Covid-19 Legal React
AbonamentePlatinum members

Modificarea fişelor de post ale personalului din conducerea IGSU
21.01.2021 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Covid 19 Legal React, Dreptul muncii, Monitorul Oficial al României
JURIDICE - In Law We Trust

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 64 din 20 ianuarie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 10/2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 150/2018 pentru aprobarea atribuțiilor specifice structurilor din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și a fișelor posturilor personalului din conducerea acestuia.

Se modifică OMAI nr. 150/2018 pentru aprobarea atribuțiilor specifice structurilor din cadrul IGSU, după cum urmează:

Prim-adjunctul inspectorului general
– coordonează activitatea întregului personal al structurilor din unităţile subordonate IGSU;
– coordonează activitatea prim-adjuncţilor inspectorilor-şefi/şefilor de stat major din unităţile subordonate IGSU;
– îndrumă şi coordonează activitatea pe linia protecţiei informaţiilor clasificate naţionale, NATO şi UE din IGSU şi unităţile subordonate, inclusiv pe linie de secretariat şi documente clasificate;
– controlează şi evaluează activitatea şefilor structurilor funcţionale din subordinea sa nemijlocită şi a subalternilor acestora, precum şi a unităţilor subordonate inspectoratului general;
– conduce comisiile de control de fond, organizate la nivelul IGSU;
– asigură relaţiile IGSU cu instituţiile naţionale şi internaţional;
– reprezintă IGSU în lipsa inspectorului general, cu excepţia situaţiilor când se dispune altfel;
– avizează planul anual, respectiv graficul lunar cu principalele activităţi ale inspectoratului general;
– aprobă documentele de planificare a muncii pentru structurile subordonate nemijlocit, precum şi documentele de analiză a modului de îndeplinire a sarcinilor de către acestea;
– acordă săptămânal audiențe;
– prezintă inspectorului general, ori de câte ori este nevoie, rapoarte şi informări pe domeniile din responsabilitate;
– hotărăşte asupra activităţilor curente ale subordonaţilor, pe domenii de activitate;
– asigură participarea personalului din subordine la activităţile de informare şi de instruire anticorupţie organizate de Direcţia Generală Anticorupţie;
– sprijină personalul specializat al Direcţiei Generale Anticorupţie în organizarea şi implementarea campaniilor şi acţiunilor de prevenire a corupţiei, precum şi în realizarea vizitelor de evaluare privind reacţia instituţională la incidentele de integritate;
– asigură postarea la avizier, în locuri vizibile (birouri destinate relaţiilor cu publicul/primirii în audienţă, săli de aşteptare, suprafaţa exterioară a clădirilor etc.), precum şi pe prima pagină a site-urilor proprii de internet şi intranet a mesajelor sau materialelor anticorupţie puse la dispoziţie de către Direcţia Generală Anticorupţie.
Autorizaţii speciale:
– să deţină/să obţină autorizaţie/certificat de acces la informaţii clasificate secrete de stat, nivel Strict Secret de Importanţă Deosebită, NATO COSMIC TOP SECRET ATOMAL şi SECRET UE, după încadrare;
– vechime în muncă, din care în instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională: 15 ani/15 ani;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei/armă: 7 ani/7 ani;
– vechime în funcţii de conducere în instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională: 4 ani.
Condiţii specifice de muncă:
– expunere la radiaţii electromagnetice;
– expus riscului de accidente de muncă, solicitărilor emoţionale intense, riscului de îmbolnăvire profesională (din cauza expunerii la radiaţii electromagnetice, ortostatism prelungit static, suprasolicitări neuropsihice crescute);
– se încadrează permanent în condiţii speciale de muncă.
Munca de fiecare zi:
– coordonează şi controlează activităţile operative de management al situaţiilor de urgenţă;
– organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire şi cercetare ştiinţifică de specialitate;
– dispune evaluarea şi monitorizarea riscurilor pe domenii de activitate;
– propune inspectorului general, spre avizare, programele de pregătire transmise de către furnizorii de formare profesională în ocupaţii din domeniul de reglementare al IGSU;
– coordonează activităţile de planificare şi mobilizare a resurselor proprii la instituirea măsurilor excepţionale prevăzute de lege, precum şi la declararea stărilor de mobilizare şi război;
– coordonează activitatea de planificare a înzestrării IGSU şi structurilor subordonate;
– coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate;
– este responsabil pentru implementarea şi asigurarea măsurilor de securitate, pe linie INFOSEC;
– asigură monitorizarea echipamentelor care intră/ies din zonele de securitate;
– coordonează activitatea Subregistrului NATO/UE din cadrul IGSU;
– coordonează activitatea organului structural de cifru organizat la nivel IGSU;
– semnează corespondenţa care urmează a fi prelucrată criptografic prin sisteme aparţinând cifrului de stat;
– face propuneri pentru fundamentarea proiectului de buget cu sumele necesare bunei desfăşurări a activităţii din sfera de competenţă;
– organizează transmiterea la timp, către structurile subordonate, a ordinelor inspectorului general şi controlează îndeplinirea lor.
Săptămânal:
– participă la şedinţele de lucru organizate de către inspectorul general;
– urmăreşte, pe domeniul de competenţă, îndeplinirea obiectivelor şi activităţilor planificate de inspectoratul general şi structurile subordonate;
– consiliază conducerea IGSU în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate naţionale, NATO şi UE;
– răspunde de implementarea normelor interne privind securitatea personalului pe linia NATO şi UE;
– la ordinul inspectorului general, iniţiază procesul de solicitare a eliberării certificatelor de securitate pe linia NATO şi UE.
Ocazional:
– conduce activităţile de evaluare semestrială/anuală a activităţii desfăşurate de structurile subordonate nemijlocit;
– organizează antrenamente de alertare cu personalul IGSU şi cu unităţile subordonate acestuia;
– îndrumă activitatea de elaborare a documentelor planului de mobilizare a instituţiei;
– coordonează activitatea de elaborare a proiectului normei de înzestrare cu armament;
– propune, în domeniul de competenţă, măsuri de eficientizare, modernizare şi optimizare a structurilor organizatorice;
– coordonează activitatea de întocmire a programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate deţinute de IGSU, pe care îl supune avizării Direcţiei generale de protecţie internă, şi acţionează pentru aplicarea acestuia, după aprobare;
– desemnează persoane din cadrul structurii de securitate pentru a efectua controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele sale;
– dispune executarea cercetărilor în situaţia compromiterii informaţiilor clasificate sau a încălcării reglementărilor de securitate;
– verifică actualizarea evidenţei tuturor persoanelor din cadrul instituţiei, care au acces la informaţii clasificate NATO şi UE şi ia măsurile necesare pentru revalidarea sau retragerea certificatelor de securitate;
– inspectează activitatea Componentei Sistemului Naţional de Registre (CSNR) din instituţie privind modalităţile de gestionare a documentelor clasificate NATO şi UE;
– stabileşte măsurile de securitate fizică pentru controlul accesului în zonele de securitate, pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate;
– adoptă măsurile necesare pentru a asigura un nivel de protecţie fizică corespunzător în toate încăperile în care se desfăşoară activităţi în cadrul cărora sunt vehiculate informaţii clasificate NATO şi UE;
– realizează verificări inopinate ale sistemelor de protecţie fizică;
– stabileşte planul de cooperare cu alte structuri cu responsabilităţi în asigurarea protecţiei fizice;
– periodic, informează Registrul intern al MAI asupra formelor de pregătire desfăşurate şi personalul participant;
– execută serviciul de continuitate la conducerea IGSU în afara orelor de program, după caz.

Adjunctul inspectorului general
– se subordonează nemijlocit inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU);
– are în subordine nemijlocită Inspecția de prevenire
– coordonează activitatea structurilor din unitățile subordonate IGSU cu atribuții în exercitarea autorității de stat;
– controlează și evaluează activitatea șefului Inspecției de prevenire, precum și a subalternilor acestuia;
– conduce comisiile de control de fond, organizate la nivelul IGSU;
– asigură relațiile IGSU cu instituțiile naționale și internaționale, în baza mandatului încredințat;
– reprezintă inspectoratul general, în domeniul de competență, în raporturile cu instituțiile și autoritățile publice;
– avizează documentele necesare organizării, conducerii și desfășurării activității IGSU și structurilor subordonate pe domeniul de competență;
– organizează activitățile curente și de perspectivă, din domeniul de competență;
– avizează planul anual, respectiv graficul lunar cu principalele activități ale inspectoratului general;
– aprobă documentele de planificare a muncii pentru structurile subordonate nemijlocit, precum și documentele de analiză a modului de îndeplinire a sarcinilor de către acestea;
– organizează pregătirea continuă a personalului din subordine
– prezintă inspectorului general, ori de câte ori este nevoie, rapoarte și informări pe domeniile din responsabilitate;
– asigură consultații pe probleme de specialitate din domeniul prevenirii situațiilor de urgență;
– acordă săptămânal audiențe;
– hotărăște asupra activităților curente ale subordonaților, pe domenii de activitate;
– acces la informații clasificate secrete de stat, nivel Strict Secret de Importanță Deosebită, NATO SECRET și SECRET UE
– asigură participarea personalului din subordine la activitățile de informare și de instruire anticorupție organizate de Direcția Generală Anticorupție;
– asigură punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul MAI, a Strategiei naționale anticorupție;
– asigură managementul riscurilor la corupție și aplică măsurile de prevenire și control al riscurilor la corupție;
– sprijină personalul specializat al Direcției Generale Anticorupție în realizarea vizitelor de evaluare privind reacția instituțională la incidentele de integritate;
– asigură postarea la avizier, în locuri vizibile (birouri destinate relațiilor cu publicul/primirii în audiență, săli de așteptare, suprafața exterioară a clădirilor etc.), precum și pe prima pagină a site-urilor proprii de internet și intranet a mesajelor sau materialelor anticorupție puse la dispoziție de către Direcția Generală Anticorupție.
Autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor:
– să dețină/să obțină autorizație/certificat de acces la informații clasificate secrete de stat, nivel Strict Secret de Importanță Deosebită, NATO SECRET și SECRET UE, după încadrare
– vechime în muncă, din care în instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională: 15 ani/15 ani
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției/armă: 7 ani/7 ani
– vechime în funcții de conducere în instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională: 4 ani.
Condiții de muncă:
– expunere la radiații electromagnetice
– expus riscului de accidente de muncă, solicitărilor emoționale intense, riscului de îmbolnăvire profesională (din cauza expunerii la radiații electromagnetice, ortostatism prelungit static, suprasolicitări neuropsihice crescute).
Munca de fiecare zi:
– coordonează și controlează activitățile de exercitare a autorității de stat;
– asigură exercitarea funcției de autoritate de reglementare a IGSU în domeniile din competență prin elaborarea propunerilor de politici publice și a proiectelor de acte normative de nivel superior (legi, hotărâri ale Guvernului, ordine ale ministrului afacerilor interne) privind managementul situațiilor de urgență, respectiv apărarea vieții, bunurilor și mediului împotriva incendiilor și dezastrelor;
– asigură elaborarea/actualizarea cadrului strategic privind activitatea de apărare;
– asigură elaborarea și, după caz, modificarea/actualizarea reglementărilor specifice, în vederea optimizării/corelării cu prevederile legislației europene;
– asigură colaborarea cu autoritățile de reglementare și asociațiile de profil;
– asigură elaborarea concepției generale de prevenire a situațiilor de urgență și coordonarea activității desfășurate de inspecțiile de prevenire din structurile subordonate, prin elaborarea și transmiterea ordinelor cu privire la stabilirea direcțiilor prioritare de acțiune și a măsurilor specifice;
– avizează normele specifice de apărare;
– organizează activitățile de emitere a avizelor și autorizațiilor privind securitatea la incendiu și protecția civilă;
– este responsabil cu informarea autorităților administrației publice centrale asupra activităților preventive desfășurate;
– organizează, independent sau în comun cu alte autorități competente, controale de prevenire;
– inițiază campanii naționale de informare preventivă;
– emite puncte de vedere pentru aprobări tehnice ale produselor pentru construcții cu rol în satisfacerea cerinței de securitate la incendiu;
– asigură colaborarea cu mass-media, ONG-urile de interes public, operatori economici cu care IGSU are încheiate parteneriate de colaborare;
– asigură soluționarea petițiilor adresate inspectoratului general care intră în sfera de competență;
– îndeplinește atribuții de manager de proiect și desfășoară, după caz, activități de implementare în cadrul altor proiecte cu finanțare europeană;
– face propuneri pentru fundamentarea proiectului de buget cu sumele necesare bunei desfășurări a activității din sfera de competență;
– organizează transmiterea la timp, către structurile subordonate, a ordinelor inspectorului general și controlează îndeplinirea lor;
– este conducătorul locului de muncă pentru personalul subordonat nemijlocit.
Săptămânal:
– participă la ședințele de lucru organizate de către inspectorul general, prezentând date și informații de interes necesare fundamentării deciziilor;
– urmărește, pe domeniul de competență, îndeplinirea obiectivelor și activităților planificate de inspectoratul general și structurile subordonate.
Ocazional:
– conduce activitățile de evaluare semestrială/anuală a activității desfășurate de structurile subordonate;
– propune, în domeniul de competență, măsuri de eficientizare, modernizare și optimizare a structurilor organizatorice;
– execută serviciul de continuitate la conducerea IGSU în afara orelor de program, după caz.

Intrare în vigoare: 20 ianuarie 2021

Cuvinte cheie: , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti