Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul muncii
Dreptul muncii
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

RIL admis. Sumele plătite de o unitate medicală cu titlu de bursă de rezidenţiat unui medic rezident
13.01.2021 | Andrei PAP

Secţiuni: Content, Dreptul muncii, Recurs în interesul legii, Selected
JURIDICE - In Law We Trust
Andrei Pap

Andrei Pap

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 11 ianuarie 2021, a fost publicată Decizia nr. 26/2020 privind sesizarea formulată de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța cu soluționarea recursului în interesul legii ce vizează probleme de drept

1. Obiectul recursului în interesul legii

Înalta Curte de Casație și Justiție a fost învestită prin sesizarea formulată de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța cu soluționarea recursului în interesul legii ce vizează următoarele probleme de drept:

– Dacă sumele plătite de o unitate medicală cu titlu de bursă de rezidențiat unui medic rezident în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, constituie o cheltuială ocazionată cu formarea profesională a acestuia în sensul art. 18 alin. (8) și (81) din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare;

– În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, dacă aceste sume trebuie restituite de medic în cazul în care acesta, deși nu continuă raporturile de muncă pe o durată egală cu durata rezidențiatului cu unitatea medicală cu care a încheiat contractul individual de muncă urmare a demisiei, își desfășoară în continuare activitatea în altă unitate medicală publică.

2. Practica instanţelor de judecată

Autorul sesizării a arătat că, în mai multe litigii, unitățile medicale au solicitat obligarea unor medici care au parcurs programul de rezidențiat în cadrul acelor unități la restituirea contravalorii burselor încasate în perioada rezidențiatului, cu motivarea că aceștia au încălcat obligația de activa o anumită perioadă în cadrul unităților medicale respective, după finalizarea programului de rezidențiat.

Astfel, problema de drept ivită în litigiile respective este dacă bursa încasată de medici în timpul rezidențiatului are natură salarială sau constituie o cheltuială a angajatorului cu formarea profesională a medicilor rezidenți. În funcție de dezlegarea acestei probleme de drept, se va stabili dacă medicul este sau nu obligat să restituie contravaloarea bursei de rezidențiat, în cazul nerespectării obligației de a activa o anumită perioadă la unitatea medicală în care a desfășurat programul de rezidențiat.

În acest context, autorul sesizării a subliniat că s-au conturat două orientări jurisprudențiale.

A) În cadrul primei orientări jurisprudențiale s-a apreciat că bursa acordată medicilor rezidenți are natură salarială și nu constituie o cheltuială a angajatorului cu formarea profesională, astfel încât nu este supusă restituirii, în cazul nerespectării de către medicul rezident a obligației de a activa o anumită perioadă la unitatea medicală în care a urmat programul de rezidențiat.

În fundamentarea primei orientări jurisprudențiale s-a arătat că natura salarială a bursei de rezidențiat aferente perioadei cuprinse între ianuarie 2014 și februarie 2018, plătită din fonduri publice de unitatea sanitară la care medicul angajat și-a desfășurat activitatea de rezidențiat, rezultă din dispozițiile legale care au instituit-o.

În acest sens s-a subliniat că bursa de rezidențiat a fost introdusă de art. 18 din O.U.G. nr. 103/2013, iar în perioada cuprinsă între ianuarie 2014 și februarie 2018 beneficiau de bursa de rezidențiat medicii rezidenți din unitățile sanitare de stat care încasau un salariu lunar brut/soldă brută lunară mai mic/mică de 3.000 lei, respectiv de 7.100 lei începând cu anul 2017, indiferent de unitatea sanitară în care își desfășurau activitatea.

Având în vedere că suma reprezentând bursa de rezidențiat era plătită lunar și era acordată în completarea salariului lunar brut/soldei brute lunare al cărui/cărei cuantum era sub pragul minim reglementat, ca și contraprestație a muncii prestate de medicul rezident, rezultă că natura acestei sume este una salarială.

Fiind acordată numai pentru perioada în care rezidentul se încadrează în condițiile legii, în scopul remunerării muncii sale prestate, bursa de rezidențiat formează partea variabilă a salariului, fiind un adaos salarial, în sensul de art. 160 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Codul muncii).

Împrejurarea că, potrivit legii, această bursă nu face parte din salariul brut/solda brută, nu este supusă impozitului pe venit și nu constituie baza de calcul pentru contribuțiile de asigurări sociale de stat, asigurări pentru șomaj, asigurări sociale de sănătate sau pentru accidente de muncă și boli profesionale nu poate conduce la concluzia că natura sumei plătite cu acest titlu ar fi alta decât cea salarială.

Astfel, acordarea bursei de rezidențiat era strict legată de salarizarea medicilor rezidenți, singura condiție de acordare fiind cuantumul salariului lunar brut. Denumirea sub care era încasată respectiva sumă de bani nu prezintă nicio relevanță, natura juridică a remunerației fiind stabilită în raport cu scopul pentru care a fost acordată.

Prin urmare, bursa de rezidențiat are natură salarială, nefiind astfel supuse restituirii sumele plătite cu acest titlu.

În sensul primei orientări jurisprudențiale au fost anexate sesizării următoarele hotărâri judecătorești definitive:

– Sentința civilă nr. 1.261 din 26 mai 2015, pronunțată de Tribunalul Argeș – Secția conflicte de muncă și asigurări sociale, rămasă definitivă în urma respingerii apelului prin Decizia civilă nr. 2.085 din 10 decembrie 2015 a Curții de Apel Pitești – Secția I civilă;

– Sentința civilă nr. 16 din 11 ianuarie 2018, pronunțată de Tribunalul Vaslui – Secția civilă, rămasă definitivă prin neapelare;

– Decizia civilă nr. 3.589 din 3 septembrie 2019, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale;

– Decizia civilă nr. 4.552 din 16 octombrie 2019, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale.

B) În cadrul celei de-a doua orientări jurisprudențiale s-a apreciat că bursa acordată medicilor rezidenți nu are natură salarială, ci constituie o cheltuială a angajatorului cu formarea profesională, astfel încât este supusă restituirii în cazul nerespectării de către medicul rezident a obligației de a activa o anumită perioadă la unitatea medicală în care a urmat programul de rezidențiat.

Astfel, împrejurarea că legiuitorul nu a condiționat acordarea bursei de rezidențiat de realizarea de către medicul rezident a unor performanțe în cadrul pregătirii sale profesionale postuniversitare, ci de un anumit prag al salariului lunar brut, nu transformă bursa de rezidențiat într-un venit salarial suplimentar, adică într-o majorare a venitului salarial relativ redus al unei categorii de salariați, ci îi imprimă acesteia caracteristicile unei burse sociale, iar nu ale uneia de merit (de performanță).

În consecință, calificarea legală a bursei de rezidențiat în sensul că nu face parte din salariul brut lunar al medicului rezident, adică din categoria juridică care înglobează toate drepturile bănești cuvenite acestuia lunar, cu titlu de contraprestație a muncii, este neechivocă.

Prin raportare la dispozițiile legale ce reglementează pregătirea postuniversitară a medicului rezident, bursa de rezidențiat nu reprezintă o componentă a salariului brut lunar al medicului rezident, nefiind contraprestația muncii acestuia, ci o cheltuială legată de pregătirea profesională a acestuia pe parcursul rezidențiatului, destinată acoperirii, cu titlu exemplificativ, a cheltuielilor ocazionate de participarea medicului rezident la diferite simpozioane sau conferințe de specialitate pe parcursul rezidențiatului.

Ca atare, sumele plătite medicului rezident cu titlu de bursă de rezidențiat se încadrează în sfera de cuprindere a cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, menționate la art. 18 alin. (8) din O.G. nr. 18/2009 și care pot face obiectul restituirii, în temeiul răspunderii patrimoniale instituite de același text de lege, în ipoteza în care medicul rezident își încalcă obligația de a activa, ulterior finalizării rezidențiatului, la aceeași unitate sanitară publică la care și-a desfășurat rezidențiatul pentru un număr de ani cel puțin egal cu cel al rezidențiatului.

Dacă veniturile ce intră în compunerea salariului brut lunar al medicului rezident reprezintă contraprestația caracteristică a angajatorului din cadrul raportului juridic de muncă, cele plătite cu titlu de bursă de rezidențiat sunt caracteristice laturii de pregătire profesională postuniversitară a raporturilor dintre părți.

Prin urmare, sumele plătite cu titlu de bursă de rezidențiat nu constituie contraprestația muncii prestate de medicul rezident, ci un ajutor material acordat acestuia de unitatea sanitară publică din bugetul general consolidat în vederea desăvârșirii pregătirii profesionale a acestuia.

Un argument suplimentar, în completarea calificării exprese realizate prin art. 131 alin. (3) din O.G. nr. 18/2009, în sensul neincluderii bursei de rezidențiat în sfera veniturilor din salarii ori a celor asimilate acestora, îl constituie regimul fiscal aplicabil bursei de rezidențiat.

Astfel, în antiteză cu veniturile realizate din salarii, definite de art. 76 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), și incluse în baza de calcul al impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii, potrivit art. 137 alin. (1) din același act normativ, bursa de rezidențiat nu intră în baza de calcul al impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii, având un regim juridic similar, din perspectiva tratamentului fiscal, cu bursele acordate elevilor și studenților, în temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 1/2011).

În sensul celei de-a doua orientări jurisprudențiale au fost anexate sesizării următoarele hotărâri judecătorești definitive: deciziile civile nr. 184 din 4 iunie 2018, nr. 221 din 22 iunie 2018, nr. 237 din 12 septembrie 2018, nr. 324 din 22 octombrie 2018, nr. 328 din 23 octombrie 2018 și nr. 109 din 20 martie 2020, pronunțate de Curtea de Apel Constanța – Secția I civilă.

3. Opinia procurorului general al PÎCCJ

Procurorul general a apreciat că a doua orientare jurisprudențială este în litera și în spiritul legii.

4. Soluţia ÎCCJ

Înalta Curte a considerat că se impune admiterea recursului în interesul legii, pronunţând următoarea soluţie:

Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța și, în consecință, stabilește că:

În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 18 alin. (8) și (81) din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare, și art. 18 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, sumele plătite de o unitate medicală cu titlu de bursă de rezidențiat unui medic rezident în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 nu constituie o cheltuială ocazionată cu pregătirea profesională a acestuia în sensul art. 18 alin. (8) și (81) din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 26 octombrie 2020.” 

Avocat Andrei Pap
PAP | law office

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti