Secţiuni » Comunicare profesională » Comunicate profesionişti
Comunicate profesionişti
Publicare comunicate şi informări profesionale
UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

Citeşte mai mult: Avocați, Comunicare profesională, Comunicate profesioniști, SELECTED

4 octombrie 2023 – Ziua Fără Avocați – o zi în care Statul de drept nu există! Campanie de conștientizare a rolului și importanței Avocatului în apărarea drepturilor și libertăților cetățenești

4 octombrie 2023 | JURIDICE.ro

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), în ședința din 1-2 septembrie 2023,

Având în vedere prevederile art. 65 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare (în continuare Lege);

Ținând cont de faptul că, în ședința Comisiei Permanente convocată în regim de urgență la 24 iulie 2023, s-a stabilit exprimarea unei poziții unitare a corpului profesional al avocaților cu privire la  problemele din sistemul judiciar din perspectiva avocaților și a justițiabililor;

Luând în considerare faptul că, în urma consultării barourilor, s-a constatat o identitate a preocupărilor avocaților în ceea ce privește desfășurarea activității profesionale, indiferent că vorbim despre accesul la informațiile relevante ale dosarului într-un termen util pentru pregătirea apărării, respectarea dreptului la secretul comunicărilor dintre avocați și clienți, respectarea libertății de exprimare a avocaților, respectarea rolului avocatului și a funcției acestuia în cadrul procesului, plata contraprestației serviciul avocațial fără cenzurări abuzive din partea instanței;

Văzând dezbaterile din ședința Consiliului UNBR și materialul centralizator aprobat de Comisia Permanentă cu privire la disfuncționalitățile frecvente pe care le întâmpină avocații în desfășurarea activității pe plan local și cu privire la problemele din justiție din perspectiva avocaților și justițiabililor;

Decide:

Art. 1. Se validează activitatea Comisiei Permanente desfășurată până la momentul deciziei în ce privește aspectele menționate în Preambul.

Art. 2. – (1) UNBR și Barourile vor organiza campania „O zi fără avocați – ziua în care statul de drept nu există”, dedicată comunicării problemelor avocaturii și conștientizării rolului și importanței Avocatului în apărarea drepturilor și libertăților cetățenești.
(2) Campania va debuta cu o zi de întrerupere a activității avocațiale în totalitatea formelor sale și pe întreg teritoriul țării, cu excepția cauzelor urgente privind anumite măsuri preventive sau asiguratorii și orice alte cauze cu caracter de urgență, de natură a pune în pericol drepturi și libertăți fundamentale.
(3) Se mandatează Comisia Permanentă să decidă cu privire la ziua debutului campaniei și la celelalte aspecte organizatorice: afiș, logo, plan/ghid de comunicare, alte materiale dedicate campaniei, excepțiile privind cauzele urgente, costurile implicate etc.

:: Decizia

***

Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), în ședința din 19 septembrie 2023, a decis:

Art. 1. – (1) Se stabilește data de 4 octombrie 2023, ca zi a campaniei decisă prin Hotărârea Consiliului UNBR.
(2) Ziua de 4 octombrie va fi dedicată comunicării problemelor avocaturii și va fi dublată de recomandarea făcută de barouri avocaților membri de a întrerupe activitatea.
(3) Elementele de identitate vizuală ale campaniei vor purta titlul „O zi fără avocați! Ziua în care justiția nu există”.
(4) Pe baza prezentei decizii, avocații care participă la campanie pot solicita adeverințe de la barouri, pentru motivarea cererilor de amânare a cauzelor pentru imposibilitate obiectivă de prezentare în instanță pentru a asigura reprezentarea  clienților, în vederea depunerii la instanțe în ziua sus menționată, alături de prezenta decizie.

Art. 2. – Lista cauzelor cu caracter urgent în care se va acorda asistență juridică în ziua de 4 octombrie 2023 este cuprinsă în anexa la prezenta decizie.

Art. 3. – Alte măsuri privind organizarea campaniei (afiș, logo, plan/ghid de comunicare) vor fi comunicate în timp util barourilor.

Art. 4. – Prezenta Decizie se comunică membrilor Consiliului UNBR și barourilor şi se publică pe pagina de web a UNBR (www.unbr.ro).

Anexa la Decizia Comisiei Permanente nr. 32/19 septembrie 2023

1. PROCESUL PENAL
1.1. Infracţiuni contra vieții: art. 188 – art. 192 CP;
1.2. Infracțiunile care au drept urmare moartea victimei;
1.3. Infracţiuni contra libertății şi integrității sexuale: art. 213 – art. 233 CP;
1.4. Infracțiunea de tâlhărie și infracțiunea de tâlhărie calificată;
1.5. Infracțiunea prevăzută de art. 343 CP: Uzul de armă fără drept;
1.6. Infracțiunea prevăzută de art. 342 CP: Nerespectarea regimului armelor şi al munițiilor;
1.7. Infracţiuni contra familiei;
1.8. Infracţiuni de genocid şi contra umanității: art. 438 – art. 439 CP;
1.9. Infracțiuni de război: art. 440 – art. 445 CP;
1.10. Infracțiunile prevăzute de art. 2 – art. 3 din Legea nr. 143/2000 (traficul de droguri, național/internațional).

2. PROCESUL NON-PENAL
2.1. Procedura ordonanței președințiale;
2.2. Procesele care au ca obiect drepturi ale minorilor;
2.3. Măsuri asigurătorii şi provizorii. Suspendarea executării silite
2.4. Ordinele de protecție

:: Decizia

***

Ziua Fără Avocați a fost stabilită pentru 4 octombrie 2023, va fi dedicată comunicării problemelor cu care se confruntă avocatura și va fi dublată de recomandarea barourilor către avocații membri de a întrerupe activitatea.

UNBR și barourile declară că problemele actuale din justiție sunt chestiuni de interes public care necesită dialogul la aceeași masă al reprezentanților celor trei puteri în stat, precum și al partenerilor indispensabili ai justiției.

:: Anunțul

***

Luni, 4 septembrie 2023, Uniunea Națională a Barourilor din România a dat publicității următorul comunicat:

Ca urmare a problemelor recurente semnalate de toate cele 42 de barouri din țară, la solicitarea Uniunii Naționale a Barourilor din România, cu privire la disfuncționalitățile frecvente pe care le întâmpină avocații în desfășurarea activităților judiciare în plan local, materializate în:

● nerespectarea rolului avocatului și a funcției acestuia în cadrul procesului judiciar (identificarea avocatului cu clientul, încălcarea confidențialității comunicărilor dintre avocați și clienți, limitarea abuzivă a pledoariei);
● organizarea activității instanțelor fără a se respecta repartizarea cauzelor pe intervale orare, întârzieri nerezonabile în procedura de regularizare a cererilor și în redactarea și comunicarea hotărârilor sau comunicarea acestora în timpul vacanței judecătorești, fără a se respecta dreptul la recuperarea capacității de muncă al avocatului;
● lipsa de respect manifestată de organele de urmărire penală în mod constant și frecvent, atât față de timpul și drepturile avocaților desemnați pentru asistență judiciară din oficiu, cât și față de timpul și drepturile avocatului ales; în foarte multe cazuri, amânarea sau chiar omiterea emiterii și comunicării referatelor de plată, precum și amendarea abuzivă a avocaților de către organele de urmărire penală;
● reorganizarea activităților de ședință judecătorească altfel decât programul stabilit inițial, fără informarea din timp a avocaților participanți la dosare;
● accesul îngreunat la arhive și la informațiile relevante ale dosarului electronic, care împiedică pregătirea în termen util a apărării;
● întârzierile sistematice la plata onorariilor avocaților pentru asistența din oficiu,
● cenzurarea abuzivă a onorariilor avocațiale până la sume derizorii, după criterii subiective și fără considerarea obligațiilor fiscale aferente veniturilor avocațiale;
● cenzurarea onorariilor din oficiu cu ignorarea Protocolului privind plata activităților de asistență juridică obligatorie;
● omisiunea instanțelor de a acorda onorariile aferente asistenței judiciare din oficiu, prin hotărârile judecătorești, cu respingerea solicitărilor de completare a dispozitivului și punerea cheltuielilor de judecată în sarcina avocatului solicitant;
● desemnarea curatorilor și a sarcinilor pe care le au de îndeplinit fără a se dispune corelativ achitarea unui onorariu sau lipsa desemnării și plății curatorilor citați în căile de atac ale hotărârilor judecătorești;
● atitudinea de lipsă de respect față de timpul de studiu și rolul avocatului în procesul penal și civil;
● tendințele de înăsprire a măsurilor fiscale, ce vizează profesiile liberale și care vor avea un impact economic deosebit de grav asupra pieței serviciilor, implicit asupra profesiei de avocat, cu efect direct asupra onorariilor percepute justițiabililor, îngreunând și mai mult liberul acces la actul de justiție, cuantumul nerezonabil al unor taxe de timbru, care este de natură a împiedica accesul la justiție al cetățenilor,

Toate cele de mai sus reprezentând deficiențe sistemice cu consecința gravei afectări a dreptului la apărare și a liberului acces la justiție, precum și împiedicarea asigurării unui drept la apărare efectiv și legitim,

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România a hotărât organizarea unei campanii pentru apărarea drepturilor avocaților și implicit ale justițiabililor, cu scopul conștientizării rolului profesiei de Avocat și a profesioniștilor Avocați în viața socială a Statului, a societății Civile și a sistemului judiciar.

Această campanie va debuta cu o zi de întrerupere a activității avocațiale în totalitatea formelor sale și pe întreg teritoriul țării, cu excepția cauzelor urgente privind anumite măsuri preventive sau asiguratorii și orice alte cauze cu caracter de urgență, de natură a pune în pericol drepturi și libertăți fundamentale.

Manifestăm încredere deplină în respectarea de către ceilalți parteneri ai actului de justiție a formei de protest decisă de Uniunea Națională a Barourilor din România, în semn de respect față de problemele corpului profesional al avocaților.

Considerăm totodată, consecvent cu pozițiile publice manifestate anterior, faptul că apărarea drepturilor noastre profesionale nu trebuie să afecteze pentru o perioadă nedeterminată cetățeanul român, singurul lezat și neprotejat în fața unei astfel de măsuri, astfel încât semnalul pe care dorim să îl aducem este acela al conștientizării necesității imperative de respectare a misiunii și rolului Avocatului într-un stat de drept.  

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România, întrunit în zilele de 1-2 septembrie 2023, în sensul organizării acestei campanii pentru apărarea drepturilor avocaților, supuși unor provocări și disfuncționalități continue în exercitarea misiunii de apărare a drepturilor și libertăților cetățenilor, a fost adoptată cu unanimitatea reprezentanților barourilor din întreaga țară.

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România a mandatat Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România să stabilească data și formatul acestor acțiuni, precum și excepțiile privind cauzele urgente, pentru a nu afecta continuitatea justiției și drepturile cetățenilor la apărare.

De asemenea, Comisia Permanentă a fost mandatată să examineze și alte forme de protest pe măsură ce se vor dovedi necesare, în funcție de evoluția campaniei.

Totodată, în cadrul acestei campanii, Uniunea Națională a Barourilor din România solicită Avocaților sesizarea tuturor barourilor cu toate cazurile de cenzurare abuzivă și/sau amendare abuzivă de către instanțele de judecată și/sau parchetele din România – ca efect al participării la campanie, cu anexarea înscrisurilor doveditoare, în vederea centralizării acestora, a analizării lor sub aspectul identificării unui fenomen în acest sens, pentru dezbaterea problemelor cu Consiliul Superior al Magistraturii și sesizarea Inspecției Judiciare, dacă este cazul.

Încălcarea drepturilor profesioniștilor Avocați are repercusiuni directe asupra dreptului la apărare în ansamblul său, asupra cetățeanului și asupra societății civile.

Obiectivul campaniei Uniunii Naționale a Barourilor din România vizează conștientizarea tuturor instituțiilor responsabile asupra problemelor enunțate în prezentul comunicat, în scopul identificării și aplicării unor soluții adecvate.

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Arii de practică

Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică
Specialişti
Secţiuni   Noutăţi   Servicii      Articole   Jurisprudenţă   Legislaţie      Arii de practică