Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislative
Proiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3 SUV
AUDI Q3
AUDI Q8
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
Citeşte mai mult în legătură cu Noutăți legislative, Proiecte legislative

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 23 noiembrie 2023. UPDATE: Actele normative adoptate

23 noiembrie 2023 | JURIDICE.ro

Guvernul României a dat publicităţii proiectele de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 23 noiembrie 2023.

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Proiectul de lege prevede abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe simple, pe perioada vacanței parlamentare din luna ianuarie 2024, în domenii care fac obiectul legilor ordinare.
Principalele domenii de abilitare ale Guvernului sunt: finanțe și economie, dezvoltare, lucrări publice și administrație, muncă și solidaritate socială, afaceri interne, sănătate, agricultură, transporturi și infrastructură, cultură, investiții și proiecte europene, prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege.

2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Actul normativ transpune în legislația națională unele prevederi ale Directivei europene privind sistemul comun al Taxei pe Valoare Adăugată, prevederi ca ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2024.
Astfel, se clarifică prevederile referitoare la termenul de depunere a declarațiilor aferente regimurilor speciale prevăzute la art. 314, 315 și 315^2 din Codul fiscal, stabilind în mod expres ultima zi calendaristică a fiecărei luni, chiar dacă aceasta este nelucrătoare. În actuala variantă a Codului Fiscal se prevede că aceste declarații se pot depune până la finalul următoarei luni după încheierea perioadei fiscale acoperite.
Astfel, se evită situațiile în care, deși declarația aferentă regimurilor speciale prevăzute la art. 314, 315 şi 315^2 din Codul fiscal, era depusă în termen, potrivit legislației din România, exista posibilitatea ca potrivit legislației din statele membre de consum, să se considere că termenul respectiv a fost depășit, iar persoanei impozabile care aplică regimul special în România să îi fie aplicate dobânzi și penalități pentru depășirea termenelor de depunere, respectiv de plată, de către statele membru de consum.
Totodată, se propune abrogarea prevederilor referitoare la posibilitatea desemnării unui reprezentant fiscal autorizat în cazul anumitor categorii de importuri în România de bunuri care au fost transportate dintr-un teritoriu terț.
Pentru accizele aplicate producției de gaze naturale utilizate în scop tehnologic, se introduc dispoziții similare cu cele aplicate energiei electrice.
Transpunerea în legislația națională a acestei directive va avea un impact favorabil asupra mediului de afaceri, deoarece, prin păstrarea de către prestatorii de servicii de plată de evidențe referitoare la plățile transfrontaliere și punerea acestora la dispoziția autorităților fiscal, acestea vor dispune de mai multe informații pentru a detecta frauda în materie de TVA în sectorul comerțului electronic și pentru a colecta TVA suplimentara.

3. PROIECT DE LEGE privind transmiterea unui imobil situat în municipiul Tulcea, judeţul Tulcea, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Administraţiei Rezervației Biosferei ,,Delta Dunării”, aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
Proiectul de lege are în vedere transmiterea unui imobil situat în municipiul Tulcea, județul Tulcea, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Administrației Rezervației Biosferei ,,Delta Dunării”, aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în administrarea Ministerului Apărării Naționale.
După preluarea în administrare a imobilului, Ministerul Apărării Naţionale va executa investițiile necesare pe amplasament pentru realizarea facilităților de infrastructură portuară destinate desfășurării în condiții optime a activităților specifice din Portul Militar Tulcea, în cadrul proiectului de investiție imobiliară ,,Lucrări de intervenție și investiții în cazarma 2659 Tulcea”.

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă precum şi pentru reglementarea modalităţii de executare a unor hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului
Modificările aduse cadrului legislativ în vigoare prin această ordonanță de urgență vizează aducerea la îndeplinire a hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unor debitori publici aflați în faliment sau lichidați, care au fost subiectul unor cauze de pe rolul Curții Europene a Drepturilor Omului îndreptate împotriva României.
Din cele 43 de hotărâri prin care CEDO a sancționat neexecutarea sau executarea cu întârziere de către statul român a unor hotărâri judecătorești, o categorie aparte o reprezintă situațiile în care debitorul public este o entitate sub controlul statului (cel mai adesea o societate la care statul este sau a fost acționar majoritar) și care se află în procedură de faliment sau a fost deja lichidată și radiată. Până în prezent, există 9 astfel de cauze soluționate de CEDO și aflate sub supravegherea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.
Ordonanța de Urgență aprobată de Guvern introduce noțiunea de satisfacție echitabilă, care include sumele acordate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului cu titlu de prejudiciu material, moral și cheltuieli de judecată, astfel încât să se realizeze corelarea cadrului legislativ intern cu dispozițiile Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și ale protocoalelor adiționale la aceasta, ratificate de România, precum și cu jurisprudența CEDO.
O altă modificare se referă la termenul până la care trebuie făcută plata acestor sume, în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii Curții, respectiv, de la data notificării deciziei prin care se ia act de rezolvarea pe cale amiabilă a cauzei ori de declarația unilaterală a Guvernului, care se constituie titlu executoriu, iar plata se va face pe baza dispoziției scrise a ministrului afacerilor externe.
Se asigură astfel îndeplinirea de către România a obligațiilor care decurg din deciziile CEDO în aceste 9 cauze și în cauze similare noi care pot să mai apară în viitor.

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unor măsuri în derularea Programului naţional de dezvoltare locală şi a Programului naţional de investiţii ,,Anghel Saligny”
La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), Guvernul a aprobat, prin Ordonanță de urgență, instituirea unor măsuri în derularea Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL) și a Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” (PNI AS).
Astfel, pentru PNDL, se instituie posibilitatea de depunere a unei noi solicitări de suplimentare, o singură dată, pentru finanțarea cheltuielilor strict necesare pentru finalizarea obiectivelor incluse în cele două etape ale programului. Solicitările se pot depune de către beneficiari cu cel puțin trei luni înainte de data expirării contractului de finanțare sau până la 31 decembrie 2023 de către beneficiarii care nu au depus nicio solicitare de transfer până la data intrării în vigoare a ordonanței.
De asemenea, se propune ca, pentru beneficiarii PNDL care, până la data intrării în vigoare a acestui act normativ, nu au solicitat niciun transfer de sume de la bugetul de stat în baza contractelor de finanțare, să aibă și posibilitatea de a solicita încetarea contractelor de finanțare prin acordul părților, prin transmiterea unei adrese în acest sens către MDLPA.
Comunicatul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: https://t.ly/dkZx8

3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ a Guvernului pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia – IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION Și RURAL INVEST
Printr-o Ordonanță de Urgență, Guvernul a decis să crească plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate prin acest program, până la sfârșitul anului 2023, cu peste 4 miliarde de lei. Aceste fonduri vor asigura finanțare pentru încă 4.500 de firme.
Numărul beneficiarilor Programului IMM-INVEST va ajunge astfel la peste 31.200 de companii, care primesc un binemeritat ajutor pentru a face față efectelor directe și indirecte ale războiului din Ucraina.
Este o majorare care se încadrează în procentul de 20% care poate fi aprobată de Guvern fătă a fi necesară notificarea Comisiei Europene.

Evenimente juridice

Arbitraj comercial

JURIDICE by Night

Servicii JURIDICE.ro

4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Guvernul a aprobat modificarea mai multor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2023. O modificare importantă vizează facilitarea accesării fondurilor externe nerambursabile și fondurilor europene aferente PNRR.
Alte modificări se referă la crearea premiselor ca în situații temeinic justificate asumate de ordonatorii principali de credite, sau, după caz, de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, să se poată încheia angajamente legale sau depăși limitele de plăți pentru categoriile de cheltuieli de investiții în cazul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, pe baza de Memorandum aprobat de Guvern, precum și încheierea de angajamente legale de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale în vederea contractării unor lucrări urgente ce nu pot fi amânate până la data de 1 ianuarie 2024.
De asemenea, în situații de urgență generate de necesitatea contractării unor lucrări de intervenții, Guvernul poate aproba pe bază de Memorandum, încheierea de angajamente legale de către ordonatorii principali de credite.
Totodată, se autorizează Ministerul Finanțelor să modifice volumul și structura veniturilor bugetului de stat cu sumele aferente articolelor/alineatelor bugetare „Finanțare externă nerambursabilă” și „Fonduri europene nerambursabile” cedate sau virate la fondul de rezervă.

III. HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000
Prin actul normativ au fost aduse o serie de modificări Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000.
Astfel, noile prevederi includ în sarcina autorităților administrației publice locale a responsabilității de a comunica numărul locuințelor și gradul de ocupare al acestora. De asemenea, se prevede faptul că la stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele sociale, precum și în cadrul fiecărui criteriu, se va avea în vedere inclusiv apartenența solicitanților la un grup vulnerabil, definit potrivit Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, expuși riscului de excluziune socială și marginalizare.
În procesul de soluționare a cererilor privind repartizarea unei locuințe sociale se va ține cont de principii precum: transparență în procesul de acordare a locuințelor sociale; prevenirea și combaterea sărăciei; prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială; revenirea și combaterea segregării; nediscriminare; egalitate de șanse.
Ca măsură complementară celor prevăzute de lege în domeniul asistenței sociale și protecției victimelor violenței domestice, de locuințele sociale sau de necesitate pot beneficia și victimele violenței domestice în cazul în care a fost emis ordin de protecție provizoriu de polițist și/sau ordin de protecție emis de instanța judecătorească sau în cazul în care soții au demarat procedura lichidării comunității, partajul bunurilor comune și regularizarea datoriilor.
Totodată, hotărârea stabilește ca în cazul victimelor violenței domestice în care soții au demarat procedura lichidării comunității, partajul bunurilor comune și regularizarea datoriilor, durata contractului de închiriere pentru locuințele sociale nu poate depăși data finalizării partajului prin una dintre modalitățile prevăzute de lege, iar, în cazul victimelor violenței domestice în care a fost emis ordin de protecție provizoriu de polițist şi/sau ordin de protecție emis de instanța judecătorească, durata contractului de închiriere pentru locuințele de necesitate nu poate depăși durata ordinelor de protecție menționate anterior.

2. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Agenției Naţionale pentru Locuințe, instituție publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației
Hotărârea de Guvern fost adoptată.

3. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru Judeţul Alba şi pentru Municipiul Alba Iulia, judeţul Alba
Hotărârea prevede alocarea sumei de 700.000 de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, către bugetele locale ale județului Alba și municipiului Alba Iulia.
Suma a fost solicitată de autoritățile locale pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de organizarea, la Alba Iulia, a unei serii de evenimente și manifestări dedicate Zilei Naționale a României și a marcării Revoluției din 1989, în perioada 30 noiembrie-2 decembrie 2023, respectiv în perioada 21-28 decembrie 2023.

4. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea de ajutoare de urgență familiilor şi persoanelor evacuate din Fâșia Gaza
Guvernul a aprobat acordarea de ajutoare de urgență, ca sprijin financiar temporar pentru familiile și persoanele cu sau fără cetățenie română, evacuate din Fâșia Gaza.
Ajutoarele sunt destinate acoperirii unor cheltuieli de cazare și masă și se acordă, pe o perioadă de maximum 4 luni, începând cu decembrie 2023, respectiv cu luna depunerii cererii, dar nu mai târziu de 31 martie 2024, astfel:
– 2.000 lei lunar, pentru familia cu 1 până la 5 membri, inclusiv, pentru cazare;
– 3.000 lei lunar, pentru familia cu peste 5 membri, pentru cazare.
Suplimentar, pentru asigurarea hranei, se va acorda suma de 600 lei lunar pentru persoana singură, respectiv pentru fiecare persoană din familie.
Pentru a beneficia de sprijinul financiar, persoanele refugiate vor putea depune cereri la agențiile județene pentru plăți şi inspecție socială, însoțite de copia actelor de identitate sau a documentelor pe baza cărora au trecut frontiera României. Cererile se pot depune în scris sau în format electronic, pe o platformă care va fi pusă la dispoziție de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, ori pe adresa de e-mail refugiați_gaza@mmanpis.ro.
De aceste ajutoare se estimează că vor beneficia maximum 300 persoane refugiate din Fâșia Gaza. Sumele necesare sunt suportate din bugetul alocat Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

5. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. a terenului în suprafaţă de 43,6624 ha, în vederea realizării lucrării miniere de interes naţional şi de utilitate publică ,,Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roșia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8.000.000 tone/an lignit”
Se scoate din fondul forestier național o suprafață de teren de 43,6624 de hectare în vederea realizării lucrării miniere de interes naţional şi de utilitate publică „Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roșia de Jiu, județul Gorj, la o capacitate de 8.000.000 tone/an lignit”.
Pentru acest teren, Societatea Complexul Energetic Oltenia a achitat Fondului pentru ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică suma de 30,7 milioane lei.

6. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea plăţii contribuției anuale a României la bugetul Organizației pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) destinată proiectului Forumului Incluziv privind Abordările referitoare la Atenuarea Carbonului (IFCMA), pentru anul 2023
Actul normativ aprobă plata contribuției financiare a României, pentru anul 2023, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro/an, la cursul BNR din data plății, la bugetul Organizației pentru operare și Dezvoltare Economică (OCDE) destinată proiectului Forumului Incluziv privind Abordările referitoare la Atenuarea Carbonului (IFCMA).
Plata acestei contribuții se va face din bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.
După finalizarea procesului de aderare şi, implicit, schimbarea statutului României în cel de membru în cadrul organizației, cuantumul indemnizației va fi majorat corespunzător acestui nou statut.

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
Actul normativ prevede alocarea sumei de 2,74 milioane lei, reprezentând credite de angajament şi credite bugetare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru plata unor drepturi de natură salarială aferente lunii noiembrie 2023.

8. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) în vederea finanţării Reţelei Anticorupţie pentru Europa de Est şi Asia Centrală (ACN) a OCDE în anul 2023
Executivul a aprobat plata contribuției financiare voluntare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), din bugetul anual aprobat al Ministerului Justiției, în vederea finanțării Rețelei Anticorupție (ACN) a OCDE în anul 2023, în limita echivalentului în lei al sumei de 7.000 euro.
Pentru a accelera procesul de aderare la OCDE, România trebuie să-și intensifice colaborarea cu experții organizației, prin participarea la formatele de lucru ale OCDE, la proiectele și activitățile unor organizații internaționale cu care România colaborează în vederea aderării.
Plata contribuției voluntare se face cu încadrarea în sumele aprobate în anul 2023 în bugetul Ministerului Justiției.

9. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export Import a României EXIMBANK – S.A. în numele şi în contul statului
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

10. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea datelor de identificare şi a codului de clasificaţie şi actualizarea valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca şi trecerea acestuia în domeniul public al Oraşului Borşa, precum şi modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

11. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru finanţarea unor cheltuieli din învățământul preuniversitar
Acul normativ prevede suplimentarea bugetului autorităţilor administrației publice locale, cu suma de 52,38 milioane lei, dintre care 31,08 milioane lei pentru finanțarea unităților de învățământ de stat și 21,29 milioane lei pentru finanțarea unităților de învățământ particular și confesional acreditate, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, reprezentând credite de angajament și credite bugetare.

12. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Realizarea a trei noduri rutiere pe autostrăzile A1, A2, A3 în zona de Sud – Est a României- Nod Rutier Autostrada A2 km 90+100 cu DJ 306 la Dragoş Vodă”, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
Actul normativ aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național, precum și listele imobilelor proprietate publică a statului și a imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării „Realizarea a trei noduri rutiere pe autostrăzile A1, A2, A3 în zona de Sud-Est a României – Nod Rutier Autostrada A2 km 90+100 cu DJ 306 la Dragoș Vodă”.
Totodată, actul normativ aprobă declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică, respectiv lista acestora și cuantumul total al despăgubirilor în valoare de 355.040 lei, pentru un număr de 29 de imobile proprietate privată, în suprafață totală de 249.593 mp, situate pe raza localităților Dragoș Vodă și Vâlcelele din judeţul Călărași.
De asemenea, este necesară și o suprafață totală de 50.740 mp, reprezentând 18 imobile proprietate publică a statului, precum și o suprafață de 34.700 mp, reprezentând 7 imobile proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale.
Suma aferentă despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată va fi alocată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2023.

13. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiţii ,,Șoseaua de Centură a Municipiului Botoșani”, judeţul Botoșani
Guvernul aprobă prin acest act normativ indicatorii tehnico-economici aferenți lucrărilor pentru Șoseaua de Centură a Municipiului Botoșani, investiție în valoare totală de peste 341,28 milioane lei inclusiv TVA, prevăzută a fi realizată din fonduri externe nerambursabile, prin programul de finanțate pentru transporturi al Uniunii Europe aferent perioadei 2021-2027 și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor în limita sumelor aprobate anual cu această destinație.
Investiția este prevăzută a fi finalizată în termen de 2 ani, finanțarea urmând să fie eșalonată după cum urmează: 157 milioane de lei în primul an de execuție a lucrărilor și restul de 184,2 milioane lei în cel de-al doilea an.
Indicatorii tehnico-economici aprobați includ lucrările pentru o lungime a șoselei de Centură de circa 10 km, inclusiv structuri din categoria pod/pasaj.
Pe lângă implicațiile pozitive pentru dezvoltarea regională, această investiție va asigura legătura Municipiului Botoșani cu Iași și Suceava și va contribui la scoaterea traficului greu din Municipiul Botoșani și decongestionarea traficului localitate, tranzitată la ora actuală de 3 drumuri naționale.

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Autostrada Sibiu – Piteşti” – Secţiunea 2 Boiţa – Cornetu, necesare pentru realizarea ,,Ecoductului Lazaret”, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 857/2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, judeţele Brăila şi Tulcea
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

16. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Realizarea a trei noduri rutiere pe autostrăzile A1, A2, A3 în zona de Sud-Est a României – Nod rutier Autostrada A3 km36+700 cu DJ 101C la Gruiu”, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
Pentru realizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții ”Realizarea a trei noduri rutiere pe autostrăzile A1, A2, A3 în zona de Sud-Est a României – Nod rutier Autostrada A3 km 36+700 cu DJ 101C la Gruiu” este necesar a fi expropriată o suprafață de 92.429 mp teren, aferentă unui număr de 159 imobile proprietate privată.
Actul normativ aprobă listele imobilelor proprietate publică a statului, precum și a imobilelor proprietate publică a unităților administrativ – teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică.
Suma aferentă despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată este de 1.407.426 lei.
Fondurile necesare despăgubirilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2023, la capitolul 84.01 „Transporturi”, subcapitolul 03 „Transport Rutier”, titlul 56 ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare’’, articolul 56.48 ”Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2021-2027”.

17. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile, reprezentând teren, în suprafaţă totală de 381,05 mp, trecute în domeniul public al statului, precum şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiţie de utilitate publică de interes naţional ,,Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, judeţele Brăila şi Tulcea
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

18. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Târgu Mureş – Târgu Neamţ – secţiunea III: Leghin – Târgu Neamţ, km 181+195 (89+000)-km 211+107 (118+912)”, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
Actul normativ aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național, precum și listele imobilelor proprietate publică a statului și a imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Târgu Mureş – Târgu Neamţ – secţiunea III: Leghin – Târgu Neamţ, km 181+195 (89+000)-km 211+107 (118+912)”.
Totodată, actul normativ aprobă declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică, situate pe raza localităților Vânătorii Neamț, Târgu Neamț, Agapia, Petricani, Urecheni, Timișești, Păstrăveni din județul Neamț si a localității Moțca din județul Iași, respectiv lista acestora și cuantumul total al despăgubirilor în valoare de 14.721.000 lei, pentru un număr de 1528 de imobile reprezentând teren, în suprafață totală de 2.678.391 mp teren.
Fondurile aferente despăgubirilor se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2023, la capitolul 84.01 ”Transporturi”, subcapitolul 03 Transport rutier, Titlul 61 ”Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR”, articolul 61.06 ”Transferuri din bugetul de stat către întreprinderi publice și institute naționale de cercetare – dezvoltare pentru susținerea proiectelor aferente PNRR”.

19. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Construire Spital Regional de Urgenţă Craiova”
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

20. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor măsuri destinate organizării, desfășurării şi finanţării, în anul 2023, a paradei militare naţionale prilejuite de data de 1 Decembrie – Ziua Naţională a României
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

21. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Semenic” al judeţului Caraş-Severin
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

22. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ,,Bogdan Vodă” Suceava (U.M. 0925 Suceava)
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

23. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Direcţia Asigurare Logistică Integrată
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

24. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia Asigurare Logistică Integrată
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

25. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Institutului Cultural Român, pe anul 2023, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023
Se suplimentează bugetul Institutului Cultural Român cu suma de 2,26 milioane lei, reprezentând credite de angajament și credite bugetare. Fondurile se alocă pentru buna desfășurare a unor proiecte prioritare de diplomație culturală (evenimente culturale, artistice, conferințe, campanii de promovare, participări la târguri de carte, etc.), din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

26. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securității din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru plata drepturilor salariale
Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității pe anul 2023 cu suma de 800.000 lei, reprezentând credite de angajament și credite bugetare, pentru finanțarea cheltuielilor de personal.

27. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
Se suplimentează bugetul Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, cu suma de 738.000 lei, credite de angajament și credite bugetare, pentru plata cheltuielilor de personal pentru luna decembrie (550.000 lei), respectiv cheltuieli cu bunuri și servicii u caracter funcțional pentru lunile noiembrie și decembrie (188.000 lei).

28. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Autorităţii Electorale Permanente din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023
Actul normativ aprobă suplimentarea bugetului Autorității Electorale Permanente pe anul 2023, din Fondul de rezervă bugetară pentru anul 2023, cu suma de 700.000 lei, reprezentând credite de angajament și credite bugetare, pentru finanțarea cheltuielilor de personal.

29. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române doamnei ,,Hryhorieva Olena”
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

30. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populației afectată de incendiul produs în localitatea Crevedia, judeţul Dâmbovița
Executivul a încheiat circuitul legal de aprobare pentru ajutoarele umanitare de urgență pentru protecţia populației afectată de incendiul produs în localitatea Crevedia, judeţul Dâmbovița. Este vorba despre construcții modulare, aragaze și butelii, paturi, saltele, pături, lenjerii, care au ajuns deja la familiile afectate de incendiul produs în localitatea Crevedia, în luna august 2023.
Fondurile necesare reîntregirii stocurilor rezervă de stat diminuate se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului – Administrația Națională a Rezervelor de stat și Probleme Speciale.

31. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informații pe anul 2023
Se suplimentează bugetul Serviciului Român de Informații cu suma de 191,62 milioane lei, reprezentând credite de angajament și credite bugetare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.
Sumele prevăzute sunt destinate angajării și achitării drepturilor salariale, a contribuțiilor angajatorului aferente acestora și pentru plata drepturilor la pensie cuvenite pensionarilor aflați în evidența Casei de Pensii Sectoriale a SRI, pentru luna decembrie 2023.

32. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Serviciului de Informații Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023
Se suplimentează bugetul Serviciului de Informații Externe cu suma de 5 milioane lei, reprezentând credite de angajament și credite bugetare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru capitolul ”Ordine publică și siguranță națională”.

33. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
Se suplimentează bugetul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului cu suma de 6 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, reprezentând credite de angajament și credite bugetar, în vederea achitării drepturilor de natură salarială aferente lunii decembrie, stabilite potrivit actelor administrative emise în anul 2023.

34. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Educației
Se suplimentează bugetul Ministerului Educației cu suma de 3,015 miliarde de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023. Fondurile vor asigura plata veniturilor personalului din învățământ, a burselor pentru elevi și studenți și acoperirea cheltuielilor necesare pentru căminele și cantinele din subordinea Ministerului Educației. De asemenea, banii alocați în plus merg să susțină finanțarea instituțiilor de învățământ de stat, particulare acreditate și confesionale.

35. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru suplimentarea bugetului Ministerului Finanțelor – Acțiuni generale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023
Se suplimentează bugetul Ministerului Finanțelor cu suma de 1,2 miliarde de lei, reprezentând credite de angajament și credite bugetare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.
Sumele prevăzute sunt destinate acoperirii deficitului bugetar în urma execuției bugetare, volumul datoriei de refinanțat până la sfârșitul anului 2023, dar și asigurarea în avans a nevoilor de finanțare aferente anului 2024 în conformitate cu Strategia de administrare a datoriei guvernamentale 2023-2025.

36. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene
Se suplimentează bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene cu suma de 300 milioane lei, reprezentând credite bugetare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.
Sumele prevăzute sunt destinate implementării măsurii temporare „Sprijin pentru România” prin acordarea tranșei din luna decembrie a sprijinului material sub forma tichetelor sociale pe suport electronic, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2022, cu modificările și completările ulterioare

37. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii şi Solidarității Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023
Se suplimentează bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale pe anul 2023 din Fondul de rezervă al Guvernului, cu suma de 35,6 milioane lei în vederea finanțării cheltuielilor suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Suplimentarea cu suma de 5,6 milioane lei se aplică capitolului „Asigurări și asistență socială”, titlul „Cheltuieli de personal”, iar suplimentarea cu suma de 30 milioane lei este aferentă capitolului „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă”, titlul „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”.

38. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanţarea cheltuielilor cu materiale şi prestări de servicii cu caracter medical
Se suplimentează bugetul Ministerului Sănătății pe anul 2023 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, cu suma 3,5 miliarde lei. Fondurile se alocă pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanţarea cheltuielilor cu materiale şi prestări servicii cu caracter medical.

39. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanţarea cheltuielilor unităților sanitare cu paturi
Guvernul a aprobat alocarea sumei de 200 milioane lei din Fondul de rezervă către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS), prin bugetului Ministerului Sănătății, asigurând astfel decontarea parțială a serviciilor medicale spitalicești acordate pacienților.

40. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Justiției, pentru Administrația Națională a Penitenciarelor
Se suplimentează bugetul Ministerului Justiției cu suma de 133,86 milioane lei credite de angajament și 138,86 milioane lei credite bugetare, respectiv cu suma de 1,49 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru Administrația Națională a Penitenciarelor
Sumele sunt destinate angajării și achitării cheltuielilor de personal aferente lunii noiembrie cu termen de plată în luna decembrie, a cheltuielilor de capital pentru lunile noiembrie și decembrie, precum și a ajutoarelor sociale aferente lunii noiembrie cu termen de plată în luna decembrie, pentru aparatul central al Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților subordonate, inclusiv pentru activitățile specifice desfășurate în penitenciare spital.

41. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023
Se suplimentează bugetul Ministerului Muncii şi Solidarității Sociale pe anul 2023 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, cu suma de 2,08 miliarde lei (credite de angajament și credite bugetare). Fondurile se alocă pentru plata alocațiilor și a indemnizațiilor pentru creștere copii, pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, ajutoare pentru încălzirea locuinței, ajutoare refugiați și alte drepturi sociale.

42. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, la capitolul 56.01 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei”, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023
Se suplimentează bugetul Ministerul Muncii și Solidarității Sociale cu suma de 657,18 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat în vederea asigurării plății drepturilor de asigurări sociale.

43. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru plata unor drepturi de natură salarială și socială
Se suplimentează bugetul Ministerului Afacerilor Interne cu suma de 1,33 miliarde lei, reprezentând credite de angajament și credite bugetare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru plata unor drepturi de natură salarială.
De asemenea, se suplimentează bugetul Ministerului Afacerilor Interne cu suma de 575 milioane lei, reprezentând credite de angajament și credite bugetare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru plata unor drepturi de natură socială.

44. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru introducerea capitolului bugetar 81.01 “Combustibili și energie” și suplimentarea bugetului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
Se suplimentează bugetul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului cu suma de 1,89 milioane lei, reprezentând credite de angajament și credite bugetare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023. Suma este destinată despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere pentru realizarea lucrărilor de interes național de dezvoltare a transportului de energie electrică, realizate prin Compania Națională de Transport al Energiei Electrice – Transelectrica SA.

45. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ,,Achiziție de 20 rame electrice interregionale de lung parcurs RE-IR-2″
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Încheierea de angajamente legale și modificarea limitelor de credite de angajament și bugetare în luna noiembrie 2023, precum și depășirea limitelor de plăți până la sfârșitul anului 2023, pentru Ministerul Afacerilor Interne
Memorandumul a fost aprobat.

2. MEMORANDUM cu tema: Prelungirea perioadei de eligibilitate stabilită în Acordul de Finanțare pentru implementarea Instrumentului financiar de creditare cu partajarea riscului, încheiat cu Fondul European de Investiţii şi finanțat din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
Memorandumul aprobat de Executiv vizează prelungirea perioadei de eligibilitate stabilită în Acordul de Finanțare pentru implementarea Instrumentului financiar de creditare cu partajarea riscului, încheiat cu Fondul European de Investiții și finanțat din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020.
Prin PNDR 2014-2020, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) implementează Instrumentul financiar de creditare cu partajarea riscului la nivel de portofoliu (PRSL- Portfolio Risk Sharing Loan), pentru a susține finanțarea fermierilor și antreprenorilor din spațiul rural.
Prelungirea perioadei de eligibilitate stabilită în Acordul de Finanțare încheiat cu FEI până la 31 decembrie 2025 a fost necesară dată fiind extinderea perioadei de eligibilitate a cheltuielilor aferente PNDR 2014-2020, conform Regulamentului tranzitoriu (UE) nr. 2020/2220.
Comunicatul Ministerului Agriculturii: https://bitly.ws/339DU

3. MEMORANDUM cu tema: Solicitarea Ministerului Apărării Naţionale către Parlamentul României privind obţinerea aprobării prealabile pentru iniţierea procedurii de achiziţie de rachete PAC-2 GEM-T, în scopul consolidării capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol aferentă programului de înzestrare esenţial „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)”
Prin acest act memorandum, Ministerul Apărării Naționale solicită Parlamentului aprobarea prealabilă inițierii procedurii de achiziție a unui număr de 200 de rachete PAC-2 GEM-T de producție europeană, în scopul consolidării capabilității de apărare aeriană cu baza la sol aferentă programului de înzestrare esențial ”Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)”. Contractul de achiziție se va derula începând cu anul 2024.

4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de cooperare în domeniul educaţiei între Ministerul Educaţiei din România şi Ministerul Educaţiei, Ştiinţei, Cercetării şi Sportului al Republicii Slovace între anii 2023-2028
Memorandumul aprobat de Executiv are ca obiectiv continuarea și aprofundarea relațiilor de cooperare în domeniul educației dintre România și Republica Slovacă prin schimburi de studenți pentru studii parțiale de licență și master, schimbul de studenți doctoranzi și cadre didactice pentru stagii de cercetare și specializare, cooperarea directă dintre instituțiile de învățământ superior, schimbul de lectori pentru asigurarea predării limbii și culturii celor două părți și oferirea de locuri la școlile de vară pentru învățarea limbii române, respectiv slovace.

5. MEMORANDUM cu tema: Stabilirea limitelor de credite bugetare şi credite de angajament pe luna decembrie. 2023
Memorandumul a fost aprobat.

6. MEMORANDUM cu tema: Majorarea limitei de cheltuieli stabilită Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru luna noiembrie 2023 pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj
Guvernul a aprobat majorarea limitei de cheltuieli aprobate Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru luna noiembrie 2023, prin suplimentarea creditelor de angajament și creditelor bugetare cu suma de 5,322 milioane lei, pentru finanțarea contribuțiilor de asigurări sociale aferente indemnizațiilor de șomaj, precum și pentru subvențiile aferente perioadei august-noiembrie 2023.

7. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea efectuării de plăți în perioada noiembrie-decembrie 2023 peste limita prevăzută la Art. II, alin (2) din OUG 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi aprobarea majorării limitei de credite bugetare pe luna noiembrie cuprinse în bugetul aprobat Ministerului Sănătăţii pe anul 2023
Memorandumul a fost aprobat.

8. MEMORANDUM cu tema: Aplicarea dispozițiilor art. II alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 90 din 27 octombrie 2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Memorandumul a fost aprobat.

9. MEMORANDUM cu tema: – Modificarea limitelor de credite bugetare si credite de angajament pentru bugetul asigurărilor sociale de stat pe luna noiembrie 2023, aprobate de Ministerul Finanţelor- Aprobarea efectuării de plăți în luna noiembrie peste limita prevăzută la art. I alin (2) din O.U.G. nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative-Aprobarea pentru încheierea angajamentelor legale, pe lunile noiembrie şi decembrie, conform art. I, alin (7) din O.U.G. nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul· 2023 in vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Memorandumul a fost aprobat.

10. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite de angajament pentru bugetul asigurărilor sociale de stat pe luna noiembrie 2023, faţă de limita aprobată de către Ministerul Finanţelor- Aprobarea efectuării de plăți in luna noiembrie peste limita prevazuta la art. II alin (2) din O.U.G. nr. 90/2023. Pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative-Aprobarea pentru încheierea angajamentelor legate, pe lunile noiembrie şi decembrie, conform art. II, alin (4) din O.U.G. nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Memorandumul a fost aprobat.

11. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea majorării limitelor de credite bugetare pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie aferente lunii noiembrie 2023, la titlul de cheltuieli bugetare 20 „Bunuri şi servicii”, cu suma de 400 mii lei, pentru plata parţială a chiriei pe luna octombrie 2023, aferentă spaţiului închiriat în baza contractului încheiat între Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Camera de Comerţ şi Industrie a României
Memorandumul a fost aprobat.

12. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea majorării limitei de credite de angajament pentru lunile noiembrie – decembrie 2023, pentru organizarea evenimentelor dedicate sărbătorii Zilei Naționale a României la Alba Iulia și a marcării Revoluției din 1989, în temeiul art. I, alin. (7) din OUG nr. 90/2023, pentru Municipiul Alba Iulia
Memorandumul a fost aprobat.

13. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea încheierii unor angajamente legale pentru Titlul de cheltuieli ”Bunuri și servicii”, respectiv pentru Titlul ”Cheltuieli de investiții”, respectiv pentru depășirea limitei de plăți la titlul de cheltuieli bugetare ”Bunuri și servicii” și „Cheltuieli de investiții”
Memorandumul a fost aprobat.

V. NOTE
1. NOTĂ cu tema: Actualizarea Planului anual de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară aferent anului 2023
Guvernul a luat act de această notă.

2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Oraşului Sângeorz Băi, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind transferul unui spaţiu format din 2 încăperi cu suprafaţa utilă de 39,4 mp, din construcţia identificată în cartea funciară nr. 31912 Sângeorz-Băi cu denumirea C1, din domeniul public al oraşului Sângeorz-Băi în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – I.P.J. Bistriţa-Năsăud
Guvernul a luat act de această notă.

3. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Judeţean Galaţi în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al Judeţului Galaţi, în domeniul public al statului în vederea dării în administrare Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate
Guvernul a luat act de această notă.

VI. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 7 initiative legislative

***

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței din data de 23 noiembrie 2023.

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
3. PROIECT DE LEGE privind transmiterea unui imobil situat în municipiul Tulcea, judeţul Tulcea, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Administraţiei Rezervației Biosferei ,,Delta Dunării”, aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă precum şi pentru reglementarea modalităţii de executare a unor hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unor măsuri în derularea Programului naţional de dezvoltare locală şi a Programului naţional de investiţii ,,Anghel Saligny”

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru Judeţul Alba şi pentru Municipiul Alba Iulia, judeţul Alba
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea de ajutoare de urgență familiilor şi persoanelor evacuate din Fâşia Gaza
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. a terenului în suprafaţă de 43,6624 ha, în vederea realizării lucrării miniere de interes naţional şi de utilitate publică ,,Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8.000.000 tone/an lignit”
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale a României la bugetul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) destinată proiectului Forumului Incluziv privind Abordările referitoare la Atenuarea Carbonului (IFCMA), pentru anul 2023
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) în vederea finanţării Reţelei Anticorupţie pentru Europa de Est şi Asia Centrală (ACN) a OCDE în anul 2023
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export Import a României EXIMBANK – S.A. în numele şi în contul statului
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea datelor de identificare şi a codului de clasificaţie şi actualizarea valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca şi trecerea acestuia în domeniul public al Oraşului Borşa, precum şi modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru finanţarea unor cheltuieli din învăţământul preuniversitar
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Realizarea a trei noduri rutiere pe autostrăzile A1, A2, A3 în zona de Sud – Est a României- Nod Rutier Autostrada A2 km 90+100 cu DJ 306 la Dragoş Vodă”, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Şoseaua de Centură a Municipiului Botoşani”, judeţul Botoşani
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Autostrada Sibiu – Piteşti” – Secţiunea 2 Boiţa – Cornetu, necesare pentru realizarea ,,Ecoductului Lazaret”, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 857/2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, judeţele Brăila şi Tulcea
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Realizarea a trei noduri rutiere pe autostrăzile A1, A2, A3 în zona de Sud-Est a României – Nod rutier Autostrada A3 km36+700 cu DJ 101C la Gruiu”, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile, reprezentând teren, în suprafaţă totală de 381,05 mp, trecute în domeniul public al statului, precum şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiţie de utilitate publică de interes naţional ,,Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, judeţele Brăila şi Tulcea
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Târgu Mureş – Târgu Neamţ- secţiunea III: Leghin – Târgu Neamţ, km 181+195 (89+000)-km 211+107 (118+912)”, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
19. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Construire Spital Regional de Urgenţă Craiova”
20. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor măsuri destinate organizării, desfăşurării şi finanţării, în anul 2023, a paradei militare naţionale prilejuite de data de 1 Decembrie – Ziua Naţională a României
21. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Semenic” al judeţului Caraş-Severin
22. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ,,Bogdan Vodă” Suceava (U.M. 0925 Suceava)
23. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Direcţia Asigurare Logistică Integrată
24. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia Asigurare Logistică Integrată
25. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Institutului Cultural Român, pe anul 2023, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023
26. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru plata drepturilor salariale
27. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
28. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Autorităţii Electorale Permanente din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023
29. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române doamnei ,,Hryhorieva Olena”
30. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectată de incendiul produs în localitatea Crevedia, judeţul Dâmboviţa
31. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informaţii pe anul 2023
32. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Serviciului de Informaţii Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Încheierea de angajamente legale și modificarea limitelor de credite de angajament și bugetare în luna noiembrie 2023, precum și depășirea limitelor de plăți până la sfârșitul anului 2023, pentru Ministerul Afacerilor Interne
2. MEMORANDUM cu tema: Prelungirea perioadei de eligibilitate stabilită în Acordul de Finanțare pentru implementarea Instrumentului financiar de creditare cu partajarea riscului, încheiat cu Fondul European de Investiţii şi finanţat din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
3. MEMORANDUM cu tema: Solicitarea Ministerului Apărării Naţionale către Parlamentul României privind obţinerea aprobării prealabile pentru iniţierea procedurii de achiziţie de rachete PAC-2 GEM-T, în scopul consolidării capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol aferentă programului de înzestrare esenţial „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)”
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de cooperare în domeniul educaţiei între Ministerul Educaţiei din România şi Ministerul Educaţiei, Ştiinţei, Cercetării şi Sportului al Republicii Slovace între anii 2023-2028
5. MEMORANDUM cu tema: Stabilirea limitelor de credite bugetare şi credite de angajament pe luna decembrie. 2023
6. MEMORANDUM cu tema: Majorarea limitei de cheltuieli stabilită Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru luna noiembrie 2023 pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj
7. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea efecutării de plăți în perioada noiembrie-decembrie 2023 peste limita prevăzută la Art. II, alin (2) din OUG 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi aprobarea majorării limitei de credite bugetare pe luna noiembrie cuprinse în bugetul aprobat Ministerului Sănătăţii pe anul 2023
8. MEMORANDUM cu tema: Aplicarea dispoziţiilor art. II alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 90 din 27 octombrie 2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

V. NOTE
1. NOTĂ cu tema: Actualizarea Planului anual de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară aferent anului 2023
2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Oraşului Sângeorz Băi, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind transferul unui spaţiu format din 2 încăperi cu suprafaţa utilă de 39,4 mp, din construcţia identificată în cartea funciară nr. 31912 Sângeorz-Băi cu denumirea C1, din domeniul public al oraşului Sângeorz-Băi în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – I.P.J. Bistriţa-Năsăud
3. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Judeţean Galaţi în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al Judeţului Galaţi, în domeniul public al statului în vederea dării în administrare Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate

VI. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 7 initiative legislative

Citeşte mai mult despre ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Login | Pentru a putea posta comentarii trebuie să fiţi abonat. Dacă încă nu sunteţi, click aici pentru a afla despre avantaje!

Lasă un răspuns

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories