Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul muncii
Dreptul muncii
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Tribunalul Sibiu. Obligarea angajatorului să plătească salariatei contravaloarea ajutorului social pentru fertilizarea in vitro și embriotransfer
03.12.2020 | Andrei PAP

Secţiuni: Content, Dreptul muncii, Jurisprudență Tribunale, Selected
JURIDICE - In Law We Trust
Andrei Pap

Andrei Pap

Dosar nr. XXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

TRIBUNALUL SIBIU

SECȚIA I CIVILĂ

SENTINȚA CIVILĂ Nr. 510/2020

Ședința publică de la 6 octombrie 2020

Completul compus din:

PREȘEDINTE A__ E____ B_____

Asistent judiciar I______ C_______ I_______

Asistent judiciar C______ S________

Grefier S_____ E____

Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea asupra cauzei Litigii de muncă privind pe reclamant C______ L______ și pe pârât S_________ NAȚIONALĂ DE T________ G___ N_______ T_______ S.A. M_____, având ca obiect drepturi bănești.

Cauza a fost dezbătută în fond la data de 21 septembrie 2020 când părțile prezente au pus concluzii ce au fost consemnate în încheiereea de ședință din aceeași zi, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANȚA

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la Tribunalul Sibiu la data de 19 decembrie 2019 sub nr. XXXXXXXXXXXX reclamanta C______ L______ în contradictoriu cu pârâta S_________ NAȚIONALA DE T________ G___ N_______ „T_______” SA M_____ a solicitat:

1. obligarea pârâtei la acordarea ajutorului social în cuantum de 24.779,43 lei, solicitat în temeiul art. 162 (3) din CCM;

2. obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În fapt, arată reclamanta că potrivit prevederilor legale sus-arătate, salariatul aflat în incapacitate temporară de muncă sau care a suferit intervenții chirurgicale și la recomandarea sindicatului, are dreptul de a solicita angajatorului un sprijin material, pe care angajatorul îl poate acorda.

Aflându-se în această situație și îndeplinind condițiile prevăzute de CCM în acest sens, reclamanta a formulat două cereri către pârâtă de acordarea a sprijinului material, solicitând contravaloarea costurilor medicale suportate, dovedite cu înscrisuri la dosar.

Astfel, cererile reclamantei, însoțite de toate documentele, formând astfel două dosare, au fost analizate, în procedura interna a T_______, de toate compartimentele competente, fiind supusă analizei unei comisii special constituite în acest sens. Pentru ambele cereri comisia a deliberat în sensul că a constatat ca sunt îndeplinite toate condițiile pentru acordarea ajutorului social, propunând în acest sens Consiliului de Administrație acordarea ajutorului de 24.779,43 lei.

La data de 04.12.2019 T_______ emite către reclamanta adresa nr. DSMC/ xxxxx/ 04.12.2019 prin care comunica împrejurarea ca „nu se aprobă” cererile formulate „din lipsa de cvorum”, fără a mai arata dacă supunerea spre aprobare se va mai relua în condiții de constituire a cvorumului.

În realitate, daca nu ar fi existat cvorumul Consiliului de Administrație, cererile reclamantei nu numai ca nu se puteau aproba, dar nici nu putea fi puse în discuție, însăși Consiliul de Administrație neputându-se constitui și funcționa datorita lipsei de cvorum.

Asa fiind, răspunsul corespunzător al pârâtei ar fi putut fi în sensul ca nu s-a ținut ședința Consiliului de Administrație si cererile formulate nu au putut fi puse în discuție, dacă împrejurarea lipsei cvorumului ar fi fost reală.

Constatând însă ca adresa exprimă un refuz de a acorda ajutorul social solicitat, sub un pretext mincinos, a verificat lucrările consiliului de administrație din 29.11.2019, data la care s-ar fi adoptat si hotărârea 56/2019, indicata în adresă. O astfel de verificare se impunea pentru ca nu se prea putea întelege cum s-a putut intampla sa fie adoptata si o hotărâre a Consiliului de Administrație, care însă nu a putut delibera din lipsa de cvorum.

Identificând această hotărâre, constată din conținutul ei că, la art. 1, se aproba, în baza documentelor doveditoare, ajutoare sociale pentru 35 de angajați în valoare de 420.265,57 lei. În aceeași compunere si la același punct al ordinii de zi, cererea reclamantei nu se aproba „din lipsa de cvorum”. În continuarea ședinței Consiliului de Administrație, în condiții de cvorum, sunt adoptate hotărârile si luate măsurile descrise de la punctul 2 și pana la punctul 16, toate în condiții de cvorum împlinit.

Constată astfel ca au reprezentări diferite despre ceea ce reprezintă condiția de cvorum necesar pentru validitatea hotărârilor Consiliului de Administrație, condiție care este absolut limpede ca a fost îndeplinită. Un astfel de motiv nu este real, nu a existat, și nici nu putea constitui un motiv de neaprobare. În realitate, arată reclamanta că sunt în prezenta unui refuz al paratei de a acorda ajutorul solicitat, deși în aceleași condiții au fost acordate astfel de ajutoare tuturor celorlalți solicitanți.

O astfel de poziție apare ca fiind una discriminatorie față de ea, arată reclamanta și se impune a fi înlăturată. Câtă vreme dispoziția permisivă din CCM a fost îndeplinită față de alți angajați, în lipsa oricăror criterii de clasificare, un tratament diferențiat este nelegala, încălcând principiile fundamentale ale raporturilor de muncă.

Potrivit art. 5 C.muncii, în cadrul relațiilor de munca funcționează principiul egalității de tratament față de toți salariații și angajatorii.

(3) Constituie discriminare directă actele și faptele de excludere, deosebire, restricție sau preferința, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. 2., care au ca scop sau efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, folosințe sau exercitării drepturilor prevăzute de legislația muncii.”

Potrivit art. 40 (2) lit. c. C.muncii, angajatorul are obligația de a acorda salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca.

În cauza, arată reclamanta, sunt în prezenta refuzului anagajatorului de a acorda drepturi prevăzute în CCM, exercitate și respectate de catre parata fata de alti angajați, fara a exista nici un motiv întemeiat de a refuza acordarea acestui drept – ajutor social. Lipsa cvorumului invocat reprezintă un neadevăr contrazis de însăși actele ședinței de CA, care a adoptat hotărâre in cadrul acelei ședințe in care cvorumul a dispărut si a reapărut după cum a dorit angajatorul.

Arată reclamanta că a îndeplinit toate condițiile si procedurile prealabile soluționării cereririlor sale, astfel încât era la fel de îndreptățită ca si ceilalți 35 de angajați cărora li s-a aprobat acordarea de ajutoare sociale, in acest sens fiind si propunerea comisiei de soluționare a cererilor de sprijin formulate de reclamanta.

Cuantumul sumei solicitate si aprobate rezulta fara echivoc din înscrisurile doveditoare depuse de reclamanta, in condițiile in care au existat numeroase situații cand T_______ a acordat sprijin material consistent in lipsa oricărui document doveditor al cuantumului solicitat, însă un astfel de tratament a fost doar pentru persoane suspuse, arată reclamanta.

Asa fiind, apreciază reclamanta ca sunt îndeplinite toate condițiile pentru acordarea ajutorului solicitat si dovedit în cuantum, ca refuzul paratei este unul clar, dar întemeiat pe un motiv inexistent, astfel ca încalcă principiile fundamentale ale relațiilor de munca mai sus-enuntate.

Pentru aceste motive solicită admiterea acțiunii asa cum a fost formulata.

Pârâta  S_________ NAȚIONALA DE T________ G___ N_______ „T_______” SA a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acțiunii formulate de reclamanta C______ L______ ca netemeinică și nelegală.

În fapt, pârâta arată că reclamanta C______ L______ este angajata T_______ în funcția de economist în cadrul Serviciului Patrimoniu și Concesiuni. În calitate de salariat a formulat cereri pentru acordarea unui sprijin material, având în vedere dispozițiile cuprinse în Contractul Colectiv de Munca încheiat fa nivelul societății.

Prin cererea nr. xxxxx/19.12,2018 reclamanta a solicitat acordarea unui ajutor material în valoare de 7.926,95 lei pentru compensarea cheltuielilor cu efectuarea procedurii de fertilizare în vitro și embriotransfer.

Conform procedurii de proces PP – 52 cererea și documentele aferente au fost transmise pentru avizare Direcției Juridice din cadrul T_______, primind aviz favorabil. Comisia mixtă angajator – sindicat numită pentru analiza acestei cereri, care s-a întrunit în data de 05.07.2019, propune acordarea acestui ajutor In cuantum de 7.926,95 lei, iar cererea este supusă spre aprobare Consiliului de Administrație în data de 31.07.2019.

Așa cum rezultă din art. 3 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 34/2019 se amână dezbaterea referatului nr. DSMC nr. xxxxx/09.07.2019 și se dispune revizuirea regulamentului, condițiilor și limitelor de acordare a ajutoarelor sociale, fapt ce duce la modificarea Contractului Colectiv de Muncă și completarea acestuia cu Anexa nr. 18 – Regulament pentru acordarea ajutoarelor sociale în cazuri medicale salariaților T_______ SA.

În luna iunie 2019 reclamanta depune o noua cerere de acordare a ajutorului social în valoare de 16.852,48 fei pentru compensarea cheltuielilor cu tratamentul pentru reproducere asistata, înregistrată sub nr. xxxxx/27.06.2019, solicitarea fiind avizată juridic favorabil, respectiv de încadrare în dispozițiile art. 162 alin. (3) din CCM în vigoare la data respectivă.

În baza documentelor depuse comisia mixtă angajator-sindicat constituită prin Decizia nr. 1112/03.10.2019 în urma analizării cererii și a documentelor depuse întocmește procesul verbal nr. 5992/11.10.2019 prin care propune acordarea sumei de 24.779,43 lei, opinie care nu este însușită de către toți membrii comisei motiv pentru care procesul verbal nu este semnat în unanimitate.

În ceea ce privește legalitatea acordării ajutoarelor materiale arată faptul că art. 162 alin. (3) din contractul colectiv de muncă prevede: „La cererea salariatului aflat în incapacitate temporară de muncă sau care a suferit o intervenție chirurgicală și la recomandarea sindicatului angajatorul poate acorda un sprijin material.”

Decizia de a acorda sau nu acest sprijin material este atributul exclusiv al Consiliului de Administrație care analizează fiecare solicitare în parte și admite sau nu cererea de acordare a ajutorului.

La data de 29.11.2019 în baza Referatului DSMC xxxxx/28.10.2019 solicitările și documentele aferente depuse de reclamantă precum și solicitările formulate de către alți angajați sunt supuse spre analiză și aprobare Consiliului de Administrație.

Conform Hotărârii nr. 56 a Consiliului de Administrație nu se aprobă din lipsă de cvorum acordarea unui ajutor social doamnei C______ L______, membrii consiliului abtinându-se de la vot, nefiind astfel îndeplinite condițiile de cvorum pentru acordarea ajutorului apreciindu-se ca natura si oportunitatea acestor intervenții medicale nu afectează capacitatea de muncă sau sănătatea si integritatea fizică a salariatei.

Trebuie avute în vedere dispozițiile din Anexa 18 a Contractului Colectiv de Muncă la nivelul T_______ „regulament pentru acordarea ajutoarelor sociale în cazuri medicale salariaților T_______ SA” care prevede că:

„Având în vedere prevederile art. 165 și art. 166 din Contractul colectiv de muncă la nivelul unității SNTGN T_______ SA va acorda ajutoare sociale salariaților în legătură cu tratamente medicale /sau intervenții chirurgicale în condițiile de mai jos.

Comisia mixtă angajator – sindicat se va întruni trimestrial și va examina cererile scrise de ajutoare ale angajaților și va face propuneri privind tratamentele medicale/intervențiile chirurgicale și sumele de decontat

Decontarea se va face doar pentru tratamentele medicale /intervențiile chirurgicale care îndeplinesc următoarele condiții:

– Nu sunt decontate/sunt excluse de la decontare de Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau Casete Județene de Asigurări de Sănătate:”

Fac mențiunea că prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 386/2015 au fost aprobate programele naționale de sănătate publică care vor fi finanțate prin bugetul Ministerului Sănătății. În cadrul programului național de boli netransmisibile la punctul 4.3.3 este prevăzut și subprogramul de fertilizare în vitro și embriotransfer care avea alocate fonduri inclusiv pentru anul 2019 așa cum rezulta din Ordinul 194/2019 privind modificarea Normelor Tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018 a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și reclamanta poate beneficia de acestea.

Programele sunt derulate prin Ministerul Sănătății iar resursele financiare pentru finanțarea acestor programe provin de la bugetul de stat și din venituri proprii ale Ministerului Sănătății.

Față de aceste considerente solicită respingerea acțiunii, urmând a se constata caracterul opțional al acordării ajutoarelor sociale, și faptul că acordarea acestora este atributul exclusiv al Consiliului de Administrație.

Mai mult, solicită a se avea în vedere că ajutoare se doresc a fi acordate doar în situația în care este afectată capacitatea de muncă a unui salariat sens în care sunt si dispozițiile art. 175 din codul muncii care prevăd „angajatorul are obligația să asigure securitatea si sănătatea salariaților în toate aspectele legate de muncă,”

În probațiune, solicită proba cu înscrisuri.

În drept, Legea nr. 53/2003 republicată și actualizată

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța constată următoarele:

Reclamanta este angajata pârâtei S_________ Națională de T________ G___ N_______ „T_______” SA M_____, calitate în care, în condițiile art. 162 alin. 3 din Contractul Colectiv de Muncă, a solicitat angajatorului acordarea unui ajutor financiar pentru compensarea cheltuielilor cu tratamentul pentru reproducere asistata.

Prin prima cerere, înregistrată sub nr. xxxxx/19.12.2018, reclamanta a solicitat acordarea unui ajutor social în vederea compensării cheltuielilor pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitr o și embriotransfer, cererea analizată de comisia mixtă angajator sindicat la data de 05.07.2019 (f. 20-21) cu propunerea de acordare a sumei solicitate.

Între timp, sub nr. xxxxx/27.06.2019, reclamanta înregistrează a doua solicitare de acordare a ajutorului social în vederea compensării cheltuielilor pentru efectuarea procedurilor de reproducere asistată în cuantum de xxxxx,48 lei, cerere analizată împreună cu prima solicitare formulată, în cadrul ședinței comisiei mixte angajator – sindicat din data de 11.10.2019.

Anterior luării unei decizii cu privire la legalitatea și temeinicia cererii, comisia a solicitat un punct de vedere de la Direcția Juridică respectiv dacă procedura de ferilizare in vitro și embriotransferul se încadrează în prevederile art. 162 alin. 3 din Contractul Colectiv de Muncă, răspunsul Direcției juridice fiind în sensul că fertilizarea in vitro și embriotransferul, inclusiv analizele medicale și medicația aferentă se încadrează în prevederile art. 162 alin. 3 din CCM în vigoare (f. 22).

Comisia mixtă angajator – sindicat, analizând documentele, propune în unanimitate (conform procesului verbal întocmit la 11.10.2019 – f. 18-19) acordarea unui ajutor financiar în cuantum total de xxxxx,43 lei. Cu toate acestea, unul dintre membrii comisiei nu semnează procesul verbal.

Prin Hotărârea nr. 56/29.11.2019 a Consiliului de Administrație se aprobă acordarea a 35 de ajutoare sociale în cuantum de xxxxxx,57 lei în conformitate cu Contractul Colectiv de Muncă, ai căror beneficiari sunt persoanele indicate în lisa de la filele 85-86 dosar.

Se respinge, însă, din lipsă de cvorum, cererea reclamantei de acordare a sumei de xxxxx,43 lei (f. 8). Conform procesului verbal al ședintei Consiliului de Administrație (f. 80), în privința cererii formulate de reclamanta C______ L______, membrii Consiliului de Administrație s-au abținut de la vot.

Prin întâmpinarea formulată, pârâtul angajator a arătat că membrii Consiliului de Administrație s-au abținut întrucât s-a apreciat că natura și oportunitatea intervențiilor medicale pe care le presupune reproducerea asistată nu afectează capacitatea de muncă sau sănătatea și integritatea fizică a salariatei.

De asemenea, s-a arătat că în conformitate cu dispozițiile art. 165 și art. 166 din Contractul colectiv de muncă la nivelul unității SNTGN T_______ SA acordarea ajutoarelor sociale în legătură cu tratamente medicale /sau intervenții chirurgicale se face doar dacă nu sunt decontate ori sunt excluse de la decontare de Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau Casete Județene de Asigurări de Sănătate. S-au invocat, în acest sens, prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 386/2015 prin care au fost aprobate programele naționale de sănătate publică care vor fi finanțate prin bugetul Ministerului Sănătății, respectiv faptul că la pct. 4.3.3 este prevăzut și subprogramul de fertilizare în vitro și embriotransfer, care avea alocate fonduri pentru perioada 2017 – 2019, iar reclamanta putea beneficia de acestea.

Cu alte cuvinte, intimata arată că cererea reclamantei nu se încadra în prevederile art. 162 alin. 3 din Contractul Colectiv de Muncă, conform cărora „La cererea salariatului aflat în incapacitate temporară de muncă sau care a suferit o intervenție chirurgicală sau care a efectuat analize / investigații medicale și la recomandarea sindicatului, angajatorul poate acorda un sprijin material.”

Însă, toată această justificare nu se regăsește și în Hotărârea Consiliului de Administrație. Fără a _____________________________ instanțe verificarea legalității și temeiniciei acordării ajutoarelor financiare pentru ceilalți solicitanți, instanța nu poate să nu observe că asemenea ajutoare au fost acordate și pentru persoane care nu mai sunt salariați ai SNTGN „T_______” SA, respectiv pentru pensionari, sau pentru membrii familiilor salariaților.

Prin urmare, justificarea pârâtului angajator nu poate fi primită, pe de-o parte pentru că nu este obiectivă, criteriile de acordare a ajutoarelor nefiind aplicat e în egală măsură tuturor solicitanților. Iar pe de altă parte, pentru că argumentele prezentate în întâmpinare nu se regăsesc și în cuprinsul Hotărârii Consiliului de Administrație sau a procesului verbal al ședinței, pentru a face pe deplin dovada că poziția adoptată de membrii Consiliului de Administrație în cazul reclamantei, nu a fost una arbitrală, ci una argumentată și temeinică.

Este adevărat că angajatorul dispune de prerogativa acordării ajutoarelor sociale în funcție de propriile interese și de situațiile particulare ale fiecărui salariat solicitant, nefiind obligat să le acorde chiar dacă cererea este întemeiată.

Însă, dacă alege să acorde o ________ asemenea avantaje, trebuie să utilizeze aceleași criterii pentru toți angajații și, bineînțeles, în caz de refuz, să indice în concret motivele pentru care apreciază că o anumită cerere nu poate fi soluționată favorabil. În caz contrar, pentru acest din urmă salariat, refuzul nu poate fi decât unul discriminatoriu față de ceilalți colegi aflați în aceeași situație sau într-una comparabilă, fiind încălcat, astfel art. 5 din C.Muncii.

Potrivit acestuia, în forma care era în vigoare la data Hotărârii Consiliului de Administrație, „ În cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de tratament față de toți salariații și angajatorii. (2) Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, este interzisă. (3) Constituie discriminare directă actele și faptele de excludere, deosebire, restricție sau preferință, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor prevăzute în legislația muncii. (4) Constituie discriminare indirectă actele și faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe. ”

D in cuprinsul acestor dispoziții legale rezultă că exist e nța unui discriminări presupune cu necesitate atât existența unui criteriu care să stea la baza tratamentului diferențiat (naționalitate, etnie, stare de sănătate, sex, orientare sexuală, situație familială ect.), cât și existența situațiilor similare sau comparabile.

Deși în cazul reclamantei refuzul angajatorului nu este motivat, ci membrii Consiliului de Administrație au preferat să se abțină, criteriul ce stă la baza tratamentului diferențiat nu este greu de identificat, acesta fiind situația familială , întrucât o ________ ajutoare nu au fost acordate salariaților, ci membrilor familiei acestora, ori unor pensionari; și criteriul sexului ar putea fi luat în considerare, dacă avem în vedere discriminarea indirectă, întrucât genul de intervenție chirurgicală pentru care s-a solicitat ajutorul financiar, este specifică doar persoanelor de sex feminin.

Oricum, instanța apreciază că violarea principiului egalității și nediscriminării există atunci când se aplică un tratament diferențiat unor cazuri egale, fără să existe o motivare obiectivă și rezonabilă. Or, în speță, ne aflăm chiar în această situație, în sensul că nu pot fi cunoscute motivele pentru care membrii consiliului de administrație au preferat să se abțină să soluționeze cererea reclamantei, dar totodată au admis, tot fără nici o justificare, cereri care în aparență nu se încadrează în prevederile art. 162 alin. 3 din Contractul Colectiv de Muncă.

Mai mult, instanța constată că regulile de acordare a ajutoarelor sociale au fost schimbate ulterior formulării celor două cereri (în 19.12.2018 și 27.06.2019), conform Hotărârii adoptate de Consiliul de Administrație la data de 31.07.2019 (f. 33), astfel că în luna septembrie 2019 Contractul Colectiv de Muncă a fost revizuit prin introducerea anexei nr. 18 la Regulamentul pentru acordarea ajutoarelor sociale în cazuri medicale salariaților SNTGN T_______ SA (f. 39), și abia de atunci există condiția menționată în întâmpinare, ca tratamentul medical sau intervenția chirurgicală să nu fie decontate sau să fie excluse de la decontare de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

În aceste condiții, cererea de chemare în judecată se dovedește a fi întemeiată și urmează a fi admisă, cu consecința obligării societății pârâte să plătească reclamantei suma de xxxxx,43 lei reprezentând contravaloare ajutor social.

Întrucât dreptul la acordarea cheltuielilor de judecată este un drept legal, ce derivă dintr-un raport juridic procesual și are ca finalitate acoperirea prejudiciului cauzat părții câștigătoare a procesului, în temeiul art. 453 Cod procedură civilă, instanța va dispune obligarea pârâtei la plata sumei de 2380 lei, cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat  (f. 119).

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite acțiunea civilă formulată de către reclamanta C______ L______, CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în loc. M_____, _____________________, _________________, în contradictoriu cu pârâta S_________ Națională de T________ G___ N_______ „T_______” SA M_____, cu sediul în loc. M_____, ______________. Motaș, nr. 1, jud. Sibiu, C__ RO xxxxxxxx, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. JXXXXXXXXXXX, și în consecință:

Obligă pârâta S_________ Națională de T________ G___ N_______ „T_______” SA M_____ să plătească reclamantei C______ L______ suma de 24.779,43 lei, reprezentând contravaloare ajutor social.

Obligă pârâta S_________ Națională de T________ G___ N_______ „T_______” SA M_____ să plătească reclamantei C______ L______ suma de 2.380 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Apelul se depune la Tribunalul Sibiu.

Pronunțată astăzi, 06.10.2020, cu votul consultativ al asistenților judiciari și pusă la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

NOTĂ:
Facem precizarea că la data publicării prezentului material, sentinţa de mai sus nu este definitivă, stadiul procesual al dosarului putând fi verificat pe portalul instanţelor de judecată[1].


[1] Din motive lesne de înţeles, apreciem că nu se impune să menţionăm aici nr. de dosar, acesta putând fi găsit de cei interesaţi pe portal.just.ro.


Avocat Andrei Pap
PAP | law office

Cuvinte cheie: , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti