Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Contravenţii
Contravenţii
CărţiProfesionişti

Judecătoria Lugoj. Sancţionarea şoferului că a parcat pe locul rezervat MAI, când se prezentase la biroul rutier pentru a-i fi predate actele personale. Individualizarea sancţiunii


14.01.2021 | Andrei PAP
Secţiuni: C. contravențional, Content, Jurisprudență Judecătorii, Selected
JURIDICE - In Law We Trust
Andrei Pap

Andrei Pap

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA LUGOJ

Dosar nr. _____________ 

SENTINȚA CIVILĂ NR. 4094/2020

Ședința publică de la 16 Noiembrie 2020

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: C_______ R______ C_____

Grefier: I_____ P______

Pe rol se află pronunțarea cauzei Civile privind pe petentul A_______ A___ și pe intimatul INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN T____, având ca obiect plângere contravențională privind PV __________ nr.______/01.08.2020.

Mersul dezbaterilor a fost consemnat în încheierea de ședință din data de 02 noiembrie 2020, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și când instanța, având nevoie de timp pentru a da posibilitatea părților să depună concluzii scrise și pentru a delibera, a amânat pronunțarea pentru acest termen.

INSTANȚA

Deliberând, asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Lugoj, la data de 06.08.2020, sub nr. _____________, formulată de petentul __________, în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN T____, s-a solicitat ca prin hotărârea ce urmează a se pronunța să se dispună: în principal, anularea procesului-verbal __________ nr. ______ întocmit la data de 01.08.2020, iar, în subsidiar, înlocuirea sancțiunii amenzii cu avertisment. Fără cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii în fapt, petentul a arătat că în data de 01.08.2020, ora 19:29, a oprit autoturismul marca Lamborghini cu numărul de înmatriculare TM ______ în fata poliției Mun. Lugoj, în vederea recuperării documentelor personale, care anterior, în urma unei opriri în trafic i-au fost ridicate de către un agent de politie, în vederea verificării acestora. În acest timp, un alt agent ce se afla în fata unității de politie, i-a solicitat să mute autoturismul, întrucât se afla pe o parcare rezervată autoturismelor MAI.

Cu toate că, i-a explicat agentului, motivul pentru care se afla în acel loc, urmând a-l părăsi, după recuperarea documentelor personale, acesta a considerat că nu a respectat indicațiile date și a procedat la sancționarea sa.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 31 și urm. din O.G. nr. 2/2001.

Petentul a depus taxă judiciară de timbru, în sumă de 20 lei (f. 9).

În susținerea cererii, a depus procesul-verbal menționat. (f. 8).

Intimatul nu a depus întâmpinare, ci documentația care a stat la baza întocmirii actului de sancționare.

Pe parcursul cercetării judecătorești s-a administrat proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Analizând întregul material probatoriu depus la dosar, instanța reține următoarele:

Prin procesul verbal de contravenție __________ NR.______/01.08.2020 petentul a fost sancționat contravențional cu amenda contravențională în cuantum de 870 lei și sancțiunea complementară a reținerii permisului de conducere reținându-se în sarcina sa că, la data de 01.08.2020, orele 19:29, a oprit voluntar autoturismul marca Lamborghini cu numărul de înmatriculare TM______ în parcarea din dreptul Poliției Mun. Lugoj iar, solicitându-i-se să mute autoturismul și a repune în mișcare, a refuzat respectarea indicațiilor polițistului rutier.

Procesul-verbal de constatare a contravenției a fost semnat de către petent și, făcând aplicarea dispozițiilor legale în materie (art. 34 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor), instanța constată că plângerea contravențională formulată de petent a fost depusă în termenul prevăzut de lege, respectiv în termen de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal de contravenție (art. 31 din OG nr.2/2001).

Sub aspectul legalității procesului-verbal, instanța constată așadar că sunt îndeplinite condițiile de validitate prevăzute de OG nr.2/2001 sub sancțiunea nulității absolute.

Sub aspectul temeiniciei procesului verbal de contravenție, instanța reține următoarele:

Potrivit art. 1 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, constituie contravenție fapta săvârșită cu vinovăție, stabilită și sancționată prin lege, ordonanță, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului, municipiului sau al sectorului municipiului București, a consiliului județean ori a Consiliului General al Municipiului București.

În concretizarea acestei dispoziții legale, prin art. 108 alin. 1 lit. a pct. 8 din OUG nr. 195/2002 a fost considerată contravenție și, ca atare, prevăzută sub sancțiunea amenzii contravenționale, „oprirea neregulamentară”..

În cauză, fapta de natură contravențională săvârșită de petent a fost constatată ex propriis sensibus (prin propriile simțuri) de agentul de poliție.

Deși avea sarcina probei, petentul nu a răsturnat prezumția de temeinicie a procesului-verbal de contravenție, susținerile acestuia converg chiar înspre recunoașterea faptei prezentând doar un alt context de fapt.

Așadar, petentul susține că într-adevăr se afla în fața sediului Poliției Mun. Lugoj în vederea recuperării documentelor ce i-au fost reținute de către un agent de poliție, atitudine ce poate fi valorificată cu ocazia individualizării sancțiunii.

Cu privire la individualizarea sancțiunii, instanța reține că aceasta se încadrează în limitele prevăzute de textul legal incriminator, agentul constatator aplicând petentului pentru contravenția prev. de art. 108 alin. 1 lit. a pct. 8 din OUG nr. 195/2002 sancțiunea amenzii în cuantum de 290 lei.

Potrivit art. 21 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, ”Sancțiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ și trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului și de celelalte date înscrise în procesul-verbal.”

Instanța are în vedere faptul că sancțiunea avertismentului se poate aplica în măsura în care din probele administrate reiese că fapta contravenientului prin modul concret de săvârșire, urmările produse și circumstanțele personale ale acestuia este de o gravitate mai redusă decât cea avută în vedere de legiuitor la stabilirea limitelor sancțiunii aplicabile, iar avertizarea contravenientului cu privire la respectarea pe viitor a dispozițiilor legale este suficientă pentru realizarea scopului preventiv al legii contravenționale.

Astfel, chiar dacă fapta comisă de petent, prezintă un grad ridicat de pericol social, dat fiind faptul că nu a fost săvârșită în împrejurări de natură a o agrava, nu a produs alte urmări nefavorabile precum și contextul factual în care a fost săvârșită considerăm că nu reclamă aplicarea sancțiunii amenzii iar sancțiunea avertismentului ar fi de natură să îl determine pe petent să respecte normele privind circulația rutieră. Pentru aceste considerente instanța reține că se impune înlocuirea sancțiunii contravenționale a amenzii și a atrage atenția petentului asupra necesității respectării dispozițiilor legale, punându-i în vedere să dea dovadă de o bună conduită în trafic.

În ceea ce privește contravenția prevăzută de art. 100 alin. 3 din OUG 195/2002, constituie contravenție, „nerespectarea semnalelor, indicațiilor și dispozițiilor polițistului rutier aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu”.

Și în ceea ce privește această contravenție, fapta de natură contravențională săvârșită de petent a fost constatată ex propriis sensibus (prin propriile simțuri) de agentul de poliție.

Deși avea sarcina probei, petentul nu a răsturnat prezumția de temeinicie a procesului-verbal de contravenție, susținerile acestuia fiind în sensul recunoașterii faptei respectiv că i-a fost solicitat de către agentul de poliție să părăsească parcarea însă petentul a întârziat îndeplinirea indicațiilor polițistului motivat de restituirea documentelor.

Prin urmare revine petentului sarcina de a dovedi o altă situație de fapt, decât cea menționată în procesul verbal și pe cale de consecință să înlăture prezumția de veridicitate a acestuia.

Instanța apreciază că prezumția de nevinovăție a petentului, prevăzută de art. 6 din CEDO, nu are un caracter absolut, și că această garanție este respectată, prin faptul că i se oferă petentului dreptul, ca, în fața unei instanțe independente și imparțiale, să propună probe, prin care să combată acuzația adusă în sarcina sa, și să dovedească netemeinicia acestei acuzații.

În condițiile în care petentul nu a adus nicio dovadă contrară situației de fapt reținută în procesul verbal, ci dimpotrivă din conținutul plângerii rezultă că acesta recunoaște că a amânat respectarea indicației dată de către agent până în momentul restituirii documentelor, instanța constată că prezumția de veridicitate a procesului verbal atacat nu a fost înlăturată, și drept urmare, fapta prev. de art. 100 alin. 3 din OUG 195/2002 reținut în sarcina petentului corespunde realității.

Pentru considerentele arătate mai sus, instanța urmează a admite în parte plângerea contravențională formulată în sensul că va înlocui sancțiunea principală aplicată pentru săvârșirea contravenției prev. de art. 108 alin. 1 lit. a pct. 8 din OUG 195/2002 cu sancțiunea averitsmentului și a menține în rest dispoyițiile procesului verbal de contravenție contestat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

Admite în parte plângerea contravențională formulată de petentul __________, CNP _____________, domiciliat în Mun. Lugoj, ____________________________. 10, _________________ în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN T____, CUI-_______, cu sediul în Timișoara, ______________________.44-46, jud. T____.

Înlocuiește sancțiunea principală reținută în procesul verbal de contravenție __________ nr. ______ întocmit la data de 01.08.2020 în ceea ce privește contravenția prev. de art. 108 alin. 1 lit. a pct. 8 din OUG 195/2002, cu sancțiunea avertismentului.

Atrage atenția petentului ca, pe viitor, să respecte dispozițiile legale.

Fără cheltuieli de judecată.

Menține în rest dispozițiile procesului verbal de contravenție contestat.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depus la Judecătoria Lugoj.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței astăzi, 16.11.2020.

NOTĂ:
Facem precizarea că la data redactării prezentului material, sentinţa de mai sus nu este definitivă, stadiul procesual al dosarului putând fi verificat pe portalul instanţelor de judecată[1].


[1] Pe rolul Judecătoriei Lugoj cauza a fost înregistrată sub nr. dosar 3010/252/2020.


Avocat Andrei Pap
PAP | law office

Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti