Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Contravenţii
Contravenţii
CărţiProfesionişti
Banner BA-01
Servicii JURIDICE.ro
Banner BA-02
Articole Contencios contravențional Dreptul mediului Opinii SELECTED

Sub Bradul Legislativ: Provocările și sancțiunile Sistemului de Garanție-Returnare

21 decembrie 2023 | Camelia STANCIU, Carolina-Andreea MITEA
Camelia Stanciu

Camelia Stanciu

Carolina-Andreea Mitea

Carolina-Andreea Mitea

Aspecte introductive

Sistemul de garanție-returnare („SGR”)[1], pentru implementarea căruia a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, cu modificările și completările ulterioare („HG nr. 1074/2021”), se aplică în România din data de 30 noiembrie 2023.

SGR este un sistem prin care producătorii, definiți lato sensu[2], îndeplinesc responsabilitatea pentru preluarea, transportul şi reciclarea ambalajelor SGR, prin intermediul administratorului SGR. Cu toate acestea, un rol pivotal în funcționarea sistemului îl au și comercianții care comercializează produse în ambalaje SGR, obligați prin actul normativ să organizeze puncte de returnare pentru colectarea acestor tipuri de ambalaje de la consumatori/utilizatori finali.

Începând cu data amintită supra, operatorii economici care introduc pe piață și/sau comercializează produse în ambalaje SGR nu mai pot dispune de acestea decât dacă sunt marcate conform cerințelor SGR. În principiu, excepție fac doar stocurile nemarcate, existente în gestiunea producătorilor, distribuitorilor și comercianților la data intrării în vigoare a sistemului, ce pot fi introduse pe piață, respectiv comercializate, până la data de 30 iunie 2024.

Obiectivele minime anuale de returnare a ambalajelor SGR ce trebuie atinse de către producători, prin intermediul administratorului SGR, sunt: a) 65% sticlă, 65% plastic, 65% metal pentru anul 2024;  b) 75% sticlă, 80% plastic, 80% metal pentru anul 2025; c) 85% sticlă, 90% plastic, 90% metal începând cu anul 2026. În cazul în care aceste obiective nu vor fi îndeplinite, producătorii vor fi obligați să achite contribuțiile recent introduse[3] prin modificările la Ordonanţa de urgenţă nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu (i.e., o contribuție de 0,5 lei pentru ambalaje din metal, respectiv de 1 leu pentru ambalaje din sticlă și/sau plastic, pentru fiecare unitate de ambalaj SGR pentru care nu au fost îndeplinite obiectivele minime anuale de returnare). Așadar, aceste contribuții se vor datora pentru diferența dintre cantităţile de ambalaje primare nereutilizabile corespunzătoare obiectivelor minime anuale de returnare şi cantităţile de ambalaje validate în baza codului de bare ca fiind returnate în cadrul SGR. Subiectul obligat efectiv să declare și să achite contribuțiile este administratorul SGR, însă sumele corespunzătoare vor fi recuperate ulterior de la producători, prin intermediul tarifului de administrare[4].

Potențiale provocări întâmpinate în implementarea și aplicarea SGR

Există o serie de provocări cărora România va trebui să le facă față pentru ca SGR să se integreze în conduita consumatorilor/utilizatorilor finali și să fie complet funcțional pentru a atinge obiectivele minime de returnare.

Printre acestea se numără impedimente de natură tehnică și operațională, cum ar fi, spre exemplu, cele derivând din necesitatea organizării adecvate a punctelor de returnare, dar și a punerii în funcțiune a tuturor celor 17 centre regionale de numărare și sortare[5] organizate de administratorul SGR. Nu sunt de ignorat nici impedimentele ce derivă din corelarea imprecisă a unor texte legale sau din posibilitatea apariției unor situații de fapt care, pe de o parte, se suprapun, pe de altă parte, nu sunt acoperite de HG nr. 1074/2021 sau sunt neclare. Un exemplu ar putea fi reprezentat de faptul că nerespectarea obligațiilor privind marcarea ambalajelor SGR de către producători sunt sancționate atât cu amendă de la 16.000 lei la 30.000 lei, conform art. 25 alin. (3) lit. c), dar și cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei, conform art. 25 alin. (3) lit. e) din actul normativ. În plus, pentru amenda prevăzută la lit. e) nu este prevăzută în alin. (4) al art. 25 o competență a vreunei autorități cu drept de constatare și aplicare a acestei sancțiuni, astfel cum vom detalia și în cele ce urmează. Ce amendă îi va fi aplicată în fapt producătorului într-un astfel de caz și de către cine?

De asemenea, a se reține situația caracteristicilor anumitor ambalaje returnate, cum ar fi, spre exemplu, cele din sticlă colectate manual care, inevitabil, se vor distruge în număr considerabil până la momentul validării acestora în centrele de numărare organizate de administratorul SGR. Vor mai fi acestea socotite pentru îndeplinirea obiectivelor de returnare, similar sticlei sparte preluate din echipamentele de colectare automată? Un alt exemplu sunt ambalajele returnate fără dop, e.g., sticlele de bere sau vinurile. Vor fi acestea considerate întregi, astfel cum prevede HG nr. 1074/2021 în art. 14 alin. (3) lit. b)? Dar situația în care ambalajele sunt colectate manual la punctele de returnare, garanțiile sunt restituite de către comercianți consumatorilor sau utilizatorilor finali, însă ambalajele nu sunt acceptate în SGR de către administratorul SGR din cauza ivirii unor situații subiective în urma cărora aceste ambalaje pot fi considerate „ambalaje necorespunzătoare”? Va exista vreun sistem legal de moderare a acestor situații?

Mai mult, comportamentul consumatorilor și utilizatorilor finali va fi esențial, chiar decisiv, s-ar putea spune, pentru funcționarea SGR. Returnarea ambalajelor SGR trebuie stimulată prin campanii de informare și educare a consumatorilor și utilizatorilor finali, succesul acestora depinzând de diverși factori, printre care așezarea spațială a punctelor de returnare, mai ales în zonele rurale, dar și realitățile socio-economice și politice ale României, deloc de neglijat.

Potențiale provocări în implementarea și funcționarea optimă a SGR, pe lângă impedimentele de natură tehnică, operațională, legislativă și socială, pot deriva și din faptul că HG nr. 1074/2021 prevede o gamă largă de sancțiuni, calificabile atât în funcție de valoarea amenzii, cât și în funcție de autoritățile competente în aplicarea acestora.

Fără a trata cu titlu exhaustiv cele ce urmează, menționăm că, în funcție de valoarea amenzii, dar și de subiectul căruia i se aplică, art. 25 alin. (3) din HG nr. 1074/2021 prevede următoarele sancțiuni pentru fapte ce reprezintă contravenții – dacă acestea nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:

a) Amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, pentru[6]: (i) nerespectarea de către producători a obligației de a comunica administratorului SGR evidenţa actualizată a numărului produselor în ambalaje SGR și a garanţiilor percepute aferente, în anumite condiții de strictă interpretare stabilite prin HG nr. 1074/2021; (ii) nerespectarea de către comercianți a obligațiilor: de a încasa de la clienţii lor garanţia aferentă produselor în ambalaje SGR[7], de a afişa în cadrul structurilor de vânzare anumite informaţii adresate consumatorilor sau utilizatorilor finali cu privire la aspecte esențiale pe care aceștia ar trebui să le cunoască în legătură cu SGR, de a permite exclusiv administratorului SGR preluarea ambalajelor SGR de la punctele de returnare, la solicitarea acestuia sau a reprezentantului desemnat al acestuia; dar și (iii) nerespectarea de către administratorul SGR a unor obligații. Unele dintre acestea au fost îndeplinite deja de către administratorul SGR, astfel că enumerarea, chiar și cu titlu de exemplu, ar fi redundantă, de vreme ce nu mai există riscul aplicării unor sancțiuni. Vom enunța, astfel, dintre obligațiile de interes instituite în sarcina administratorului SGR pentru implementarea și funcționarea SGR în această perioadă incipientă, următoarele: de a asigura şi achita preluarea ambalajelor SGR de la punctele de returnare cu o frecvenţă şi într-o manieră care să nu perturbe buna funcţionare a comercianţilor, de a face dovada trasabilităţii ambalajelor SGR, de a oferi informaţiile solicitate de către operatorii economici şi consumatorii sau utilizatorii finali cu privire la funcţionarea SGR și la obligaţiile ce le revin fiecărora, ce servesc la conformarea conduitei acestora în cadrul sistemului.

b) Amendă de la 8.000 lei la 16.000 lei, pentru[8]: (i) nerespectarea de către comercianți a obligației de a prelua în cadrul punctelor de returnare toate ambalajele SGR returnate de consumatori sau utilizatori finali şi de a restitui acestora valoarea garanţiei la momentul returnării ambalajelor SGR; (ii) nerespectarea de către administratorul SGR a obligațiilor de a raporta Comitetului de supraveghere producătorii care nu îşi îndeplinesc obligaţiile contractuale și de a notifica autoritatea centrală pentru protecţia mediului cu privire la comercianţii care refuză încheierea contractului SGR.

c) Amendă de la 16.000 lei la 30.000 lei, pentru[9]: (i) nerespectarea de către producători a obligației de a plăti administratorului SGR tariful de administrare și de a marca ambalajele SGR introduse pe piață cu simbolul reprezentativ și cu codul EAN național; (ii) nerespectarea de către comercianți a obligațiilor: de a încheia contracte cu administratorul SGR, de a indica valoarea garanţiei distinct de preţul produsului, atât la raft, cât şi în documentele fiscale aferente produsului în ambalaj SGR, de a plăti valoarea garanţiei operatorilor economici de la care achiziţionează produse ambalate în ambalaje SGR[10]; dar și (iii) nerespectarea de către administratorul SGR a unor obligații, dintre care de actualitate rămâne cea de a păstra, în format electronic, pentru o perioadă de 10 ani, toate evidenţele şi raportările.

d) Amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru[11]: (i) nerespectarea de către producători a obligațiilor: de a se înregistra în SGR (în cazul neîndeplinirii acestei obligații, pe lângă sancţiunea amenzii contravenţionale, se poate aplica şi sancţiunea complementară a suspendării temporare a activităţii operatorului economic până la conformare), de a percepe de la clienţii lor garanţia aferentă produselor în ambalaje SGR introduse pe piaţa naţională şi achiziţionate de către aceştia[12]; (ii) nerespectarea de către comercianți a obligațiilor: de a se înregistra în SGR (identic situației producătorilor, și în cazul comercianților se poate aplica și sancțiunea complementară a suspendării temporare a activității până la conformare), de a nu comercializa produse ambalate în ambalaje SGR achiziţionate de la producători neînregistraţi în sistem sau de la distribuitori ai acestor producători, de a nu comercializa produse ambalate în ambalaje SGR care nu au marcajul SGR (bineînțeles, cu excepțiile prevăzute de lege), de a accepta ambalajele SGR returnate de consumatorii sau utilizatorii finali, indiferent de locul din care a fost achiziţionat produsul ambalat şi fără a condiţiona acceptarea ambalajului SGR de prezentarea bonului fiscal; dar și (iii) nerespectarea de către administratorul SGR a obligațiilor: de a rambursa comercianţilor valoarea integrală a garanţiilor returnate consumatorilor sau utilizatorilor finali, cu o frecvență lunară, până la data de 25 pentru luna anterioară achitării, de a stabili și plăti lunar comercianților, concomitent cu rambursarea garanțiilor, tariful de gestionare[13] aferent ambalajelor SGR preluate de comercianți prin punctele de returnare, dar și de a publica pe pagina sa de internet, cu respectarea obligaţiei de confidenţialitate faţă de operatorii economici din cadrul sistemului, cantitatea de ambalaje SGR puse pe piaţă şi, respectiv, returnate, în kg şi număr de bucăţi, pentru fiecare tip de material: plastic, metal, sticlă, până la data de 25 a lunii următoare.

e) Amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei, pentru[14]: (i) nerespectarea de către producători a obligațiilor: de a marca ambalajele SGR conform HG nr. 1074/2021 (a se observa suprapunerea ante-menționată), de a plăti administratorului SGR lunar valoarea garanției aferente produselor în ambalaje SGR introduse pe piața națională, de a informa consumatorii sau utilizatorii finali, prin transmiterea informaţiei relevante de publicat pe pagina de internet a administratorului SGR, despre începerea sau încetarea punerii pe piaţă a unui anumit tip de produs ambalat în ambalaj SGR, de a nu introduce pe piața națională produse în ambalaje vizate de HG nr. 1074/2021 dacă nu s-au înregistrat în SGR și dacă nu au încheiat contract cu administratorul SGR, dar și de a nu introduce pe piața națională produse în ambalaje vizate de HG nr. 1074/2021, dacă acestea nu au marcajul SGR (cu excepțiile prevăzute de lege); (ii) nerespectarea de către comercianți a obligațiilor: de a ţine evidenţa numărului total al produselor în ambalaje SGR comercializate/returnate de către consumatori/utilizatori finali, precum şi evidenţa garanţiilor plătite/încasate/returnate, în condițiile de strictă interpretare din art. 6 alin. (m), de a nu comercializa produse în ambalajele vizate de HG nr. 1074/2021 dacă nu s-au înregistrat în SGR și dacă nu au încheiat contract cu administratorul SGR; dar și (iii) nerespectarea de către administratorul SGR a obligațiilor: de a folosi veniturile, înregistrate cu orice titlu, exclusiv pentru susţinerea funcţionării şi creşterea eficienţei SGR, de a stabili, percepe şi încasa tariful de administrare plătit de către producători, de a îşi desfăşura activitatea în mod nediscriminatoriu în relaţiile cu operatorii economic, de a publica pe pagina sa de internet, cu respectarea obligaţiei de confidenţialitate faţă de operatorii economici din cadrul sistemului, cantitatea de ambalaje SGR returnate preluată de pe teritoriul administrativ al fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, defalcată pe număr de bucăţi, greutate şi tip de material, cel puţin trimestrial.

În funcție de autoritățile în a căror competență intră aplicarea sancțiunilor, este de menționat că exista prerogative multiple, pe de o parte ale autorităților de mediu (i.e., Garda Națională de Mediu și Administrația Fondului pentru Mediu, a căror competență se și suprapune în cazul anumitor fapte), iar pe de altă parte ale Autorității Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în legătură cu anumite obligații ce se raportează la relaţiile cu consumatorii. De asemenea, pe lângă un anumit sistem intern de control managerial al administratorului SGR, proaspăt introdus în legislație[15], însă despre care nu se cunosc în prezent mai multe detalii, HG nr. 1074/2021 instituie un alt “câine de pază” al SGR, și anume Comitetul de supraveghere[16], încredințat cu atribuții de sesizare a organelor competente ori de câte ori va avea cunoştinţă despre încălcarea oricăreia dintre obligaţiile prevăzute în sarcina operatorilor economici şi a administratorului SGR. Cum se va efectua coordonarea între toate aceste entități?

Dată fiind ramificarea complexă a sistemului, gama largă de obligații pasibile de sancțiuni, suprapunerea aplicării mai multor tipuri de amenzi pentru aceleași fapte, dar și competența, pe de o parte felurită, pe de altă parte identică, a entităților implicate în sesizarea nerespectării obligațiilor, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor, ne întrebăm câte dintre acestea își vor găsi într-adevăr finalitatea, mai ales în perioada incipientă[17] de funcționare a SGR. Sunt aceste prevederi legale (sau doar parte dintre ele) adoptate cu intenția de a produce deja efecte sau sunt menite a avea succes, pentru moment, doar acționând ca “sperietori” pentru subiecții sancționabili? Ținând cont și de faptul că multe dintre obligațiile și sancțiunile legale sunt dublate de obligații și sancțiuni contractuale, ar fi sau nu firesc ca aplicabilitatea în timp (cel puțin a unora dintre sancțiunile prevăzute în art. 25 din HG nr. 1074/2021) să se proroge până la un moment ulterior la care SGR va fi pe deplin funcțional?

În concluzie

În pragul unui nou capitol, România este în curs de a pune în aplicare unul dintre cele mai ample sisteme de garanție-returnare din Europa, ocupând un loc de frunte după Germania. Această inițiativă, deși promițătoare, aduce cu sine un labirint de provocări și nuanțe legislative care necesită soluții rapide și eficiente. Este esențial ca toți cei implicați – de la autorități la sectorul privat – să colaboreze activ, ghidați de principii de integritate, responsabilitate și eficiență. Abordarea acestor obstacole cu un spirit de echipă și o viziune comună va transforma provocările inițiale în trepte spre un succes durabil, marcând astfel debutul efectiv și eficient al Sistemului de Garanție-Returnare în România.


[1] SGR se aplică pentru ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l şi 3 l inclusiv, utilizate pentru a face disponibile pe piaţa naţională bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale şi ape de băut de orice fel, vinuri şi spirtoase, conform art. 1 alin. (1) din HG nr. 1074/2021 coroborat cu art. 10 alin. (5) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.
[2] Categoriile de operatori economici prevăzuţi în art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.
[3] A se avea în vedere Art. I din Ordonanţa de urgenţă nr. 96/2023 privind unele măsuri de eficientizare a gestionării deşeurilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
[4] Tariful de administrare, conform definiției din HG nr. 1074/2021, este suma de bani plătită prin transfer bancar administratorului SGR de către producător pentru fiecare unitate de ambalaj SGR introdusă pe piaţa naţională, destinată acoperirii costurilor generate de implementarea şi funcţionarea sistemului de garanţie-returnare, inclusiv eventualele contribuţii plătite de către administratorul SGR pentru neîndeplinirea obiectivelor de returnare.
[5] Centrul de numărare, conform definiției din HG nr. 1074/2021, este un spaţiu organizat şi gestionat de către administratorul SGR, destinat verificării în baza codului de bare a apartenenţei ambalajelor la sistemul de garanţie-returnare şi stabilirii numărului de unităţi de ambalaje SGR preluate de la punctele de returnare organizate de către comercianţi. În prezent, doar un astfel de centru este operațional, în localitatea Bonțida din jud. Cluj.
[6] Pentru o enumerare exhaustivă a se vedea art. 25 alin. (3) lit. a) din HG nr. 1074/2021, care face trimitere la art. 4 alin. (1) lit. e), art. 6 alin. (1) lit. f), g), k), l) şi alin. (2), art. 13 alin. (2) şi art. 23 alin. (9) lit. b), d), m), r), t), u), w), x), y) şi z) din același act normativ.
[7] Cu excepţia cazului în care comerciantul decide să suporte costul garanţiei în cazul oferirii produselor ambalate în ambalaje SGR, cu titlu gratuit, către consumatorul şi/sau utilizatorul final, spre exemplu ca premii sau mostre gratuite, caz în care garanţia va fi suportată în mod direct de către producător, potrivit art. 4 alin. (1) lit. g) dacă oferirea gratuită se face la instrucţiunea acestuia, sau de către comerciant dacă oferirea gratuită se face de către comerciant şi nu va fi percepută de la consumatorul şi/sau utilizatorul final.
[8] Pentru o enumerare exhaustivă a se vedea art. 25 alin. (3) lit. b) din HG nr. 1074/2021, care face referire la art. 6 alin. (1) lit. i), art. 23 alin. (9) lit. f) şi h) din același act normativ.
[9] Pentru o enumerare exhaustivă a se vedea art. 25 alin. (3) lit. c) din HG nr. 1074/2021, care face referire la art. 4 alin. (1) lit. h), art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi c), art. 23 alin. (9) lit. e), p), aa) şi art. 24 din același act normativ.
[10] Cu excepţia cazului în care producătorul a decis să suporte plata garanţiei în mod direct, în condiţiile art. 4 alin. (1) lit. g) din HG nr. 1074/2021.
[11] Pentru o enumerare exhaustivă a se vedea art. 25 alin. (3) lit. d) din HG nr. 1074/2021, care face referire la art. 3, art. 4 alin. (1) lit. a) şi g), art. 5, art. 6 alin. (1) lit. d), e), h) şi o), art. 13 alin. (1), art. 23 alin. (9) lit. k), l) şi lit. z) pct. 1 din același act normativ.
[12] Cu excepţia cazului în care producătorul decide să suporte costul garanţiei în cazul oferirii produselor ambalate în ambalaje SGR, cu titlu gratuit, către consumatorul şi/sau utilizatorul final, spre exemplu ca premii sau mostre gratuite, caz în care garanţia va fi suportată în mod direct de către producător şi nu va fi percepută de la clienţii acestuia sau de la comercianţi, respectiv de la consumatorul şi/sau utilizatorul final.
[13] Tariful de gestionare, conform definiției din HG nr. 1074/2021, este suma de bani plătită prin transfer bancar de către administratorul SGR comercianţilor, respectiv comercianţilor HoReCa, după caz, pentru fiecare unitate de ambalaj SGR care a fost returnată la punctele de returnare sau predată administratorului SGR de către comercianţii HoReCa, destinată acoperirii costurilor în legătură directă cu îndeplinirea obligaţiilor privind preluarea şi stocarea ambalajelor SGR.
[14] Pentru o enumerare exhaustivă se vedea art. 25 alin. (3) lit. e) din HG nr. 1074/2021, care face referire la art. 4 alin. (1) lit. b), d), f), i) şi j), art. 6 alin. (1) lit. m), art. 10 alin. (2), (5), (6) şi (8), art. 19 alin. (6), art. 23 alin. (9) lit. a), n), s), lit. z) pct. 2 şi alin. (10) din același act normativ.
[15] Introdus prin intermediul Hotărârii nr. 1075/2023 pentru modificarea şi completarea HG nr. 1.074/2021.
[16] Format din doi reprezentanţi ai Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, un reprezentant al Ministerului Economiei, un reprezentant al Ministerului Antreprenorialului şi Turismului, un reprezentant al fiecărei asociaţii reprezentative a producătorilor care face parte din structura acţionariatului administratorului SGR și un reprezentant al fiecărei asociaţii reprezentative a comercianţilor care face parte din structura acţionariatului administratorului SGR, conform Anexei din Hotărârea nr. 304/2023 pentru constituirea, aprobarea structurii şi a modului de funcţionare ale Comitetului de supraveghere pentru implementarea şi monitorizarea funcţionării ulterioare a sistemului de garanţie-returnare
[17] A se avea în vedere că este de așteptat ca sistemul să devină pe deplin operațional abia după câțiva ani de la data intrării în funcțiune.


Camelia Stanciu, Associate Mușat & Asociații
Carolina-Andreea Mitea, Junior Associate Mușat & Asociații

Citeşte mai mult despre , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership