Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislative
Proiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
Banner BA-01
Banner BA-02
Noutăți legislative Proiecte legislative

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 31 august 2023. UPDATE: Actele normative adoptate

31 august 2023 | JURIDICE.ro

Guvernul României a dat publicităţii proiectele de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 31 august 2023, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Finanţare adiţională pentru Proiectul privind îmbunătăţirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 25 mai 2023
Prin acest proiect de lege, se majorează, de la 50 de milioane euro la 92 de milioane de euro, împrumutul pe care Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare îl va acorda României pentru finanțarea proiectului de îmbunătățire a managementului riscurilor la dezastre.
Proiectul este derulat de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul de Situații de Urgență și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. În cadrul componentei 1 a proiectului sunt în derulare, în diferite stadii de execuție, investiții în consolidarea structurală și reabilitare a infrastructurii clădirilor existente și/sau construcția de clădiri noi pentru a asigura funcționarea completă a infrastructurii critice în cazul producerii unor dezastre.
Având în vedere schimbările determinate de contextul economic, precum și starea tehnică a clădirilor, este necesară majorarea finanțării acestui proiect de la 50 de milioane de euro, stabilită prin Acordul de împrumut semnat în anul 2018, la 92 de milioane de euro. Finanțarea acestuia va fi asigurată integral prin împrumutul BIRD.

2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind prevenirea şi reducerea poluării din spaţiul rural în România) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2023
Proiectul are în vedere protecția mediului și reducerea poluării din surse agricole. În acest scop, va fi contractat un împrumut în valoare de 60 de milioane de euro de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea proiectului de prevenire și diminuare a poluării în spațiul rural.
Între componentele proiectului, pot fi menționate:
– Modernizarea instituțiilor publice responsabile de controlul poluării
– Schimb de cunoștințe și transfer de informații prin înființarea unor ferme model menite să promoveze practici agricole nepoluante
Acestea au în vedere protejarea sănătății cetățenilor, creșterea siguranței alimentare și reducerea poluării în spațiul rural. Perioada de implementare a proiectului este de 5 ani.

3. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii India privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la New Delhi, la 28 martie 2023
Proiectul de lege a fost adoptat.

II. ORDONANȚE
1. ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2020 privind prevenția şi depistarea precoce a diabetului
Prin această ordonanță au fost adoptate măsuri necesare pentru armonizarea legislativă și simplificarea acesteia, în vederea creării unui Plan național de prevenție a diabetului zaharat cât mai comprehensiv și mai adaptat nevoilor pacienților.
În cadrul Planului vor fi incluse programe, proiecte și activități pentru a îmbunătăți și clarifica modalitatea în care se vor pune în aplicare măsurile de prevenție și depistare precoce a diabetului zaharat.

2. ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
Actul normativ prorogă de la 24 septembrie 2023 la 24 septembrie 2024, termenul de la care se asigură, la nivel național, infrastructura informatică necesară operaționalizării Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă (SIIEASC).
Prin acest sistem informatic, cetăţenii vor avea posibilitatea să depună cererile în materie de stare civilă la oricare serviciu public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau primărie, în acord cu evoluţia tehnologică, astfel încât să fie simplificate procedurile specifice.
În prezent, proiectul SIIEASC se află în etapa de verificare, iar prorogarea termenului este necesară în vederea demarării proiectului pilot și instruirea ofițerilor de stare civilă de la nivelul întregii țări.
Actul normativ mai prevede atribuirea calității de ofițer de stare civilă personalului cu atribuții de stare civilă din cadrul Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a municipiului Bucureşti (DGEPMB) și serviciilor publice comunitare județene de evidențe a persoanelor (în prezent, această categorie de personal este inclusă în rândul ofițerilor de stare civilă cu atribuții restrânse).
Totodată, introduce între atribuțiile ofițerilor de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare județene de evidență a persoanelor/DGEPMB sarcina de a întocmi acte de stare civilă.
Ofițerii de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare județene de evidență a persoanelor/DGEPMB vor mai avea ca atribuții și întocmirea actelor de stare civilă și înscrierea mențiunilor în registrele de stare civilă pentru asigurarea continuității activității de stare civilă la nivelul serviciilor publice comunitare locale de evidentă a persoanelor și al primăriilor unităților administrativ-teritoriale unde nu sunt constituite astfel de servicii, în vederea parcurgerii procedurilor de înregistrare a actelor și faptelor de stare civilă în sistem.

3. ORDONANȚĂ pentru modificarea Legii monumentelor de for public nr. 120/2006
Modificările introduse prin ordonanța adoptată sunt necesare pentru eliminarea unor neconcordanțe și necorelări cu alte acte normative în vigoare, precum și pentru adaptarea la realitatea curentă.

4. ORDONANȚĂ pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului naţional „Timişoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”
La nivelul județului Timiș se află în derulare o serie de investiții importante, în diferite stadii de realizare, aferente Programului Național – Timișoara – Capitală Culturală Europeană a Culturii 2023.
Actul normativ adoptat de Guvern prevede modificarea unor termene limită de realizare a Programului de Investiții, astfel încât să poată fi finalizate cu succes, în beneficiul comunităților locale. Concret, se prorogă termenul limită de realizare a investițiilor și proiectelor de la sfârșitul anului 2023, la data de 30 iunie 2024.

5. ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
Actul normativ introduce noi reglementări în ceea ce privește regimul drumurilor, în vederea creșterii siguranței participanților la trafic, precum și a gradului de conștientizare a acestora în privința utilizării drumurilor închise sau restricționate.

6. ORDONANȚĂ pentru reglementarea unei măsuri fiscal-bugetare
Potrivit actului normativ adoptat de Guvern, în cursul anului 2023, unitățile administrativ-teritoriale pot garanta împrumuturile contractate de către operatorii de servicii de alimentare cu energie termică din subordine care prestează serviciul public de producere a energiei termice în sistem centralizat, pentru achiziția de combustibil necesar asigurării energiei termice în sezonul rece 2023-2024, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat.
Noile reglementări sunt promovate pentru pregătirea în condiții optime a asigurării continuității serviciului de alimentare centralizată cu energie termică în sezonul rece 2023-2024.
Comunicatul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: https://www.mdlpa.ro/subarticles/5/asigurareaconfortuluitehnicincaseinsezonulreceinatentiaministeruluidezvoltarii31082023

7. ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
Ordonanța aprobată de Guvern are în vedere armonizarea cadrului legislativ în domeniul educației în contextul intrării în vigoare a noilor legi ale educației.

8. ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea si completarea altor acte normative în domeniul sănătătii
Ordonanța aprobată de Guvern introduce reglementări în domeniul salarizării personalului medical. Concret, este vorba despre stabilirea indemnizațiilor și sporurilor acordate medicilor, medicilor rezidenți, asistenților medicali, moașelor și altor categorii de personal medical pentru gărzile efectuate. Noile reglementări sunt în concordanță cu angajamentele asumate de Guvern în consultările cu sindicatele din domeniul sănătății.

9. ORDONANȚĂ pentru modificarea Legii nr. 152/2020 privind organizarea şi finanţarea serviciilor de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor
Actul normativ prevede unele măsuri premergătoare adoptării ,,Planului național de promovare a sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor’’ (prin înlocuirea sintagmei ,,Program național de promovare a sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor’’ cu sintagma ,,Plan național de promovarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor’).
Acest Plan va integra toate activităţile de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor și se va derula pentru o perioadă de 4 ani.
Documentul va cuprinde activităţi de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor, precum: promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate; analiza, monitorizarea şi evaluarea riscurilor pentru sănătate; reducerea impactului factorilor de risc în populaţia generală şi în grupurile vulnerabile; prevenirea şi combaterea bolilor infectocontagioase; prevenirea şi depistarea precoce a bolilor cronice; modalităţi de organizare a activităţilor de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor în sistemul de sănătate; activităţi de comunicare şi analiză a politicilor de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor; activităţi integrative şi multisectoriale referitoare la politici de prevenţie specifice; activităţi de cercetare.
Acest Plan va fi elaborat de Ministerul Sănătății și va fi aprobat, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei Ordonanțe.

III. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru instituirea unei prelungiri a termenelor prevăzute la art. 262 alin. (3˄2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
Actul normativ vizează prelungirea termenelor în care contractele de asigurare încheiate cu asigurătorul cu o cotă de piaţă ridicată pe segmentul asigurărilor RCA, aflat în procedură de insolvență, încetează de drept. Astfel, prin ordonanța de urgență se reglementează faptul că, pentru polițele de asigurare/reasigurare încheiate de societățile de asigurare/reasigurare aflate în procedură de insolvență în derulare la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, termenele de încetare de drept de 90 de zile, respectiv de 150 de zile, prevăzute la art. 262 alin. (3^2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungesc cu 90 de zile.
Măsura este necesară pentru asigurarea protecției contractanților și beneficiarilor de asigurări, stabilitatea pieței de asigurări și evitarea riscului de diminuare a gradului de cuprindere în asigurarea obligatorie RCA a vehiculelor înregistrate pe teritoriul României.
Consecința va fi faptul că, la împlinirea termenelor prelungite prin prezenta ordonanță de urgență, numărul de contracte RCA aflate în termen de valabilitate va fi redus într-o proporție semnificativă.
Informații suplimentare: La data de 08.09.2023 se împlinește termenul de încetare de drept a contractelor de asigurare, cu excepția contractelor de asigurare de garanții pentru care termenul se împlinește la data de 07.11.2023.

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri din domeniul pensiilor publice
Potrivit Ordonanței de Urgență adoptate de Guvern, se prelungește, până la data de 31 decembrie 2024, termenul până la care se acordă posibilitatea cumpărării vechimii în muncă necesare pensionării pentru limită de vârstă. Plata contribuţiei se poate face într-o singură tranşă sau în tranşe lunare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024.
Comunicatul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale: https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/7013-cp-oug-prelungire-cumparare-vechime-pensie-31082023

IV. HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor afectate de tragicul eveniment produs în data de 26 august 2023, în localitatea Crevedia, judeţul Dâmboviţa
Ajutoarele de urgență instituite de Guvern se acordă pentru acoperirea cheltuielilor de transport, cazare, masă și alte cheltuieli neprevăzute familiei/însoțitorului persoanei rănite, pe perioada spitalizării răniților în țară sau în străinătate; pentru sprijinirea răniților internați și externați; pentru acoperirea unei părți din pagubele înregistrate în gospodăriile și locuințele afectate și pentru sprijinirea familiilor în care s-au înregistrat decese.
Astfel, pentru membrii de familie care însoțesc răniții pe perioada spitalizării în străinătate se acordă o sumă forfetară de 2.000 euro/lună, respectiv 2.000 lei/lună, în cazul celor care însoțesc răniții pe perioada spitalizării în țară.
Comunicatul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale: https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/7014-cp-ajutoare-urgenta-familii-persoane-crevedia-31082023

2. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
Guvernul a aprobat acordarea de ajutoare de urgență în sumă totală de 1,283 milioane lei pentru sprijinirea a 306 familii și persoane singure, care fie se află în situații de necesitate cauzate de incendii, fenomene meteorologice periculoase, fie au probleme grave de sănătate sau se află în situații care pot conduce la creșterea riscului de excluziune socială
Comunicatul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale: https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/7012-cp-ajutoare-urgenta-31082023

3. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorii de inventar şi caracteristicilor tehnice ale unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Vrancea
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

4. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
Actul normativ adoptat completează Anexa cu o nouă sublistă corespunzătoare medicamentelor imunologice folosite pentru producerea imunității active, de care vor beneficia unele segmente populaționale în tratamentul ambulatoriu, în regim de compensare 50% și 100 % din prețul de referință.
Conform recomandărilor privind vaccinarea populației și a grupelor populaționale expuse la risc, publicate de organismele europene și internaționale, sau de către organismele naționale, Comitetul Național de Vaccinologie introduce vaccinarea grupelor de risc cu următoarele tipuri de vaccinuri: vaccinul gripal; vaccinul pneumococcic; vaccinul meningococcic; vaccinul Human Papilloma Virus (HPV); vaccinul diftero-tetano-pertussis acelular de tip adult (dTPa); vaccinul hepatitic B (VHB); vaccinul rujeolă –oreion-rubeolă (ROR); vacinul varicelic.

5. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Extinderea la 4 benzi a drumului dintre Poarta 7 şi joncţiunea obiectivului «Pod rutier la km 0+540 a Canalului Dunăre – Marea Neagră» cu drumul care realizează legătura între Poarta 9 şi Poarta 8 spre zona de Nord a portului Constanţa”, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
Se aprobă amplasamentul lucrării și se alocă suma de 9 milioane lei pentru exproprierea unui număr de 17 imobile proprietate privată (desfășurate pe o suprafață totală de 50.928 mp), situate pe amplasamentul lucrării, pe raza localităților Agigea și Constanța.
Este un proiect de investiții în valoare de 179 de milioane de lei.

6. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor sectoare de drum şi a Podului istoric ,,Academician Mihai Pop” din domeniul public al Municipiului Sighetu Marmaţiei şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sighetu Marmaţiei, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, precum şi înscrierea acestora în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

7. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Modernizare DN 73 Piteşti – Câmpulung – Braşov km 13+800 – km 42+850,km 54+050 – km 128+250″, judeţul Argeş şi judeţul Braşov
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

8. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestora în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Societății Naționale Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A., precum şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

9. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, în suprafaţă totală de 49 mp, aflat în domeniul public al statului din administrarea Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare Medico – Militară ,,Cantacuzino” din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiţii ,,Autostrada de centură Bucureşti km 0+000 – km 100+900 – sector Centură Sud – Lot 3, Sector 1 km 85+300 – km 100+765 aferent Centura Sud; Sector 2 km 0+000-km 2+500 aferent Centura Nord”
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

10. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 a Hotărârii Guvernului nr. 960/2015 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Jilţ Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”
Actul normativ prevede actualizarea situațiilor imobilelor care au fost afectate de realizarea lucrării de utilitate publică de interes național ”Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit” și actualizarea sumei aferente exproprierii acestora, ca urmare a unor hotărâri judecătorești.
Suma prevăzută inițial pentru exproprieri se majorează cu circa 157.000 lei, de la 1,153 milioane lei, la 1,319 milioane lei.
Procedurile de expropriere vor fi efectuate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din subordinea Ministerului Energiei.

11. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2018 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşiuţa, judeţul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an”
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

12. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru plata cotizaţiei anuale a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce decurge din calitatea de membru cu drepturi depline la asociaţia Panta Rhei, aferentă anului 2023
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

13. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare, după caz, ale bunurilor imobile aflate în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Vaslui din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi trecerea unor bunuri din domeniului public al statului şi administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Vaslui în domeniul public al municipiului Vaslui, judeţul Vaslui
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

14. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea codului de clasificaţie, a denumirii şi a datelor de identificare, precum şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a centrelor judeţene din subordinea acesteia, precum şi comasarea poziţiilor cu nr. M.F. 153279 şi nr. M.F. 156305 la poziţia cu nr. M.F. 153279
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

15. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea celui de-al doilea amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 28 iunie 2023 şi la 4 iulie 2023, la Acordul de împrumut (Proiect de îmbunătăţire a serviciilor judiciare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2017 şi la 27 februarie 2017
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

16. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a bunului imobil cu nr. MF 165434 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

17. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale unui bun din domeniul public al statului şi din administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj – Napoca din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş, precum şi modificarea anexelor nr. 1 şi 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

18. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea denumirii, datelor de identificare, codului de clasificaţie şi a valorii de inventar ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscale şi modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

19. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea denumirii, datelor de identificare, a codului de clasificaţie şi a valorii de inventar ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscale şi modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

20. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea denumirii şi actualizarea valorii de inventar a bunului imobil cu nr. MF 150352 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

21. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, precum şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

22. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii şi a descrierii tehnice a bunului identificat cu numărul MF 149993, ca urmare a reevaluării şi a efectuării lucrărilor de cadastru, şi transmiterea unei părţi din bunul imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei prin Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii ,,Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, în domeniul public al Comunei Miroslava, în vederea realizării obiectivului de investiţii ,,Supralărgire bretea de legătură între Şoseaua de Centură VO DN28D şi DC28, Comuna Miroslava, judeţul Iaşi”
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

23. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1160/2011 privind aprobarea participării Ministerului Apărării Naţionale din România la Proiectul „Celula Europeană pentru achiziţii de servicii satelitare”
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

24. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei părţi din imobilul 1175 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

25. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2371 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Vrancea, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

26. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 813 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Slatina şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

27. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor bunuri mobile din domeniul privat în domeniul public al statului, precum şi înscrierea lor în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

28. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind rechemarea/numirea unor consuli generali
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

29. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Muntean Alin-Cozma din funcția de subprefect al Județului Caraș-Severin
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

30. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Manea Ciprian din funcția de subprefect al județului Galați
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

31. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea doamnei Radici Adina- Marilena în funcția de subprefect al județului Caraș-Severin
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

32. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea doamnei Macri Veronica în funcția de subprefect județului Galați
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

V. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea etapelor de parcurs de către autorităţile române pentru a permite plata contribuţiei României la Uniunea Europeană pentru acordarea de sprijin (asistenţă macrofinanciară +) Ucrainei pentru 2023, conform Regulamentului (UE) 2022/2463 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2022 de instituire a unui instrument pentru acordarea de sprijin Ucrainei pentru 2023 (asistentă macrofinanciară +)
Memorandumul a fost aprobat.

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea pentru iniţierea de negocieri în vederea încheierii unei convenţii între România şi Principatul Andorra pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor
Memorandumul a fost aprobat.

3. MEMORANDUM cu tema: Organizarea celei de-a 5-a ediţii a Conferinţei Cercetătorilor Procesului Bologna (Future of Higher Education – Bologna Process Researchers’ Conference), la Bucureşti, în perioada 25-26 martie 2024
Memorandumul a fost aprobat.

4. MEMORANDUM cu tema: Semnarea acordului privind conservarea şi utilizarea durabilă a biodiversităţii marine în zonele din afara jurisdicţiei naţionale şi eliberarea deplinelor puteri
Memorandumul a fost aprobat.

VI. NOTE
1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Ţibăneşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Mihail Sturdza” al judeţului Iaşi (U.M. 0253), şi construirea unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Ţibăneşti, judeţul Iaşi
Nota a fost aprobată.

2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Dumitreşti, judeţul Vrancea, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Dumitreşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Anghel Saligny” al judeţului Vrancea (U.M.0367), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Dumitreşti
Nota a fost aprobată.

3. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Vlădeni, judeţul Iaşi, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Vlădeni în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Mihail Sturdza” al judeţului Iaşi (U.M. 0253), şi construirea unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Vlădeni, judeţul Iaşi
Nota a fost aprobată.

4. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Mihăileşti, judeţul Buzău, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Mihăileşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău (U.M. 0196), în vederea construirii unui sediu în care sa funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Mihăileşti
Nota a fost aprobată.

5. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Topolog, judeţul Tulcea, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Topolog în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Delta” al Judeţului Tulcea (U.M. 0337), în vederea înfiinţării unei subunităţi de pompieri în comuna Topolog
Nota a fost aprobată.

6. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Băleni, judeţul Dâmboviţa, în scopul adoptării de către acesta a unui hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Băleni în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Basarab I” al judeţului Dâmboviţa (U.M. 0448), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Băleni
Nota a fost aprobată.

7. NOTĂ privind transmite e unei cereri către Consiliul Local Secuieni, judeţul Bacău, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al Comunei Secuieni în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Mr. Constantin ENE” al judeţului Bacău, în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Secuieni
Nota a fost aprobată.

VII. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 13 inițiative legislative
Punctele de vedere au fost aprobate.

***

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței din data de 31 august 2023, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Finanţare adiţională pentru Proiectul privind îmbunătăţirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 25 mai 2023
2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind prevenirea şi reducerea poluării din spaţiul rural în România) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2023
3. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii India privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la New Delhi, la 28 martie 2023

II. PROIECTE DE ORDONANȚE
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2020 privind prevenția şi depistarea precoce a diabetului
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
3. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea Legii monumentelor de for public nr. 120/2006
4. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului naţional „Timişoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”
5. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

III. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru instituirea unei prelungiri a termenelor prevăzute la art. 262 alin. (3˄2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri din domeniul pensiilor publice

IV. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor afectate de tragicul eveniment produs în data de 26 august 2023, în localitatea Crevedia, judeţul Dâmboviţa
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorii de inventar şi caracteristicilor tehnice ale unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Vrancea
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Extinderea la 4 benzi a drumului dintre Poarta 7 şi joncţiunea obiectivului «Pod rutier la km 0+540 a Canalului Dunăre – Marea Neagră» cu drumul care realizează legătura între Poarta 9 şi Poarta 8 spre zona de Nord a portului Constanţa”, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor sectoare de drum şi a Podului istoric ,,Academician Mihai Pop” din domeniul public al Municipiului Sighetu Marmaţiei şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sighetu Marmaţiei, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, precum şi înscrierea acestora în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Modernizare DN 73 Piteşti – Câmpulung – Braşov km 13+800 – km 42+850,km 54+050 – km 128+250″, judeţul Argeş şi judeţul Braşov
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestora în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Societății Naționale Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A., precum şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, în suprafaţă totală de 49 mp, aflat în domeniul public al statului din administrarea Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare Medico – Militară ,,Cantacuzino” din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiţii ,,Autostrada de centură Bucureşti km 0+000 – km 100+900 – sector Centură Sud – Lot 3, Sector 1 km 85+300 – km 100+765 aferent Centura Sud; Sector 2 km 0+000-km 2+500 aferent Centura Nord”
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 a Hotărârii Guvernului nr. 960/2015 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Jilţ Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2018 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşiuţa, judeţul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an”
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru plata cotizaţiei anuale a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce decurge din calitatea de membru cu drepturi depline la asociaţia Panta Rhei, aferentă anului 2023
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare, după caz, ale bunurilor imobile aflate în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Vaslui din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi trecerea unor bunuri din domeniului public al statului şi administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Vaslui în domeniul public al municipiului Vaslui, judeţul Vaslui
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea codului de clasificaţie, a denumirii şi a datelor de identificare, precum şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a centrelor judeţene din subordinea acesteia, precum şi comasarea poziţiilor cu nr. M.F. 153279 şi nr. M.F. 156305 la poziţia cu nr. M.F. 153279
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea celui de-al doilea amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 28 iunie 2023 şi la 4 iulie 2023, la Acordul de împrumut (Proiect de îmbunătăţire a serviciilor judiciare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2017 şi la 27 februarie 2017
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a bunului imobil cu nr. MF 165434 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale unui bun din domeniul public al statului şi din administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj – Napoca din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş, precum şi modificarea anexelor nr. 1 şi 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea denumirii, datelor de identificare, codului de clasificaţie şi a valorii de inventar ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscale şi modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
19. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea denumirii, datelor de identificare, a codului de clasificaţie şi a valorii de inventar ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscale şi modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare
20. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea denumirii şi actualizarea valorii de inventar a bunului imobil cu nr. MF 150352 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
21. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, precum şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş
22. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii şi a descrierii tehnice a bunului identificat cu numărul MF 149993, ca urmare a reevaluării şi a efectuării lucrărilor de cadastru, şi transmiterea unei părţi din bunul imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei prin Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii ,,Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, în domeniul public al Comunei Miroslava, în vederea realizării obiectivului de investiţii ,,Supralărgire bretea de legătură între Şoseaua de Centură VO DN28D şi DC28, Comuna Miroslava, judeţul Iaşi”
23. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1160/2011 privind aprobarea participării Ministerului Apărării Naţionale din România la Proiectul „Celula Europeană pentru achiziţii de servicii satelitare”
24. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei părţi din imobilul 1175 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
25. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2371 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Vrancea, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
26. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 813 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Slatina şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
27. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor bunuri mobile din domeniul privat în domeniul public al statului, precum şi înscrierea lor în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva
28. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind rechemarea/numirea unor consuli generali

V. ANALIZE
1. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE GUVERN pentru reglementarea unei măsuri fiscal-bugetare
Potrivit proiectului de act normativ, în cursul anului 2023, unitățile administrativ-teritoriale pot garanta împrumuturile contractate de către operatorii de servicii de alimentare cu energie termică din subordine care prestează serviciul public de producere a energiei termice în sistem centralizat, pentru achiziția de combustibil necesar asigurării energiei termice în sezonul rece 2023-2024, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat. Noile reglementări sunt promovate pentru pregătirea în condiții optime a asigurării continuității serviciului de alimentare centralizată cu energie termică în sezonul rece 2023 -2024.
2. ANALIZA referitor la PROIECTUL DE ORDONANŢĂ privind inspecţia tehnică şi supravegherea prin acţiuni de inspecţie tehnică în domeniul feroviar, transportul cu metroul, metroul uşor, monorai şi transportul urban, suburban şi regional pe şine, căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic
3. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE GUVERN pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
4. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea si completarea altor acte normative în domeniul sănătătii
5. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE GUVERN pentru modificarea Legii nr. 152/2020 privind organizarea şi finanţarea serviciilor de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor

VI. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea etapelor de parcurs de către autorităţile române pentru a permite plata contribuţiei României la Uniunea Europeană pentru acordarea de sprijin (asistenţă macrofinanciară +) Ucrainei pentru 2023, conform Regulamentului (UE) 2022/2463 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2022 de instituire a unui instrument pentru acordarea de sprijin Ucrainei pentru 2023 (asistentă macrofinanciară +)
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea pentru iniţierea de negocieri în vederea încheierii unei convenţii între România şi Principatul Andorra pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor
3. MEMORANDUM cu tema: Organizarea celei de-a 5-a ediţii a Conferinţei Cercetătorilor Procesului Bologna (Future of Higher Education – Bologna Process Researchers’ Conference), la Bucureşti, în perioada 25-26 martie 2024
4. MEMORANDUM cu tema: Semnarea acordului privind conservarea şi utilizarea durabilă a biodiversităţii marine în zonele din afara jurisdicţiei naţionale şi eliberarea deplinelor puteri

VII. NOTE
1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Ţibăneşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Mihail Sturdza” al judeţului Iaşi (U.M. 0253), şi construirea unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Ţibăneşti, judeţul Iaşi
2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Dumitreşti, judeţul Vrancea, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Dumitreşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Anghel Saligny” al judeţului Vrancea (U.M.0367), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Dumitreşti
3. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Vlădeni, judeţul Iaşi, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Vlădeni în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Mihail Sturdza” al judeţului Iaşi (U.M. 0253), şi construirea unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Vlădeni, judeţul Iaşi
4. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Mihăileşti, judeţul Buzău, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Mihăileşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău (U.M. 0196), în vederea construirii unui sediu în care sa funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Mihăileşti
5. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Topolog, judeţul Tulcea, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Topolog în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Delta” al Judeţului Tulcea (U.M. 0337), în vederea înfiinţării unei subunităţi de pompieri în comuna Topolog
6. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Băleni, judeţul Dâmboviţa, în scopul adoptării de către acesta a unui hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Băleni în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Basarab I” al judeţului Dâmboviţa (U.M. 0448), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Băleni
7. NOTĂ privind transmite e unei cereri către Consiliul Local Secuieni, judeţul Bacău, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al Comunei Secuieni în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Mr. Constantin ENE” al judeţului Bacău, în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Secuieni

VIII. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 13 inițiative legislative

Proiectele de acte normative pot fi consultate aici

Citeşte mai mult despre , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership