Secţiuni » Arii de practică » Protective » Drept civil
Drept civil
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Tribunalul Vrancea. Obligarea producătorului în solidar cu vânzătorul la plata unor despăgubiri pentru produsul defect achiziţionat de cumpărător
04.12.2020 | Andrei PAP

Secţiuni: Content, Drept civil, Jurisprudență Tribunale, Selected
JURIDICE - In Law We Trust
Andrei Pap

Andrei Pap

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

TRIBUNALUL V______

SECTIA A II-A CIVILA SI DE C_________ ADMINISTRATIV FISCAL

DECIZIA CIVILĂ Nr. 253/2020

Ședința publică de la 13 Octombrie 2020

Completul compus din:

PREȘEDINTE S_____ F______ N______

Judecător F_________ T______

Grefier I_____ S_____

Pe rol fiind pronunțarea asupra  apelurilor  formulate de pârâta A____ R______ SRL, având CUI xxxxxxx și nr. de ordine la Reg. Comerțului JXXXXXXXXXXXX, cu s_____ în Voluntari,   Șoseaua București Nord nr.10, Global City Businees Park, corp 01, ____________________ și s_____ procesual a___ la S__ „P_______, I______, M________ și Asociații”, în București, Intrarea Difuzorului nr. 2, sector 1 și  de reclamanta M____ R_____ G_______ , având CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliată în Focșani, ________________________, ______________________, doctor stomatolog funcționând sub denumirea CMI Roxydent-Dr.M____ R_____ G_______,    împotriva sentinței civile nr. 1285 din 28.02.2020 și a Încheierii din 16.09.2019 , pronunțate de Judecătoria Focșani în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX în contradictoriu cu intimata-pârâtă ________________________, cu s_____ în București, ___________________. 11,  sector 2, având CUI xxxxxxx și nr. de ordine la Reg. Comerțului JXXXXXXXXXXXX, având ca obiect pretenții.

Dezbaterile au avut loc în ședința publică de la 29 septembrie 2020, note consemnate în încheierea de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când, instanța în vederea deliberării și pentru a se depune concluzii scrise a amânat pronunțarea pentru astăzi, când,

TRIBUNALUL

Deliberând  asupra  apelului civil de fata, Tribunalul retine următoarele:

Prin Sentinta civila nr.1285/28.02.2020 Judecătoria Focșani a admis excepția lipsei calității procesuale pasive invocata de parata W________ ROMANIA SRL si in consecinta, fata de aceasta s-a respins acțiunea ca fiind promovata împotriva unei persoane fără calitate procesuala pasiva.

S-a respins ca fiind neintemeiata excepția lipsei calității procesuale pasive invocate de parata A____ ROMANIA SRL astfel ca s-a admis in parte acțiunea in pretenții promovata de reclamanta CMI ROXYDENT Dr. M____  R_____  G_______  in contradictoriu cu parata  A____ ROMANIA SRL,  in sensul ca a fost obligata  parata sa plătească reclamantei suma de 1895,80 lei la care se adaugă dobânda legala calculata de la  data introducerii acțiunii si pan  la plata efectiva.

Prin aceeași sentința s-a respins cererea reclamantei privind acordarea de daune materiale si morale.

S-a admis in parte cererea de cheltuieli de judecata, in sensul ca parata A____ ROMANIA SRL a fost obligata sa plătească reclamantei cheltuieli in suma de 1138 lei.

Pentru a hotărî astfel, prima instanta a reținut in esența faptul ca, reclamanta CMI Roxydent Dr M____ R_____ G_______ a achiziționat de la pârâta A____ R______ SRL aparatul de aer conditionat 1200 BTU, model AERSPI W412 L, seria UESPIW412NCxxxxxxxxxxxx71M2564528, achitand pentru acesta si pentru operatiunea de montaj suma de 1895,80 lei, potrivit facturii fiscale si bonului fiscal din data de 25.05.2017.

Odată cu achiziționarea bunului, reclamanta a primit și un certificat de garanție nr. xxxxxxx ce configura obligația de garanție în sarcina vânzătorului A____, precum și drepturile suplimentare oferite consumatorului de către importatorul W________, stabilindu-se un termen de garanție de 2 ani.

La data de 29.05.2017, a fost pus în funcțiune aparatul de aer condiționat, fiind încheiat procesul verbal nr. 6 în cadrul căruia s-a consemnat faptul că s-a efectuat proba și aparatul funcționează în parametrii normali.

Incepând cu luna decembrie 2017, reclamanta a sesizat A____ Romania SRL cu privire la faptul că aparatul de aer condiționat nu mai funcționează, fiind purtată o lungă corespondență (pe perioada ianuarie-aprilie 2018) cu vânzătorul dar si cu unitatea de reparații – Astoria Electronics, iar vânzătorul, la rândul său, a solicitat suport firmei de instalări/reparații aer condiționat ce trebuia să asigure service-ul. A fost întocmit un raport de service nr. 2058/12.01.2018 de către Astoria Electronics B____, prin care s-a constatat că aparatul nu funcționează, defecțiunea fiind identificată la placa electronică, a fost efectuată reparația, s-au înlocuit senzorii și totuși placa nu a mai funcționat. Ulterior, potrivit raportului nr. 46 din 08.04.2018, încheiat tot de unitatea de service s-a menționat că placa unității externe este arsă, cauză posibilă fiind fluctuația de curent, iar clienta refuză reparația dorind banii înapoi. Tot din copia corespondenței electronice depuse la dosar reiese faptul că i s-a comunicat cumpărătoarei că această cauză a fluctuației de curent face ineficientă garanția reparației (mail din 23.04.2018 între reprezentanții W________ și  A____ f. 16). S-a reținut că reclamanta a solicitat atât reparația (conform mail-ului din 19.01.2018 atasat la dosar la fila 17 și cel din 18.04.2018 atașat la dosar la fila 46) cât și returnarea prețului plătit.

Analizând prioritar, în baza art. 248 alin. 1 C .proc. civ., excepția lipsei calității procesuale pasive a în formularea acțiunii invocată de pârâtele din cauză, excepție de fond, absolută și peremptorie, instanța reține următoarele:

Potrivit art. 36 C.proc. civ: „ Calitatea procesuala rezultă din identitatea dintre parti si subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecati ” iar reclamanta din prezenta cauza isi întemeiază pretențiile pe contractul de vânzare in forma simplificata materializat prin factura si încheiat cu parata A____ Romania S.R.L, iar dispozitiile art. 1707 si următoarele si art. 1716 si următoarele C. civ se refera la obligația vânzătorului de garanta pentru viciile ascunse ale bunului vândut si pentru buna funcționare a acestuia, instanța va retine ca, in raport de obiectul acțiunii astfel cum acesta a fost dedus judecații de către reclamanta, numai parata A____ Romania, in calitate de vânzător, are calitate procesuala pasiva in prezenta cauza.

Din certificatul de garanție înmânat la vânzarea bunului, prin care și W________ a garantat reparația și înlocuirea bunului (în secțiunea Drepturi suplimentare oferite consumatorului de W________ R______ SRL) s-a prevăzut tot în sarcina vânzătorului obligația de restituire a contravalorii bunului: Produsele de folosinta indelungata defectate in termenul de garanție legata de conformitate, atunci când nu pot fi reparate sau când durata cumulata de nefuncționare din cauza deficientelor apărute in termenul de garantie legala de conformitate depaseste 10% din durata acestui termen la cererea consumatorului, vor fi inlocuite de vanzator sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea produsului respectiv. Ter menul de garantie curge de la data intrarii bunului respectiv in posesia consumatorului, inclusiv pentru bunurile noi de folosinta indelungata obtinute prin tragere la sorti la tombole, castigate la concursuri si similare sau acordate cu reducere de pret ori gratuit de catre operatorii economici; 

In consecință, instanța a hotarat ca va admite excepția lipsei calității procesual pasive invocate de Whirlpoool  R______ SRL și va respinge  ca neîntemeiată excepția lipsei calității procesual pasive invocate de A____ R______ SRL.

Pe fondul cauzei, s-a reținut că reclamanta a cumpărat de la pârâtul A____ R______ SRL un aparat de aer condiționat care s-a defectat în perioada de garanție de 2 ani, defecțiunea nu a putut fi remediată (conform Raportului de service 2058/12.01.2018), cumpărătoarea solicitând reparația acestuia sau restituirea prețului plătit, solicitări care nu au fost onorate de vânzător.

În drept, s-a  retinut ca potrivit dispozitiilor art. 1650 din Codul Civil, vânzarea este contractul prin care vânzătorul transmite cumpărătorului proprietatea unui bun în schimbul unui preț pe care cumpărătorul se obligă să îl plătească, iar potrivit art. 1270 din Codul Civil, contractul valabil încheiat are putere de lege între părțile contractante.

Potrivit art. 1716 alin. 1, 2 și 3 din Codul Civil în afară de garanția contra viciilor ascunse, vânzătorul care a garantat pentru un timp determinat buna funcționare a bunului vândut este obligat, în cazul oricărei defecțiuni ivite înăuntrul termenului de garanție, să repare bunul pe cheltuiala sa. Dacă reparația este imposibilă sau dacă durata acesteia depășește timpul stabilit prin contract sau prin legea specială, vânzătorul este obligat să înlocuiască bunul vândut. În lipsa unui termen prevăzut în contract sau în legea specială, durata maximă a reparației este de 15 zile de la data când cumpărătorul a solicitat repararea bunului. Dacă vânzătorul nu înlocuiește bunul într-un termen rezonabil, potrivit cu împrejurările, el este obligat, la cererea cumpărătorului, să îi restituie prețul primit în schimbul îna poierii bunului   .

Pe cale de consecință, instanța a aratat ca are în vedere că art. 1716 alin. 3 din Codul Civil prevede un nou caz de rezoluțiune a contractului de vânzare-cumpărare în situația în care a apărut o defecțiune a bunului înăuntrul termenului de garanție, iar vânzătorul în mod culpabil nu înlocuiește bunul într-un termen rezonabil.

Având în vedere faptul că reclamanta a solicitat restituirea prețului cu obligatia subsidiară de returnare a aparatului, revine instanței verificarea îndeplinirii cumulative a condițiilor ce trebuie întrunite pentru ca aceasta să poată fi dispusă.

În ceea ce privește prima condiție necesar a fi îndeplinită, instanța a reținut că reclamanta i-a comunicat pârâtei defecțiunea aparatului înainte de împlinirea termenului de garanție de 2 ani de la data cumpărării produsului, termen stabilit prin certificat de garanție nr. xxxxxxx. Aparatul de aer condiționat predat de pârâta A____ reclamantei s-a dovedit a prezenta defecțiuni majore, astfel cum rezultă din raportul de constatare din 12 ianuarie 2018 și din 06 aprilie 2018, defecțiune care nu a fost contestată de pârâtă.

Instanța a reținut că, în ceea ce privește culpa reclamantei în producerea defecțiunii conform art. 1717 Cod civil, existența fluctuațiilor de curent nu a fost dovedită, deși sarcina probei susținerilor din întâmpinare revenea pârâtei, conform art. 249 C .proc. civ. Faptul că în raportul de service, reprezentantul firmei de service a indicat o posibilă cauză a defecțiunii ca fiind fluctuația de curent nu poate constitui o probă suficientă a acestei împrejurări. Mai mult, reclamanta a depus la fila 37 dosar vol. II, adresa de răspuns din partea SDEE Muntenia Nord nr. 314/09.05.2018 din care rezultă că reprezentanți ai societății de furnizare energie electrică au efectuat verificări la punctul de lucru din Focșani, Bld. Independanței _______________, jud. V______, constatându-se că în perioada ian–apr 2018 nu s-au înregistrat evenimente care să genereze creșterea tensiunii electrice peste limitele admise.

Prin urmare, instanța a reținut că pârâta nu și-a executat obligația contractuală de a repara bunul pe cheltuiala sa sau de a înlocui bunul vândut cu un altul funcțional, fără defecțiuni, într-un termen rezonabil.

Instanța a avut în vedere că potrivit certificatul de garanție al bunului Produsele de folosinta indelungata defectate in termenul de garanție legata de conformitate, atunci când nu pot fi reparate atunci când nu pot fi reparate sau când durata cumulata de nefuncționare din cauza deficientelor apărute in termenul de garantie legala de conformitate depaseste 10% din durata acestui termen la cererea consumatorului, vor fi inlocuite de vanzator sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea produsului respectiv

De asemenea, instanța a reținut că această neexecutare a obligației contractuale este o neexecutare de mare însemnătate, deoarece a condus la lipsirea definitivă a reclamantei de folosința bunului.

Referitor la punerea în întârziere a debitorului, în temeiul art. 1522 teza I C. civ., aceasta poate fi făcută printr-o notificare scrisă prin care creditorul îi solicită executarea obligației.

Astfel, instanța a reținut ca fiind îndeplinită și această condiție, întrucât cel mai târziu prin cererea de chemare în judecată se face dovada punerii în întârziere a pârâtei.

Instanța are în vedere că pârâta nu a făcut dovada că a reparat bunul pe cheltuiala sa conform art. 1716 alin. 1 Cod civil și nici că a înlocuit bunul într-un termen rezonabil conform art. 1716 alin. 2 și 3 Cod ci vil.

Având în vedere aspectele enunțate mai sus, instanța a  apreciat că în cauză sunt îndeplinite cumulativ condițiile necesare pentru a se putea dispune obligarea pârâtei A____ R______ SRL la plata către CMI Roxydent Dr M____ R_____ G_______ a contravalorii aparatului de aer condiționat W________ model AERSPIW412L în sumă de 1895,80 lei.

Referitor la dobânda legală solicitată, potrivit dispzitiilor prev. de art. 1530 C. civ., „creditorul are dreptul la daune-interese pentru repararea prejudiciului pe care debitorul i l-a cauzat și care este consecință directă și necesară a neexecutării fără justificare sau după caz, culpabila a obligației. ” În cazul obligațiilor bănești, potrivit disp. prev. de art. 1535 C .civ. „creditorul are dreptul la daune moratorii, de la data scadentei până la momentul plății, în cuantumul convenit de părți, sau în lipsa, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească un prejudiciu ”.

Pentru a fi acordate daune-interese, indiferent de natura lor, este necesar să fie întrunite condițiile răspunderii civile contractuale respectiv, să existe o neexecutare a obligației, neexecutarea să se datoreze culpei debitorului, să existe un prejudiciu și să existe un raport de cauzalitate _______________________________.

În privința primei condiții, instanța, fără a relua considerentele expuse în cadrul soluționării cererii principale, apreciază ca debitoarea nu și-a îndeplinit obligațiile. În privința culpei, potrivit disp. prev. de art. 1548 C. civ. aceasta este prezumata prin simplul fapt al neexecutării, prezumție care nu a fost răsturnată. Referitor la natura daunelor-interese și întinderea acestora se reține ca acestea sunt pretinse pentru neexecutarea la termen a obligațiilor de a plăti o sumă de bani-daune moratorii, iar prejudiciul în această situație este stabilit prin lege în lipsa convenției părților.

Pentru aceste considerente, se va admite și cererea de aplicare a dobânzii legale calculată de la data introducerii cererii – 24.05.2018 și până la plata efectivă.

In ceea ce privește cererea completatoare prin care s-a solicitat acordarea de despăgubiri materiale în valoare de 10.000 lei, reprezentând pierderi financiare datorate perturbării activității din cauza defecțiunilor aparatului de aer condiționat și dificultăților întâmpinate în asigurarea climatului corespunzător în cabinetul medical a fost apreciată ca nefiind întemeiată pentru următoarele considerente:

Analizând dispozițiile art. 1357 alin. (1) Cod civil și art. 16 Cod civil, rezultă că răspunderea civilă pentru fapta proprie presupune dovada a patru elemente, răspunderea putând lua naștere numai prin îndeplinirea cumulativă a acestora: fapta ilicită, prejudiciul, raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită și prejudiciu, vinovăția autorului faptei.

În speța de față, reclamanta nu a dovedit prin mijloacele de probă administrate existența prejudiciului derivat din fapta ilicită a pârâtei A____ R______ SRL constând în lipsirea reclamantei de folosința unui bun necesar desfășurării în bune condiții a activității sale profesionale. Deși a invocat faptul că a suferit pierderi financiare din cauza reprogramării pacienților la alte ore, nu a făcut dovada acestui fapt, nefiind depuse mijloace de probă din care să rezulte diminuarea veniturilor realizate pe perioada în care aparatul de aer condiționat nu a funcționat.

Având în vedere această concluzie în privința lipsei unui prejudiciu, devine irelevantă analiza celorlalte elemente ale răspunderii civile delictuale.

Nici cererea privind acordarea de daune morale în sumă de 5000 euro nu este fondată în condițiile în care nu s-a dovedit prin proba testimonială administrată  prejudiciul nepatrimonial suferit – încălcarea demnității, a prestigiului profesional – fiind invocata denigrarea profesională la care a fost supusă în fața pacienților cărora nu le-a putut oferi climatul optim pe perioada în care acestia au fost tratați în cabinetul medical.

Astfel, chiar dacă martorele au afirmat că pacienții s-au arătat nemulțumiți de atmosfera călduroasă din interiorul cabinetului, în lipsa unui aparat funcțional pe timpul verii, această împrejurare nu poate susține prin ea însăși existența unei atingeri aduse valorilor morale a onoarei și demnității, nefiind în măsură să probeze prejudiciul nepatrimonial suferit.

În consecință, instanța a reținut că în cazul de față reclamanta nu a făcut dovada existenței elementelor necesare angajării răspunderii și, pe cale de consecință, în temeiul art. 1357 Cod Civil, nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru angajarea răspunderii civile delictuale a pârâtei, urmând a respinge cererea.

Cu privire la cheltuielile de judecată, s-a retinut ca în prezenta cauză s-a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 138 lei (pentru cererea principală), dovadă achitare onorariu avocat. Raportat la dispozițiile art. 451-453 Cod procedură civilă și, raportat la soluția ce urmează a fi pronunțată pe fondul cauzei, instanța a hotarat ca  va admite în parte cererea de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Impotriva acestei sentințe, in termen legal au declarat apel parata  A____ ROMANIA SRL si reclamanta  M____ R_____  G_______.

In motivarea apelului sau, parata  A____ ROMANIA SA a  criticat atât sentința cat si încheierea din  16.09.2019 in ce privește soluționarea excepțiilor vizând competenta teritoriala a instanței, arătând  ca competenta in cauza era Judecătoria B_____; inadmisibilitatea acțiunii cat timp reclamanta  formulează pretenții privind repunerea parților in situația anterioara dar nu a formulat si o cerere de reziliere a contractului; Lipsa de interes sens in care s-a arătat ca reclamanta nu are un interes determinat, legitim si personal.

S-a criticat modalitatea de soluționare a excepției privind lipsa calității procesuale active a  reclamantei, cat timp produsul in cauza a fost achiziționat de entitatea juridica CMI M____  R_____  G_______. S-a  arătat ca atât acțiunea principala cat si cererea completatoare au fost formulate de persoana fizica  M____ R_____  G_______.

Pe fond, s-a arătat ca un specialist a constatat faptul ca placa electronica a fost arsa din cauza  unor fluctuații decurent, aspect necontestat de către cumpărător, care a înțeles sa nu își asume costul reparației ci a solicitat restituirea sumei plătita la achiziție.

Raportat la aceasta deficienta s-a arătat ca este inaplicabila garanția.

S-a arătat ca sub acest aspect, instanta a minimalizat concluziile specialistului si a potentat un înscris depus pro causa la dosar.

S-a arătat ca produsul este in posesia reclamantei iar in cauza se putea dispune o expertiza care sa  înlăture orice supoziții neavenite.

Nefiind întrunite condițiile răspunderii, respectiv neexistând o fapta ilicita, s-a arătat ca nu putea  fi obligata la plata.

A solicitat in rejudecare, respingerea acțiunii.

In drept, apelul a fost întemeiat pe dispozitiile art. 466 si următoarele din C.pr. civila.

In dovedirea susținerilor sale, a solicitat proba cu înscrisuri.

La dosar nu a  depus înscrisuri noi.

La  rândul sau, reclamanta M____ R_____ G_______ a criticat sentința civila nr. 1285/28.02.2020 sub următoarele aspecte:

A arătat ca in mod greșit prima instanta a reținut ca parata W________ ROMANIA SRL nu are calitate procesuala pasiva întrucât din certificatul de garanție eliberat la cumpărarea bunului, pe lângă  garanția legala s-a acordat de către parata W________ ROMANIA SRL o garanție suplimentara privind  conformitatea bunului cumpărat. S-a  arătat ca la analizarea calității procesuale pasive fata de aceasta societate, trebuiau avute in vedere si dispozitiile art. 10 din Legea nr. 240/2004, precum si dispozitiile art. 5 si 13 din același act normativ, dispoziții in raport de care aceasta societate este si ea titulara obligației cu privire la drepturile pretinse, alături de ____________________.

S-a arătat ca in mod greșit i s-a respins cererea privind daunele materiale. Sub acest aspect s-a  arătat ca in mod greșit s-a reținut ca nu a dovedit aceste daune, cat timp a dovedit ca lipsa de folosința a bunului achiziționat i-a afectat desfășurarea activității in bune condiții. Martorii audiați in cauza au relatat împrejurările care au condus la diminuarea veniturilor realizate pe perioada cat aparatul de aer condiționat nu a funcționat, respectiv anularea unor programări, reprogramarea unor pacienți doar ____________________ chiar renunțarea la  serviciile stomatologice din partea unor pacienți.

Existenta si întinderea prejudiciului material s-a arătat ca rezulta si din evidentele fiscale privind încasările realizate raportat la perioada similara a anului precedent, cat si la perioada anterioara  celei in litigiu dar si ulterioara acesteia. S-a arătat ca nu s-a avut in vedere nici faptul ca   paratele nu au negat defecțiunile repetate ale aparatului, susținând in mod eronat ca defecțiunea  s-ar fi datorat unor fluctuații de energie electrica, fapt dovedit a fi nereal.

A arătat apelanta, ca in analizarea acestor despăgubiri trebuia ținut cont si de faptul ca s-a deplasat in repetate rânduri la  s_____ vânzătorului pentru a reclama  defecțiunile apărute in perioada de garanție, la ______________________ verifica susținerile privind fluctuațiile de curent, timp in care   a fost nevoita sa amâne pacienții programați, sa anuleze unele programări, sa refuze pacienți, respectiv sa reducă activitatea.

A arătat ca veniturile sale in perioada indicata s-au redus tocmai datorita nefuncționării aparatului de aer condiționat, astfel ca daunele materiale in cuantum de 10.000 lei erau pe deplin justificate si trebuiau acordate.

In ceea ce privește daunele morale, a arătat ca in mod greșit i s-a respins si aceasta cerere, reținându-se ca cu proba testimoniala nu ar fi dovedit prejudiciul nepatrimonial suferit si ca  nemulțumirea pacienților fata de atmosfera călduroasa din cabinet nu este de natura sa probeze prejudiciul nepatrimonial.

A arătat ca martorii audiați au dovedit indiferenta paratelor in remedierea defecțiunilor si respectiv a înlocuirii aparatului, starea de inferioritate ce i-a fost creata personal prin aceea ca, in perioada de garanție a aparatului a fost nevoita sa se deplaseze si sa se roage insistent de parate sa remedieze situația.

A arătat ca din actele depuse la dosar rezulta ca avizarea cabinetului este condiționata de menținerea unei ventilații si microclimat adecvat, fiind pe deplin justificata temerea si stresul prin care a   trecut, existând riscul retragerii avizării cabinetului.

A arătat ca nu s-a avut in vedere nici poziția in care a fost pusa fata de pacienți, cărora nu putea  sa le ofere confortul climatic optim in perioada in care aceștia așteptau pentru a fi tratați ori in timpul efectuării lucrărilor de specialitate.

A mai arătat ca refuzul de a-i fi înlocuit aparatul aflat in garanție si care nu funcționa, sub indemnul vânzătoarei din magazin de a-si cumpăra altul daca acesta nu ii convine, constituie o alta  împrejurare care a afectat-o moral.

Prin urmare, a arătat ca si acest capăt de cerere a fost respins neîntemeiat.

Reclamanta a criticat sentința si in ceea ce privește reducerea cuantumului cheltuielilor de judecata, motiv pentru care a solicitat acordarea acestora in integralitate.

In concluzie, a solicitat admiterea apelului si in rejudecare admiterea acțiunii in integralitatea sa, cu cheltuielile de judecata dovedite.

In dovedirea susținerilor sale a depus la dosar înscrisuri.

Apelanta- parata A____ ROMANIA SRL prin Întâmpinarea depusă la dosar la 09.07.2020 a solicitat respingerea apelului declarat de catre reclamanta.

A reiterat faptul susținut si prin propriul apel, relativ la aceea ca acțiunea si apelul au fost promovate de persoana fizica  M____ R_____ G_______  in condițiile in care produsul a fost achiziționat de CMI M____ R_____ G_______.

A reiterat toate criticile sale privind lipsa de interes si lipsa de calitate procesuala a apelantei M____ R_____ G_______.

S-a invocat tardivitatea depunerii apelului precum si inadmisibilitatea promovării acestuia in ceea  ce preivește cheltuielile de judecata, in condițiile in care, in prealabil, nu s-a dat eficienta  dispozitiilor art. 444 si 445 din C.pr.civila.

Pe fond, a solicitat respingerea  criticilor formulate de apelanta-reclamanta, arătând ca in cauza  aceasta nu a dovedit daunele materiale si morale solicitate in cauza.

A solicitat respingerea apelului formulat de apelanta-reclamanta.

La rândul sau, intimata- parata ________________________, prin Întâmpinarea depusa la dosar a  solicitat respingerea apelului declarat de reclamanta si obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecata.

In ceea ce privește calitatea sa procesuala pasiva, a arătat ca in mod corect prima instanta a  constatat ca nu justifica aceasta calitate, răspunderea aparținând vânzătorului conform dispozitiilor art. 11 alin. 1 din Legea nr. 449/2003 coroborate cu cele ale art. 1707-1718 din Codul civil.

Mai mult, s-a arătat ca potrivit art. 15 din Legea nr. 449/2003 daca vânzătorul este răspunzător fata  de consumator pentru lipsa de conformitate rezultata dintr-o acțiune sau dintr-o omisiune a  producătorului ori a unui operator economic din același lanț contractual, vânzătorul are dreptul de a  se îndrepta împotriva celui responsabil de lipsa de conformitate.

A arătat ca in mod corect nu s-a reținut calitatea sa procesuala in cauza.

In ceea ce privește restul motivelor de apel invocate de reclamanta, s-a arătat ca aceasta nu a  dovedit daunele solicitate.

A solicitat respingerea apelului.

La rândul sau, apelanta-reclamanta MARS R_____ G_______ a depus la dosar Întâmpinare fata de apelul declarat in cauza de parata A____ ROMANIA SA.

In ceea ce privește necompetenta Judecătoriei Focșani s-a arătat ca fata de dispozitiile art. 113  alin. 1 si art. 107 din C.pr. civila, competenta revine instantanei de la domiciliul consumatorului.

Relativ la  inadmisibilitatea acțiunii a solicitat respingerea acestei critici, cat timp pretențiile sale au in vedere si obligația de garanție a bunului vândut.

In ceea ce privește lipsa de interes s-a arătat ca aceasta critica are la baza lipsa de identitate  dintre reclamanta si cumpărătorul bunului. A solicitat respingerea acestei critici cat timp, in calitate de doctor stomatolog desfășoară o activitate liberala sub forma unui cabinet medical individual fără personalitate juridica.

Pe fondul cauzei, s-a arătat ca in cauza s-a dovedit ca nu a existat o fluctuație de curent.

A solicitat înlăturarea apărărilor relativ la imposibilitatea restituirii prețului in cazul produselor aflate in garanție decât in măsura in care este imposibila repararea lor, iar aparatul nu mai era in garanție.

S-a arătat ca aparatul s-a defectat in mod repetat, in perioada de garanție si nu datorita unor fluctuații de curent, fiind imposibil de utilizat, astfel ca legal a optat pentru restituirea sumei plătita pentru acest bun.

A solicitat respingerea apelului declarat de parata A____ ROMANIA SRL.

Examinând sentința prin prisma criticilor formulate dar si in condițiile art. 476 alin. 1 din C.pr. civila, potrivit cărora, apelul declarat in termen provoacă o noua judecata asupra fondului,  Tribunalul retine următoarele:

In cauza, termenul de apel in ce o privește pe reclamanta, sentința fiindu-i comunicata in cadrul stării de urgenta, se socotește de la expirarea stării de urgenta instituita prin Decretul nr. 240/2020 dat in prelungirea Decretului 195/2020, art. 62 din Anexa 1 la acest Decret. Raportat la data de 16 mai 2020 când a încetat starea de urgenta și de când curge termenul de decădere de 30 de zile pentru depunerea caii de atac, Tribunalul, in ședința publica din data de 29.09.2020 a constatat ca ambele  apeluri au fost promovate in termen.

In ceea ce privește excepțiile de necompetenta a instanței investita, calitatea procesuala activa a  apelantei – reclamante si inadmisibilitatea acțiunii, Tribunalul retine următoarele:

Astfel, fata de acțiunea inițiala promovata de reclamanta, acțiune ce viza restituirea contravalorii bunului achiziționat,  parata  A____ ROMANIA SRL a formulat in termen legal Întâmpinare (filele 57-58 din dosar), iar aceasta Întâmpinare a vizat doar chestiuni de fond.

Ulterior, la termenul din data de 01.11.2018, reclamanta si-a completat acțiunea cu cererea de daune materiale si morale (filele 65-66  dosar fond), iar aceasta completare a fost comunicata paratei A____ SRL la data de 11.12.2018, conform dovezii de la fila 82.

Peste termenul legal de 25 zile de la data comunicării, termen instituit prin art.2 01 din C.pr. civila,  mai exact la data de 20.03.2019 paratul A____ ROMANIA SRL a formulat întâmpinare, întâmpinare care deși trebuia sa vizeze doar cererea completatoare vizează si acțiunea inițiala, paratul invocând lipsa de competenta a instanței investita,  lipsa calității procesuale active cat si inadmisibilitatea acțiunii.

Exceptând competenta, care constituie o excepție de ordine publica, relativa, celelalte doua excepții sunt excepții relative, care potrivit dispozitiilor 246 alin. 2 din C.pr. civila vizează încălcarea  unor norme ce ocrotesc cu precădere interesele parților, astfel ca ele trebuiau invocate in terenul legal prevăzut pentru depunerea întâmpinării sau conform dispozitiilor art. 247 din același cod, pana  la primul termen de judecata cel mai târziu.

Primul termen de judecata a fost stabilit la 01.11.2018, iar aceste excepții relative nu au fost invocate.

In ceea ce privește competenta instanței, Tribunalul constata ca excepția de necompetenta a fost invocata după primul termen de judecata din 01.11.2018.

Se retine astfel ca potrivit art. 131 alin. (1) C. pr. civ.  La primul termen de judecată la care pârțile sunt legal citate în fata primei instanțe, judecătorul este obligat, din oficiu, să verifice și să stabilească dacă instanta sesizată este competentă general, material și teritorial să judece pricina, consemnând în cuprinsul încheierii de ședință temeiurile de drept pentru care constată competenta instanței sesizate. Încheierea are  caracter interlocutoriu.” .

Potrivit alin. 2 din acest articol „ (2) În mod excepțional, în cazul în care pentru stabilirea competenței sunt necesare lămuriri ori probe suplimentare, judecătorul va pune această chestiune în discuția părților și va acorda un singur termen în acest scop.”

La primul termen, cel din 01.11.2018, instanta nu a pus o asemenea chestiune in discuția parților, astfel ca fata de interpretările date de ICCJ in decizia RIL nr. 31/2019, competenta a rămas câștigata in favoarea instanței investite, respectiv Judecătoria Focșani.

Examinând in apel aceasta excepție de ordine publica, Tribunalul fata de dispozitiile art. 113 punctul 8 din C.pr. civila nu poate retine alegați  apelantei, relativ la lipsa de competenta teritoriala a  Judecatoriei Focsani.

Potrivit acestui text legal „În afară de instanțele prevăzute la art. 107 – 112 , mai sunt competente: (…)

8. instanța domiciliului consumatorului, în cererile având ca obiect executarea, constatarea nulității absolute, anularea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractului încheiat cu un profesionist sau în cererile având ca obiect repararea pagubelor produse consumatorilor;” .

Prin urmare, fiind vorba de o competenta  teritoriala  alternativa, cat timp alegerea a fost lăsata  la latitudinea  reclamantului, Tribunalul apreciaza ca in mod legal si corect, reclamanta M____ R_____ G_______ s-a adresat Judecatoriei de la domiciliul sau.

Prin urmare, se va respinge aceasta alegație.

In ce privește calitatea procesuala activa a apelantei, Tribunalul retine ca in cauza într-adevăr bunul in cauza a fost achiziționat de CMI (cabinet medical individual) M____ R_____ G_______, iar acțiunea  si respectiv apelul au fost promovate de  M____ R_____ G_______, titular al acestui cabinet.

Raportat la dispozitiile art. 10 din OG nr. 124/1998 privind organizarea si funcționarea cabinetelor medicale  „Medicul titular al cabinetului medical sau cel delegat de medicii asociați reprezintă cabinetul medical în raporturile juridice și profesionale ”.

Prin urmare, cat timp M____ R_____ G_______ este titular al acestui cabinet medical, ea justifica atât calitate procesuala cat si interes in promovarea acțiunii pendinte.

F___ de aceste argumente, nu se poate retine aceasta alegație a apelantei  A____ ROMANIA SRL.

In ceea ce privește excepția inadmisibilității acțiunii, apelanta A____ a  susținut ca acțiunea apare ca fiind inadmisibila cat timp reclamanta a formulat pretenții privind repunerea parților in situația  anterioara dar nu a mandatat instanta sa cu cererea de reziliere a contractului.

In examinarea acestei excepții, Tribunalul retine ca ea nu a fost invocata in termen legal in fata  primei instanțe si nefiind o excepție absoluta, de ordine publica nu poate fi invocata in apel.

Se va respinge si aceasta alegație a apelantei A____ SRL, respectiv apelul declarat împotriva  Încheierii din 16.09.2019.

Pe fond, Tribunalul retine faptul ca apelanta reclamanta M____ OXANA G_______,  titular al CMI Roxydent Dr M____ R_____ G_______, a achiziționat de la pârâta A____ R______ SRL aparatul de aer condiționat 1200 BTU, model AERSPIW412 L, seria UESPIW412NCxxxxxxxxxxxx71M2564528, achitând pentru acesta si pentru operațiunea de montaj suma de 1895,80 lei, potrivit facturii fiscale si bonului fiscal din data de 25.05.2017.

Odată cu achiziționarea bunului, apelanta-reclamanta a primit și un certificat de garanție nr. xxxxxxx ce configura obligația de garanție în sarcina vânzătorului A____, precum și drepturile suplimentare oferite consumatorului de către importatorul W________, stabilindu-se un termen de garanție de 2 ani (filele 10-13, dosar fond).

La data de 29.05.2017, a fost pus în funcțiune aparatul de aer condiționat, fiind încheiat procesul verbal nr. 6 în cadrul căruia s-a consemnat faptul că s-a efectuat proba și aparatul funcționează în parametrii normali.

Începând cu luna decembrie 2017, apelanta a sesizat A____ Romania SRL cu privire la faptul că aparatul de aer condiționat nu mai funcționează, fiind purtată o lungă corespondență  (pe perioada ianuarie-aprilie 2018) cu vânzătorul  dar si cu unitatea de reparații – Astoria Electronics, iar vânzătorul, la rândul său, a solicitat suport firmei de instalări/reparații aer condiționat ce trebuia să asigure service-ul.

A fost întocmit un raport de service nr. 2058/12.01.2018 de către Astoria Electronics B____, prin care s-a constatat că aparatul nu funcționează, defecțiunea fiind identificată la placa electronică, a fost efectuată reparația, s-au înlocuit senzorii și totuși placa nu a mai funcționat .

Ulterior, potrivit raportului nr. 46 din 08.04.2018, încheiat tot de unitatea de service s-a menționat că placa unității externe este arsă, cauză posibilă fiind fluctuația de curent, iar clienta refuză reparația dorind banii înapoi. Tot din copia corespondenței electronice depuse la dosar reiese faptul că i s-a comunicat cumpărătoarei că această cauză a fluctuației de curent face ineficientă garanția reparației (mail din 23.04.2018 între reprezentanții W________ și  A____ f. 16 ). S-a reținut că reclamanta a solicitat atât reparația (conform mail-ului din 19.01.2018 atașat la dosar la fila 17 și cel din 18.04.2018 atașat la dosar la fila 46) iar ulterior returnarea prețului plătit.

In ceea ce privește critica apelantei – reclamante, relativ la modalitatea de soluționare a excepției privind lipsa calității procesuale pasive a producătorului, respectiv W________ ROMANIA SRL, Tribunalul retine ca la momentul achiziționării aparatului de aer condiționat, apelantei reclamante i s-a eliberat certificatul de garanție mai sus indicat, înscris care conține garanția  producătorului si garanția vânzătorului.

Este adevărat ca dispozitiile art. 1707- 1718 din Codul civil, coroborate cu dispozitiile art. 11 alin. 1 din Legea nr. 449/2003 instituie răspunderea vânzătorului, dar in cauza  apelanta-reclamanta a invocat obligația de garanție a producătorului, așa cum rezulta din certificatul de garanție eliberat.

Potrivit dispozitiilor art. 3 din Legea nr. 240/2004, in vigoare: „În condițiile prezentei legi, producătorul răspunde pentru prejudiciul actual și pentru cel viitor, cauzate de defectul produsului său.” Iar potrivit art. 5  din același act normativ „Dacă mai multe persoane sunt răspunzătoare pentru pagubă, ele răspund solidar .”.

F___ de aceste dispoziții legale, Tribunalul apreciaza ca paratul W________ ROMANIA SRL, in calitate de producător, poate si trebuie sa răspundă fata de reclamanta pentru pagubele cauzate de produsul in cauza, răspunderea sa fiind solidara cu cea a vânzătorului.

Fiind vorba de o solidaritate legala, de o răspundere instituita prin lege, Tribunalul apreciaza ca in mod greșit prima instanta a admis excepția lipsei calității procesuale pasive fata de aceasta parata.

In ceea ce privește conformitatea produsului, Tribunalul apreciaza ca fata de probele administrate in cauza, prima instanta in mod legal si temeinic a stabilit faptul ca  nefuncționarea aparatului de aer condiționat nu s-a datorat fluctuațiilor de tensiune, ci lipsei de conformitate a produsului.

Astfel, Tribunalul retine ca aparatul de aer condiționat a fost pus in funcțiune  la data de 29.05.2017, așa cum rezulta din Procesul verbal nr. 6, proces verbal in care s-a consemnat ca aparatul a fost testat si funcționa in parametrii normali.

Începând cu luna decembrie 2017, apelanta-reclamanta a sesizat vânzătorul A____ ROMANIA SRL cu privire la faptul ca aparatul nu mai funcționează, astfel ca vânzătorul a solicitat  societății de reparații ASTORIA ELECTRONICS BUZAU repararea acestui aparat.

Conform Raportului de service nr.2058/12.01.2018 emis de aceasta societate, s-a  constatat ca aparatul nu funcționează, defecțiunea fiind identificata la placa electronica, motiv pentru care s-au înlocuit senzorii si s-a constatat ca placa electronica este tot nefuncționala.

Conform Raportului nr. 46 din 08.04.2018, emis de aceeași unitate de reparații, s-a menționat ca placa electronica a unității externe este arsa, cauza probabila fiind o fluctuație de curent.

Nu se indica in acest Raport nici un motiv, argument verificabil care sa permită  verificarea faptului ca defectarea plăcii electronice s-a datorat fluctuației de curent.

Paratele s-au aparat in cadrul acțiunii pendinte, susținând ca reclamanta nu a  contestat acest raport.

Tribunalul nu poate retine aceasta alegație, cat timp la data de 19.01.2018 si respectiv 18.04.2018 reclamanta a solicitat fie reparația aparatului fie restituirea sumei plătita cu titlu de preț.

Așa cum rezulta din înscrisurile de la dosar, mail-ul din 23.04.2018 relativ la  ineficienta garanției a fost ____________________________.

In cauza, așa cum rezulta din adresa nr. 314 din 09.05.2018 emisa de Electrica  Muntenia Nord, urmare a verificărilor efectuate la punctul delucru din Focsani, ____________________________, ______________________,  respectiv s_____ Cabinetului medical, in perioada ianuarie–aprilie 2018, când aparatul a devenit nefuncțional, nu au fost înregistrate  evenimente care sa genereze creșterea tensiunii electrice peste limitele admise (fila 37, volum II  dosar fond ).

Tribunalul constata faptul ca societatea care asigura reparațiile, societate aflata in relație contractuala cu vânzătorul, nu a emis concluzia din Raportul nr. 46/08.04.2018 pe baza unor verificări temeinice, ci doar a emis o supoziție, supoziție infirmata de dovezile prezentate  de reclamanta.

Tribunalul retine in același sens si faptul ca celelalte aparate ce funcționează  pe baza de energie electrica din Cabinetul stomatologic  al reclamantei nu au fost afectate in nici un fel de pretinsa fluctuație de curent.

Prin urmare, coroborând aceste probe, Tribunalul apreciaza ca in mod just prima  instanta a reținut ca nefuncționarea aparatului livrat reclamantei s-a datorat neconformității   acestuia si nu unei cauze externe, respectiv oscilații de curent.

Prin urmare, aceasta cauza de exonerare de răspundere atât in ceea ce privește vânzătorul cat si producătorul nu poate fi reținuta.

In ceea ce îl  privește pe vânzător, Tribunalul retine ca potrivit dispozitiilor  art. 1716 alin. 1 din Codul civil avea obligația reparării acestui bun, astfel încât sa asigure funcționarea normala a acestuia, cel puțin in perioada de garanție, după cum in condițiile art. 1716 alin. 2 si 3 din același Cod nu a asigurat nici înlocuirea acestui aparat,  _________________________, astfel încât sa nu afecteze funcționarea normala a cabinetului in cauza.

In consecinta, in mod legal si temeinic prima instanta a obligat vânzătorul sa  restituie reclamantei prețul încasat pentru acest bun, iar in vederea unei reparații complete s-a dispus si plata dobânzii legale, alegațiile apelantei A____ ROMANIA SRL sub acest aspect urmand a fi înlăturate..

In condițiile art. 3 si 5 din Legea nr. 240/2004, aflata in vigoare,    producătorul este solidar răspunzător cu vânzătorul pentru prejudiciul actual si viitor, cauzat de defectul produsului sau, motiv pentru care sub acest aspect se va admite apelul declarat de reclamanta  MAREX R_____ G_______ si se va schimba sentința, in sensul ca producătorul W________ RIOMANIA SRL va  răspunde solidar cu ALTX ROMANIA SRL pentru aceste daune, mai sus indicate.

In ceea ce privește daunele materiale solicitate de reclamanta prin cererea  completatoare depusa la dosar la termenul din 01.11.2018, Tribunalul retine următoarele:

Apelanta-reclamanta a solicitat cu titlu de daune materiale sum  de 10.000 lei  reprezentând pierderile materiale suferite ca urmare a nefuncționării aparatului in termenul de garanție.

S-a arătat ca datorita nefuncționării aparatului de aer condiționat programările efectuate au fost compromise, ca au fost pacienți amânați, reprogramați .

S-a arătat ca datorita căldurii foarte mari din perioada verii a fost nevoita  sa programeze pacienții doar in anumite intervale orare ale zilei, când era mai răcoare pentru a asigura microclimatul corespunzător atât pentru activitatea sa de medic stomatolog cat si pentru confortul pacienților.

In dovedirea acestor daune, in fata primei instanțe au fost audiați martorii G_______ N___ si D___  A__ (filele 43-45, volum II dosar fond ).

Astfel, martorul G_______ N___,  vecina perete in perete cu Cabinetul medical, a arătat ca a însoțit reclamanta la magazin cu ocazia cumpărării aparatului de aer condiționat, ca  acesta nu a  funcționat, fiind defect. A arătat ca a fost de fata când s-a încercat repararea acestui aparat si când la magazinul A____  reclamantei i s-a refuzat reparația sau înlocuirea aparatului, cei de la magazin spunându-i  „ da-ne in judecata ”. Martora a arătat ca nefuncționând aparatul, au fost pacienți cărora li s-a făcut rău de la căldura. A arătat martora ca reclamanta a avut reclamații de la pacienți privind căldura din cabinet si faptul ca a fost nevoita sa cumpere alt aparat.

Martora  D___ A__, prietena cu reclamanta a arătat de asemenea ca a fost cu reclamanta la magazin când a cumpărat aparatul, când a reclamat defectarea acestuia si când , in cele din urma de la magazin reclamanta a fost invitata sa ii dea in judecata.

A arătat acest martor faptul ca aparatul s-a defectat in iarna, când centrala  termica nu funcționa, astfel ca nu s-a putut asigura căldura in Cabinet.

Martora a arătat ca de la o injecție unui pacient i s-a făcut rău, iar in lipsa  aparatului de aer condiționat, reclamanta a fost nevoita sa deschidă geamul, compromițând mediul steril din Cabinet.

A arătat ca reclamanta era supărata, pacienții săi fiind nemulțumiți si exprimându-si nemulțumirea.

F___ de aceste dovezi, Tribunalul apreciaza c  in mod legal si temeinic prima  instanta a respins acest capăt de cerere.

In apel, reclamanta a depus o _________  înscrisuri filele 22-39 si respectiv Declarațiile fiscale depuse la dosar la 29.09.2020, pentru a dovedi aceste daune.

Aceste înscrisuri evidențiază o diferența in minus a veniturilor realizate in anul 2018 fata de anul 2017, ce circa 62.753 lei dar aceasta diferența nu poate fi atribuita nefuncționații aparatului de aer condiționat ci se poate, cel mai probabil, datora fluctuațiilor pieței in materia  serviciilor stomatologice.

In cauza, in  privința sumei de 10.000 le  solicitata cu titlu de daune  materiale, nu se poate retine, mai presus de orice dubiu, ca veniturile reclamantei s-ar fi diminuat cu aceasta suma strict ca urmare a nefuncționării aparatului in cauza si a faptului ca unii pacienți au  refuzat programarea in acel interval de timp.

Prin urmare, raportat inclusiv la probele administrate in apel, Tribunalul apreciaza ca apelanta reclamanta, dovedește o reducere a veniturilor dar aceasta reducere si mai a___  cuantumului ei nu poate fi stabilit clar si indubitabil prin raportare la nefuncționarea acestui aparat, astfel ca sub acest aspect alegațiile sale urmează a fi înlăturate.

In ceea ce privește daunele morale, Tribunalul retine ca prin aceeași cerere completatoare, reclamanta a solicitat si suma de 5000 EURO cu titlu de daune morale.

Reclamanta a motivat aceste daune pe de-o parte de desele drumuri efectuate pentru a obține reparare/înlocuirea bunului, drumurile efectuate inclusiv la societatea Electrica pentru a  obține informațiile necesare, modul in care a fost tratata, respectiv cu indiferenta, riscul la care  a fost expusa prin indiferenta paratelor de a pierde avizarea cabinetului ca urmare a imposibilității asigurării unui microclimat corespunzător. A arătat reclamanta ca a fost supusa in fata pacienților săi la rușine si denigrare profesionala cat timp nu le putea oferi in cabinet confortul climatic  optim.

Tribunalul, contrar celor reținute de prima instanta apreciaza ca aceste daune se  cuvin apelantei- reclamante, cuantumul acestora fiind apreciat diferit fata de cel estimat de către   parte.

Astfel, Tribunalul retine in primul rând ca relați  vânzătorului/producătorului cu consumatorul ar trebui sa fie una normala, astfel încât sa se asigure consumatorului funcționarea  normala, cel puțin in perioada de garanție, a unui bun achiziționat.

Atitudinea de tipul „da-ne in judecata” relatata de martore si confirmata de modul in care s-au derulat relațiile ___________________________ refuzul paratelor de a repara/înlocui bunul in cauza, nu face parte din relația normala care ar trebui sa existe   ________________________________.

Așa cum rezulta din toate probele mai sus analizate, apelanta-reclamanta a  dovedit faptul ca datorita nefuncționării aparatului in cauza a fost supusa unui stres, stres determinat pe de-o parte de faptul ca s-a deplasat de mai multe ori la  s_____ vânzătorului,  solicitând repararea, înlocuirea si in final restituirea  prețului achitat pentru bunul in cauza, iar pe de altă parte si de diligentele pe care a fost nevoita sa le facă pentru a dovedi lipsa de suport  a celor menționate in Raportul de service nr. 46/2018 .

Așa cum rezulta din susținerile apelantei-reclamante, necombătute de parate,  aceasta a suferit si riscul retragerii avizului de funcționare a cabinetului medical prin neasigurarea  climatului corespunzător.

Așa cum rezulta din depozițiile martorilor audiați in cauza, activitatea normala  a reclamantei si prin aceasta demnitatea sa profesionala a avut de suferit, cat timp  nu a reușit sa  asigure pacienților intrați in cabinetul sau microclimatul corespunzător si mai mult, a fost pusa in situația de a se scuza. Justifica in fata acestora pentru lipsa acestor condiții.

  Tribunalul retine astfel, ca in cauza exista legătura  de cauzalitate _____________________________ a nu asigura funcționarea normala a bunului aflat in garanție si urmările morale si psihice suferite de apelanta-reclamanta, astfel ca fata de dispozitiile art. 1357 din Codul civil, cererea de daune morale apare ca fiind întemeiata.

In ceea ce privește cuantumul acestor daune, Tribunalul apreciaza ca acesta se impune a fi astfel stabilit încât sa asigure celui vătămat o reparație echitabila, iar pentru cel vinovat de producerea lor, sa se constituie ca o sancțiune, astfel încât, datorita poziției si calității de profesionist, alți consumatori sa nu mai fie puși in situații similare.

Raportat la aceste considerente, Tribunalul apreciaza ca un cuantum de 20.000 lei stabilit cu titlu de daune morale, poate asigura dublul scop al acestui tip de dezdăunare.

In ceea  ce privește cheltuielile  de judecata in cauza, Tribunalul retine ca  prima instanta a admis in parte cererea de cheltuieli formulata de reclamanta, acordând aceste cheltuieli doar parțial, in limita admiterii acțiunii in prima instanta.

Nu se poate retine ca apelul reclamantei sub acest aspect ar fi inadmisibil, cat timp in cauza nu este vorba de vreo eroare sau omisiune din partea instanței de a se pronunța asupra  cheltuielilor, astfel ca aceasta alegație se va respinge ca fiind  nefondata.

Astfel, fata de imprejurarea ca in rejudecare, acțiunea este admisa in parte, in condițiile art. 453 din C.pr. civila, Tribunalul apreciaza ca apelantei-reclamante i se cuvin pentru judecata la fond a acțiunii următoarele cheltuieli: 138 lei taxa timbru aferenta acțiunii inițiale (fila  51, volum I ); 100 lei taxa timbru aferenta cererii privind daunele morale (filele 8 si 10 din volum II ) si 1000 lei onorariu avocat.

Rezulta astfel un cuantum la cheltuielilor de judecata ocazionate de judecata in fond a cauzei in suma de 1238 lei, suma la care vor fi obligate ambele parate in solidar.

In apel, apelanta reclamanta a dovedit următoarele cheltuieli: 353 lei cu titlu de taxa timbru si 600 lei onorar avocațial.

Din taxa de timbru, suma de 50 lei este aferenta capătului de cerere privind  daunele morale, admise in apel, astfel ca in condițiile art. 453 din C. pr. civila, aplicabile si in apel, intimatele-parate vor fi obligate in solidar la plata sumei de 650 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata in apel.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge apelul declarat de pârâta ____________________ având CUI xxxxxxx și nr. de ordine la Reg. Comerțului JXXXXXXXXXXXX, cu s_____ în Voluntari, Șoseaua București Nord nr. 10, Global City Businees Park, corp 01, ____________________ și s_____ procesual a___ la S__ „P_______, I______, M________ și Asociații”, în București, Intrarea Difuzorului nr. 2, sector 1 ca fiind nefondat .

Admite în parte apelul declarat de reclamanta M____ R_____ G_______ , având CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliată în Focșani, ________________________, ______________________, doctor stomatolog funcționând sub denumirea CMI Roxydent-Dr.M____ R_____ G_______, împotriva sentinței civile nr. 1285 din 28.02.2020 și a Încheierii din 16.09.2019.

Schimbă sentința și în rejduecare:

Respinge excepția lipsei calității procesuale pasive invocată de pârâta ________________________  și în consecință:

Admite în parte acțiunea și față de această pârâtă.

Obligă pârâtele, în solidar, să plătească reclamantei M____ R_____ G_______, titular al CMI Roxident Dr. M____ R_____ G_______: suma de 1895,80 lei la care se adaugă dobânda legală de la 24.05.2018 și până la plata efectivă și integrală; suma de 20.000 lei cu titlu de daune morale și suma de 1238 lei cu titlu de cheltuieli de judecată la fond.

Menține sentința în ceea ce privește respingerea capătului de cerere privind daunele materiale.

O bligă intimatele-pârâte, în solidar, să plătească apelantei cheltuieli de judecată în apel în cuantum de 650 lei.

Cu recurs în 30 zile de la comunicare.

Cererea de recurs se va depune la Tribunalul V______ – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal.

Pronunțată în condițiile art. 402 teza a II-a C.pr.civilă, prin punerea soluției la dispoziția părților, astăzi, 13.10.2020.

NOTĂ:
Facem precizarea că decizia de mai sus a fost atacată şi cu recurs, stadiul procesual al dosarului putând fi verificat pe portalul instanţelor de judecată[1].


[1] Pe rolul Judecătoriei Focșani cauza a fost înregistrată sub nr. dosar 7415/231/2018.


Avocat Andrei Pap
PAP | law office

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti