Secţiuni » Comunicare profesională » Comunicate profesionişti
Comunicate profesionişti
Publicare comunicate şi informări profesionale

Alegeri Baroul București 2023. Av. dr. Petruț Ciobanu – Program electoral pentru demnitatea de decan


15 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

UNBR Caut avocat
JURIDICE by Night

Av. dr. Petruț Ciobanu candidează pentru demnitatea de decan al Baroului București:

Sunt avocat specializat în domeniul dreptului penal, cu o vechime neîntreruptă în profesie de 25 de ani.

Mi-am exercitat întotdeauna mandatul încredințat de către colegi, cu totală bună-credință, potrivit crezului profesional și interesului general al profesiei de avocat.

În activitatea depusă în cadrul organelor de conducere colegială am avut drept obiectiv protejarea avocatului și a profesiei de avocat.

În activitatea desfășurată în cadrul organelor de conducere colegială am avut calitatea de consilier, prodecan – coordonator al resorturilor cancelarie, bibliotecă și pregătire profesională, vicepreședinte U.N.B.R.- Departamentul de Coordonare a Asistenței Judiciare.

Activitatea a avut ca rezultat, printre altele, redactarea unui regulament și adoptarea mai multor norme de aplicare a acestuia în activitățile serviciilor de asistență judiciară de la nivelul barourilor.

În cadrul Consiliului Baroului București, am votat întotdeauna împotriva efectuării cheltuielilor nejustificate, excesive, disproporționate, care nu erau în interesul profesiei de avocat.

Am militat pentru creșterea prestigiului profesiei de avocat, considerând faptul că o foarte bună pregătire și o reputație profesională reprezintă o condiție fundamentală a acestuia.

Biblioteca Baroului București a înregistrat un amplu proces de inventariere a fondului de carte, existând în prezent posibilitatea rezervării online a anumitor cărți, cu excepția celor în exemplar unic, care pot fi studiate doar la sala de lectură.

De asemenea, a fost dezvoltat procesul de achiziție de cărți noi, periodice, practică judiciară, cursuri universitare etc.

În prezent, biblioteca își desfășoară activitatea în baza unui Regulament de organizare și funcționare asemănător bibliotecilor universitare, astfel încât s-a facilitat accesul avocaților la fondul de carte.

În urma demersurilor efectuate, biblioteca baroului a beneficiat de suportul constant al serviciului de documentare al Curții de Apel București, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Am organizat și am moderat un număr de peste o sută de conferințe naționale în domeniului dreptului penal și procesual penal, în calitate de formator în cadrul Institutului Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților, în parteneriat cu mai multe barouri din țară, în cadrul programului de pregătire continuă a avocaților.

Am organizat la nivelul Curții de Apel București un număr de 42 de ateliere în domeniul dreptului penal și procesual penal, având invitați avocați, profesori universitari, judecători și procurori.

Am coordonat echipa de avocați în cadrul celor două procese penale simulate organizate de către Institutul Național al Magistraturii, în parteneriat cu Institutul Național de Pregătire și Perfecționare al Avocaților, ultimul organizat în data de 27.04.2023, în aula Institutul Național al Magistraturii.

Activitatea profesională în calitate de decan va avea în vedere următoarele obiective profesionale:

I. Eficientizarea activității baroului.

1. Cererile avocaților vor fi soluționate în timp optim și transparent, fără plata vreunei taxe.

2. Compartimentele și serviciile baroului vor fi coordonate de către unul sau mai mulți consilieri, în vederea bunei funcționări a compartimentului sau a serviciului coordonat.

3. Decanul va prezenta un raport lunar de activități pe site-ul baroului, în cadrul secțiunii intitulată ”Pagina Decanului”.

Anual, acest raport va fi comunicat prin e-mail către toți membrii baroului.

4. Se va stabili un program de audiențe al decanului, prodecanilor și consilierilor Baroului București, săptămânal, în interval de doua ore, în funcție de disponibilitatea fiecăruia.

5. Vor fi eficientizate cheltuielile efectuate de către consiliul baroului pentru activități prioritare pentru profesia de avocat.

6. Activitățile prestate de către compartimentele sau serviciile baroului pentru avocați vor fi realizate într-o manieră modernă, digitalizată.

7. Activitatea personalului administrativ din cadrul baroului trebuie să asigure rezolvarea într-un termen optim și în condiții de deferență profesională a solicitărilor formulate de către avocați.

II. Transparența activității organelor de conducere colegială.

1. Ordinea de zi a consiliului va fi publicată pe site-ul baroului, cu respectarea legislației în vigoare privind datele cu caracter personal.

2. Deciziile, hotărârile privind profesia vor fi luate numai după consultarea prealabilă și obligatorie a corpului profesional.

3. Deciziile, hotărârile care privesc probleme de interes pentru profesie vor fi publicate pe site-ul baroului și comunicate prin e-mail către toți membrii baroului.

4. Bugetul de venituri și cheltuieli al baroului va fi comunicat anual către toți membrii baroului, împreună cu raportul comisiei de cenzori, după încheierea exercițiului financiar, înainte de adunarea generală, astfel încât oricare avocat să fie informat și să voteze în cunoștință de cauză.

De asemenea, aceste rapoarte vor fi publicate pe site-ul baroului, spre consultare.

5. Se va efectua o analiză transparentă a cheltuielilor organelor profesiei în vederea identificării posibilităților de eficientizare a costurilor pentru a nu mai crește sau chiar pentru a reduce sarcina contribuțiilor avocaților (având în vedere și anticipata creștere a sarcinii fiscale totale).

6. Vor fi efectuate demersuri în vederea realizării de parteneriate cu diverse entități, în scopul obținerii unor beneficii pentru avocații membri: bănci, societăți de asigurare, programe legislative, soluții IT (software și hardware), diverse servicii etc.

III. Apărarea profesiei de avocat. Prestigiul profesiei. Independența profesiei.

1. Crearea unei rubrici pe site-ul baroului pentru sugestii, reclamații, propuneri, întrebări adresate decanului, prodecanilor sau consilierilor, în mod direct.

2. Informarea decanului și a consiliului cu privire la anumite situații, evenimente, atitudini abuzive din partea unor persoane, autorități sau instituții, astfel încât să se asigure o reacție instituțională promptă, echilibrată și fundamentată pentru apărarea profesiei și a colegilor avocați.

3. Conlucrarea în mod efectiv cu Ministerul Justiție, Ministerul Public, instanțele judecătorești de pe raza Curții de Apel București, unitățile de parchet coordonate de Parchetul de de langa Curtea de Apel București, Ministerul Afacerilor Interne și cu celelalte autorități cu care interacționează profesia de avocat.

4. Constituirea unui grup de lucru care să monitorizeze evoluția legislativă, astfel încât baroul să aibă o reacție instituțională fermă și promptă la modificările legislative care pot afecta profesia de avocat, în urma consultării corpului profesional.

5. Constituirea unei echipe care să efectueze toate demersurile legale necesare împotriva persoanelor fizice și juridice care prestează activități și servicii specifice profesiei de avocat.

6. Constituirea unui grup de lucru care să identifice oportunități sau noi arii de servicii profesionale pentru profesia de avocat.

7. Construirea unui sediu profesional modern și util, corespunzător importanței, rolului și prestigiului profesiei de avocat, cu posibilitatea de alocare a unor spații pentru avocați, săli de conferință, bibliotecă etc.

8. Efectuarea de demersuri necesare în vederea obținerii unor locuri de parcare atribuite avocaților la instanțele judecătorești și unitățile de parchet.

9. Decanul și consiliul vor înființa o comisie care să analizeze forma finală a modificărilor fiscale anunțate și care va propune demersuri de corectare a oricăror excese care nu au fost prevenite anterior adoptării, prin interacțiuni cu autoritățile competente, în scopul promovării intereselor profesiei.

10. Decanul împreună cu consiliul vor depune un efort constant în vederea protejării independenței profesiei și exercitării efective a drepturilor avocaților și clienților (inclusiv dreptul la apărare, confidențialitate, egalitate de arme, asigurarea condițiilor de timp pentru studierea dosarului, pentru asigurarea unei apărări calificate).

Orele de soluționarea a cauzelor, fixate administrativ de către organele judiciare, trebuie respectate, inclusiv prin raportare la activitățile profesionale ale avocatului.

11. Decanul și consiliul vor depune toate diligențele necesare protejării obiectului de activitate a avocaților și vor lua toate măsurile în vederea sancționării tuturor activităților de natura avocațială efectuate de alte tipuri de entități decât formele de organizare a profesiei.

12. Se va asigura o consultare constantă a corpului profesional al avocaților, inclusiv prin colectarea periodică de sugestii în vederea promovării subiectelor de interes comun, pentru creșterea rolului și importanței profesiei de avocat în societate.

13. Se va asigura o selecție transparentă a avocaților care doresc sa presteze servicii avocațiale pentru apărarea profesiei, cu limitarea numărului cauzelor preluate, selecție care va fi realizată anual.

IV. Relația Baroului București cu Casa de Asigurări a Avocaților – Filiala București – Ilfov.

1. Decanul și consiliul vor întreprinde toate demersurile legale necesare pentru creșterea rolului și autonomiei C.A.A. – Filiala București – Ilfov în cadrul C.A.A., în raport de ponderea contribuției avocaților din Baroul București.

2. Decanul va organiza săptămânal întâlniri, discuții informale cu Președintele C.A.A. – Filiala București – Ilfov, pentru o mai bună conlucrare profesională în interesul avocaților.

3. Un funcționar din cadrul C.A.A. – Filiala București – Ilfov va fi disponibil pe toată durata ședinței de consiliu a baroului, în cazul în care sunt necesare explicații sau informări, în timp util, pentru a se putea lua o decizie de către consiliu.

4. Consiliul Baroului București împreună cu Consiliul C.A.A. – Filiala București – Ilfov trebuie să conlucreze lunar într-o ședință comună.

5. Decanul va iniția demersuri pentru obținerea unor facilități și reduceri pentru avocați la Complexul Balnear de Recuperare C.A.A. ‘Corpore Sano” de la Techirghiol.

6. Decanul împreună cu președintele filialei vor iniția derularea unor programe sociale comune pentru seniorii din profesie, la sediul baroului, etajul VI.

V. Inserția profesională a tinerilor avocați.

1. Decanul va efectua demersuri către autorități pentru ca tinerii avocați să beneficieze de facilități fiscale în timpul perioadei de stagiu, precum și în primii doi ani după efectuarea stagiului.

Corelativ, formele de organizare profesională care angajează tineri avocați pe durata stagiului profesional, trebuie să beneficieze de anumite facilități fiscale.

2. Tinerii avocați vor fi consiliați cu privire la aspecte de fiscalitate, management, contabilitate, inclusiv în relația cu Ministerul de Finanțe, A.N.A.F.

3. Decanul și consiliul vor sprijini tinerii avocați în vederea încheierii de contracte pe perioada stagiului profesional.

4. Vor fi organizate conferințe de stagiu gratuite, cu teme de interes pentru activitatea acestora, propuse de către avocații stagiari.

5. Va fi reluată activitatea Asociației Tinerilor Avocați din Baroul București, în vederea dezvoltării programelor pentru tinerii avocați.

6. Decanul și consiliul vor efectua un exercițiu de analiză a tendințelor în profesia de avocat la nivel european și vor identifica modalități de sprijinire a avocaților la început de carieră.

7. Depunerea jurământului profesional de către avocații stagiari se va realiza în cadru solemn, în prezența consiliului baroului, cu participarea reprezentanților Ministerului de Justiție, Ministerului Public, Ministerului de Finanțe, Ministerului Afacerilor Interne.

8. Tinerii avocați vor fi sprijiniți prin punerea la dispoziție a sălii de la etajul VI al baroului, dotată cu toate facilitățile necesare.

 VI. Pregătirea inițială și continuă a avocaților.

1. Centrului teritorial al I.N.P.P.A. București va fi reorganizat, cu asigurarea resurselor financiare și materiale care să nu greveze bugetul baroului, prin introducerea unor noi module de specialitate, solicitate de către avocații stagiari.

2. Va fi organizat un program anual de pregătire profesională inițială și continuă, prin cooptarea unor lectori sau formatori, practicieni cu bună pregătire și reputație profesională.

3. Conferințele de pregătire profesională vor dezbate teme de interes sau de actualitate, propuse de corpul profesional al avocaților, în urma consultării acestora.

4. Baroul București va oferi burse de specializare profesională în parteneriat cu alte barouri din Germania, Anglia, Italia, Spania, Franța și cu alte organisme internaționale.

VII. Independența și autonomia Baroului București.

1. Vor fi elaborate politici profesionale de către o comisie constituită la nivelul baroului, în acord cu tendințele profesiei la nivel european.

Aceste politici vor fi aprobate de către consiliul baroului, după consultarea corpului profesional.

2. Creșterea independenței și autonomiei Baroului București se va realiza prin inițierea unui dialog constructiv cu celelalte barouri din țară, pentru a asigura promovarea politicilor profesionale inițiate de Baroul București.

3. Se va realiza un dialog constructiv și se vor încheia parteneriate cu cele mai importante barouri din U.E.

VIII. Asistența judiciară – S.A.J.

1. Va fi încheiat un nou protocol cu Ministerul Justiție și Ministerul Public, care sa trateze disfuncționalitățile evidențiate de către colegii avocați.

2. Vor fi actualizate anual onorariile stabilite conform protocolului pentru asistența juridică din oficiu.

3. Protocolul ce se va încheia cu Ministerul Justiției și Ministerul Public trebuie să prevadă penalități de întârziere la plata efectivă de către Ministerul Justiției a onorariilor pentru asistența juridică din oficiu, penalități ce vor fi avansate, alături de onorariu, către avocații îndreptățiți.

4. Contribuțiile către C.A.A. ale avocaților care au obținut venituri sub nivelul salariului minim pe economie, exclusiv din prestarea activităților de asistența juridica din oficiu, vor fi reduse.

Avocatul beneficiar al acestei facilități poate opta între achitarea contribuțiilor către C.A.A. în cotă integrală sau redusă.

5. Vor fi înlăturate penalitățile de întârziere la plata contribuțiilor către C.A.A. pentru avocații care (i) au obținut venituri sub nivelul salariului minim pe economie exclusiv din prestarea activităților de asistență juridică din oficiu și (ii) au primit cu întârziere onorariile pentru asistența juridică din oficiu.

6. Va fi perfecționat programului informatic al Serviciului de Asistență Judiciară pentru transparență și obiectivitate, cu posibilitatea de întocmire a unor rapoarte.

7. Regulamentul Serviciului de Asistenta Judiciara se va modifica în ceea ce privește modalitatea de comunicare, acceptare și refuz a împuternicirii avocațiale, sancțiunile aplicabile, perioadele de sancționare etc.

Coordonatorul S.A.J. va prelua observațiile, sugestiile, reclamațiile formulate de către avocați și va informa lunar sau ori de câte ori este necesar consiliul baroului, în vederea analizării și rezolvării acestora.

8. Se vor efectua demersuri pentru încetarea practicii organelor judiciare de a menține în cauză avocatul din oficiu, la prezentarea avocatului ales, pană la soluționarea cauzei.

Onorariul acordat trebuie să reflecte timpul efectiv alocat și serviciile prestate de către avocatul din oficiu, cu respectarea programului profesional al acestuia.

9. Decanul și consiliul vor efectua o analiză a tendințelor în profesia de avocat la nivel european și vor identifica modalități de sprijinire a avocaților care prestează asistență judiciară, în scopul creșterii veniturilor acestora în raport și de practica celorlalte barouri europene.

IX. Reforma legislativă.

1. O nouă lege a profesiei de avocat este absolut necesară, în raport de noile realități economice, sociale și culturale.

Legislația profesiei de avocat a fost modificată în decursul timpului de către legislativ, doar în ceea ce privește anumite articole, alineate, fără să se dorească în mod real adoptarea unei legislații noi, moderne, unitare.

Se va crea un grup de lucru, grup care va elabora proiectul noii legi, după consultarea corpului profesional, inclusiv prin raportare la legislația profesiei de avocat din alte state din U.E.

2. Secretul profesional al avocatului, singurul secret profesional opozabil organelor de urmărire penală, trebuie să fie reglementat în mod judicios, în beneficiul cetățeanului.

3. Legea trebuie să prevadă în mod expres dreptul decanului sau prodecanului desemnat de către acesta, de a participa în mod legal la percheziția sediului profesional al avocatului, după informarea acestuia de către organele de urmărire penală.

Prin aceasta se poate limita ingerința organelor judiciare în activitatea profesională a avocatului și pot fi sancționate anumite abuzuri ale organelor judiciare în vederea protejării profesiei de avocat.

4. De asemenea, decanul trebuie să aibă dreptul de a formula obiecțiuni, plângeri cu privire la procesul verbal de percheziție al sediului profesional, astfel încât să se asigure o protecție reală și efectivă a profesiei de avocat, cu respectarea prezumției de nevinovăție, fără a se obstrucționa activitatea organelor judiciare.

5. Legea trebuie să prevadă în mod expres obligația organelor judiciare de a informa decanul în situația în care față de un avocat din barou s-a dispus o măsură de supraveghere tehnică, în condițiile legii, cu respectarea secretului profesional.

6. Decanul trebuie să fie suspendat de drept pe perioada exercitării mandatului de decan, pentru a se putea ocupa în mod eficient de activitatea baroului.

7. Cheltuielile efectuate de către avocat cu ocazia concediului de odihnă sau recuperării capacității de muncă trebuie să reprezinte cheltuieli deductibile integral din venitul brut al acestuia.

De asemenea, trebuie efectuate demersuri pentru a se include în sfera cheltuielilor profesionale deductibile și a altor cheltuieli efectuate de către avocat în scopul exercitării profesiei. În acest sens, se va constitui o comisie care să identifice modalitățile sau pârghiile legale necesare pentru atingerea acestui deziderat.

8. Perioada de concediu a avocatului trebuie respectată de către autoritățile judiciare, astfel încât să reprezinte o cauză temeinică și justificată de amânare a cauzelor.

Toate aceste obiective se pot realiza cu ajutorul unei echipe formate după alegerea organelor de conducere colegială, prin implicarea tuturor membrilor profesiei de avocat, într-un efort constant.

Creșterea prestigiului profesiei de avocat se poate realiza inclusiv prin implicarea baroului în programe sociale și culturale, programe organizate și susținute de către colegi avocați.

Cred cu tărie faptul că profesia de avocat își poate recăpăta importanța și rolul în societate.

Cu colegialitate,
Av. dr. Petruț Ciobanu

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică