Secţiuni » Arii de practică » Business » Proprietate intelectuală
Proprietate intelectuală
DezbateriCărţiProfesionişti

Tribunalul Bucureşti. Acordarea dobânzii legale aferentă despăgubirii cuvenite pentru realizarea unei invenţii
06.01.2021 | Andrei PAP

Secţiuni: Content, Dreptul proprietatii intelectuale, Jurisprudență Tribunale, Selected
JURIDICE - In Law We Trust
Andrei Pap

Andrei Pap

Dosar nr. XXXXXXXXXXX

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREȘTI – SECȚIA A V-A CIVILĂ

SENTINȚA CIVILĂ NR. 1425

ȘEDINȚA PUBLICĂ DE LA 14.06.2019

Tribunalul constituit din:

PREȘEDINTE: A___ O___ P______

GREFIER: A__-M____ M____

Pe rolul Tribunalului se află soluționarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamantul S____ I__ R_____ în contradictoriu cu pârâtele  ______________________ și  A__________ p_____ A____________ A________ S_______, având ca obiect pretenții – dobândă legală.

Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 14.05.2019, fiind consemnate în încheierea de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când tribunalul având nevoie de timp p_____ a delibera și p_____ a părților posibilitatea să depună concluzii scrise, a amânat pronunțarea la data de 28.05.2019, 04.06.2019 și respectiv 14.06.2019, când a hotărât următoarele:

TRIBUNALUL

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București – Secția a V a Civilă la data de 16.02.2017, sub nr. XXXXXXXXXXX, reclamantul S____ I__ R_____, a chemat în judecată pe pârâtele S.C. Au tomobile D____ SA si A__________ p_____ A____________ A________ S_______ (fosta A.V.A.S.), solicitând obligarea pârâtelor la plata către reclamant a dobânzii legale capitalizate, calculate conform titlului executoriu sentința civilă nr. 329/PI/21.04.1998 a Tribunalului T____ pronunțată în dosarul nr. 2815/c//1996, aferente despăgubirilor datorate p_____ folosirea realizării tehnice intitulate „capotă spate cu eleron încorporat D____ Berlină” al cărei autor este reclamantul, p_____ perioada 01.01.xxxxxxxxxxxxx04 și în continuare până la plata efectivă, precum și obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că prin sentința civilă nr. 329/PI/21.04.1998, pronunțată de Tribunalul T____ secția civilă în dosarul civil nr. 2815/C/1996, a fost admisă acțiunea pe care a formulat-o împotriva pârâtei S.C. A_________ D____ și a fost obligată aceasta să încheie cu reclamantul, în calitate de autor, contractul privind acordarea drepturilor bănești p_____ realizarea tehnică “capota spate D____ berlina cu eleron incorporat “, contract care să ateste calitatea de autor a reclamantului și prin care să se stabilească obligarea pârâtei de a plăti reclamantului lunar 50% din valoarea eficienței economice. Prin aceeași hotărâre pârâta a fost obligată să plătească reclamantului despăgubiri p_____ perioada de aplicare a realizării tehnice, la care au fost calculate și daunele moratorii, începând cu data de 01.03.1992 și până la data de 31.12.1997. Această sentință a rămas definitivă si irevocabilă prin decizia civila nr. 562/2004, pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul civil nr. 780/2002.

Reclamantul a mai arătat că a formulat la data de 9.11.2004 o cerere de chemare în judecată ce a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Argeș, prin care a solicitat obligarea pârâtei S.C. A_________ D____ S.A la plata despăgubirilor cuvenite p_____ folosirea fără drept a realizării tehnice începând cu data de 01.01.1998, in temeiul art. 72 alin. 3 (fost art. 67 alin. 3)  din L egea nr. 64/1991, art. 1075, art. 1084 si următoarele Cod civil. Cererea a fost soluționată prin sentința civilă nr. 200/16.02.2010, pronunțata de Tribunalul București, Secția a – IV- a Civilă, prin care s-a respins excepția prescripției dreptului material la acțiune p_____ pretențiile deduse judecății,  anterioare datei de 08.11.2001, a fost obligata pârâta și intervenienta la plata despăgubirilor și a dobânzii aferente, calculate conform criteriilor stabilite prin sentința civila nr.329/PI/1998, pronunțată de Tribunalul T____. Prin decizia civilă nr. 961/26.02.2013, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție in dosarul civil nr. xxxxx/3/2006, s-au admis recursurile declarate de reclamantul S____ I__ R_____, pârâta S.C. A_________ D____ SA și intervenienta, A__________ p_____ Valorificarea A________ S_______ împotriva deciziei civile nr. 269A/25.11.2011, pronunțată de Curtea de Apel București Secția IX-a Civilă, iar cauza a fost reînregistrată pe rolul Curții de Apel București la nr. xxxxx/3/2006**. P rin decizia civilă nr. 129A din 24.02.2016, pronunțată de Curtea de Apel București, în dosarul civil nr. xxxxx/3/2006**, au fost admise apelurile formulate de apelantul reclamant S____ I__ R_____, apelanta pârâtă S.C. A_________ D____ SA și apelanta intervenientă A__________ p_____ A____________ A________ S_______ împotriva sentinței civile nr. 200/16.02.2010, pronunțată de Tribunalul București, Secția IV-Civilă în dosarul nr. xxxxx/3/2006, a fost schimbata in parte sentința apelata, in sensul ca s-a respins excepția prescripției extinctive ca neîntemeiata, s-a admis în parte acțiunea si a fost obligata parata S.C. A_________ D____ S.A. la plata sumei de 832.436,61 Euro, in echivalent in lei, la data plații, reprezentând despăgubiri p_____ perioada 01.01.xxxxxxxxxxxxx04, urmând ca A.A.A.S. sa plătească suma menționată către S.C. A_________ D____ S.A., conform art. 6 din OUG nr. 70/2004 . Prin aceeași decizie au fost compensate cheltuielile de judecata.

Prin decizia civilă nr.2102/01.11.2016. pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul civil nr. xxxxx/3/2006**, au fost respinse recursurile declarate împotriva deciziei civile nr.129A/ 24.02.2016, pronunțată de Curtea de Apel București, Secția IV-a Civilă.

Se solicită prin prezenta cerere acordarea dobânzii legale aferente despăgubirilor datorate p_____ perioada 01.01.xxxxxxxxxxxxx04, p_____ folosirea realizării tehnice intitulate „capotă spate cu eleron încorporat D____ Berlină” al cărei autor este reclamantul, conform art. 4 și art. 8 alin. 3 d in O.G. nr. 13/2011.

Existenta creanței principale p_____ perioada 01.01.xxxxxxxxxxxxx04  a fost stabilita prin decizia civilă nr.2102/01.11.2016, pronunțata de Înalta Curte de Casație și Justiție, astfel încât daunele moratorii, sub forma  dobânzii legale , sunt aferente creanței principale pe același interval, începând cu data de 01.01.1998 pana la data achitării efective.

În drept cererea a fost întemeiată pe prevederile art. 1489,  art. 1535 din Noul Cod civil art. 1075 și art. 1084 Cod vechi civil, art. 4 si art. 8 alin .3 din O.G. nr. 13/2011 .

În dovedirea cererii s-a solicitat administrare probei cu înscrisuri, interogatoriul, martori si expertiza de specialitate. – Pârâta A_________ D____ S.A. a formulat întâmpinare (filele 143-148 vol. 1), prin care a solicitat respingerea cererii, în principal ca neîntemeiată, și în subsidiar ca prescrisă.

Pe cale de excepție, pârâta a solicitat anularea cererii ca insuficient timbrată.

Pe fondul cauzei,  pârâta a arătat că prin decizia 129/24.02.2016, instanța a obligat A_________ D____ să plătească pârâtului suma de 832.436,61 Euro în echivalent lei la data plății efective, reprezentând despăgubiri p_____ perioada xxxxxxxxxxxxx04, iar la data de  19.01.2017 a achitat întreaga sumă.

Reclamantul a solicitat dobânda legală aferentă despăgubirilor în cauză în cadrul litigiului început în 2004, obiect al dosarului nr. xxxxx/3/2006, însă instanțele au respins această cerere, reținând, în mai multe rânduri, că această dobândă nu a fost solicitată în condițiile cerute de art. 112 si 132 din Vechiul cod de procedură civilă. Prin urmare, titlul executoriu obținut de reclamant (Decizia nr. 129/24.02.2016) nu conține obligația de plată a dobânzii legale.

În speță, creanța de 832.436,61 Euro a devenit certa, lichidă și exigibilă la data de 1.11.2016, data la care hotărârea care stabilea creanța decizia 129/24.02.2016 a devenit irevocabilă. Prin urmare, anterior datei de 1.11.2016, dobânda nu poate începe să curgă și nu poate fi datorată, căci ar însemna că ea să fi curs înainte de stabilirea de o manieră certă și irevocabilă a creanței la care s-ar aplica. În acest sens s-a pronunțat Înalta Curte prin decizia nr. 2907/11.03.2009, irevocabilă, dată într-un alt litigiu între aceleași părți, unde reclamantul invoca aceleași prevederi ale art. 1088 cod civil vechi.

Consideră, așadar, pârâta că orice pretenție cu titlu de dobândă legală cerută de reclamant p_____ o perioadă anterioară datei de 1.11.2016, data când creanța de 832.436,61 euro a devenit certă, ar trebui respinsă de instanță ca neîntemeiată.

În subsidiar, în măsura în care instanța ar considera că reclamantul are dreptul la dobânda legală aferentă debitului de 832.436,61 Euro și p_____ o perioadă anterioară datei de 1.11.2016, se invocă prescripția dreptului la acțiune, în acord cu dispozițiile Decretului nr.167/1958.

În dovedire s-a solicitat a____________ probei cu înscrisuri.

Pârâta A__________ p_____ A____________ A________ S_______ a formulat întâmpinare (filele 116-170 vol. 1), prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată.

Pe cale de excepție, a invocat caracterul inform al cererii introductive de instanța, solicitând anularea acesteia, precum și excepția netimbrării cererii.

De asemenea, s-a solicitat a se constata că pretențiile reclamantului sunt prescrise, raportat la debitul reținut a fi datorat prin sentința civila 329/PI/21.04.1998 pronunțat de Tribunalul T____ in dosarul civil nr. 2815/C/1996, termen de prescripție neîntrerupt, urmare a constatării ca tardiv formulată a acțiunii in recuperarea daunelor in cadrul dosarului nr. xxxxx/3/2006, iar raportat la cele dispuse prin sentința civila nr 329/PI/21.04.1998, acestea nu mai pot fi solicitate.

Susține pârâta  că, raportat la despăgubirile acordat prin decizia Curții de Apel București 129/24.02.2016 eventuale dobânzi legale, în măsura în care instanța ar aprecia ca reclamantul este îndreptățit, pot fi avute în vedere de la data pronunțării acestei hotărâri, inclusiv din perspectiva dispozițiilor art. 8 alin. 3 din OG 13/2011.

Solicită a se observa că pretențiile reclamantului nu pot fi primite raportat la temeiul de drept invocat, respectiv art. 4 si art. 8 alin. 3 din O.G. nr. 13/2011, prin neidentificarea elementului de extraneitate cerut de lege.

În susținerea apărărilor, a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri.

În drept, a invocat dispozițiile art. 205 NCC.

Reclamantul a formulat răspuns la întimpinarea paratei S.C. A_________ D____ SA, prin care a solicitat  respingerea excepțiilor si apărărilor formulate, ca nefondate.

Precizează reclamantul că a indicat în mod expres obiectul acțiunii, respectiv dobânda legala capitalizată, aferentă despăgubirilor datorate de parata p_____ folosirea realizării tehnice intitulate „capotă spate cu eleron încorporat D____ Berlină” al cărei autor este reclamantul, p_____ perioada 01.01.xxxxxxxxxxxxx04, conform art. 4 si art. 8 alin. 3 din OG nr. 13/2011, prin prezenta cerere solicitând  obligarea paratelor la plata dobânzii aferente creanței principale din titlul de creanța, respectiv din decizia civilă nr, 129A din 24 .02. 2016, pronunțată de Curtea de Apel București stabilite in moneda euro.

Cererea privind plata despăgubirilor în cauza civila soluționată prin decizia civilă nr. 129A din 24.02.2016, pronunțată de Curtea de Apel București a fost formulata la data de 09.11.2004, dar perioada p_____ care s-au acordat despăgubirile este 01.01.xxxxxxxxxxxxx04.

Plata despăgubirilor s-a stabilit in raport de sentința civila nr. 329/PI/21.04.1998 a Tribunalului T____, pronunțată în dosarul nr. 2815/C/1996, prin care s-a statuat cu putere de lucru judecat ca refuzul paratei de a îndeplini obligația încheierii contractului cu reclamantul, care să-i ateste calitatea de autor al realizării tehnice, dă dreptul acestuia la despăgubiri, in condițiile dreptului comun, conform art. 1075 C.civ., art. 1084 , art. 1088 Vechiul Cod civil, respectiv daune compensatorii si daune moratorii sub forma dobânzii legale.

Referitor la momentul de la care se datorează plata dobânzii legale aferente despăgubirilor p_____ folosirea realizării tehnice intitulate „capotă spate cu eleron încorporat D____ Berlină”, prin hotărârile judecătorești s-a statuat ca se datorează de la data folosirii realizării tehnice. In cauza de fata, momentul de la care se datorează atât despăgubirile cat si dobânzile legale este 01.01.1998, astfel cum s-a statuat prin decizia civilă nr. 129A din 24.02.2016, pronunțată de Curtea de Apel București si decizia civilă nr. 2102/01.11.2016, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Cererea formulată  este justificata de împrejurarea ca în cauza soluționată prin cele două hotărâri judecătorești s-a statuat ca reclamantul nu a formulat un capat de cerere cu privire la acordarea dobânzilor, însă problematica referitoare la criteriile de determinare a despăgubirilor compensatorii si baza de calcul a dobânzii legale au fost statuate cu putere de lucru judecat in ambele soluții.

Dobânda legala, ca parte componentă a despăgubirilor integrale alături de daunele compensatorii se datorează de la data nașterii dreptului obligației principale, respectiv de la momentul continuării folosirii realizării tehnice, 10.01.1998. In condițiile în care creanța principala a fost stabilita cu titlu definitiv si irevocabil prin decizia civilă nr. 129A din 24.02.2016, pronunțată de Curtea de Apel București si decizia civilă nr.2102/01.11.2016, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, iar în cadrul litigiului s-a apreciat ca reclamantul nu investise instanța cu o astfel de cerere, daunele moratorii se calculează de la data acordării daunelor compensatorii.

Momentul stabilirii creanței principale corespunde cu momentul pronunțării deciziei civile nr. 129A din 24.02.2016 a Curții de Apel București si deciziei civile nr. 2102/01.11.2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, astfel încât dobânda legala nu putea fi solicitata decât după pronunțarea acestor hotărâri, adică după momentul stabilirii întinderii creanței principale de 832.436,61 Euro.

Scadenta obligației principale s-a stabilit cu titlu definitiv si irevocabil, prin decizia civila nr. 2102/01.11.2016, pronunțata de Înalta Curte de Casație si Justiție, ca începe de la data de 01.01.1998, astfel încât în raport de dispozițiile art. 1535 Cod civil, conform cărora în cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadență, creditorul are dreptul la daune moratorii de la scadență până în momentul plății, în cuantumul convenit de părți sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege”, apărările paratei sunt nefondate.

De asemenea, reclamantul a formulat răspuns la întimpinarea pârâtei Autoritatea p_____ A____________ A________ S_______, prin care a arătat că excepția prescripției dreptului la acțiune nu este întemeiată în condițiile în care creanța principală a fost stabilită cu titlu definitiv și irevocabil prin decizia civilă nr. 129A/24.02.2016 pronunțată de Curtea de Apel București si decizia civilă nr. 2102/01.11.2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, iar în cadrul litigiului s-a apreciat că reclamantul nu învestise instanța cu o astfel de cerere, desigur că daunele moratorii se calculează de la data acordării daunelor compensatorii.

În ședința publică din data de 21.09.2017, Tribunalul a pus în discuția părților excepțiile ce au fost invocate prin întâmpinările formulate în cauză.  Prin încheierea de ședință Tribunalul a respins excepția nulității cererii de chemare în judecată și excepția netimbrării cererii, p_____ considerentele ce au fost expuse în încheiere și a dispus unirea cu fondul a excepției prescripției dreptului material la acțiune.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri și expertiza tehnică specialitatea contabilitate, raportul de expertiză fiind întocmit de expert A_________ R_____ S_____ ( filele 50-98 vol. 2), în urma încuviințării obiecțiunilor, raportul de expertiză fiind completat de expertul desemnat (filele 1-16 vol. 2 și filele 66-102 vol. 3 ).

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Pitești la data de 29.01.2018 sub nr. XXXXXXXXXXXXX, reclamantul S____ I__ R_____, a chemat în judecată pe pârâtele S.C. A_________ D____ SA si A__________ p_____ A____________ A________ S_______, solicitând, în temeiul prevederilor art. 628 alin. 4 din Codul de procedură civilă să se dispună, în principal obligarea pârâtelor la plata dobânzii legale de 6%  cu capitalizare conform art. 4, 8 alin. 2 și 3 din O.U.G. nr. 13/2011 aferentă sumei de 832.436, 61 euro stabilită prin titlul executoriu reprezentat de decizia civilă nr. 129A/24.02.2016 pronunțată de Curtea de Apel București în dosarul nr. xxxxx/3/2016**, definitivă prin decizia civilă nr. 2103/01.11.2016 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, calculată p_____ perioada 24.02.2016 plata efectivă, cu transformare în lei, respectiv suma de 49.820,61 euro. În subsidiar, s-a solicitat calcularea dobânzii potrivit mai multor variante de stabilire a dobânzii.

Prin încheierea din data de 02.10.2018 pronunțată de Judecătoria Pitești în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX a fost respinsă ca neîntemeiată excepția litispendenței invocată de pârâta A__________ p_____ A____________ A________ S_______, a fost admisă excepția conexității invocată de pârâta S.C. A_________ D____ SA și s-a dispus conexarea acestei cauze la dosarul nr. XXXXXXXXXXX al Tribunalului București, instanța reținând că între cele două dosare există identitate de părți și identitate parțială  de obiect în sensul că pretenția dedusă judecății în primul dosar este inclusă în pretenția din cel de-al doilea, cauza fiind diferită, în sensul că în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX s-a solicitat obligarea pârâtelor la plata dobânzii în temeiul prevederilor art. 628 alin. 4 din Codul de procedură civilă, în timp ce în dosarul nr. XXXXXXXXXXX acordarea dobânzii legale s-a solicitat pe calea unei acțiuni în pretenții, între cele două procese existând o strânsă legătură.

Examinând probele administrate în cauză, Tribunalul reține următoarele:

Prin sentința civilă nr. 329/PI/21.04.1998, pronunțată de Tribunalul T____ Secția civilă, în dosarul nr. 2815/C/1996, irevocabilă prin decizia civilă nr. 562/______________________ Înalta Curte de Casație și Justiție  (filele 12-15 vol. 1), a fost admisă acțiunea precizată formulată de reclamantul S____ I__ R_____ împotriva pârâtei S.C. A_________ D____ și, în consecință,  a fost obligată pârâta să încheie cu reclamantul, în calitate de autor, contractul privind acordarea drepturilor bănești p_____ realizarea tehnică “modificarea tehnologiei de fabricație a tablei exterioare capota spate D____ Berlina 1310 eliminare eleron- cu eleron incorporat “ în care să se ateste calitatea de autor a reclamantului și prin care să se stabilească obligarea pârâtei de a plăti reclamantului lunar 50 % din valoarea eficienței economice. Prin aceeași hotărâre pârâta a fost obligată să plătească reclamantului suma de 120,25 miliarde ROL, reprezentând despăgubiri p_____ perioada de aplicare a realizării tehnice, calculate începând cu data de 01.03.1992 și până la data de 31.12.1997.

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Argeș la data de 09.11.2004, reclamantul S____ I__ R_____, a chemat în judecată pe pârâta ______________________ solicitând obligare a pârâtei la plata despăgubirilor cuvenite p_____ folosirea fără drept a realizării tehnice „capotă spate cu eleron încorporat D____ Berlină”, p_____ perioada 01.01.1998 – până în prezent, conform art.72 alin.3 (art.67 în vechea numerotare) din Legea nr.64/1991 republicată .

Cererea a fost soluționată prin sentința civilă nr.200 / 16.2.2010 pronunțată de Tribunalul București Secția a IV a Civilă (filele 21-26 vol. 1), prin care a fost respins ă excepția prescripției dreptului material la acțiune p_____ pretențiile deduse judecății anterioare datei de 08.11.2001, a fost admis ă acțiunea precizată, a fost obligat ă pârâta S.C. A_________ D____ SA și intervenienta A__________ p_____ A____________ A________ S_______, la plata către reclamant a sumei de 4.089.304 dolari SUA în echivalent în lei la data plății la cursul de schimb BNR, reprezentând despăgubiri în sumă de 2.621.909 USD la care s-a adăugat dobânda de 6% pe an în valoare de 1.467.395 USD calculată conform criteriilor stabilite prin sentința nr.329/PI/1998 pronunțată de Tribunalul T____ până la data de 26 ianuarie 2010, a fost obligat pârâta și intervenienta la plata în continuare a dobânzii legale aferente debitului principal de 2.621.909 USD începând cu data de 26 ianuarie 2010 și până la achitarea integrală a debitului, a fost obligat ă pârâta și intervenienta la plata sumei de 539 lei cheltuieli de judecată .

Prin decizia civilă nr. 269 A / 25.11.2011 pronunțată de Curtea de Apel București Secția a IX-a Civilă, s-a respins ca nefondat apelul declarat de apelantul reclamant S____ I__ R_____ împotriva sentinței civile nr. 200/16.02.2010 pronunțată de Tribunalul București –Secția a IV-a Civilă în dosarul nr. xxxxx/3/2006, s-au admis apelurile declarate de apelanta-pârâtă ______________________ și apelanta-intervenientă A__________ p entru Valorificarea A________ S_______ împotriva sentinței civile nr. 200/16.02.2010 pronunțată de Tribunalul București –Secția a IV-a Civilă în dosarul nr. xxxxx/3/2006, a fost schimbată în parte sentința, s-a admis excepția prescripției dreptului la acțiune p_____ perioada anterioară datei de 08.11.2001, s-a admis în parte acțiunea, s-a stabilit cuantumul despăgubirii la plata căreia au fost obligate pârâta și intervenienta la suma de 941.319 USD, în lei la cursul zilei plății, a fost înlăturată obligația de plată a dobânzii legale și au fost păstrate celelalte dispoziții ale sentinței.

Prin decizia civilă nr. 961 din 26.02.2013 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, au fost admis e recursurile declarate de reclamantul S____ I__ R_____, de pârâta ______________________ și de intervenienta A__________ p_____ Valorificarea A________ S_______ împotriva deciziei nr. 269 A din data de 25 noiembrie 2011 a Curții de Apel București Secția a IX-a Civilă și p_____ cauze privind proprietatea i ntelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale, s-a casat decizia recurată și s-a trimis cauza spre rejudecare la aceeași instanță.

Prin această decizie s-a statuat că în mod corect instanța de apel a reținut că cererea privind dobânzile nu a fost formulată în termenul procedural, instanța nefiind învestită, în condițiile legii procesual civile, cu o cerere de acordare a dobânzii legale .

În rejudecare după casare, prin decizia civilă nr. 129A/24.02.2016 pronunțată de Curtea de Apel București Secția a IV-a Civilă în dosarul nr. xxxxx/3/2006** au fost admise apelurile formulate de apelantul – reclamant S____ I__ R_____ , de apelanta – pârâtă S.C.A_________ D____ S.A. și de apelanta -intervenientă A utoritatea p_____ A____________ A________ S_______ (fostă A.V.A.S.) împotriva sentinței civile nr.200/16.02.2010, pronunțată de Tribunalul București -Secția a IV-a civilă, în dosarul nr.xxxxx/3/2006; a fost schimbată în parte sentința apelată, în sensul că s-a respins excepția prescripției extinctive ca neîntemeiată , a fost admisă în parte acțiunea, a fost obligată pârâta ______________________ la plata sumei de 832.436,61 Euro în echivalent în lei la data plății, reprezentând despăgubiri p_____ perioada 01.01.xxxxxxxxxxxxxx04, urmând ca A.A.A.S. să plătească suma menționată către ______________________, conform art. 6 din O.U.G. nr. 70/2004.

Decizia menționată a rămas irevocabilă prin respingerea recursurilor, prin decizia civilă nr. 2102/01.11.2016 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. xxxxx/3/2006** (filele 14-32  vol. 2).

Sumele datorate conform hotărârii menționate au fost achitate la data de 19.01.2017.

Prin cererea dedusă judecății reclamantul a solicitat obligarea pârâtelor la plata dobânzii legale aferente despăgubirilor datorate de parata p_____ perioada 01.01.xxxxxxxxxxxxx04 p_____ folosirea realizării tehnice intitulate ,,capotă spate ca eleron incorporat D____ Berlină” al cărei autor este reclamantul, conform art. 4 și art. 8 alin. 3 din O.G. nr. 13/2011, în raport  de creanța principală stabilită prin decizia civilă nr. 129A din 24.02.2016 a Curții de Apel București , irevocabilă prin decizia civilă nr. 2102/1.11.2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Cererea a fost întemeiată pe prevederile art. 1535 Cod civil, art. 1489 Cod civil, art. 1075 și art. 1084 Cod civil 1865, art. 2 din O.G. nr. 13/2011.

Examinând cu prioritate excepția prescripției dreptului la acțiune, Tribunalul apreciază că nu este întemeiată, reținând în acest sens că prin cererea de chemare în judecată au fost pretinse dobânzi în raport de creanța stabilită prin decizia civilă nr. 129A din 24.02.2016 a Curții de Apel București , dreptul la acțiune curgând, conform art. 2523 Cod civil și 2524 de la data stabilirii creanței principale prin hotărâre definitivă, respectiv 24.02.2016, iar în raport de data formulării cererii de chemare în judecată, 16.02.2017, termenul de prescripție de 3 ani prevăzut de art. 2517 Cod civil nu era împlinit.

În consecință, tribunalul va respinge excepția prescripției dreptului material la acțiune.

Pe fondul cauzei, tribunalul reține că prin sentința civilă nr. 329/PI/21.04.1998, pronunțată de Tribunalul T____ Secția civilă, în dosarul nr. 2815/C/1996, pârâta S.C. A_________ D____ a fost obligată să încheie cu reclamantul, în calitate de autor, contractul privind acordarea drepturilor bănești p_____ realizarea tehnică  și prin care să se stabilească obligarea pârâtei de a plăti reclamantului lunar 50 % din valoarea eficienței economice, fiind acordate despăgubiri p_____ neîndeplinirea obligației de a face p_____ perioada de aplicare a realizării tehnice începând cu data de 01.03.1992 și până la data de 31.12.1997, în condițiile art. 1075 și 1084 Cod civil.

P_____ calcularea despăgubirilor cuvenite p_____ perioada ulterioară, reclamantul a formulat cererea soluționată prin sentința civilă nr.200 / 16.2.2010 pronunțată de Tribunalul București Secția a IV a Civilă (filele 21-26 vol. 1), sentință ce a fost modificată în apel, prin decizia civilă nr. 129A/24.02.2016 pronunțată de Curtea de Apel București Secția a IV-a Civilă în dosarul nr. xxxxx/3/2006** , în sensul că a fost admisă în parte acțiunea și a fost obligată pârâta ______________________ la plata sumei de 832.436,61 Euro în echivalent în lei la data plății , reprezentând despăgubiri p_____ perioada 01.01.xxxxxxxxxxxxxx04, urmând ca A.A.A.S. să plătească suma menționată către ______________________, conform art. 6 din O.U.G. nr.70/2004.

În cadrul acestui proces a fost stabilită suma datorată p_____ perioada menționată, determinată conform criteriilor stabilite prin sentința civilă nr. 329/PI/21.04.1998, pronunțată de Tribunalul T____ Secția civilă, în dosarul nr. 2815/C/1996,  respectiv în procent de 50% din valoarea eficienței economice realizată pe durata aplicării realizării tehnice.

Prin urmare, în cadrul acestor procese, au fost stabilite despăgubirile datorată de pârâte în condițiile art. 1075 și 1084 Cod civil, p_____ neexecutarea obligației de a face.

P_____ perioada  01.01.xxxxxxxxxxxxxx04 , daunele interese au fost stabilite prin decizia civilă nr. 129A/24.02.2016 pronunțată de Curtea de Apel București Secția a IV-a Civilă în dosarul nr. xxxxx/3/2006**, acesta fiind momentul la care creanța reclamantului a devenit certă, lichidă și exigibilă.

Conform prevederilor art. 1535 din Codul civil, „1) În cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadență, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadență până în momentul plății, în cuantumul convenit de părți sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu. În acest caz, debitorul nu are dreptul să facă dovada că prejudiciul suferit de creditor ca urmare a întârzierii plății ar fi mai mic.”

Dispozițiile art. 1536 care reglementează daunele moratorii în cazul obligațiilor de a face , prevăd că „1) În cazul altor obligații decât cele având ca obiect plata unei sume de bani, executarea cu întârziere dă întotdeauna dreptul la daune-interese egale cu dobânda legală, calculată de la data la care debitorul este în întârziere asupra echivalentului în bani al obligației, cu excepția cazului în care s-a stipulat o clauză penală ori creditorul poate dovedi un prejudiciu mai mare cauzat de întârzierea în executarea obligației.”

Potrivit dispozițiilor art. 1 alin. (3) din O.G. nr. 13/2011 „Dobânda datorată de debitorul obligației bănești p_____ neîndeplinirea obligației respective la scadență este denumită dobândă penalizatoare.”

În condițiile art. 2 din O.G. nr. 13/2011, în cazul în care obligația este purtătoare de dobânzi penalizatoare și în absența stipulației exprese a nivelului acestora de către părți, se va plăti dobânda legală , care, conform art. 3 alin. 2 din același act normativ,  se stabilește la nivelul ratei dobânzii de referință plus 4 puncte procentuale.

Potrivit art. 4 din O.G. nr. 13/2011 „În raporturile juridice cu element de extraneitate, atunci când legea română este aplicabilă și când s-a stipulat plata în monedă străină, dobânda legală este de 6% pe an. ”

Conform art. 8 din O.G. nr. 13/2011 (1) Dobânda se va calcula numai asupra cuantumului sumei împrumutate. (2) Cu toate acestea, dobânzile se pot capitaliza și pot produce dobânzi în temeiul unei convenții speciale încheiate în acest sens, după scadența lor, dar numai p_____ dobânzi datorate pe cel puțin un an. (3) Cu toate acestea, dobânzile remuneratorii se pot capitaliza și pot produce dobânzi.

Reclamantul a pretins daune moratorii stabilite în raport de creanța stabilită prin decizia civilă nr. 129A/24.02.2016 pronunțată de Curtea de Apel București Secția a IV-a Civilă , irevocabilă prin decizia civilă nr. 2102/01.11.2016 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, însă calculate începând cu data de 01.01.1998.

Tribunalul reține că pe perioada 01.01.xxxxxxxxxxxxxx04 obligația debitorilor este una de a face, care a fost schimbată în dezdăunări conform art. 1075 Cod civil 1865, iar daunele interese au fost calculate conform art. 1084 Cod civil, în cadrul acestui proces nefiind solicitate dobânzi, astfel cum s-a stabilit cu putere de lucru judecat, fiind astfel stabilită creanța de 832.436,61 Euro , în echivalent în lei la data plății. După rămânerea definitivă a hotărârii, obligația debitoarelor este una de a da o sumă de bani, obligație care, în temeiul art. 1535 din Codul civil dă dreptul la daune moratorii, de la scadență până în momentul plății.

Reclamantul nu poate pretinde daune moratorii pe perioada anterioară pronunțării deciziei civil e nr. 129A/24.02.2016 pronunțată de Curtea de Apel București Secția a IV-a Civilă , întrucât, în condițiile art. 1536 Cod civil acesta este momentul la care debitorul este în întârziere asupra echivalentului în bani al obligației , iar executarea cu întârziere dă dreptul la daune-interese egale cu dobânda legală.

Prin răspunsurile la întâmpinările formulate în cauză, reclamantul a arătat că momentul stabilirii creanței principale corespunde cu momentul pronunțării deciziei civile nr. 129A din 24.02.2016 a Curții de Apel București si deciziei civile nr. 2102/01.11.2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, astfel încât dobânda legala nu putea fi solicitata decât după pronunțarea acestor hotărâri, adică după momentul stabilirii întinderii creanței principale de 832.436,61 Euro. Reclamantul, însă, a indicat în mod eronat scadența obligației de plată a daunelor moratorii, confundând-o cu cea a obligației de a face, care însă dă dreptul la daune-interese egale cu dobânda legală doar de la data la care este schimbată în dezdăunări, data la care debitorul este în întârziere asupra echivalentului în bani al obligației, acesta fiind momentul la care suma asupra căreia urmează a fi aplicată dobânda este cuantificată de o manieră certă, fiind stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă și executorie conform art. 633 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă. Daunele moratorii pretinse, așadar, se calculează de la data acordării daunelor compensatorii.

În ce privește rata dobânzii penalizatoare datorate de pârâte, Tribunalul reține că se calculează conform art.3 alin. 2 din O.G. nr. 13/2011, nefiind incidente prevederile art. 4 din acest act normativ în cauză nefiind în prezenta unui raport juridic cu element de extraneitate și nici prevederile art. 3 alin. 2din O.G. nr. 13/2011, întrucât nu sunt în discuție raporturi între profesioniști.

De asemenea, nu sunt incidente în cauză prevederile art.  8 alin. 3 din O.G. nr. 13/2011 întrucât dobânda datorată nu este o dobândă remuneratorie, în sensul art. 1 alin. 2 din acest act normativ, ci o dobândă penalizatoare, datorată p_____ neîndeplinirea obligației la scadență, conform art. 1 alin. 3 din O.G. nr. 13/2011.

În consecință, în raport de aceste criterii de determinare a modului de calcul al dobânzii legale penalizatoare, și anume conform prevederilor art. 3 alin. 2 din O.G. nr. 13/2011, Tribunalul a avut în vedere varianta 2 modalitatea de calcul B din raportul de expertiză întocmit în cauză (filele 3 și 5 vol. 3), conform căreia valoarea dobânzii legale calculată p_____ suma de  832.436,62 euro în echivalent în lei, p_____ perioada 01.11.2016 și până la data de 19.01.2017 este de 21.232,62 lei, cu mențiunea, însă, că Tribunalul a avut în vedere data scadenței obligațiilor ca fiind data rămânerii definitive a deciziei civile nr. 129A/24.02.2016 pronunțată de Curtea de Apel București Secția a IV-a Civilă, dată la care această hotărâre este executorie, iar nu data la care decizia a devenit irevocabilă (01.11.2016).

Astfel, reținând că suma datorată conform deciziei menționate este de 3.739.887,96 lei (echivalent a 832.436,61 euro la data plății 19.01.2017 la curs BNR 4,4927 lei/1 euro) și că între data rămânerii definitive a hotărârii, 24.02.2016, și data plății, 19.01.2017, sunt 331 zile de întârziere, conform calculului din expertiză, însă adăugind perioada dintre data rămânerii definitive a hotărârii și data la care a devenit irevocabilă, rezultă o valoare a dobânzii legale datorate de pârâte de 195.012,10 lei ([3.739.887,96 lei creanța  x 5,75 rata dobânzii:100: 365] x 331 zile întârziere).

P_____ considerentele expuse, Tribunalul va admite în parte cererea principală și cererea conexă, formulată în temeiul prevederilor art. 628 alin. 5 din Codul de procedură civilă ce formează obiectul dosarului nr. XXXXXXXXXXXXX, cerere care are ca obiect stabilirea dobânzii cuvenite creditorului conform titlului executoriu între data rămânerii definitive a hotărârii și data plății, și va obliga paratele să plătească reclamantului suma de 195.012,10 lei reprezentând dobânda legală aferentă sumei de 832.436, 61 euro, în echivalent în lei la data plății, calculată de la data pronunțării hotărârii definitive decizia civilă nr. 129A/24.02.2016 a Curții de Apel București Secția a IV-a Civilă și până la data plății, 19.01.2017, urmând a fi respinse în rest cererile raportat la altă modalitate ori perioadă de calcul decât cea determinată conform celor reținute anterior.

În ce privește cererile de acordare a cheltuielilor de judecată, tribunalul reține următoarele:

Potrivit art. 453 Cod procedură civilă, partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată. De asemenea, potrivit art. 452 Cod de procedură civilă, partea care pretinde cheltuieli de judecată trebuie să facă, în condițiile legii, dovada existenței și întinderii lor, cel mai târziu la data închiderii dezbaterilor asupra fondului.

Având în vedere dispozițiile legale de mai sus, constatând că s-a făcut dovada existenței și întinderii cheltuielilor de judecată ocazionate cu judecarea cauzei, Tribunalul va obliga pârâtele să plătească reclamantului suma de 1200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând: 100 lei – taxa timbru dosar nr.XXXXXXXXXXX, 100 lei – taxa timbru dosar nr.XXXXXXXXXXXXX și 1000 lei – onorariu expert corespunzător pretențiilor admise.

În temeiul acelorași prevederi, cererea de obligare a reclamantului la plata cheltuielilor de judecată formulată de parata A__________ p_____ Valorificarea A________ S_______, partea care a pierdut procesul, va fi respinsă ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

Respinge excepția prescripției dreptului material la acțiune.

Admite în parte cererea principală și cererea conexă ce formează obiectul dosarului nr. XXXXXXXXXXXXX formulate de reclamantul S____ I__ R_____ (CNP xxxxxxxxxxxxx), domiciliat în Pitești, _________________________, _____________, _____________________,  în contradictoriu cu pârâtele S.C. A_________ D____ S.A., cu sediul în Mioveni, _________________-4, județul Argeș și A__________ p_____ Valorificarea A________ S_______, cu sediul în București, __________________ Șerb______ nr. 50, sector 1.

Obligă paratele să plătească reclamantului suma de 195.012,10 lei reprezentând dobânda legală aferentă sumei de 832.436, 61 euro, în echivalent în lei la data plății, calculată de la data pronunțării hotărârii definitive decizia civilă nr. 129A/24.02.2016 a Curții de Apel București Secția a IV-a Civilă și până la data plății, 19.01.2017.

Respinge în rest cererile.

Obligă pârâtele să plătească reclamantului suma de 1200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Respinge cererea paratei A__________ p_____ Valorificarea A________ S_______ de obligare a reclamantului la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Apelul se depune la Tribunalul București.

Pronunțată în ședință publică, azi, 14.06.2019.

NOTĂ:
Facem precizarea că la data redactării prezentului material, sentinţa de mai sus a fost atacată cu apel, stadiul procesual al dosarului putând fi verificat pe portalul instanţelor de judecată[1].


[1] Pe rolul Tribunalului Bucuresti cauza a fost înregistrată sub nr. dosar 5241/3/2017.


Avocat Andrei Pap
PAP | law office

Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti