic – consilier juridic, consilier juridic –  consilieri juridici.

De asemenea, administrarea probelor de către avocați sau consilieri juridici constituie si un avantaj patrimonial, ce constă în posibilitatea restituirii a jumătate din suma achitată cu titlu de taxă judiciară de timbru, în cazul în care probele au fost administrare de avocați sau consilieri juridici, prevăzută în art. 45 alin. 1 lit. h și alin. 2 teza a doua din OUG 80/2013.

Avocat Cristina Diana Toma

 
Secţiuni: Articole, Content, Opinii, Procedură civilă, RNSJ, Selected, Studii | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus
Gratuit pentru studenţi
Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD