Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul Uniunii Europene
Dreptul Uniunii Europene
DezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q8
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3 SUV
AUDI Q3
Citeşte mai mult în legătură cu Dreptul Uniunii Europene, Noutăți legislative

Propunerile PE de modificare a tratatelor europene

23 noiembrie 2023 | JURIDICE.ro

Miercuri, 22 noiembrie 2023, Parlamentul European a adoptat o Rezoluție referitoare la proiectele Parlamentului European de revizuire a tratatelor (2022/2051(INL)).

Parlamentul European,

1. își reiterează apelul în favoarea revizuirii Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE) și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE); invită Consiliul să prezinte imediat și fără deliberări Consiliului European proiectele prezentate în prezenta rezoluție și reflectate în anexă; invită Consiliul European să convoace cât de curând posibil o convenție în conformitate cu procedura ordinară de revizuire prevăzută la articolul 48 alineatele (2)-(5) din TUE;

2. observă că mai multe țări din Balcanii de Vest se află în diferite etape ale negocierilor de aderare; salută acordarea statutului de țară candidată Ucrainei și Moldovei la 23 iunie 2022;

Reforme instituționale

3. subliniază importanța reformării procesului decizional din Uniune pentru a reflecta mai bine un sistem bicameral prin conferirea de mai multe prerogative Parlamentului European;

4. solicită întărirea capacității Uniunii de a acționa prin creșterea considerabilă a numărului de domenii în care acțiunile sunt decise prin vot cu majoritate calificată (VMC) și prin procedura legislativă ordinară (PLO);

Arbitraj comercial

Evenimente juridice

Servicii JURIDICE.ro

JURIDICE by Night

5. solicită ca Parlamentul să dobândească dreptul de inițiativă legislativă, în special dreptul de a introduce, modifica sau abroga legislația Uniunii, și să devină colegiuitor în adoptarea cadrului financiar multianual;

6. solicită inversarea rolurilor Consiliului și Parlamentului în numirea și confirmarea președintelui Comisiei pentru a reflecta mai exact rezultatele alegerilor europene; propune să se permită președintelui Comisiei să își aleagă membrii pe baza preferințelor politice, asigurând în același timp un echilibru geografic și demografic; solicită schimbarea denumirii Comisiei Europene în „Executivul European”;

7. propune ca numărul membrilor Executivului să fie fixat la cel mult 15, membrii fiind aleși dintre resortisanții statelor membre pe baza unui sistem de rotație strict egal, așa cum se prevede deja în tratatele actuale, iar subsecretarii fiind numiți dintre resortisanții statelor membre care nu au niciun resortisant reprezentat în Colegiu;

8. propune mai multă transparență în cazul Consiliului Uniunii Europene, impunându-i să își publice pozițiile care fac parte din procesul legislativ normal și să organizeze o dezbatere publică privind pozițiile Consiliului; propune crearea unui temei juridic care să permită colegiuitorilor să consolideze transparența și integritatea procesului lor decizional;

9. solicită Convenției să discute, pe lângă proiectele prezentate în prezenta rezoluție și reflectate în anexa la aceasta, repartizarea subiectelor între TUE și TFUE pentru a simplifica dificilul proces de modificare a dreptului Uniunii; solicită Convenției să examineze care sunt domeniile de politică în care structurile Uniunii ar putea mări eficacitatea acesteia;

10. propune ca componența Parlamentului European să devină prerogativa Parlamentului, supusă aprobării de către Consiliu;

11. propune întărirea rolului partenerilor sociali în pregătirea tuturor inițiativelor în domeniul politicii sociale, al ocupării forței de muncă și al politicii economice;

12. solicită consolidarea instrumentelor pentru participarea cetățenilor la procesul decizional al UE în cadrul democrației reprezentative;

Competențe

13. propune stabilirea unei competențe exclusive a Uniunii în ceea ce privește mediul și biodiversitatea, precum și negocierile privind schimbările climatice;

14. propune stabilirea unor competențe partajate în domeniul sănătății publice și al protecției și îmbunătățirii sănătății umane, în special în ceea ce privește amenințările transfrontaliere la adresa sănătății, protecția civilă, industria și educația, mai ales când este vorba de chestiuni transnaționale cum ar fi recunoașterea reciprocă a diplomelor, a gradelor, a competențelor și a calificărilor;

15. propune dezvoltarea în continuare a competențelor partajate ale Uniunii în domeniile energiei, afacerilor externe, securității externe și apărării, politicii privind frontierele externe în spațiul de libertate, securitate și justiție și în cel al infrastructurii transfrontaliere;

Subsidiaritatea

16. propune consolidarea controlului de subsidiaritate de către Curtea Europeană de Justiție; solicită ca avizul parlamentelor regionale cu competențe legislative să fie luat în considerare în avizele motivate ale parlamentelor naționale privind proiectele legislative; propune prelungirea termenului pentru procedurile „cartonașului galben” la 12 săptămâni;

17. propune introducerea unui „mecanism al cartonașului verde” pentru propunerile legislative ale parlamentelor naționale sau regionale cu competențe legislative, pentru a adapta mai bine legislația Uniunii la nevoile locale;

Statul de drept

18. propune consolidarea și reformarea procedurii prevăzute la articolul 7 din TUE în ceea ce privește protecția statului de drept, eliminând unanimitatea, introducând un calendar clar și transformând Curtea de Justiție în arbitru al încălcărilor;

19. sugerează să se prevadă ca Curtea de Justiție a Uniunii Europene să aibă competență pentru litigii interinstituționale;

20. sugerează un control preventiv al normelor la Curtea de Justiție a Uniunii Europene („controlul abstract al normelor”), conceput ca un drept al minorității în Parlament; sugerează, de asemenea, să se confere Parlamentului competența de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la cazurile de nerespectare a tratatelor;

Politica externă, de securitate și apărare

21. își reiterează apelul ca deciziile privind sancțiunile, etapele intermediare ale procesului de extindere și alte decizii de politică externă să fie luate prin VMC; subliniază că proiectele prevăd o excepție de la acest principiu pentru deciziile de autorizare a misiunilor sau operațiunilor militare cu mandat executiv;

22. solicită crearea unei Uniuni a apărării care să includă unități militare, o capacitate permanentă de desfășurare rapidă, sub comanda operațională a Uniunii; propune ca achizițiile publice comune și dezvoltarea de armament să fie finanțate de Uniune printr-un buget special, în cadrul codeciziei și controlului parlamentar și propune ca competențele Agenției Europene de Apărare să fie modificate în consecință; constată că aceste schimbări nu urmează să afecteze clauzele privind tradițiile naționale de neutralitate și apartenența la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO);

23. propune ca convenția să examineze modalități de a împiedica situațiile în care paradisurile fiscale denaturează concurența pe piața unică;

Piața unică, economie și buget

24. solicită măsuri care să garanteze că statele membre investesc în realizarea obiectivelor economice, sociale, de mediu și de securitate europene; propune ca articolul 122 din TFUE să fie eliminat și înlocuit cu o clauză de urgență reformulată care să prevadă un control parlamentar deplin la articolul 222 din TFUE;

25. insistă asupra faptului că cele patru libertăți ale pieței interne trebuie să fie aplicate uniform de toate statele membre și instituțiile Uniunii;

Politici sociale și piața forței de muncă

26. își reiterează solicitarea ca un protocol privind progresul social să fie anexat la tratate;

Educația

27. solicită Uniunii să elaboreze obiective și standarde comune pentru o educație care să promoveze valorile democratice și statul de drept, precum și alfabetizarea digitală și economică; solicită, de asemenea, Uniunii să promoveze cooperarea și coerența între sistemele de învățământ, garantând, în același timp, tradițiile culturale și diversitatea regională;

28. solicită Uniunii să elaboreze standarde comune privind formarea profesională pentru a mări mobilitatea lucrătorilor; propune ca Uniunea să urmărească protejarea și promovarea accesului la școlarizare gratuită și universală, libertatea universitară instituțională și individuală, precum și drepturile omului, așa cum sunt definite în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

Comerțul și investițiile

29. sugerează ca promovarea valorilor democratice, buna guvernare, drepturile omului și sustenabilitatea, precum și investițiile străine, protecția investițiilor și securitatea economică să fie incluse în sfera politicii comerciale comune; propune ca Parlamentul European și Consiliul, la recomandarea Comisiei, să deschidă negocieri comerciale; propune crearea unui mecanism permanent de examinare a investițiilor străine directe;

Nediscriminare

30. propune extinderea protecției împotriva discriminării la gen, origine socială, limbă, opinii politice și apartenența la o minoritate națională și introduce PLO pentru legislația privind nediscriminarea; propune înlocuirea sintagmei „egalitatea între bărbați și femei” cu „egalitatea de gen” în toate tratatele; subliniază că instituțiile Uniunii și organele lor de conducere și consultative trebuie să fie alcătuite nediscriminatoriu și să reflecte egalitatea de gen și diversitatea societății;

31. solicită includerea în tratate a unor măsuri suplimentare de protecție pentru minoritățile naționale și pentru limbile regionale și minoritare din Uniune;

Clima și mediul

32. propune ca reducerea încălzirii globale și protejarea biodiversității să fie incluse ca obiective ale Uniunii; sugerează ca protecția climei și a biodiversității să fie adăugate printre obiectivele de dezvoltare durabilă ale Uniunii; sugerează includerea sustenabilității în dispozițiile tratatului privind pescuitul; cere Uniunii să protejeze fundamentele naturale ale vieții și animalele, în concordanță cu abordarea de tip „O singură sănătate”, precum și să țină seama de riscul de depășire a limitelor acestei planete; solicită ca obligațiile internaționale ale Uniunii de a continua eforturile de limitare a creșterii temperaturii globale să fie incluse în tratate;

Politica energetică

33. solicită să se creeze o uniune energetică europeană integrată; sugerează că sistemul energetic al Uniunii trebuie să fie accesibil din punct de vedere financiar și să se bazeze pe eficiența energetică, pe energia din surse regenerabile și să fie în conformitate cu acordurile internaționale de atenuare a schimbărilor climatice;

Spațiul de libertate, justiție și securitate

34. propune ca Europol să primească competențe suplimentare care să fie supuse controlului parlamentar; propune ca violența de gen și infracțiunile împotriva mediului să fie adăugate ca domenii ale infracționalității care îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 83 alineatul (1) din TFUE (infracțiuni incriminate de Uniune); solicită ca funcționarea Parchetului European să fie reglementată prin PLO;

Migrația

35. solicită adoptarea de standarde comune pentru vizele pe termen lung și permisele de ședere pentru a preveni vânzarea cetățeniei și dreptului de ședere și utilizarea lor abuzivă;

36. propune ca politica comună a Uniunii în domeniul imigrației să fie consolidată prin luarea de măsuri adecvate și necesare pentru a asigura monitorizarea eficientă și bunul control al frontierelor externe ale Uniunii și ca politica Uniunii în domeniul migrației să țină seama de stabilitatea economică și socială a statelor membre, de capacitatea pieței unice de a ocupa forța de muncă, precum și de gestionarea eficientă a migrației, ținând seama de tratamentul echitabil al resortisanților țărilor terțe;

Sănătatea

37. propune ca Uniunea să stabilească indicatori comuni pentru sistemele de sănătate; propune ca Uniunea să ia măsuri pentru notificarea timpurie, monitorizarea și controlul amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății, în special în cazul pandemiilor, fără a împiedica statele membre să păstreze sau să adopte măsuri de protecție mai stricte, dacă acestea sunt imperative;

38. solicită Uniunii să ia măsuri pentru monitorizarea și coordonarea accesului la metode comune de diagnosticare, informare și îngrijire privind bolile transmisibile și netransmisibile, inclusiv bolile rare;

Știință și tehnologie

39. cere Uniunii să respecte și să promoveze libertatea universitară și libertatea de a desfășura activități de cercetare științifică și de a preda;

40. propune ca Uniunea să elaboreze o strategie spațială comună și să depună eforturi în vederea creării unui cadru comun pentru activitățile spațiale;

Dispoziții finale

41. reamintește că reprezentanții partenerilor sociali ai UE, ai Comitetului Economic și Social European, ai Comitetului Regiunilor, ai Băncii Centrale Europene, ai societății civile din Uniune și ai țărilor candidate ar trebui invitați la Convenție în calitate de observatori;

42. solicită ca toate proiectele de revizuire a tratatelor, astfel cum sunt anexate la prezentul document, să fie discutate în cadrul convenției;

43. adoptă proiectele de revizuire a tratatelor anexate la prezentul document și le înaintează Consiliului în conformitate cu articolul 48 alineatul (2) din TUE;

44. încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție și proiectele de revizuire a tratatelor anexate Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor și guvernelor statelor membre.

:: Rezoluția


Citeşte mai mult despre , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Login | Pentru a putea posta comentarii trebuie să fiţi abonat. Dacă încă nu sunteţi, click aici pentru a afla despre avantaje!

Lasă un răspuns

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories

 

© 2003-2024  J  JURIDICE.ro
Despre noi  Website map  Servicii  Contact
Privacy  Politica  Utilizare  Publicare  Parteneri