Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Procedură civilă
Procedură civilă
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Judecătoria Iaşi. Ordonanţă preşedinţială de obligare a Facebook la ascunderea/anularea publicării paginii privind un candidat la alegerile locale
02.01.2021 | Andrei PAP

JURIDICE - In Law We Trust
Andrei Pap

Andrei Pap

Dosar nr. 235 XXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA IAȘI

SECȚIA CIVILĂ

SENTINȚA CIVILĂ Nr. 7165/2020

Ședința publică de la 15 Septembrie 2020

Instanța constituit ă din:

PREȘEDINTE A____ F______ S___

Grefier C_____ M______ S_________

 

Pe rol se află ju decarea cauzei civile privind pe reclamantul B____ M_____ în contradictoriu cu pârâta F_______ I______ L__ 4 , având ca obiect ordonanță președințială obligația de a face.

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut  loc în ședința publică din data de 14.09.2020, susținerile părților fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când din lipsă de timp pentru deliberare, instanța a amânat pronunțarea pentru azi, când ,

INSTANȚA,

Deliberând asupra acțiunii civile de față, constată următoarele :

  Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 11.09.2020, sub numărul din antet, reclamantul M_____ B____, deputat in Parlamentul României, candidat la funcția de Președinte al Consiliului Județean Iasi, în contradictoriu cu F_______ I______ L__ 4 , a solicitat instanței să pronunțe o ordonanță președințială in temeiul disp art 997 C__ , prin care pirita sa fie obligata la ascunderea, respectiv anularea publicării paginii „Alături de M_____ B____”, anulare care nu este definitiva, precum în cazul ștergerii, dar care înlătură provizoriu, până Ia ștergerea paginii, vizibilitatea acesteia.

Având în vedere caracterul extrem de urgent, respectiv două săptămâni până la campania electorală, coroborat și cu faptul că pârâta are domiciliul în străinătate, precum și faptul că ascunderea vizibilității paginii nu aduce niciun prejudiciu „F_______” si întrucât nu solicita obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata si nici daune, solicita instantei sa faca  aplicarea în conformitate cu art. 999, alin. (2) din C. proc. civ. ca ordonanța să fie dată fără citarea părților fiind un caz de urgență deosebită

  De asemenea, solicita a se face aplicarea si a dispozițiilor art. 997 alin. 3 C. Procedura civila, in sensul sa se dispuna ca Ordonanța sa se faca fara somatie si  fara trecerea unui termen.

   In sustinerea competentei generale a instantelor romane, arata reclamantul ca are calitatea de consumator asa cum a fost definita de catre CJUE in Hotarir ea din 25.01.2018 cauza C-498/16 M_________  Schrems impotriva F_______ I______ Limited . Astfel, în Hotărârea din data de 25 ianuarie 2018, în cauza C-498/16, M_________ Schrems împotriva F_______ I______ Limited Curtea de Justiție a stabilit în paragraful 31 că : „art. 15-17 din Regulamentul nr. 44/2001 (referitoare la stabilirea competenței instanțelor de judecată în cazul consumatorului) nu se aplică, în principiu, decât în ipoteza în care finalitatea contractului încheiat între părți este o altă utilizare decât cca profesională a bunului sau a serviciului în cauză”. Este clar că, raportat la contul privat al reclamantului (de pe care au fost preluate, în mod ilicit, de către acea pagină mincinoasă de „F_______” poze personale) calitatea reclamantului în raport cu platforma care îi găzduiește contul este cea de consumator.

  Se sustine ca reclamantul deține două conturi pe platforma „F_______”. Primul dintre acestea este un cont personal, privat. In legătură cu aceste aspecte, Curtea Europeană De Justiție a fost destul de clară în a defini noțiunea de „consumator”. Lucrurile trebuie nuanțate în legătură cu pagina oficială a reclamantului. In această situație, dl. B____ se află, conform Curții de Justiție a UE în realizarea unei activități profesionale. Reclamantul, având în vedere calitatea sa, nu folosește platforma „F_______” în sensul de a comercializa anumite produse sau servicii, ci strict pentru că își respectă calitatea sa de persoană publică.

           Se invoca disp art 94 pct 1 lit h din C__ si d omiciului reclamantului in Iasi , in sustinerea competentei materiale si teritoriale a Judecatoriei Iasi.

          In sustinerea calitatii procesuale pasive se arata ca ,calitatea procesuală pasivă a pârâtei este justificata de faptul că, pagina a fost creată pe o platformă ce este controlată în mod exclusiv de către furnizor, furnizor care, la solicitarea reclamantului ,prin intermediul instanței de judecată conform condițiilor și termenilor are dreptul să facă următoarele operațiuni pe paginile create pe platforma sa, respectiv: ștergere pagină, anulare publicare pagină (operațiune care nu este definitivă), blocare pagină, ascundere pagină, raportare pagina. Așadar, solicită obligarea platformei la ștergerea paginii, singura care deține monopolul asupra activității utilizatorilor săi și singura care poate lua măsuri în acest sens.

   De asemenea, se solicita  a se observa in principal, utilizarea numelui reclamantului  în cuprinsul unei pagini pentru care si-a dat acordul și nici nu a mandatat pe cineva în acest sens.

     Totodată, invoca practica Curții de Justiție a Uniunii Europene, sens în care face referire la Hotărârea Curții din data de 3 octombrie 2019 prin care s-a analizat, printre altele și posibilitatea de a solicita furnizorului dc servicii să pună capăt unei încălcări sau să o prevină – în cauza C-18/18 (E__ Glawischnig-Piesczek împotriva F_______ I______ Limited). Pe scurt, în această cauză, CJUE s-a pronunțat în sensul că „ nu se opune ca un furnizor de servicii de stocare-hosting care administrează o platformă de socializare să fie obligat, în cadrul unei somații, să caute și să identifice, printre toate informațiile difuzate de utilizatorii acestei platforme, informațiile identice cu cea care a fost calificată drept ilicită de o instanță care a emis această somație”.

     Pe cale de consecință, urmeaza in cadrul acțiunii formulate pe dreptul comun ca instanța de judecată, pe baza probelor ce se vor administra, să constate caracterul ilicit al acestei pagini false a cărui administrator nu îl cunoaste datorită politicilor platformei de socializare prin care se ascunde persoana ce controlează această pagină ce se folosește de datele sale  personale. Din prisma acestui motiv acționeaza în mod direct platforma „F_______” deoarece îi este imposibil să afle cine controlează pagina.

     Insa ,pana la stabilirea caracterului ilicit al acestei pagini, se impune a se dispune anularea vizibilității paginii pana la ștergerea definitiva a acesteia.

     In altă ordine de idei și Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic pe piața internă reprezintă cadrul juridic, respectiv dreptul Uniunii Europene, care a fost transpus identic și în legislația națională prin legea 365 din 7 iunie 2002. Conform art. 14, alin. (3) din directiva anterior menționată: „statele membre veghează ca atunci când un serviciu al societății informaționale constă în stocarea informațiilor furnizate de un destinatar al serviciului, furnizorul acelui serviciu să nu fie responsabil pentru informațiile stocate la cererea unui destinatar al serviciului , cu condiția ca: (a) furnizorul să nu aibă cunoștință despre activitatea sau informația ilicită, iar în ceea ce privește acțiunile în daune, să nu aibă cunoștință de fapte sau circumstanțe din care să rezulte că activitatea sau informația este vădit ilicită sau (b) furnizorul, din momentul în care ia cunoștință despre acestea, acționcază prompt pentru a elimina informațiile sau pentru a bloca accesul la acestea.

(3) Prezentul articol nu afectează posibilitatea ca o instanță judecătorească sau o autoritate administrativă să impună furnizorului de servicii, în conformitate cu cadrul legislativ din statele membre, să pună capăt unei încălcări sau să o prevină și nici nu afectează posibilitatea ca statele membre să instituie proceduri de reglementare a eliminării informațiilor sau blocării accesului la acestea.”

Mai mult decât atât situațiile de la alin. (1) al art. 14 mai sus menționat (care prevede acele situații în care este exclusă răspunderea furnizorului) sunt înlăturate de alin. (2) care prevede în mod imperativ faptul că prevederile alin. (1) nu se aplică atunci când destinatarul serviciului acționează sub autoritatea sau controlul furnizorului, așa cum este în cazul de față platforma „F_______” fiind autoritatea sub care acționează destinatarul serviciului. Totodată, urmează a fi avute în vedere și prevederile alin. (3) ale aceluiași art. 14 care, coroborat cu prevederile anterioare, nu îi afectează posibilitatea de a se adresa într-un proces echitabil, derulat în fața unei instanțe judecătorești care să aibă ca finalitate impunerea furnizorului de servicii (platforma F_______) să pună capăt încălcării produse prin crearea acestei pagini fără acordul sau și fără să fi mandatat pe cineva în acest sens.

In ceea ce privește obiectul cererii , solicită a se avea  în vedere dispozițiile art. 1164 C. civ. care reglementează obligația de a face și potrivit cu care „obligația este o legătură de drept în virtutea căreia debitorul este ținut să procure o prestație creditorului, iar acesta are dreptul să obțină prestația datorată”, pentru ca art. 1165 C. civ. să prevadă că obligațiile pot izvorî „și din orice alt act sau fapt de care legea leagă nașterea unei obligații”.

In fapt, arata reclamantul ca  la data de 5.09.2020 a observat că a fost creata, la o data recentă, în fals și fară drept, pagina de F_______ denumită „Alături de M_____ B____”, fiind preluate și introduse, fară drept, pe aceasta pagina, materiale postate pe pagina sa oficiala de F_______. Prin publicarea fară drept, pe această pagină fictivă, de informații care-l privesc, este adusă atingere întregii activități desfășurate în calitate de deputat și candidat la funcția de Președinte al Consiliului Județean Iași, cu atât mai mult cu cât autorul textelor nu le postează în nume propriu, ci induce ideea că este vorba despre un instrument de comunicare oficial al unei persoane aflată într-o funcție de demnitate publică și în plina campanie electorala sau a unor susținători ai sai, pentru manipularea utilizatorilor paginii, a simpatizanților sai, creând astfel un fals sentiment că datele de pe aceasta pagina sunt furnizate de către reclamant.

Invedereaza că nu a dat acordul vreunei persoane fizice sau juridice pentru a crea aceasta pagina fictiva pe F_______, ori să publice vreun material referitor la candidatura sa, neexistand nici prezumția de consimțământ în acest sens, personal fiind împiedicat, prin aceste fapte, de a desfășură campania electorala, în condițiile prevăzute de lege. Autorul își ascunde identitatea și se substituie candidatului la funcția de președinte al consiliului județean Iași cu scopul de a- i crea disfuncții, neplăceri, fapte care conduc la crearea unei stări de pericol fata de persoana sa, în perioada campaniei electorale, prin utilizarea unei adrese cât mai credibile și apropiata ca formă de adresa sa oficiala.

In mod deos ebit, subliniaza că invitațiile către utilizatorii rețelei F_______ pentru a aprecia și urmări pagina ” Alături de M_____ B____” sunt lansate de pe conturi false, care, pentru a înlătură suspiciunea de cont nou, procedează la modificarea datei de postare pe contul fals, cu un an calendaristic mai vechi. Mai mult, cea mai mare parte a prietenilor virtuali ai acestor identități F_______ false sunt tot conturi false, care creează conversații și diverse aprecieri pentru a crea aparenta de conținut recent . Intrucât pe pagina falsa ” Alături de M_____ B____” au apărut reclame sponsorizate, se înțelege fară dubiu că există atașat un card bancar solicitat de către platforma F_______ , care nu poate fi decât al unei identități reale, pe care investigația de specialitate o poate identifica imediat din datele puse la dispoziție de către F_______.

Prin crearea acestei pagini false pe F_______, în timpul desfășurării campaniei electorale, au fost lezate drepturile și interesele mele legitime, în calitate de candidat la funcția de Președinte al Consiliului Județean Iași. Utilizatorii paginilor sale de F_______ cunosc foarte bine adresele oficiale de F_______ respective , aceștia fiind duși în eroare totala prin crearea unei alte pagini pe care sunt distribuite materiale preluate fară drept și cu un scop ascuns. Precizez că cererile de invitare pentru aprecierea paginii false sunt trimise de pe conturi false de F_______ deschise în luna august a.c.

Intrucât imaginea este un atribut important al personalității, care trebuie protejat împotriva oricărei ingerințe, normele legale în vigoare conferă fiecărei persoane dreptul de a-și folosi imaginea proprie cum considera de cuviință și de a-și crea pagini de F_______, ori pe alte rețelele de socializare. Astfel, crearea unei pagini false precum și folosirea pozelor, ori a altor materiale de pe F_______ este un delict și trebuie sancționat în condițiile legii.

De asemenea, considera că aceasta fapta reprezintă un abuz și o imixtiune în viață sa personala și publica, cunoscut fiind că orice persoană are dreptul la respectarea demnității sale, iar atingerea adusa onoarei și reputației unei persoane, fară consimțământul acesteia, este interzisa.

Precizeaza, tototdată, faptul că, în mod cert, această pagină a fost creata în scopul producerii de consecințe juridice precum o pretinsă încălcare de către reclamantul a legii electorale (consecințe de îndată) precum și alte consecințe pe care în acest moment nu le poate estima precum: insinuarea, în ceea ce îl privește, de sponsorizare a unor pagini de susținere în mod necorespunzător legal.

Față de cele arătate mai sus,  solicită admiterea acțiunii așa cum a fost formulată, fară cheltuieli de judecată.

În drept, a invocat prevederile Directivei 2000/31/CE a Parlamentului European și Consiliului,Legea 365/2002,Art. 1164, 1165 C. civ.,Art. 32,33,35,94 C.proc. Civ.Art. 997 si urmatoarele si urmatoarele.

În dovedirea celor afirmate a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri, anexând listarea postarilor de pe contul de F_______.

Judecarea cererii s-a facut fara citarea partilor,  instanta pronunțîndu-se asupra măsurii solicitate pe baza cererii si actelor depuse , fara concluziile părtilor.

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 20 lei.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

         Retine instanta ca , potrivit sustinerilor reclamantului , a fost creata, la o data recentă, în fals și fară drept, pagina de F_______ denumită „Alături de M_____ B____”, fiind preluate și introduse, fară drept, pe aceasta pagina, materiale postate pe pagina reclamantului oficiala de F_______. Astfel, s-au facut postări despre viața sa personală cu fotografii ale familiei, avand mesajul exprimat la persoana intaia, pentru a parea ca este  făcut chiar de către reclamant ,comentarii cu privire la contracandidații sai, comentarii care nu îi aparțin,răspuns la comentariile altor persoane făcute la persoana întâi ca și cum sunt făcute de către reclamant,distribuiri discurs politic pe numeroase grupuri pretinzând că ar fi făcute de reclamant prin indicarea unor surse în comentarii cu poza și imaginea sa,postare pe 7 septembrie pretinzând că reclamantul este  persoana care face această postare prin publicarea unei fotografii în care apare și fiul sau  minor, preluată fara acordul sau de  pe pagina sa oficială.

  Reclamantul arata ca prin publicarea fară drept, pe această pagină fictivă, de informații care îl privesc, este adusă atingere întregii activități desfășurate în calitate de deputat și candidat la funcția de Președinte al Consiliului Județean Iași, cu atât mai mult cu cât autorul textelor nu le postează în nume propriu, ci induce ideea că este vorba despre un instrument de comunicare oficial al unei persoane aflată într-o funcție de demnitate publică și în plina campanie electorala sau a unor susținători ai sai pentru manipularea utilizatorilor paginii, a simpatizanților sai, creând astfel un fals sentiment că datele de pe aceasta pagina sunt furnizate de către reclamant. Reclamantul precizeaza ca nu a dat acordul vreunei persoane fizice sau juridice pentru a crea aceasta pagina fictiva pe F_______, ori să publice vreun material referitor la candidatura sa, iar autorul își ascunde identitatea și se substituie candidatului la funcția de președinte al consiliului județean Iași cu scopul de a- i crea disfuncții, neplăceri.

  Potrivit art.255 C.Civ. alin.1-4 teza I, „ (1) Dacă persoana care se consideră lezată face dovada credibilă că drepturile sale nepatrimoniale fac obiectul unei acțiuni ilicite, actuale sau iminente și că această acțiune riscă să îi cauzeze un prejudiciu greu de reparat, poate să ceară instanței judecătorești luarea unor măsuri provizorii. (2) Instanța judecătorească poate să dispună în special: a) interzicerea încălcării sau încetarea ei provizorie; b) luarea măsurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor…. Dispozițiile art. 253 alin.2 rămân aplicabile . (4) Instanța soluționează cererea potrivit dispozițiilor privitoare la ordonanța președințială, care se aplică în mod corespunzător”.

În drept potrivit art. 997 alin. 1 C.pr.civ. prevede că „ instanța de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparența de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara, precum și pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări”.

Astfel, instanța sesizată cu o cerere de ordonanță președințială este chemată să cerceteze aparența dreptului litigios, urmând ca în măsura în care această aparență este în favoarea reclamantului, să dispună măsura urgentă și vremelnică solicitată de acesta și care nu prejudecă fondul litigiului dintre părți. Ordonanța președințială nu are scopul de a rezolva fondul litigiului, urmând ca instanța învestită să stabilească, în raport cu probele administrate, în favoarea căreia dintre părți există aparența de drept. Prin urmare, instanța nu poate să ia, pe calea ordonanței președințiale, măsuri definitive, care să rezolve fondul litigiului dintre părți.

Din analiza acestui text de lege rezultă că pentru admiterea unei acțiuni formulate potrivit procedurii prezente, se impune întrunirea cumulativă a patru condiții, respectiv aparența de drept, urgența, vremelnicia măsurii luate si neprejudecarea fondului cauzei.

Analizând toate condițiile la care s-a făcut referire anterior, instanța reține că cererea reclamantului este admisibilă pentru următoarele argumente:

  Aparența dreptului este in favoarea reclamantului   intrucit această pagină  de Face book care , potrivit sustinerilor reclamantului nu a fost creata de acesta , îi folosește numele, imaginea fără să facă distribuiri ale postărilor sale, ci însușindu-și și postând în numele sau ca și cum sunt postări făcute de reclamant.

     De asemenea, instanta constata ca este indeplinita conditia urgentei in conditiile in care sint două săptămâni până la alegerile locale, mai puțin de trei luni până la alegerile parlamentare iar soluționarea cererii de „report” de către „F_______” este afectată de un termen de 90 de zile, termen care este prea mare având în vedere situația actuală. Asa cum sustine reclamantul , una dintre  postarile facute in numele sau apare ca fiind sponsorizata, adica a fost plătită la f_______ pentru a fi promovata unui număr mare de persoane. Astfel ca, numai intr-o zi ,a adunat inca o 100 de aprecieri  ,asa cum reiese din  print screen-ul făcut pentru aceeași postare.Postarea pretinsei afirmații la adresa contracandidaților sai în vederea inducerii în eroare a altor persoane, fapt interzis de termenele și condițiile „F_______”,  îi poate produce pagube atât în ceea ce privește legea electorală, cât și cu privire la eventuale acuzații din partea altor persoane .

In ceea ce privește caracterul provizoriu al măsurii solicitate si aceasta cerința este indeplinita,   masura de anulare a vizibilității paginii, setare ce nu este definitivă, ce poate fi revizuită, urmind a fi luata pîna la solut ionarea  definitiva a dosarului  nr. xxxxx/245/2010 aflat pe rolul Judecatoriei Iasi avind ca obiect ,, stergerea paginii,, ( masura definitiva) .

De asemenea, conditia neprejudecarii fondului este  îndeplinită urmând ca judecarea fondului, și anume: încălcarea termenilor și condițiilor „F_______” să fie verificate cu prilejul judecării cererii având ca obiect ștergerea definitivă a acestei pagini.

In concluzie,  s-a constatat că în speță sunt îndeplinite cerințele art. 997 C. pr. civ. dată fiind urgența și prejudiciul  pe care reclamantul  l-ar suporta   prin pastrarea vizibilitatii paginii de F_______ ,  motiv pentru care instanta va admite cererea de ordonanță președințială, formulata de reclamantul M_____ B____ in contradictoriu cu pirita Feacebook I______ L__ 4 pe care  o va obliga  la ascunderea, respectiv anularea publicării paginii „Alături de M_____ B____”, pina la solutionarea definitiva  a  dosarului nr. xxxxx/245/2020  aflat pe rolul Judecatoriei Iasi

Ia act ca reclamantul nu  a solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite cererea de ordonanță președințială formulată de reclamantul M_____ B____ în contradictoriu cu pîrîta F_______ I______ L__ 4.

Obliga pîrîta  la ascunderea, respectiv anularea publicării paginii „Alături de M_____ B____”, pina la solutionarea definitiva  a  dosarului nr. xxxxx/245/2020  aflat pe rolul Judecatoriei Iasi avind ca obiect ,, stergere pagina ,, .

Ia act ca reclamantul nu  a solicitat cheltuieli de judecata.

Executorie de drept. Executarea se face fara somatie sau fara trecerea unui termen.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare ,cerere ce se va depune la Judecătoria Iași.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, azi, 15. 09.2020.

NOTĂ:
Facem precizarea că dosarul principal nu a fost încă soluţionat pe fond, stadiul procesual al ambelor dosare putând fi verificat pe portalul instanţelor de judecată[1].


[1] Pe rolul Judecătoriei Iaşi cauzele au fost înregistrate sub nr. dosar 23328/245/2020, respectiv dosar nr. 23540/245/2020.


Avocat Andrei Pap
PAP | law office

Secţiuni: Content, Jurisprudență Judecătorii, Procedură civilă, Selected | Toate secţiunile

Cuvinte cheie: , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti
SERVICII JURIDICE.RO