Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Arbitraj
Arbitraj
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Official partner: Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional CCIR

Arbitraj CCI Paris. Cerere de suspendare a hotărârii arbitrale respinsă de Curtea de Apel. Admitere suspendare provizorie în contestație la executare de Judecătorie. Strămutare


29.10.2020 | Cătălin I. RADBÂȚĂ, Ștefan DUDAȘ
Secţiuni: Arbitraj, Articole, Content, Opinii, Selected, Studii
JURIDICE - In Law We Trust
Catalin I. Radbata

Cătălin I. Radbâță

Ștefan Dudaș

Ștefan Dudaș

Prezentul articol își propune să prezinte o situație de admitere a strămutării unui dosar de contestație la executare a unei hotărâri arbitrale pronunțate în temeiul regulilor de arbitraj ale CCI cu sediul în Paris. După ce suspendarea efectelor hotărârii arbitrale a fost respinsă de Curtea de Apel București, ulterior în cadrul contestației la executare împotriva aceleiași executări, deși nu s-au adus alte motive de debitorul autoritate din județul Satu Mare, Judecătoria Satu Mare a admis suspendarea provizorie solicitată de autoritate. Creditorul a formulat imediat cerere de strămutare, iar Curtea de Apel Oradea a strămutat dosarul de contestație la executare pentru ca suspendarea executării să fie judecată de altă instanță.

1. Hotărârile arbitrale pronunțate sub egida regulilor de arbitraj CCI cu locul arbitrajului în România sunt hotărâri definitive naționale

Importanța calificării unei hotărâri arbitrale ca națională sau străină prezintă o importanță deosebită sub aspectul executării acesteia. Dacă hotărârea este națională, atunci potrivit art. 606 Cod proc. civ. aceasta devine definitivă și obligatorie de la data comunicării către părți, și poate fi pusă în executare ca orice hotărâre națională. Dacă în schimb este o hotărâre arbitrală străină, atunci punerea în executare presupune în prealabil procedura recunoașterii acesteia prevăzută de art. 1126 și urm. Cod proc. civ., și abia ulterior se poate demara executarea silită.

În speță, între reclamantul societate română și o autoritate publică din județul Satu Mare a fost încheiat un contract de execuție lucrări. Pentru soluționarea disputelor părțile au convenit să recurgă la arbitraj în temeiul regulilor de arbitraj CCI și au stabilit că locul arbitrajului să fie București, România. În anul 2016 reclamanta a inițiat procedura arbitrală împotriva autorității publice prin înregistrarea unei cereri de arbitrare la Secretariatul CCI. În iulie 2020 tribunalul arbitral a pronunțat hotărârea arbitrală prin care autoritatea pârâtă a fost obligată la plata unei sume de peste 800.000 de lei. După pronunțarea și comunicarea hotărârii arbitrale, în conformitate cu dispozițiile art. 606 Cod proc. civ.[1], reclamanta a demarat executarea silită împotriva autorității, obținând la Judecătoria Satu Mare încuviințarea executării silite la începutul lui august 2020.

Potrivit art. 1124 Cod proc. civ. „[s]unt hotărâri arbitrale străine orice sentințe arbitrale de arbitraj intern sau internațional pronunțate într-un stat străin și care nu sunt considerate hotărâri naționale în România”. Așadar, în calificarea unei hotărâri arbitrale ca străină sau națională un rol important îl joacă locul arbitrajului și locul pronunțării acesteia. În acest sens, în cauză, potrivit art. 31 alin. (3) din Regulile CCI din 2012 (aplicabile disputei), „[h]otărârea va fi considerată a fi pronunțată la locul arbitrajului și la data menționată în aceasta.” Locul arbitrajului fiind stabilit la București, România, rezultă că hotărârea arbitrală din speță a fost pronunțată în România și este o hotărâre națională. Drept urmare, independent de faptul că procedura arbitrală s-a desfășurat sub egida regulilor de arbitraj CCI cu sediul în Paris, că procedura de deliberare care a stat la baza hotărârii arbitrale s-a desfăsurat în afara locului arbitrajului, și că arbitrii aveau în parte sediul profesional în străinătate, hotărârea rămâne una națională.[2]

2. Cererea de suspendare a efectelor hotărârii arbitrale. Încheierea definitivă a Curții de Apel București cu privire la suspendare

Fiind o hotărâre arbitrală națională, hotărârea în cauză potrivit art. 615 Cod proc. civ. „constituie titlu executoriu și se execută silit întocmai ca o hotărâre judecătorească”. Reclamanta a demarat executarea silită însă în conformitate cu 608-613 Cod proc. civ., autoritatea din Satu Mare a formulat cerere de anulare și suspendare a efectelor hotărârii la Curtea de Apel București.

Cu privire la suspendarea efectelor hotărârii, autoritatea a invocat 3 (trei) motive principale:

(i) că suspendarea se impune deoarece creditoarea este o societate în insolvență[3] și astfel întoarcerea executării se poate dovedi ineficace;

(ii) că valoarea creanțelor din tabelul preliminar al creditoarei în insolvență depășește suma de 130 de milioane de lei, și prin urmare din nou întoarcerea executării se poate dovedi insuficientă ca remediu, având în vedere concursul tuturor creditorilor;

(iii) că suma pusă în executare este una semnificativă și s-ar periclita activitatea prin executare activitatea autorității.

În apărare, societatea creditoare a contracarat argumentele autorității după cum urmează, acestea fiind reținute întocmai de Curtea de Apel București care prin Încheierea din 18.08.2020 a respins definitiv cererea de suspendare.

Cu privire la primul motiv, s-ar arătat că deși creditoarea este în insolvență, aceasta continuă activitățile și fluxul de numerar și plățile efectuate lunar, așa cum reiese din rapoartele administratorului judiciar publicate în BPI, depășesc valoarea supusă executării.

Cu privire la al doilea motiv, Curtea de Apel București a arătat că autoritatea „se află într-o importantă confuzie cu privire la caracterul sumelor pe care le-ar achita; astfel, acestea provenind dintr-un titlu executoriu stabilit ulterior deschiderii procedurii insolvenței și posibil a fi plătite ca atare ulterior acestui moment ar avea natura (în cazul întoarcerii executării) unor creanțe curente, astfel încât nu ar intra în niciun fel în concurs cu creanțele anterioare procedurii, înscrise la masa credală, în sumă de 130 de milioane de lei”.

Legat de al treilea motiv, anume nivelul ridicat al sumei executate, Curtea de Apel București a subliniat că „argumentul sumei considerabile nu poate fi primit ca decisiv întrucât executorialitatea nu poate depinde în esență de cuantumul sumei; de asemenea, nu s-a făcut în concret dovada că această sumă ar fi de natură a afecta important, în concret, activitatea petentei”.

Conchizând, în mod judicios Curtea de Apel București a respins cererea de suspendare arătând că instanțele nu pot aprecia asupra oportunității suspendării în general, „pentru motive abstracte, ci să constate că, la cazul concret, executarea ce ar anticipa hotărârea ar avea un potențial periculos”.

3. Contestația la executare și suspendare provizorie acordată de Judecătoria Satu Mare

A doua zi după respingerea suspendării, respectiv la 19.08.2020, autoritatea a formulat contestație la executare la Judecătoria Satu Mare împotriva executării silite a hotărârii arbitrale și solicitare de suspendare și suspendare provizorie, conform art. 719 Cod proc. civ. În motivarea cererii de suspendare, autoritatea a reluat argumentele deja respinse de Curtea de Apel București, anume starea de insolvență a creditoarei, posibila ineficacitate a unei întoarceri a executării silite, și cuantumul ridicat al creanței. Unicul argument în plus precizat de autoritate față de ce se judecase la Curtea de Apel București, a fost că hotărârea arbitrală ar fi una străină, și prin urmare nu este titlu executoriu.

Creditoarea a formulat întâmpinare la Judecătoria Satu Mare, arătând din nou motivele care au dus la respingerea suspendării la Curtea de Apel București. Totodată, s-a arătat că susținerea că hotărârea arbitrală ar fi străină, este lipsită prima facie de orice fundament, deoarece locul arbitrajului a fost București și hotărârea arbitrală este una națională.

În pofida apărărilor și a hotărârii anterioare a Curții de Apel București, Judecătoria Satu Mare a acordat la 24.08.2020 suspendarea provizorie. S-a reținut în special urgența măsurii, și faptul că eventualitatea popririi unor conturi care conțin sume cu o altă destinație, „precum și punerea debitorului în situația de a obține întoarcerea executării în situația admiterii contestației la executare, produc efecte mai grave sub aspectul prejudiciului produs prin luarea măsurii, decât potențarea executării silite, prin suspendarea provizorie a acesteia”. De asemenea, Judecătoria Satu Mare a mai reținut că și incidența procedurii insolvenței, raportat la „procedura specială de repartizare a sumelor între creditorii societății aflate în insolvență” constituie un motiv care justifică suspendarea provizorie.

Judecătoria Satu Mare nu a făcut nicio apreciere însă cu privire la susținerea autorității că hotărârea arbitrală nu ar fi una națională, singurul element care diferea față de susținerile din fața Curții de Apel București ale autorității, susțineri prezentate Judecătoriei.

4. Strămutarea admisă de Curtea de Apel Oradea la cererea creditorului

Deoarece soluția Judecătoriei Satu Mare a venit în totală contradicție cu cele dezlegate cu mai puțin de o săptămână înainte de Curtea de Apel București, la 27.08.2020 creditorul a formulat cerere de strămutare a contestației la executare la Curtea de Apel Oradea. La data de 16.09.2020 Curtea de Apel Oradea a admis cererea de strămutare a cauzei, raportat la motivele invocate de creditoare, după cum urmează:

(i) calitatea contestatorului de autoritate din Satu Mare.

(ii) obținerea unei soluții favorabile pentru autoritate, diametral opusă de cea a instanței neutre, anume Curtea de Apel București, față de argumente similare, la mai puțin de o săptămână distanță.

(iii) imixtiunea autorității în actul de executare realizat de executorul judecătoresc: autoritatea a trimis repetate notificări executorului pentru oprirea executării, „sub sancțiunea măsurilor legale care se impun”.

(iv) ignorarea totală a hotărârii și motivării Curții de Apel București pronunțată la 18.08.2020.

(v) faptul că susținerea că hotărârea arbitrală ar fi una străină nu are niciun fundament, mai ales în contextul în care anterior, autoritatea a formulat acțiune în anulare în temeiul dispozițiilor ce privesc hotărârile arbitrale naționale.

(vi) faptul că toate aceste aspecte fuseseră prezentate Judecătoriei prin întâmpinarea depusă în dosarul de suspendare provizorie.

(vii) împrejurarea că, deși s-a acordat suspendarea provizorie până la judecarea suspendării, iar soluția a fost dată la 24.08.2020, nici până la 15.09.2020, data judecării strămutării, Judecătoria Satu Mare nu a fixat termen separat pentru judecarea suspendării, așa cum este posibil conform art. 719 alin. (6) Cod proc. civ.

În consecință, raportându-se la acest întreg complex de împrejurări, în care o autoritate pierde în cadrul unei instanțe neutre dar imediat, cu aceleași argumente, obține o soluție net diferită la instanțele inferioare dar din localitatea unde autoritatea își exercită puterea, Curtea de Apel Oradea a admis cererea de strămutare dispunând ca judecarea contestației la executare să se facă la altă instanță, în speță Judecătoria Oradea.


[1] Art. 606 Cod proc. civ. prevede că: „[h]otărârea arbitrală comunicată părților este definitivă și obligatorie”.
[2] Această concluzie este exprimată și în doctrină. A se vedea în acest sens dr. Crenguța Leaua – Sunt hotărârile arbitrale ICC Paris, cu locul arbitrajului în România, hotărâri arbitrale străine? – articol în care se concluzionează că hotărârile ICC Paris cu locul arbitrajului în România sunt hotărâri naționale. Articol disponibil aici.
[3] Societatea creditoare se află în perioada de observație.


Cătălin I. Radbâță, RN Lex Litigation & Insolvency – Baroul Brașov
Ștefan Dudaș, Of Counsel RN Lex Litigation & Insolvency – Baroul Paris

Cuvinte cheie: , , , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti