« Flux noutăţi
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateCyberlawDrept comercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveDrepturile omuluiDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiMalpraxis medicalProtecţia animalelorProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Health & Pharma
CărţiProfesionişti
 

Numeroase modificări privind organizarea activității sanitar-veterinare
17.12.2020 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1240 din 16 decembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 291/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru abrogarea art. IV alin. (2) și art. V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea și completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative.

Prin Legea nr. 291/2020 se aprobă OUG nr. 117/2020, cu numeroase modificări în domeniul apărării sănătății animalelor în deplină concordanță cu legislația europeană. Câteva dintre aceste modificări vizează următoarele aspecte:
– pentru efectuarea în exploatațiile nonprofesionale a unor activități sanitar-veterinare, direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București încheie contracte de concesiune pe o durată de 4 ani cu medicii veterinari organizați în condițiile legii sau pot angaja personal sanitar-veterinar propriu, în condițiile legii, în situațiile în care nu se pot încheia contracte cu medicii veterinari organizați în condițiile legii;

Concesionarii activităților care asigură prin unitățile medicale veterinare un program zilnic de 8 ore pentru proprietarii animalelor din exploatațiile nonprofesionale din circumscripția sanitar-veterinară contractată, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică și a sărbătorilor legale, primesc lunar, pentru fiecare contract, pe perioada de derulare a acestuia, suma de 10.000 lei, din bugetul Autorității, scutită de TVA, pentru transportul probelor, ridicarea produselor și tipizatelor necesare, instruirea și formarea profesională aferente activităților contractate, consilierea proprietarilor de animale în vederea comunicării informațiilor privind lanțul alimentar, bunăstarea și condițiile de biosecuritate, efectuarea catagrafiei animalelor în situații de urgență, precum și pentru inspecția și certificarea animalelor destinate sacrificării.

Medicii veterinari organizați în condițiile legii pot încheia maximum două contracte de concesiune la nivel național cu direcțiile sanitar- veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, indiferent de numărul unităților pe care le dețin sau în care sunt asociați și în care se desfășoară activități de asistență medical-veterinară.

Direcțiile sanitar-veterinare încheie contracte de concesiune cu medicii veterinari organizați în condițiile legii, care dețin societățile reglementate în baza Legii societăților nr. 31/1990, în care acționariatul majoritar este deținut de către medicii veterinari pe toată durata de execuție a contractului.

Condițiile specifice pentru derularea și încetarea contractelor de concesiune, condițiile privind decontarea activităților sanitar-veterinare publice, precum și dispozițiile aplicabile medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți în relație cu exploatațiile comerciale autorizate/înregistrate sanitar-veterinar sunt prevăzute în anexa nr. 21.

Legea nr. 291/2020 mai prevede că beneficiarii contractelor plătesc autorității contractante o redevență anuală în suma de 300 lei, sumă care se indexează anual cu rata inflației.

Dintre obligaţiile concesionarului, enumerăm următoarele:
– să respecte condițiile tehnice și termenele prevăzute;
– să realizeze serviciile în vederea asigurării unui status de sănătate pe cât posibil cunoscut, la întregul efectiv de animale existent pe teritoriul circumscripției sanitar-veterinare cu privire la care au fost încheiate contractele de concesiune;
– să realizeze serviciile cu privire la întregul efectiv de animale;
– să anunțe suspiciunea sau apariția unor boli transmisibile la animale și să participe la combaterea epizootiilor, conform reglementărilor legale în vigoare;
– să întocmească și să țină la zi toate evidențele sanitar- veterinare rezultate din aplicarea prevederilor legale în vigoare;
– să depună diligențele necesare pentru a investiga și stabili cauzele de îmbolnăvire, moarte sau avort la animale de care a luat cunoștință;
– să respecte criteriile de calitate a serviciilor prestate;
– să informeze proprietarii animalelor cu privire la obligațiile concesionarului și ale personalului acestuia, referitoare la activitatea prestată, și ale proprietarului, referitoare la respectarea indicațiilor medicilor veterinari și la consecințele nerespectării acestora;
– să respecte confidențialitatea tuturor datelor și a informațiilor privitoare la proprietarii animalelor, în relația cu terții; să asigure securitatea în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal;
– să depună lunar decontul justificativ și să factureze, după caz, în vederea decontării de către concedent, activitatea realizată conform contractelor de concesiune;
– să respecte programul de lucru astfel cum a fost comunicat concedentului; programul de lucru se poate modifica, cu acordul părților, prin act adițional la contractul de concesiune, încheiat cu concedentul, fără modificarea timpului total de lucru asumat și cu respectarea prevederilor legale incidente;
– să completeze corect și la zi formularele și tipizatele utilizate în realizarea activităților sanitar-veterinare contractate;
– să anunțe concedentul despre modificarea oricăreia dintre condițiile care au stat la baza încheierii contractului, în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării;
– să respecte prevederile legislației sanitar-veterinare și instrucțiunile specifice comunicate de concedent în realizarea activităților contractate;
– să afișeze într-un loc vizibil programul de lucru, denumirea direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București cu care se află în relație contractuală, datele de contact ale acesteia, precum și la sediul consiliului local al unității administrativ-teritoriale, dacă sediul unității de asistență medicală veterinară nu se află pe raza circumscripției sanitar-veterinare;
– să afișeze într-un loc vizibil datele de contact și motivul lipsei de la sediul unității;
– să justifice lipsa de la sediul unității, după caz, prin menționarea în registrul de consultații și tratamente a cazuisticii, prin documentele de realizare a diferitelor acțiuni, prin ordinele de deplasare, prin orice alt document;
– să asigure eliberarea actelor medicale și a altor documente, în condițiile stabilite prin legislația în vigoare și prin contractul de concesiune;
– să nu încaseze sume suplimentare pentru activitățile pentru care este prevăzută decontarea de către concedent, respectiv să nu impună servicii suplimentare pentru realizarea activităților în cauză;
– să depună lunar decontul justificativ, conform modelului din anexă, și în vederea decontării de către concedent, a activităților realizate, după caz;
– să participe și să asigure participarea personalului de specialitate din cadrul circumscripției sanitar-veterinare;
– să consilieze proprietarii de animale în vederea comunicării informațiilor privind lanțul alimentar;
– să consilieze și să instruiască proprietarii de animale privind condițiile de bunăstare și condițiile de biosecuritate;
– să efectueze catagrafia animalelor în situații de urgență, conform legislației specifice bolilor în cauză; în luna în care se realizează catagrafia animalelor în situații de urgență nu mai este obligatorie îndeplinirea acestei prevederi;
– să asigure, prin unitățile medicale veterinare, desfășurarea activităților de birou și de teren, într-un program zilnic de 8 ore, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică și a sărbătorilor legale și să depună ca document justificativ fișa cu nominalizarea personalului care a asigurat programul respectiv;
– să realizeze activitățile sanitar-veterinare contractate pentru fiecare contract pe toată durata lui;
– să păstreze pe o durată de 10 ani toate documentele sanitar-veterinare întocmite la nivelul circumscripției sanitar-veterinare;
– să efectueze catagrafia păsărilor și a animalelor pentru care nu sunt stabilite baze de date electronice din exploatațiile nonprofesionale la data de referință stabilită în vederea calculului de U.V.M. aferent circumscripțiilor sanitar-veterinare sau necesară pentru planificarea acțiunilor strategice contractate;
– să îndeplinească obligațiile referitoare la identificarea și înregistrarea animalelor prevăzute în anexă, art. 2 pct. 31.

Drepturile concesionarului:
În relațiile contractuale cu concedentul, concesionarul are următoarele drepturi:
– să primească la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii și/sau a documentelor justificative, depuse în formatul solicitat de concedent, contravaloarea serviciilor contractate, efectuate, raportate și validate;
– să fie informat de către concedent cu privire la modificările privind condițiile metodologice de executare a activităților suportate din bugetul Autorității, survenite ca urmare a apariției unor noi acte normative, prin instruirile organizate și, după caz, prin publicare pe pagina web a Autorității;
– să încaseze de la proprietarii de animale contravaloarea serviciilor prestate care nu se decontează de către concedent, conform prevederilor legale în vigoare, fără să le condiționeze acestora furnizarea unor servicii care se decontează de realizarea/furnizarea altor servicii care nu se decontează;
– să adere, în calitate de parte contractantă, la clauzele suplimentare la contractele încheiate cu concedentul, conform și în limita prevederilor legale în vigoare, având ca referință instrucțiunile transmise prin ordin al președintelui Autorității privind condițiile metodologice de executare a acțiunilor contractate;
– să primească din partea concedentului motivarea, în scris, cu confirmare de luare la cunoștință, cu privire la erorile din decont și/sau documentația justificativă raportate și refuzul decontării anumitor servicii, în termen de 5 zile de la adoptarea deciziei.

Obligaţiile concedentului:
– să încheie contracte de concesiune atribuite în executarea acestora, numai cu entitățile care îndeplinesc calitatea de concesionar;
– să facă publică, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor de concesiune, prin afișare pe pagina web și la sediu, lista nominală a acestora, respectiv să actualizeze permanent această listă în funcție de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, conform legii;
– să deconteze concesionarilor, la termenele prevăzute în contractele de concesiune, pe baza facturii/deconturilor însoțite de documente justificative prezentate pe suport hârtie sau în format electronic, în formatul solicitat de concedent, contravaloarea serviciilor contractate, efectuate, raportate și validate;
– să informeze concesionarii cu privire la modificările privind condițiile metodologice de executare a acțiunilor contractate, survenite ca urmare a apariției unor noi acte normative naționale sau comunitare, prin instruirile organizate și, după caz, prin publicare pe pagina web a concedentului;
– să comunice concesionarilor cerințele exprese privind realizarea activităților de consiliere și de instruire a proprietarilor de animale cu referire la condițiile de bunăstare și la condițiile de biosecuritate, respectiv să comunice cerințele privind realizarea catagrafiei animalelor în situații de urgență;
– să pună gratuit la dispoziția concesionarilor seringi, vacutainere, alte materiale, produsele biologice, formularistica și tipizatele necesare realizării activităților contractate, pentru întregul efectiv de animale existente la data acțiunii, iar în cazul evoluției epizootiilor și a panzootiilor se pune gratuit la dispoziție echipamentul de protecție necesar;
– să înmâneze concesionarilor, la data finalizării controlului, procesele-verbale de constatare/rapoartele de control/notele de constatare, după caz, la termenele prevăzute de actele normative referitoare la normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul Autorității, aflate în vigoare; în cazul în care controlul este efectuat de către Autoritate sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite concesionarului de către concedent în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Autoritate la concedent;
– să comunice concesionarilor, în scris, motivarea cu privire la erorile de raportare și la refuzul decontării anumitor servicii; să comunice concesionarilor, cu ocazia regularizărilor trimestriale, motivarea sumelor decontate; în situația în care se constată ulterior că refuzul decontării unor servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza;
– să monitorizeze și să verifice modul de realizare a activităților contractate, inclusiv raportat la respectarea programului prezentat și asumat de către concesionari;
– să elaboreze un program anual de instruire a medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți, astfel încât să se realizeze nivelul de instruire necesar pentru activitățile contractate sau în legătură cu acestea;
– să păstreze pe o durată de 10 ani toate documentele care au stat la baza decontării activităților prevăzute la art. 15 din ordonanță;
– să întocmească și să păstreze lista cu medicii veterinari prezenți la instruirile organizate, cu evidențierea temelor de instruire și a unităților medicale-veterinare contractante reprezentate;
– să analizeze documentele depuse de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți cu privire la condițiile de biosecuritate și bunăstarea animalelor și să prezinte un raport anual cu privire la acestea;
– să organizeze preluarea, înregistrarea și gestionarea tuturor informațiilor privind neconformități semnalate de entitățile contractante în vederea soluționării cu operativitate a aspectelor semnalate cu evidențierea situației trimestriale și anuale;
– să acorde gratuit concesionarilor dreptul de acces necondiționat la S.N.I.I.A., potrivit prevederilor legale în vigoare.

Prezenta lege intră în vigoare la 19 decembrie 2020.

Cuvinte cheie: , ,
Secţiuni: Dreptul sanatatii, Protecția animalelor | Toate secţiunile
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD