« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Selected Top Legal
CorporatePlatinum members
 1 comentariu

Tribunalul Suceava. Obligarea AJPIS la plata indemnizaţiei Covid-19 către un avocat stagiar pentru perioada stării de urgenţă
14.12.2020 | Andrei PAP

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice
Andrei Pap

Andrei Pap

Dosar nr. ____________ – obligația de a face –

R O M Â N I A

TRIBUNALUL SUCEAVA

SECȚIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

S E N T I N Ț A NR. 808

Ședința publică din data de 19 noiembrie 2020

Instanța constituită din:

Președinte: Z______ C_____

Grefier: C______ M______

Pe rol fiind pronunțarea asupra cauzei având ca obiect „obligația de a face” formulată de reclamanta B____ A_______ A_________, cu domiciliul în Suceava, ____________________. 14, _____________, ___________________ în contradictoriu cu pârâta AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU PLĂTI SI INSPECȚIE SOCIALĂ SUCEAVA, cu sediul în mun. Suceava, _________________________.n., jud. Suceava.

Dezbaterile asupra cauzei de față au avut loc în ședința publică din data de 5 noiembrie 2020, concluziile părților fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată fiind redactată separat și care face parte integrantă din prezenta și când, din lipsă de timp pentru deliberare, pronunțarea a fost amânată pentru astăzi, 19 noiembrie 2020.

După deliberare,

T R I B U N A L U L:

Asupra cauzei de față, constată:

Prin cererea legal timbrată adresată acestei instanțe la data de 06.08.2020 înregistrată sub nr. ____________, reclamanta B____ A_______ A_________ în contradictoriu cu pârâta Agenția Județeană pentru Plăti și Inspecție Socială Suceava, a solicitat instanței, ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună obligarea pârâtei la acordarea indemnizației de sprijin COVID-19 pentru avocați, aferentă lunilor martie, aprilie și mai 2020; dobânda legală calculată până la momentul plății și daune morale în valoare de 1000 lei, cu cheltuieli de judecată, reprezentând taxa judiciară de timbru de 300 lei.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că este avocat stagiar al Baroului Suceava începând cu data de 21.01.2020, conform Deciziei de primire în profesie nr. 4 din această dată.

În urma instaurării stării de urgență generate de pandemia virusului COVID-19, în perioada 16 martie – 14 mai 2020, anumite categorii profesionale au beneficiat de indemnizație de sprijin, printre care și avocații, în baza OUG nr. 30/2020 și OUG nr. 53/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile împreună cu toate documentele necesare de acordare a indemnizației de sprijin COVID-19 au fost transmise în termen, fiind înregistrate pe platforma aici.gov.ro sub codurile unice de înregistrare, după cum urmează: martie BKW811, aprilie JFTM9J, mai 70UZ0W.

La data de 05.05.2020, a primit un email de confirmare a soluționării cererii aferente lunii martie, în al cărui atașament se afla răspunsul instituției, și anume, faptul că cererea este corectă și că plata urmează a fi procesată, aspect care s-a concretizat la o dată ulterioară.

În ziua de 13.05.2020, a fost contactată telefonic de către o funcționară a AJPIS Suceava, numita C____ D______, care i-a solicitat să returneze indemnizația pentru luna martie, pe care tocmai o primise, întrucât plata s-ar fi realizat din eroarea, susținând faptul că nu ar fi eligibilă de primirea acestui sprijin bănesc.

Totodată, a solicitat ca această cerere din partea instituției să îmbrace forma scrisă și prevăzută de lege, precum o decizie emisă de către AJPIS Suceava, în care să i se comunice expres temeiul legal în baza căruia mi se refuză acordarea indemnizației de sprijin COVID-19 pentru avocați, eu neputând acționa în consecință în baza unui simple convorbiri telefonice, cu o persoană care s-a recomandat a fi funcționar al acestei instituții.

Ulterior, a primit de la o adresă de email solicitarea de a returna suma de 2.102 lei, reprezentând indemnizație aferentă lunii martie, invocându-se motivul vag cum că nu sunt respectate prevederile legale ale OUG-ului nr. 53/2020, cu privire la veniturile raportate la media celor din anul 2019.

Deși pentru luna aprilie a primit confirmarea electronică a depunerii corecte a documentației și cererii de acordare a indemnizației de sprijin și că plata urmează a fi efectuată, acest lucru întârzia să apară și nici nu a primit între timp un răspuns contrar din partea instituției.

Prin urmare, a trimis la data de 05.06.2020 o cerere pe adresa pe email prin care a solicitat un răspuns în privința acordării indemnizației de sprijin, prezentând totodată motivele de fapt și de drept pentru care este eligibilă de primirea acesteia. Pe 10.06.2020 a primit punctul de vedere al AJPIS Suceava, transmis de către numita C____ D______, prin care i se refuza plata indemnizației, precum și returnarea celei aferente lunii martie, care a fost deja plătită.

Motivul invocat și pentru care i s-a respins solicitarea este acela că nu a realizat venituri în 2019 și nu au punctul de referință la care să raporteze scăderea de 25% a veniturilor, conform prevederilor OUG nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Însă, chiar în temeiul acestui act normativ, precum și în baza clarificărilor efectuate în acest sens de către Comisia Permanentă a UNBR prin minuta de ședință din data de 30.04.2020, transmisă Ministerului Muncii, este îndreptățită la această indemnizație de sprijin.

Totodată, prevederile legale în baza cărora se acordă respectivul sprijin financiar nu fac nicio distincție între calitatea de avocat definitiv și cel stagiar, ca beneficiari, cu atât mai mult că îndeosebi categoria celor din urmă ar trebui protejată, tinerii avocați fiind cei mai vulnerabili din punct de vedere economic în perioada stării de urgență.

Faptul că există o lacună legislativă, care nu prevede expres această situație, acest aspect nu ar trebuie să limiteze drepturile avocaților înscriși în tablou începând cu 2020, în cazul meu, luna ianuarie și nici să îi discrimineze, pierderile financiare ale acestora fiind cel puțin la fel de mari ca ale celorlalți.

Mai mult de atât, nu este vorba de faptul că în acest caz avocatul nu ar îndeplini o condiție impusă de lege, pentru că ordonanța nu instituie o condiție de vechime în profesie; condiția impusă de legiuitor cu privire la diferența dintre veniturile din luna de referință prin raportare la cele de anul trecut nu este aplicabilă în cazul avocaților aflați în ipoteza arătată anterior. În cazul acestora, singura condiție verificabilă este cea a nivelului veniturilor din luna din perioada de referință.

Menționează faptul că în toată perioada pandemiei nu am avut altă sursă de venit decât cel provenit din interiorul profesiei de avocat, iar cuantumul acestuia, totodată declarat în conținutul cererilor depuse spre acordarea indemnizației, și anume, 800 – 1000 lei B___ este cu mult sub limita subzistenței. Prin urmare, acesta este și scopul acordării respectivului sprijin, cel de a susține profesia de avocat în timpul stării de urgență, la fel cum au beneficiat și celelalte categorii profesionale.

În mod obiectiv, se poate observa faptul că veniturile realizate în perioada stării de urgență sunt infime, iar refuzul de a i se acorda această indemnizație de sprijin nu face decât să o deturneze de la scopul ei.

Cu atât mai mult că legea nu se interpretează doar în litera ei, ci și în spiritul său, intenția acordării acestei indemnizații de sprijin fiind aceea de a proteja categoria profesională a avocaților și de a-i ajuta financiar într-o perioadă atât de grea economic, și anume, cea a pandemiei COVID-19.

În ceea ce privește prejudiciul moral, consideră că prin neplata acestei indemnizații a fost supusă unui tratament incorect și unei poziții de vulnerabilitate din punct de vedere financiar, în sensul că i-a fost foarte greu să se descurce cu venitul foarte mic realizat din profesie în perioada respectivă.

În plus, a trecut printr-o stare de stres continuu, mai ales după ce indemnizația pe luna martie deși fusese inițial confirmată și virată în cont, i-a fost solicitată la a o înapoia. Fiind în faza de început a profesiei i-a fost mai greu să depășească această situație, cu atât mai mult știind că alți colegi, chiar și avocați stagiari au beneficiat de respectivul ajutor.

În drept, și-am întemeiat cererea pe dispozițiile OUG nr. 30/2020, OUG nr. 53/2020 și pe Minuta de ședință a Comisiei Permanente a UNBR din data de 30.04.2020, transmisă Ministerului Muncii.

În susținerea cererii, a depus la dosar înscrisuri (filele 8-14).

Pârâta Agenția Județeană pentru Plăti și Inspecție Socială Suceava a depus la dosar întâmpinare (filele 17 – 20) prin care a solicitat respingerea cererii ca nefondată.

Arată că, în fapt, reclamanta în calitate de avocat stagiar din data de 21.01.2020, în perioada strii de urgență a solicitat indemnizația prevăzută de art. XV alin. (1) și (l1) din OUG nr. 30/2020 cu modificările și completările ulterioare.

Menționează că, nu există temei legal pentru acordarea indemnizației de 75% din câștigul salarial mediu brut pentru anul 2020, pe perioada stării de urgență, avocaților care nu au realizat încasări cu minimum 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019.

Dispozițiile art. XV alin. (II) din OUG nr. 30/2020 prevăd condiția realizării de încasări cu minimum 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019, dar care nu depășesc câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020, care nu este îndeplinită de către reclamantă.

Reclamanta nu are încasări pe anul 2019 și nu se poate face o raportare la media lunară pe anul 2019.

Acordarea indemnizației aferente lunii martie 2020, se datorează unei erori cauzate de numărul foarte mare de solicitări și timpul foarte scurt în care trebuiau procesate. Însă această eroare nu reprezintă un temei pentru a persista în ea. Pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit AJPIS Suceava va constitui debit și se va emite decizie pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit.

Minuta ședinței Comisie Permanente din 30.04.2020 pe care o invocă reclamanta, este o propunere, un punct de vedere. Faptul că se ia în discuție problematica avocaților stagiari și că se va înainta acest punct de vedere către Ministerul Muncii, nu reprezintă un temei legal, deoarece nu s-a concretizat într-un act normativ.

La sesizările făcute pe email de către reclamantă, aceasta a primit răspuns din partea AJPIS Suceava tot pe email, iar la cererea prin care s-a solicitat un răspuns din partea AJPIS Suceava în privința acordării indemnizației aferente lunii aprilie, reclamanta a primit răspuns în data de 10.06.2020 în conformitate cu dispozițiile art. 8 alin. (1) din OG nr. 27/2002.

AJPIS Suceava a îndeplinit obligația de a comunica petiționarului în termen de 30 de zile, răspunsul, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă.

Nu au fost încălcate dispozițiile OUG nr. 30/2020 și nici dispozițiile OG nr. 27/2002.

Împrejurarea că reclamanta nu este satisfăcută de răspunsurile primite, nu echivalează cu neexecutarea obligației de a răspunde la petiții de autoritatea administrativă, ceea ce ar fi reprezentat eventual un abuz administrativ. Deci nu se poate pretinde nicio cheltuială de judecată, despăgubiri și dobânzi legale sau daune morale, întrucât nu se poate dovedi că ar exista un abuz administrativ prin nerăspundere la cererile reclamantei. Însăși reclamanta face dovada răspunsurilor primite de la AJPIS Suceava, atașate în copie cererii de chemare în judecată. Reclamanta s-a adresat instanței de judecată, întemeindu-se pe dispozițiile OG nr. 27/2002. În acțiune nu se contestă legalitatea unui act administrativ. De altfel, OUG nr. 30/2020 nu prevede soluționarea cererii de acordare a indemnizației prin emiterea unei decizii, a uni act administrativ.

Pentru motivele expuse, solicită respingerea cheltuielilor de judecată și a daunelor morale.

De aceea, solicită respingerea acțiunii reclamantei ca nefondată și neîntemeiată.

A atașat întâmpinării o ________ înscrisuri (filele 21- 42).

Examinând cererea în raport de susținerile părților, de probatoriul administrat, de dispozițiile legale incidente, Tribunalul reține că aceasta este întemeiată parțial.

În fapt, reclamanta, în calitate de avocat stagiar în cadrul Baroului Suceava începând cu data de 21.01.2020, a adresat pârâtei mai multe cereri pentru intervalul martie – mai 2020 cât a durat starea de urgență prin care a solicitat acordarea indemnizației de sprijin în baza OUG nr. 30/2020 și OUG nr. 53/2020.

Cererea pentru luna martie a fost admisă, dar ulterior a fost înștiințată de către reprezentanții pârâtei că nu poate beneficia de această indemnizație motivat, în esență, de faptul că nu a realizat venituri în 2019 și nu au punctul de referință la care să raporteze scăderea de 25% a veniturilor, conform prevederilor OUG nr. 30/2020.

Nemulțumită de refuzul soluționării cererilor sale, reclamanta a formulat prezenta cerere de chemare în judecată.

Tribunalul arată că prin OUG nr. 30/2020 au fost adoptate anumite măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. O astfel de măsură este și indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020 acordată anumitor categorii socio-profesionale.

Art. XV din această ordonanță, astfel cum a fost modificat și completat prin OUG nr. 53/2020, prevede că :„ (1) Alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, beneficiază, din bugetul de stat, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020.

(1¹) De indemnizația prevăzută la alin. (1) beneficiază și avocații a căror activitate este redusă ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență, dacă în luna pentru care solicită indemnizația au realizat încasări cu minimum 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019, dar care nu depășesc câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020. Indemnizația se plătește în baza declarației pe propria răspundere a avocatului privind îndeplinirea condițiilor de acordare, pe care o transmite la agenția pentru plăți și inspecție socială județeană, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal.”

Rezultă așadar că pe perioada stării de urgență ( martie – mai 2020) , anumite categorii socio-profesional, printre care și avocații, au dreptul la o indemnizație lunară, dar în anumite condiții.

În cauza dedusă judecății, reclamanta a îndeplinit condițiile formale (depunerea cererilor și a actelor necesare), iar în ceea ce privește condițiile de fond (în luna pentru care solicită indemnizația să fi realizat încasări cu minimum 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019, dar care nu depășesc câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020), pârâta a apreciat că nu sunt îndeplinite atâta vreme cât reclamanta nu a realizat venituri în lunile martie – mai 2019 și astfel nu au punctul de referință la care să raporteze scăderea de 25% a veniturilor, conform prevederilor OUG nr. 30/2020.

Reclamanta a susținut că este avocat stagiar din data de 21.01.2020, astfel încât la nivelul anului 2019 nu a realizat niciun venit din această activitate.

Instanța arată că situația avocatului stagiar nu este expres reglementată de actele normative mai sus menționate, dar trebuie avut în vedere scopul acestora. Prin aceste ordonanțe s-a urmărit sprijinirea unor categorii de persoane a căror activitate a fost afectată în perioada stării de urgență. Cele două condiții de fond impuse prin ordonanțe urmăresc stabilirea unor criterii de desemnare a titularilor măsurilor de protecție socială. Or, în contextul în care pentru avocații titulari și care au realizat anumite venituri în anul anterior, se prevede acordarea indemnizației, cu atât mai mult pentru un avocat care și-a început stagiul în ianuarie 2020 și a cărui activitate a fost de asemenea afectată de situația epidemiologică, ar trebui sa beneficieze de sprijin.

Pentru a beneficia de indemnizație, pentru avocați se prevede o dublă condiționare: să ai cu 25% mai puțin încasări decât în anul anterior (un prag minim), dar să nu ai încasări mai mari de un anumit prag valoric (un prag maxim).

În cazul reclamantei prima condiție, a pragului minim, nu este aplicabilă, tocmai pentru că aceasta nu a avut deloc încasări în anul 2019. Or, este evident că nu poate coborî sub un prag care, în cazul său și din motive obiective, nici nu a existat.

În acest caz urmează a fi verificată cea de a doua condiție.

Din actele de la dosar rezultă că reclamanta nu a depășit pragul maxim, motiv pentru care instanța apreciază că aceasta este îndreptățită să primească indemnizația solicitată pentru intervalul martie- mai 2020.

Dar, trebuie arătat că pentru luna martie 2020, reclamanta a primit indemnizația, astfel încât prin prezenta hotărâre instanța reține doar că reclamanta are dreptul la indemnizație și pentru această luna, dar va obliga pârâta să îi achite indemnizația în condițiile art. XV alin. 1¹ din OUG nr. 30/2020, modificata și completată prin OUG nr. 53/2020 numai pentru lunile aprilie- mai 2020.

Referitor la dobânda legală, instanța arată că potrivit dispozițiilor codului civil” Creditorul are dreptul la repararea integrală a prejudiciului pe care l-a suferit din faptul neexecutării.

(2) Prejudiciul cuprinde pierderea efectiv suferită de creditor și beneficiul de care acesta este lipsit.”

Dacă actualizarea cu indicele de inflație urmărește păstrarea valorii reale a obligației bănești la data efectivă a plății, având un caracter compensatoriu, ce rezidă în faptul că repară partea din beneficiul nerealizat care nu este acoperit de dobândă, dobânda legală reprezintă prejudiciul pentru beneficiul nerealizat având natură juridică diferită de actualizarea cu indicele de inflație”.

Așadar, reclamanta are dreptul la plata dobânzii legale.

În ceea ce privește solicitarea reclamantei de obligare a pârâtei la plata sumei de 1.000 lei cu titlu de daune moral, tribunalul arată că acest petit trebuie dovedit.

Reclamanta a susținut faptul că în perioada stării de urgență i-a fost foarte greu să se descurce cu veniturile mici realizate.

Instanța arată că situația epidemiologică determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 a afectat, la diferite niveluri (economic, social, psihologic și mental) întreaga populație, astfel încât situația reclamantei nu este una specială care să justifice daunele pretinse, mai ales că textul legal nu prevede în mod expres avocații stagiari. Pârâta nu a respins cererile reclamantei încălcând legea, ci a făcut o aplicare diferită a textelor de lege incidente.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 18 din legea nr. 554/2004, tribunalul va admite în parte cererea în sensul că va oblig pârâta la plata către reclamantă a indemnizației lunare de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020, pentru lunile aprilie și mai 2020 și la plata dobânzii legale aferente începând cu data scadenței fiecărei sume și până la data plății efective, va respinge ca nefondate celelalte pretenții.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Admite în parte cererea având ca obiect „obligația de a face” formulată de reclamanta B____ A_______ A_________, cu domiciliul în Suceava, ____________________. 14, _____________, ___________________ în contradictoriu cu pârâta AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU PLĂTI SI INSPECȚIE SOCIALĂ SUCEAVA, cu sediul în mun. Suceava, _________________________.n., jud. Suceava.

Obligă pârâta la plata către reclamantă a indemnizației lunare de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020, pentru lunile aprilie și mai 2020 și la plata dobânzii legale aferente începând cu data scadenței fiecărei sume și până la data plății efective.

Respinge ca nefondate celelalte pretenții.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare pentru capătul de cerere privind anularea. Recursul se depune, sub sancțiunea nulității, la Tribunalul Suceava.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

NOTĂ:
Facem precizarea că la data publicării prezentului material, sentinţa de mai sus nu este definitivă, stadiul procesual al dosarului putând fi verificat pe portalul instanţelor de judecată[1].


[1] Pe rolul Tribunalului Suceava cauza a fost înregistrată sub nr. dosar 2421/86/2020.


Avocat Andrei Pap
PAP | law office

Cuvinte cheie: , , , , , , ,
Secţiuni: Covid 19 Legal React, Dreptul securitatii sociale, Jurisprudență Tribunale, SELECTED TOP LEGAL, _CONTENT | Toate secţiunile
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Până acum a fost scris un singur comentariu cu privire la articolul “Tribunalul Suceava. Obligarea AJPIS la plata indemnizaţiei Covid-19 către un avocat stagiar pentru perioada stării de urgenţă”

  1. Foarte ciudat.
    Avocaţii nu au contracte de muncă. Scrie clar în lege sau statut.
    Un avocat nu poate fi salariat.
    Exagerând puţin… Tribunalul a despăgubit o firmă pentru pierderea profitului.
    Vreau şi eu.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD