Secţiuni » Arii de practică » Business » Corporate
Corporate
DezbateriCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Banner BA-02
Articole Business Corporate Drept comercial Fiscalitate Noutăți legislative SELECTED

Modificări recente aduse Codului fiscal și Codului de procedură fiscală

7 septembrie 2021 | Lidia DUȚU, Diana NEDELCU, Cristina POPESCU
Lidia Duțu

Lidia Duțu

Diana Nedelcu

Diana Nedelcu

Cristina Popescu

Cristina Popescu

Având în vedere procesul de digitalizare inițiat de ANAF, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală a fost modificată, prin Ordonanța 11/2021, astfel încât să răspundă nevoii actuale de creștere a nivelului de colectare a creanțelor la bugetul de stat și de reducere a interacțiunii directe între contribuabili și autoritățile fiscale.

De asemenea, autoritățile au aprobat și o serie de modificări Legii 227/2015 privind Codul fiscal, prin Ordonanța 8/2021, ce vizează aproape toate titlurile din actul normativ.

Redăm în continuare o detaliere a principalelor modificări ce au intrat în vigoare începând cu 3 septembrie 2021, mai puțin anumite prevederi care au termene diferite, menționate mai jos.

I. Modificări aduse Codului fiscal

Autoritățile au aprobat recent o serie de modificări Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, ce vizează aproape toate titlurile din actul normativ. Redăm în continuare o detaliere a principalelor modificări ce intră în vigoare începând cu 3 septembrie 2021, mai puțin anumite prevederi care au termene diferite, menționate mai jos.

Impozitul pe profit

– se clarifică regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre UE: sunt neimpozabile și dividendele primite de persoane juridice române care plătesc impozit similar impozitului pe profit;

– crește pragul de deductibilitate de la 30% la 50% pentru ajustările efectuate asupra creanțelor negarantate și neîncasate de cel puțin 270 zile – în vigoare de la 1 ianuarie 2022

– sunt introduse prevederi cu privire la posibilitatea de eșalonare a impozitelor și taxelor datorate în situația transferurilor de active, de rezidență fiscală și/sau de activitate economică desfășurate printr-un sediu permanent, operațiuni prin care România pierde dreptul de impozitare;

– prevederile ce acoperă distribuirea de dividende nu mai conțin referințe la situațiile financiare anuale, în contextul în care dividendele pot fi distribuite și în perioade fiscale ulterioare celei în care este realizat profitul current;

– contribuabilii care plătesc impozit pe profit anual cu plăți anticipate și intră sub incidența prevederilor OUG 153/2020 efectuează plata anticipată pentru trimestrul I al fiecărui an fiscal la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata anticipate.

Impozitul pe venit si contribuțiile sociale obligatorii

– pentru redirecționarea cotei de 3,5% din impozit, contribuabilii pot depune declarația direct la entitățile non-profit/unitățile de cult, urmând ca acestea să depună un formular centralizator la autoritățile fiscale ce va cuprinde toate cererile primate;

– este reglementată posibilitatea angajatorului român (sau nerezident, după caz) de a opta pentru calculul, declararea și plata contribuțiilor sociale obligatorii în cazul persoanelor fizice române care obțin avantaje în bani și/sau în natură de la terți plătitori de venituri, care nu sunt rezidenți fiscali români.

Impozitul pe veniturile obținute de nerezidenți

– se extinde scutirea de impozit și asupra dividendelor plătite de un rezident român unei societăți din Islanda, Liechtenstein sau Norvegia, dacă sunt îndeplinite condițiile de aplicare a acestei excepții;

– pentru evitarea dublei impuneri, autoritățile fiscale vor accepta ca certificatul de rezidență fiscală să fie transmis prin mijloace electronice la distanță, în copie însoțită de traducerea autorizată, cu condiția ca originalul/copia legalizată să se afle la contribuabil;

– declarația informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți (formular 207) se depune și în situațiile în care impozitul datorat de către nerezident este suportat de plătitorul de venit.

TVA

– sunt clarificate definițiile și aspecte legate de înregistrarea în scopuri de TVA în contextul noilor prevederi referitoare la regimul comerțului electronic;

– sunt transpuse în legislația locală prevederile Directivei (UE) 2021/1159 a Consiliului din 13 iulie 2021 privind importurile de bunuri efectuate de către Comisia Europeană, organismele și agențiile UE și pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate către acestea, efectuate cu scopul combaterii pandemiei de COVID-19 – se aplică pentru importurile, livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2021.

Impozite și taxe locale

– este simplificată modalitatea de calcul a impozitului pe clădiri cu destinație mixtă, deținute de persoane fizice;

– este introdusă posibilitatea depunerii în format electronic a actelor de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport.

Modificările au fost aprobate prin Ordonanța Guvernului nr. 8 din data de 30 august 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 832.

II. Modificări aduse Codului de procedură fiscală

Având în vedere procesul de digitalizare inițiat de ANAF, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscala a fost modificată astfel încât să răspundă nevoii actuale de creștere a nivelului de colectare a creanțelor la bugetul de stat și de reducere a interacțiunii directe între contribuabili și autoritățile fiscale. Redăm în continuare o detaliere a principalelor modificări ce intră în vigoare începând cu 3 septembrie 2021, mai puțin anumite prevederi care au termene diferite, menționate mai jos.

1. În ceea ce privește fișierul standard de control fiscal (SAF-T), începând cu 1 ianuarie 2022:

– se introduce obligația depunerii SAF-T sub forma unei declarații informative – natura informațiilor incluse în SAF-T, procedura de declarare, modelul de raportare și termenele până la care este obligatorie depunerea fișierelor vor fi stabilite prin ordine ANAF;

– SAF-T este introdus ca mijloc de probă;

– în cazul în care depunerea SAF-T nu a fost validată ca urmare a detectării unor erori în completarea sa, data înregistrării fișierului valid este data din mesajul transmis inițial cu condiția depunerii unui fișier valid în termen de 5 zile lucrătoare după termenul legal de depunere;

– se stabilesc contravenții pentru (i) nedepunerea fișierului, sancționată cu amendă cuprinsă între 1.000 – 5.000 lei și (ii) depunerea incorectă/incompletă, sancționată cu amendă cuprinsă între 500 – 1.500 lei;

– nu se sancționează contravențional (i) persoanele care corectează SAF-T până la termenul legal de depunere a următorului fișier și (ii) persoanele care, ulterior termenului scadent, corectează SAF-T datorită unui fapt neimputabil lor.

2. În ceea ce privește rambursările de TVA, începând cu 1 februarie 2022:

– se permanentizează procedura de rambursare de TVA cu un control ulterior;

– prin excepție, TVA se rambursează după efectuarea inspecției fiscale în următoarele situații:

– în cazul contribuabililor mari si mijlocii care (i) au înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancționate ca infracțiuni, (ii) prezintă riscul unei rambursări necuvenite, (iii) au fost deschise proceduri de lichidare voluntară sau de insolvență, cu excepția celor pentru care s-a aprobat un plan de reorganizare;

– în cazul altor categorii de contribuabili decât contribuabilii mari, care (i) au înscrise in cazierul fiscal fapte care sunt sancționate ca infracțiuni, (ii) prezintă riscul unei rambursări necuvenite, (iii) au fost deschise proceduri de lichidare voluntară sau de insolvență, cu excepția celor pentru care s-a aprobat un plan de reorganizare, (iv) depun primul decont cu opțiune de rambursare după înregistrarea în scopuri de TVA, (v) soldul sumei de TVA solicitată la rambursare provine dintr-un număr de perioade mai mare decât numărul perioadelor de rapoarte utilizate într-o perioadă de 12 luni;

– se consideră că persoanele impozabile prezintă un risc de rambursare necuvenită a TVA dacă se regăsesc în oricare dintre următoarele situații:

– din informațiile primite de la alte instituții, se constată că au incidență în acordarea unei rambursări necuvenite de TVA;

– în cadrul acțiunilor de control fiscal au fost identificate fapte care pot întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni cu implicații de natură fiscală;

– cu ocazia inspecției fiscale ulterioare au fost stabilite diferențe mai mari de 10% din suma rambursată, dar nu mai puțin de 50.000 lei pentru fiecare decont de TVA care a făcut obiectul inspecției fiscale ulterioare;

– au existat neconcordanțe semnificative între informațiile înscrise în declarațiile informative (declarațiile 394 și declarațiile 390) depuse de contribuabili și partenerii acestora.

3. În ceea ce privește eșalonarea la plată, în formă simplificată, începând cu 1 octombrie 2021:

– se permanentizează posibilitatea de eșalonare la plată simplificată, acordată pe perioada stării de urgență / alertă;

– se acordă pentru o perioadă de 12 luni pentru obligațiile fiscale principale și accesorii restante cu o vechime de maxim 12 luni;

– procedura de acordare este simplificată față de eșalonarea deja existentă în legislație – se depune o cerere, fără alte documente suplimentare;

– nu se constituie garanții;

– dobânda percepută pe perioada eșalonării este diminuată, de la 0,02% cât prevede actuala legislație fiscală, la 0,01%.

4. În ceea ce privește alte facilități fiscale, începând cu 3 septembrie 2021:

– se introduce posibilitatea eșalonării la plată a impozitului datorat de către contribuabili în situația transferurilor de active, a transferului de rezidență fiscală și/ sau a activității economice desfășurate prin intermediul unui sediu permanent – în vederea alinierii cu prevederile Codului fiscal;

– se extinde aplicabilitatea facilității fiscale cu privire la anularea accesoriilor pentru contribuabilii care au avut în derulare o inspecție fiscală / verificarea situației fiscale personale/verificare documentară în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a OUG nr. 69/2020 (14 mai 2020) și data intrării în vigoare a OUG nr. 19/2021 (29 martie 2021) și pentru care a fost emisă o decizie de impunere cu obligații bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv; cererea se depune până la 31 ianuarie 2022 sau în termen de 90 de zile de la data emiterii deciziei de impunere, dacă termenul de 90 de zile se împlinește după 31 ianuarie 2022.

5. În ceea ce privește alte aspecte de interes general:

– sunt aduse clarificări cu privire la competența de administrare a obligațiilor fiscale datorate de persoanele care desfășoară activități în mod independent sau profesii liberale și anume, în raza teritorială unde își are stabilit domiciliul fiscal persoana fizică care desfășoară astfel de activități;

– se introduce obligația înregistrării în sistemul informatic al PatrimVen pentru toate instituțiile publice iar furnizarea de informații și documente către persoanele juridice se face prin sisteme informatice – începând cu 1 martie 2022;

– înrolarea în SPV a contribuabililor devine obligatorie iar modalitatea de transmitere a cererilor, înscrisurilor și a altor documente specifice către ANAF se va efectua doar prin mijloace electronice de comunicare la distanță – începând cu 1 martie 2022;

– se introduce prevederea potrivit căreia reverificarea în cazul unei inspecții fiscale poate fi efectuată de către aceeași echipa, dacă, „din motive obiective”, nu există o altă echipă disponibilă;

– se specifică o perioadă de trei luni de la data sesizării penale pe parcursul căreia masurile asigurătorii suplimentate de sesizare a organelor de urmărire penală rămân valabile;

– dacă contestația ori acțiunea în contencios administrativ este respinsă, organul fiscal execută scrisoarea de garanție bancară/ polița de asigurare în termen de 30 zile dar nu mai târziu de ultima zi de valabilitate a acesteia.

Modificările au fost aprobate prin Ordonanța nr. 11 din data de 30 august 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 832.

Lidia Duțu, Tax Counsel/Director DLA Piper
Diana Nedelcu, Senior Tax Manager DLA Piper
Cristina Popescu, Tax Consultant DLA Piper

Citeşte mai mult despre , , , , , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership