Secţiuni » Arii de practică » Business » Cyberlaw
Cyberlaw
CărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Negotiation Games for Lawyers
Citeşte mai mult în legătură cu Cyberlaw, Dreptul Uniunii Europene, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Rezoluția PE referitoare la e-guvernare

4 decembrie 2023 | JURIDICE.ro

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C din 1 decembrie 2023 a fost publicată Rezoluția Parlamentului European din 18 aprilie 2023 referitoare la e-guvernare: accelerarea tranziției către serviciile publice digitale care sprijină funcționarea pieței unice (2022/2036(INI)).

Parlamentul European:

e-Guvernarea pe piața unică digitală

1. subliniază că, pentru a consolida piața unică, este necesar să se realizeze o transformare digitală care să îmbunătățească disponibilitatea serviciilor publice online; reamintește că e-guvernarea ar trebui să îmbunătățească furnizarea de servicii publice și implicarea cetățenilor, să sporească deschiderea guvernării și să ofere un fundament bazat pe date pentru o mai mare responsabilitate a administrațiilor publice; reamintește că e-guvernarea facilitează relațiile cu cetățenii, cu întreprinderile, cu angajații și cu administrațiile publice și salută crearea unei identități digitale europene;

2. subliniază că transformarea digitală ar trebui să contribuie la o mai bună legiferare în toate sectoarele pieței unice, permițând o evaluare bazată pe dovezi a reglementărilor actuale și planificate și o identificare mai eficace a lacunelor în materie de reglementare și a barierelor nejustificate; invită Comisia și statele membre să profite de digitalizare și să furnizeze indicatori măsurabili pentru impactul și rezultatele proiectelor, reglementărilor și investițiilor;

3. subliniază că digitalizarea ar trebui să fie o parte integrantă și integrată a tuturor politicilor și procedurilor administrative publice; consideră că e-guvernarea ar trebui să fie principalul mod de funcționare a serviciilor administrației publice, asigurând totodată accesibilitatea deplină a serviciilor publice pentru toți;

4. invită Comisia și statele membre să încurajeze în continuare colaborarea transfrontalieră între administrațiile publice, inclusiv prin campanii de sensibilizare și de recompensare, cum ar fi competiția „Sharing and Reuse Awards” (Premiile pentru folosire în comun și reutilizare) (11);

Evenimente juridice

Servicii JURIDICE.ro

Arbitraj comercial

5. este ferm convins că dezvoltarea în continuare a serviciilor publice digitale poate contribui în mod semnificativ la reducerea barierelor administrative cu care se confruntă antreprenorii, în special microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii; invită statele membre să își dubleze eforturile pentru a digitaliza și mai mult serviciile publice;

6. reamintește că, în conformitate cu Recomandarea OCDE a Consiliului privind o guvernare deschisă (2017), participarea părților interesate la conceperea și aplicarea politicilor și serviciilor publice poate spori responsabilitatea administrațiilor publice, extinde capacitarea și influența cetățenilor asupra deciziilor, consolida capacitatea civică, îmbunătăți elaborarea de politici bazate pe date concrete, reduce costurile de punere în aplicare și utiliza rețele și ecosisteme mai largi pentru inovare în procesul de elaborare a politicilor și în furnizarea de servicii;

7. subliniază necesitatea de a face schimb de bune practici din UE și din alte țări în ceea ce privește executarea, punerea în aplicare și monitorizarea strategiilor și planurilor de e-guvernare; invită Comisia să colecteze, să analizeze și să publice cele mai bune practici de e-guvernare din statele membre și din alte țări;

8. este de părere că serviciile digitale oferite de administrațiile publice ar trebui să fie actualizate în permanență pentru a reflecta nevoilor utilizatorilor; subliniază că acceptarea și aplicarea contribuțiilor și a feedback-ului utilizatorilor ar trebui să reprezinte o componentă standard a activității tuturor administrațiilor;

9. subliniază că furnizarea de servicii publice digitale implică utilizarea datelor cu caracter personal și, prin urmare, invită Comisia și statele membre să acorde o atenție deosebită protecției datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice, în special a datelor sensibile, cum ar fi datele medicale sau evidențele electorale, și să asigure că furnizarea de servicii publice digitale respectă pe deplin Regulamentul general privind protecția datelor; subliniază că sunt necesare cele mai înalte niveluri de protecție a datelor pentru a stimula încrederea în instituții și în serviciile publice digitale și pentru a promova adoptarea acestor servicii;

10. subliniază că administrațiile publice ar trebui să asigure cele mai înalte standarde de securitate cibernetică atunci când prelucrează date cu caracter personal, pentru a proteja persoanele împotriva utilizării abuzive sau a scurgerilor de astfel de date, în special ținând seama de situațiile politice internaționale din ce în ce mai destabilizate sau de atacurile specifice asupra site-urilor administrațiilor publice; consideră că aceste standarde ar trebui să includă compartimentarea și criptarea datelor sensibile, cum ar fi datele biometrice;

11. invită Comisia să colecteze și să faciliteze schimbul de tehnologii, experiențe, lecții și bune practici relevante pentru e-guvernare din timpul pandemiei de COVID-19, în special cele privind accesibilitatea și protecția datelor, pentru a construi instituții reziliente pregătite pentru crizele viitoare;

12. subliniază că soluțiile digitale, procesele administrative simplificate și măsurile care au fost adoptate și s-au dovedit a fi eficiente în timpul crizei provocate de pandemia de COVID-19 ar trebui menținute, după caz, în special posibilitatea de a finaliza procedurile administrative în format digital;

13. accentuează că conectivitatea și acoperirea internetului în bandă largă stabil, în special pe insule și în zonele rurale, sunt de o importanță crucială pentru dezvoltarea e-guvernării; invită, prin urmare, Comisia să finalizeze infrastructura necesară pentru accesul la internet în bandă largă, inclusiv prin fibră până acasă, în cooperare cu statele membre; reamintește obligațiile tuturor statelor membre în temeiul secțiunii privind obligațiile de serviciu universal (OSU) din Codul european al comunicațiilor electronice de a asigura accesul în bandă largă pentru toate gospodăriile; încurajează statele membre să utilizeze opțiunea de a furniza servicii OSU prin intermediul furnizorilor de internet mobil, precum și al furnizorilor de servicii fixe; invită statele membre să își intensifice eforturile pentru a-și proteja infrastructura, inclusiv cablurile submarine;

14. subliniază că, fără îmbunătățirea competențelor digitale și a alfabetizării digitale, în special pentru vârstnici, persoane cu dizabilități și comunități dezavantajate din punct de vedere economic, piața unică digitală europeană nu poate fi construită; invită, prin urmare, Comisia să pună în aplicare cu fermitate Planul de acțiune pentru educația digitală și prin publicarea celor mai bune practici din statele membre și din alte țări și prin crearea unui cadru pentru compararea, monitorizarea și evaluarea rezultatelor politicilor de educație digitală în UE; subliniază importanța corelării sistemelor de educație și a învățării non-formale la locul de muncă cu nevoile pieței și ale societății;

15. reamintește că monitorizarea digitalizării serviciilor publice, inclusiv a e-guvernării, ar trebui să se concentreze, de asemenea, asupra efectului său asupra utilizatorilor și asupra schimbărilor pe termen lung din societate și că digitalizarea nu ar trebui să fie obiectivul în sine, ci mai degrabă instrumentul prin care se oferă rezultate mai bune pentru utilizatori; subliniază că digitalizarea ar trebui să reducă birocrația și să ofere servicii de administrație publică mai rapide, mai puțin solicitante din punct de vedere financiar și mai eficiente;

16. salută obiectivele digitale ambițioase stabilite în programul de politică pentru 2030 intitulat „Calea către deceniul digital”, ținând cont de diferitele condiții-cadru naționale din statele membre; consideră că vor fi necesare consultări și o cooperare strânsă între statele membre și părțile interesate pentru a atinge aceste obiective; subliniază importanța raportului anual privind „Stadiul evoluției deceniului digital”, ținând cont, în special, de informațiile privind politicile, programele și inițiativele naționale relevante și impactul acestora asupra utilizatorilor;

17. este de părere că e-sănătatea are un potențial neexploatat și, prin urmare, salută intenția Comisiei de a crea un spațiu european al datelor medicale; evidențiază, de asemenea, că dosarele medicale electronice pot fi extrem de utile pentru stimularea cercetării transfrontaliere, pentru furnizarea de asistență medicală transfrontalieră și pentru îndeplinirea promisiunii față de cetățenii europeni că aceștia ar trebui să aibă posibilitatea de a accesa și de a face schimb de date medicale la nivel transfrontalier; subliniază necesitatea de a asigura cel mai înalt nivel de protecție a datelor în acest domeniu; consideră că este necesar să se asigure că serviciile de e-sănătate respectă standarde de securitate și siguranță înalte și că necesită supraveghere umană pentru a le atinge; îndeamnă Comisia și statele membre să măsoare în mod corespunzător rezultatele pentru a aduce beneficii persoanelor fizice și pentru a crea o bază destinată comparațiilor și identificării celor mai bune practici;

18. subliniază că scopul e-justiției este de a îmbunătăți și simplifica accesul la informații în domeniul justiției, precum și de a sprijini digitalizarea procedurilor judiciare și extrajudiciare transfrontaliere; constată însă că, în timpul pandemiei de coronavirus, consumatorii și antreprenorii au avut acces limitat la instanțe; consideră, prin urmare, că strategia și planul de acțiune privind e-justiția europeană pentru perioada 2019-2023 trebuie să fie actualizate cu planuri de continuare a digitalizării și de adaptare la posibile condiții extraordinare viitoare, în scopul de a asigura accesul neîngrădit, rezilient și transparent la sistemele de justiție, de pildă prin intermediul sistemului de e-guvernare;

19. evidențiază că soluțiile digitale în procedurile de aplicare a legii pot atât să reducă semnificativ costurile, cât și să accelereze procesul; invită Comisia să evalueze modul în care soluțiile digitale pot reduce costurile procedurilor de aplicare a legii pentru consumatori;

20. consideră că este necesar să se stabilească o legătură între participarea la procedurile de consultare publică și sistemul de e-guvernare; invită Comisia și statele membre să asigure accesul la procedura de consultare publică prin intermediul serviciilor publice digitale;

21. subliniază că persoanele fizice au devenit tot mai obișnuite cu achizițiile și serviciile online, în contextul cărora cerințele sunt satisfăcute cu doar câteva clicuri; subliniază că, în timpul pandemiei de COVID-19, aproape toate activitățile au trecut în online, ceea ce a influențat așteptările cetățenilor de la serviciile publice, în cazul cărora aceștia se așteaptă în prezent să fie disponibile online; este de părere că contactul cetățenilor cu administrația publică și cu serviciile acesteia ar trebui să răspundă așteptărilor acestora, iar serviciile ar trebui să urmărească să fie convenabile și eficiente;

22. invită Comisia să prezinte recomandări pentru a le permite persoanelor fizice să monitorizeze procesele administrative care le vizează și să colaboreze cu părțile interesate în conceperea și furnizarea de servicii de e-guvernare;

23. constată că un număr foarte mare de persoane din Europa utilizează dispozitive mobile și că multe dintre acestea nu au un computer de birou fix sau un laptop; subliniază că site-urile și serviciile administrațiilor publice ar trebui să fie pe deplin compatibile cu browserele mobile și cu dimensiunea limitată a ecranului de pe majoritatea dispozitivelor; observă, de asemenea, că tot mai puține persoane dețin imprimante și solicită administrațiilor publice să se asigure că formularele pot fi completate, semnate și depuse fără a fi necesară imprimarea;

24. constată că, din cauza lipsei de exemplare fizice ale documentelor emise de administrațiile publice, este necesar ca acestea să ofere o stocare securizată în cloud a documentelor oficiale și să se asigure că toate documentele sunt păstrate pe întreaga perioadă obligatorie prin lege și nu sunt șterse decât de către cetățeanul însuși; subliniază necesitatea unei căi legale pentru ca familiile persoanelor decedate să aibă acces la documente oficiale, inclusiv la cele legate de proprietate, impozite și alte documente vitale;

Rolul e-guvernării în stimularea întreprinderilor, în special a IMM-urilor

25. subliniază importanța eliminării barierelor rămase pe piața unică și evidențiază că îmbunătățirea accesului la finanțare va încuraja intrarea și creșterea întreprinderilor inovatoare și va stimula concurența; consideră că e-guvernarea ar putea contribui la accelerarea acestei tranziții; constată, de asemenea, importanța accesului online transfrontalier la informații, proceduri administrative și servicii de asistență pentru întreprinderile și consumatorii din UE; subliniază, în acest sens, necesitatea de a asigura interoperabilitatea pentru a evita fragmentarea și pentru a permite furnizarea neîntreruptă de servicii digitale pe întreaga piață internă a UE;

26. atrage atenția că cărțile funciare nu sunt complet digitalizate în statele membre și, adesea, datele din cărțile funciare nu sunt aliniate la statutul real al bunurilor imobile, ceea ce duce la tranzacții juridice problematice; solicită digitalizarea completă a cărților funciare cât mai curând posibil;

27. subliniază rolul e-guvernării în emiterea autorizațiilor de construcție; este de părere că ar trebui realizate progrese semnificative în ceea ce privește simplificarea procedurilor de solicitare a autorizațiilor de construcție și reducerea termenelor de eliberare a acestora în fiecare stadiu al dezvoltării unei clădiri, de la autorizația de construcție până la inspecția finală;

28. invită Comisia să încurajeze interconectarea registrelor comerțului din toate statele membre pentru a facilita transparența și disponibilitatea informațiilor actualizate, precum și raportarea financiară privind societățile comerciale și beneficiarii reali;

29. reamintește că investițiile fără precedent în digitalizare, inclusiv în domeniul e-guvernării, atrag comportamente ilicite; invită Comisia și statele membre să permită accesul transparent și liber la date publice, contracte, documente și baze de date, inclusiv accesul liber la evidențele societăților, la situațiile financiare ale întreprinderilor și la informațiile privind beneficiarii reali, ceea ce ar contribui la combaterea corupției, inclusiv a utilizării abuzive a resurselor UE;

30. subliniază rolul important pe care îl joacă GovTech în dezvoltarea inovațiilor în materie de e-guvernare; îi evidențiază principalele aspecte, și anume serviciile publice axate pe cetățeni, universal accesibile, o abordare integratoare a transformării e-guvernării la nivelul administrației publice și sisteme de administrație publică simple, eficiente și transparente; încurajează statele membre să instituie programe GovTech pentru a promova transparența, inovațiile și beneficii pentru utilizatori; salută inițiativa care vizează dezvoltarea pieței europene a tehnologiei GovTech în cadrul programului „Europa digitală”, cu un accent puternic pe IMM-uri și pe întreprinderile nou-înființate;

31. sprijină o mai mare automatizare a serviciilor interne ale administrațiilor publice și a serviciilor între administrații publice, autorități de reglementare și întreprinderi private; subliniază că este necesar ca administrațiile publice să creeze interfețe de programare a aplicațiilor care să permită transmiterea directă de date prin mijloace automatizate sau prin alte mijloace;

32. sprijină crearea unor medii de testare la nivelul administrațiilor publice pentru a testa noi modalități de a interacționa cu utilizatorii și de a dezvolta inovații în domeniul e-guvernării;

33. încurajează administrațiile publice să se orienteze mai mult pe date și să utilizeze datele disponibile pentru a anticipa și a se adapta mai bine la cererile și nevoile utilizatorilor, în conformitate cu RGPD;

34. reamintește că, în conformitate cu programul de politică pentru 2030 intitulat „Calea către deceniul digital”, statele membre trebuie să atingă obiectivul conform căruia 100 % din serviciile publice esențiale sunt furnizate online pentru cetățenii și întreprinderile europene, ceea ce va reduce considerabil sarcina administrativă pentru întreprinderi și va crește calitatea și eficiența serviciilor publice;

Achiziții publice electronice și vamă electronică

35. consideră că accesul deplin la datele privind achizițiile publice ar putea îmbunătăți în mod semnificativ probitatea publică, promova inovarea și sprijini obiectivele pieței unice, precum și transparența și responsabilitatea în ceea ce privește cheltuielile publice; invită, în acest sens, Comisia să ia în considerare includerea achizițiilor publice în lista „seturilor de date cu valoare ridicată” în temeiul Directivei privind datele deschise, respectând, în același timp, obligațiile legale, inclusiv cerințele de protecție a datelor și confidențialitatea secretelor comerciale; invită Comisia să evalueze eficiența normelor privind achizițiile publice în ceea ce privește eficiența lor în timp și să publice cele mai bune practici în acest sens;

36. subliniază că unul dintre obiectivele achizițiilor publice electronice ar trebui să fie simplificarea sarcinilor autorităților contractante atunci când desfășoară proceduri de achiziții publice și facilitarea participării întreprinderilor, sporind, în același timp, eficiența și responsabilitatea achizițiilor publice; consideră că interoperabilitatea sistemelor de achiziții publice și a sistemelor de date deschise poate fi utilă în acest scop;

37. subliniază necesitatea de a îmbunătăți evaluarea rezultatelor, a progreselor și a impactului politicilor privind datele deschise; observă că, din perspectiva administrațiilor publice, este în continuare esențial să se sprijine investițiile pentru a permite accesul la datele publice pe baza unor argumente economice solide, să se înainteze propuneri având o valoare clară și să se prezinte avantajele care ar putea decurge din facilitarea utilizării datelor deschise, precum și să se demonstreze, cu ajutorul unor instrumente de evaluare ex post, cum pot fi implementate aceste avantaje;

38. salută inițiativa Comisiei de a crea un spațiu european al datelor pentru achizițiile publice, ca piatră de temelie a viitoarei strategii privind datele referitoare la achizițiile publice; consideră că o mai bună publicare a datelor privind achizițiile publice peste și sub pragurile UE, precum și o mai bună calitate și o mai bună aliniere a surselor și formatelor de date vor ajuta în mod special Comisia în această sarcină;

39. ia act de cei 12 indicatori privind achizițiile publice din Tabloul de bord al pieței unice; invită Comisia să identifice în mod regulat cele mai bune practici pentru a îmbunătăți punctajul global al statelor membre, inclusiv în ceea ce privește achizițiile publice electronice și inovațiile digitale; subliniază necesitatea de a măsura, de asemenea, rezultatele digitalizării la scară globală, pentru a evalua în mod corespunzător progresele înregistrate; invită Comisia să măsoare periodic strategia de e-guvernare potrivit indicilor internaționali și să identifice punctele forte și punctele slabe ale Uniunii;

40. invită Comisia să sprijine statele membre în punerea în aplicare cuprinzătoare a formularelor electronice din baza de date electronică zilnică a licitațiilor (Tenders Electronic Daily – TED), încurajând inclusiv statele membre să utilizeze formularele electronice pentru a publica date despre întregul ciclu de achiziții publice, inclusiv date situate sub pragurile UE și depășind domeniul de aplicare obligatoriu al acoperirii;

41. evidențiază că, pe lângă stabilirea infrastructurii tehnice, a instrumentelor și a standardelor adecvate, tranziția către un sistem de achiziții publice pe deplin electronic necesită investiții în formarea și în consolidarea capacităților achizitorilor publici;

42. recunoaște importanța achizițiilor publice în domeniul inovării și încurajează statele membre să le integreze în cadrul general al achizițiilor publice electronice; invită statele membre să îmbunătățească interoperabilitatea sistemelor de achiziții publice, să pună în aplicare tehnologii avansate atunci când este necesar și să asigure conformitatea cu legislația viitoare;

43. observă că practica abuzivă de a introduce căi de atac cu unicul scop de a prelungi procedura electronică de achiziții publice generează incertitudine juridică și împiedică investițiile în cadrul pieței unice; invită Comisia și statele membre să evalueze măsura în care acest instrument juridic este utilizat în mod abuziv și să ia în considerare modalități de remediere a acestuia, garantând totodată pe deplin dreptul la o cale de atac;

44. observă potențialul programelor cu sursă deschisă pentru suveranitatea digitală a Europei și pentru prevenirea dependenței de furnizori, deoarece acestea permit folosirea în comun și reutilizarea soluțiilor TI; invită Comisia și statele membre să monitorizeze și să pună la dispoziția publicului date privind utilizarea tehnologiilor cu sursă deschisă în rândul administrațiilor publice;

45. consideră că procedurile vamale electronice joacă un rol esențial în digitalizarea serviciilor publice și că, prin urmare, sunt benefice atât pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea pe piața unică, cât și pentru consumatori; este de părere că procedurile vamale electronice pot contribui la buna funcționare a pieței unice digitale, dar și la un schimb de date mai eficient între autoritățile statelor membre;

46. salută raportul intermediar de evaluare al Comisiei privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 (12) de stabilire a Codului vamal al Uniunii (CVU); invită statele membre să elimine riscurile pentru implementarea ordonată și în timp util a sistemelor electronice legate de intrarea și importul de bunuri și a sistemelor transeuropene de tranzit și export și să instaleze și să integreze pe deplin sistemele electronice prevăzute în CVU până în 2025;

Către o nouă strategie privind e-guvernarea

47. salută inițiativa Comisiei de a crea spații europene ale datelor în diferite sectoare, inclusiv în sănătate, justiție și achiziții publice; consideră că este esențial ca aceste spații de date să fie interoperabile, astfel încât consumatorii și antreprenorii, în special IMM-urile, să își poată atinge întregul potențial; subliniază că interoperabilitatea spațiilor de date ar trebui să fie punctul de plecare pentru toate viitoarele strategii de digitalizare; salută, în acest sens, propunerea legislativă a Comisiei, care ar trebui să asigure interoperabilitatea spațiilor de date pe piața unică europeană;

48. subliniază că administrația publică digitală ar trebui să fie incluzivă și ușor și pe deplin accesibilă în mod implicit pentru persoanele cu nevoi diferite, cum ar fi persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilități, comunitățile dezavantajate din punct de vedere economic și alții; subliniază că aplicațiile de e-guvernare ar trebui să fie adaptate exigențelor viitorului, ușor de înțeles și să aibă interfețe funcționale și simple; invită statele membre să depună toate eforturile pentru a se asigura că nimeni nu este lăsat în urmă; reamintește statelor membre obligațiile care le revin în temeiul Actului privind accesibilitatea internetului, încurajându-le în același timp să meargă dincolo de limitele minime impuse de acesta;

49. subliniază importanța principiului „digital în mod implicit”, care înseamnă că administrațiile publice ar trebui să furnizeze servicii digitale ca opțiune preferată; evidențiază, în același timp, că este necesar să se acorde sprijin utilizatorilor care nu pot sau nu doresc să finalizeze online toate formalitățile administrative; solicită tuturor administrațiilor publice să se asigure că sunt disponibile servicii pentru a-i ajuta pe utilizatori să își îndeplinească sarcinile administrative, în pofida oricărei limitări; subliniază că e-guvernarea nu ar trebui să conducă la excluderea niciunui utilizator;

50. subliniază că dezvoltarea și utilizarea IA în e-guvernare poate prezenta atât riscuri, cât și avantaje; insistă că oamenii trebuie să rămână un element central al procesului decizional și că trebuie să poată anula sau inversa deciziile automatizate; ia act de frustrarea cetățenilor când se confruntă cu erori de nerezolvat în formularele de introducere a datelor de pe site-urile administrației publice, care îi împiedică să depună formulare online;

51. solicită statelor membre să se asigure că cadrele lor juridice sprijină și permit utilizarea soluțiilor digitale ori de câte ori este posibil, inclusiv utilizarea semnăturilor digitale și depunerea de copii digitale ale documentelor în locul documentelor fizice originale;

52. subliniază importanța dezvoltării unor servicii publice digitale care să fie ecologice, sustenabile prin proiectare și interoperabile; este de părere că serviciile de e-guvernare pot genera beneficii ecologice dacă se bazează pe infrastructuri digitale, procese și sisteme de operare sustenabile și eficiente din punct de vedere energetic;

53. ia act de constatările Raportului special al Curții de Conturi Europene privind guvernarea electronică, dar în special de faptul că Curtea a concluzionat că Comisia nu a evaluat măsura în care întreprinderile au cunoștință de serviciile de e-guvernare disponibile și nu a analizat nevoile din acest domeniu, chiar dacă acesta este un pas esențial pentru acceptarea serviciilor de e-guvernare; invită Comisia să dea curs fără întârziere recomandărilor Curții;

54. recunoaște că este necesară o analiză a punerii în aplicare a Planului de acțiune al UE privind e-guvernarea 2016-2020, pentru a avea o perspectivă asupra eficienței și a rezultatelor acestuia; invită Comisia să informeze Parlamentul cu privire la punerea în aplicare a planului;

55. încurajează statele membre să adopte măsuri în acord cu acțiunile lor de politică și obiectivele pe cinci ani stabilite în contextul declarației de la Tallinn din 2017; încurajează, de asemenea, statele membre să își accelereze eforturile pentru atingerea obiectivelor încă neîndeplinite, în scopul de a consolida acțiunile comune și continuarea evoluției digitale;

56. subliniază importanța continuității politicilor europene de e-guvernare; invită Comisia să propună un nou plan de acțiune pe termen lung pentru e-guvernare bazat pe dovezi, cu o analiză cost-beneficiu cuantificată și indicatori și obiective menite să livreze rezultate persoanelor fizice și să asigure că administrația publică modernă este pregătită pentru era digitală;

57. reamintește că cheltuielile publice pentru digitalizarea serviciilor publice ar trebui să fie eficace și să asigure cea mai mare valoare pentru utilizatori; subliniază că, în acest sens, este necesar să se monitorizeze și să se îmbunătățească principiile bunei guvernanțe financiare și să se planifice, să se publice și să se monitorizeze cheltuielile naționale și europene pentru digitalizare;

58. subliniază că cel mai mare număr de interacțiuni dintre utilizatori și administrația publică are loc la nivel local și regional; este de părere că ar trebui să se acorde o atenție specială și sprijin administrațiilor locale, care adesea nu dispun de fondurile necesare pentru a adopta pe deplin soluții de e-guvernare; subliniază că acest lucru ar trebui să fie o parte esențială a oricărui viitor plan de acțiune privind e-guvernarea;

59. recunoaște că noua strategie privind e-guvernarea ar trebui să vizeze integrarea principiului înregistrării unice („once-only” principle – OOP), care va simplifica contactul cu autoritățile publice, permițând entităților publice să facă schimb de date între ele, astfel încât informațiile să fie necesar să fie introduse o singură dată; subliniază că OOP va reduce sarcina administrativă atât pentru persoanele fizice, cât și pentru întreprinderi, deoarece informațiile care au fost deja furnizate pot fi reutilizate, iar autoritățile publice vor fi în măsură să comunice între ele, facilitând astfel proceduri mai eficiente în general, dar și la nivel transfrontalier;

60. ia act de problema lipsei de experți în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) în cadrul administrațiilor publice și de concurența pentru angajații formați dintre administrațiile publice și sectorul privat; solicită Comisiei să țină seama de acest lucru și să contribuie la identificarea unor modalități potențiale de încurajare a profesioniștilor din domeniul TIC să lucreze pentru sectorul public;

61. salută activitatea Comisiei în contextul platformei „JoinUp” și al Cadrului european de interoperabilitate (EIF); este de părere că schimbul de instrumente și bune practici, precum și proiectele comune de software dintre diferitele administrații pot reduce costurile și accelera viteza digitalizării; subliniază că versiunea 3 a EIF din 2017 ar trebui revizuită și că ar trebui propusă o nouă versiune 4 a EIF în curând; salută activitatea desfășurată pentru introducerea unui cadru european de interoperabilitate pentru orașe și comunități inteligente (EIF4SCC);

Citeşte mai mult despre , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

Login | Pentru a putea posta comentarii trebuie să fiţi abonat. Dacă încă nu sunteţi, click aici pentru a afla despre avantaje!

Lasă un răspuns

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories