Secţiuni » Articole » Opinii
OpiniiPovestim cărţiImaginarul dreptului
Condiţii de publicare

TZA News. Dreptul mediului / 22 septembrie 2020


23.09.2020 | Ciprian DRAGOMIR, Bogdan HALCU
Secţiuni: Articole, Content, Dreptul mediului, Opinii, Selected
JURIDICE - In Law We Trust
Ciprian Dragomir

Ciprian Dragomir

Bogdan Halcu

Bogdan Halcu

Sumar:
1. Instrucțiuni de utilizare a aplicației informatice Sistemul informatic de asigurare a trasabilității deșeurilor („SIATD”), în vederea monitorizării și verificării corectitudinii tranzacțiilor cu deșeuri de ambalaje
2. Reglementare cu impact asupra activității organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului („OIREP”)

Ordinul nr. 1595/2020 pentru aprobarea Instrucțiunilor de utilizare a aplicației informatice Sistemul informatic de asigurare a trasabilității deșeurilor (SIATD), în vederea monitorizării și verificării corectitudinii tranzacțiilor cu deșeuri de ambalaje în sistemul răspunderii extinse a producătorului

Ordinul nr. 1595/2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 25 august 2020. Actul normativ a intrat în vigoare la data publicării.

Baza legală a emiterii ordinului o constituie prevederile art. 10 alin. (8) și (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu („OUG nr. 196/2005”) și ale art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2019, care prevăd necesitatea implementării aplicației informatice SIATD de către Administrația Fondului pentru Mediu („AFM”).

Cele mai importante prevederi ale Ordinului nr. 1595/2020 pot fi sumarizate după cum urmează.

1. SIATD este destinat următoarele categorii de utilizatori:

a) organizaţiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului („OIREP”);

b) persoanele juridice care gestionează deșeuri de ambalaje ale căror costuri nete și/sau costuri de colectare/valorificare/sortare/tratare/raportare sunt finanțate de către OIREP[1], anume:

(i) operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare, salubrizare, sortare, tratare, asociaţii de dezvoltare intracomunitară, unităţi administrativ-teritoriale;

(i) operatorii economici care desfăşoară activităţi de valorificare/reciclare.

2. Începând cu data de 1 ianuarie 2021, utilizarea aplicației informatice SIATD puse la dispoziție gratuit de AFM este obligatorie.

Neutilizarea acestui soft constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 80.000 RON la 100.000 RON[2].

3. Cererile de înrolare în platforma SIATD pot fi transmise începând cu data de 15 septembrie 2020, în baza modelului de cerere prevăzut în anexa nr. 1 a instrucțiunilor Ordinului nr. 1595/2020. Contul de acces generat utilizatorilor ca urmare a înrolării va permite accesarea funcționalităților platformei (vizualizare, încărcare/modificare documente pivind gestionarea deșeurilor de ambalaje, comunicarea de cereri, solicitări, notificări etc.)[3].

4. SIATD este menit să permită monitorizarea și verificarea în timp real, la nivel de document financiar-contabil și justificativ, a tranzacțiilor cu deșeuri de ambalaje pentru care OIREP, finanțează costurile prevăzute în Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje („Legea nr. 249/2015”).

5. Datele și informațiile vor fi înregistrate în SIATD de utilizatori după cum urmează:

a) OIREP va înregistra date referitoare la:

(i) propria capacitate (date de identificare, activități autorizate prin licența de operare / autorizația de mediu, capacitățile de colectare și procesare, tipul de deșeuri de ambalaje care pot fi contractate, punctele de lucru, inclusiv coordonatele GPS ale acestora);

(ii) oricare dintre cocontractanții săi, din categoriile de utilizatori prevăzuți la pct.1, lit. b) de mai sus (anume, data și numărul contractelor având ca obiect tranzacțiile cu deșeuri de ambalaje, valabilitatea acestora și datele de identificare ale cocontractanților; cantitățile și tipul de deșeuri de ambalaje estimate a fi tranzacționate).

b) Persoanele juridice prevăzute la pct. 1, lit. b) de mai sus vor înregistra în SIATD, înainte de efectuarea fiecărei operațiuni de achiziție/ vânzare/ transport/ recepție de deșeuri de ambalaje, informațiile referitoare la:

(i) datele de identificare și coordonatele de contact ale contractanților;

(ii) cantitățile și tipul de deșeuri de ambalaje tranzacționate;

(ii) OIREP-ul în numele căruia se efectuează respectiva tranzacție;

(iv) avizul de însoțire a mărfii și informații cuprinse în factură, astfel seria și numărul, data emiterii, cumpărătorul și vânzătorul;

(v) fotografii, din mai multe unghiuri, ale încărcăturii și ale mijlocului de transport încărcat înaintea deplasării,

6. La inițierea unei tranzacții cu deșeuri aplicația SIATD va genera: (i) formulare standard menite să fie completate cu detaliile deșeurilor de către utilizatori[4], și (ii) pe fiecare formular completat un cod unic de tranzacție a deșeurilor de ambalaje, pentru fiecare transport/tranzacție cu deșeuri de ambalaje înregistrat(ă) în platformă.

Ulterior, fiecare utilizator care preia deșeuri de ambalaje în vederea valorificării/reciclării/tratării/revânzării are obligația de a confirma cantitatea netă și cantitatea brută de deșeuri tranzacționate, pe tip de material, prin validarea codurilor unice aferente acestora într-un termen de maximum 5 zile de la data recepției deșeurilor. În situația în care recepția deșeurilor de ambalaje se realizează înainte de înrolarea persoanelor juridice prevăzute la pct. 1, lit. b) de mai sus, termenul prevăzut de 5 zile calculează de la data înrolării pe platforma SIATD.

În cazul în care codul unic de tranzacție nu este confirmat, tranzacția nu este luată în calcul pentru îndeplinirea obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare.

7. OIREP va finanța costurile prevăzute în Legea nr. 249/2015 numai după confirmarea în SIATD a cantităților de deșeuri de ambalaje recepționate.

Ordinul nr. 1555/2020 pentru modificarea și completarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1362/2018

Ordinul nr. 1555/2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 26 august 2020. Actul normativ a intrat în vigoare la data publicării.

Justificarea emiterii Ordinului nr. 1555/2020, consemnată în Referatele de aprobare aferente proiectelor acestui ordin publicate pe site-ul Ministerului Mediului în ultimul an, a fost aceea că se dorește clarificarea aspectelor ce vizează:

– activitatea operatorilor economici care optează pentru îndeplinirea obligațiilor de răspundere extinsă a producătorilor prin intermediul unui OIREP; și

– categoriile de costuri eligibile a fi recuperate de la acești operatori.

Aceste referate nu detaliază însă aspectele supuse modificării în cadrul Ordinului nr. 1555/2020.

Cele mai importante prevederi ale Ordinului nr. 1555/2020 pot fi sumarizate după cum urmează:

1. Reglementarea unor noi obligații în sarcina OIREP în scopul asigurării transparenței activității prin:

a) afișarea pe pagina de început a site-ului propriu, direct sau prin intermediul unui link, a cantității contractate de ambalaje pe tip de material, pentru care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului și care devin deșeuri în fluxul municipal, și să actualizeze trimestrial informațiile;

b) implementarea unui link securizat prin care să raporteze către acționari și operatorii economici pentru care au preluat răspunderea valoarea sumelor care nu au ca obiect finanțarea costurilor de gestionare a deșeurilor de ambalaje plătite către terți; totodată, informațiile accesibile în acest link trebuie să fie puse la dispoziția Comisiei de Supraveghere, la cererea acesteia;

2. Amendamente privind activitățile ce pot fi desfășurate de orice OIREP care deține o licență de operare, după cum urmează:

a) reglementarea posibilității OIREP de a colabora cu:

(i) operatorii economici notificați și/sau înregistrați care preiau ambalaje folosite/deșeuri de ambalaje de la populație, fie direct, fie de la puncte de colectare/stații de sortare; precum și cu

(ii) operatorii economici colectori autorizați care preiau ambalaje folosite/deșeuri de ambalaje din industria hotelieră, a serviciilor alimentare, în special unitățile care organizează evenimente, pregătesc și servesc alimente și băuturi, prin încheierea de contracte pentru includerea cantităților de deșeuri de ambalaje gestionate de către aceștia la îndeplinirea obiectivelor de reciclare și valorificare.

b) acoperirea, cu prioritate[5] a costurilor nete pentru deșeurile de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare, în limita cantităților de ambalaje devenite deșeuri în fluxul municipal preluate prin contract de la operatorii economici responsabili, pe baza „ponderii”.

Acest concept este definit în anexa nr. 4 la ordin drept „alocarea direct proporțională organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, de către autoritățile publice locale sau, după caz, cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară mandatate, a cantităților de deșeuri de ambalaje rezultate în aria geografică în care își desfășoară acestea activitatea”.

c) înlocuirea activității de comerț cu deșeuri de ambalaje din deșeuri municipale din art. 17, lit. q), pct. (vi) și indicarea în locul acesteia a activității de preluare prin terți a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale, prevăzute la art. 16, alin. (9) lit. h) din Legea nr. 249/2015, pentru care OIREP a acoperit costurile de gestionare potrivit Legii nr. 249/2015, în vederea valorificării de către operatorii economici autorizați;

3. Amendamente privind costurile pe care OIREP are dreptul să le includă în contribuțiile financiare percepute operatorilor economici pentru care îndeplinește obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, astfel:

a) reglementarea posibilității includerii costurilor de raportare și colectare ale operatorilor economici indicați la pct. 2, lit. a) de mai sus;

b) eliminarea limitei valorice de 40 lei/tonă aferentă costurilor pentru promovarea de campanii de informare și educare a publicului, derulate de către OIREP împreună cu autoritățile publice locale sau, după caz, cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară;

Totodată, se precizează faptul că aceste costuri vor cuprinde inclusiv „proiecte-pilot pentru stimularea colectării separate, a reutilizării și a reciclării, direct proporțional cu cantitățile de ambalaje pentru care au obligația de a acoperi costurile nete, incluzând saci, pubele, containere, și/sau alte sisteme digitale care generează, măsoară, prelucrează sau stochează informații privind gestionarea și monitorizarea cantităților de deșeuri, precum ambalajele devenite deșeuri în fluxul municipal”.

c) eliminarea limitei valorice de 3 lei/tonă aferentă costurilor pentru promovarea de campanii de informare și educare a publicului și a operatorilor economici, derulate de OIREP împreună cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului; aceste costuri vor fi acoperite „în limita cantităților de ambalaje pentru care OIREP implementează răspunderea extinsă a producătorului”;

4. Reglementarea „sistemului de grilă” precizat în art. 26, alin. (3) din Legea nr. 249/2015, având ca obiect evaluarea gradului de îndeplinire a obligațiilor de către OIREP în scopul avizării anuale[6].

Potrivit modificărilor aduse de Ordinul nr. 1555/2020:

a) sistemul grilă este detaliat în Anexa nr. 1 la ordin prin raportare la obligațiile OIREP și punctajul aferent fiecărei obligații descrise în cadrul acestei grile.

b) dreptul de operare a OIREP va fi retras în cazul în care la avizarea anuală OIREP: (i) nu obține minimum 80 de puncte, prin aplicarea grilei sus menționate, sau (ii) nu furnizează documentele necesare efectuării evaluării;

c) decizia de retragere a licenței trebuie afișată de OIREP pe pagina proprie de internet, la loc vizibil, iar reautorizarea OIREP poate fi solicitată după împlinirea unui termen de 12 luni de la data retragerii dreptului de operare.


[1] În acest sens a se vedea art. 10 alin. (9) din OUG nr. 196/2005 și art. 2 alin. (2) din Ordinul nr. 1595/2020.
[2] În acest sens a se vedea art. 15, alin. (5) din OUG nr. 196/2005.
[3] Până la aprobarea de către AFM a noii cereri de înrolare (în cazul în care durata aprobată inițial a expirat), accesul respectivei persoane în cadrul SIATD va fi suspendat.
[4] Formularul de încărcare – descărcare deșeuri nepericuloase” prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;  anexa nr. VII „Informații care însoțesc transferurile de deșeuri, menționate la articolul 3 alineatele (2) și (4)” la Regulamentul (CE) nr. 1.379/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007 de modificare a anexelor IA, IB, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind transferurile de deșeuri, pentru a ține seama de progresele și evoluțiile tehnice aprobate în temeiul Convenției de la Basel, dacă este cazul.
[5] Prin contractele, parteneriatele sau alte forme de colaborare încheiate cu autoritățile publice locale sau, după caz, cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară mandatate
[6] În același timp, a fost modificat și conținutul informațiilor minime ce trebuie incluse în raportul anual de activitate al unui OIREP care va fi verificat în cadrul procedurii de avizare


Ciprian Dragomir, Partner ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII
Bogdan Halcu, Managing Associate ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII

Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti