Secţiuni » Arii de practică » Protective » Protecţia consumatorilor
Protecţia consumatorilor
Banner BA-01
Servicii JURIDICE.ro
Banner BA-02
Articole Noutăți legislative Opinii Protecția consumatorilor SELECTED

Legislația privind protecția consumatorilor din nou în prim plan: un nou cadru legal pentru desfășurarea acțiunilor în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor

22 decembrie 2023 | Irina VĂLEANU, Iunia RADU
Irina Văleanu

Irina Văleanu

Iunia Radu

Iunia Radu

Actul normativ prin care se „urmărește îmbunătățirea accesului consumatorilor la justiție” prin oferirea de garanții adecvate acestora a fost recent publicat în Monitorul Oficial al României. Legea nr. 414/2023 privind desfășurarea acțiunilor în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor (Legea) transpune Directiva (UE) 2020/1828 a Parlamentului European și a Consiliului privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor și de abrogare a Directivei 2009/22/CE și introduce o serie de  aspecte de noutate notabile.

Astfel cum rezultă din prevederile art. 1 din Lege, actul normativ „stabilește cadrul legal privind desfășurarea acțiunilor în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecție a acestora și al unei bune funcționări a pieței interne a Uniunii Europene”.

În esență, noua Lege reprezintă cadrul de reglementare în ceea ce privește acțiunile în reprezentare introduse împotriva încălcărilor produse la nivel intern și transfrontalier de către profesioniștii din domeniile reglementate de actele normative naționale și europene incluse in Anexa 1 la Lege („Lista”), încălcări care prejudiciază sau pot prejudicia interesele consumatorilor.

Prin noul act normativ sunt acoperite inclusiv practicile nelegale ale comercianților care au încetat activitatea înainte de introducerea acțiunii în reprezentare sau atunci când încălcările respective au încetat înainte de pronunțarea unei hotărâri definitive în respectiva cauză.

Calitatea procesuală activă

Au calitate procesuală activă pentru a formula  acțiuni în reprezentare entitățile calificate desemnate în acest scop de autoritățile naționale sau de statele membre ale Uniunii Europene, după caz.

Ca regulă, conform dispozițiilor noului act normativ, pentru ca o entitate să dobândească calitatea de „entitate calificată” și, drept urmare, să aibă legitimare procesuală activă în astfel de acțiuni, este necesar ca aceasta să depună o cerere în acest sens și să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

a) să fie o persoană juridică legal constituită, fără scop lucrativ, și să dovedească desfășurarea, în decursul a 12 luni anterioare cererii de desemnare, a unei activități publice în ceea ce privește protecția intereselor consumatorilor;

b) obiectul său de activitate să demonstreze că are un interes legitim de a proteja interesele consumatorilor;

c) să nu facă obiectul unei proceduri de insolvență și să nu fie declarată insolventă sau să nu se afle în stare de insolvabilitate și împotriva sa să nu fi fost demarată o procedură care are ca efect dizolvarea;

d) să fie independentă și să nu aibă nicio legătură cu alte părți ce ar avea un interes economic în introducerea unei acțiuni în reprezentare;

e) să prezinte în mod public, într-un limbaj simplu și inteligibil, prin toate mijloacele de comunicare, inclusiv pe pagina de internet proprie, informații care să demonstreze că îndeplinește criteriile a)-d) de mai sus, precum și informații transparente cu privire la sursele de finanțare, structura sa organizatorică și de conducere, precum și cu privire la structura membrilor săi, obiectul său de activitate și activitățile sale.

Cu titlu de excepție de la necesitatea întrunirii criteriilor cumulative enumerate mai sus, prevederile legale stabilesc că autoritățile și organismele prestatoare de servicii publice, cu atribuții în aplicarea Listei sunt, la rândul lor, fiecare dintre ele, pe domeniul pe care are atribuții, entități calificate în scopul introducerii de acțiuni în reprezentare interne și/sau transfrontaliere.

La rândul lor, aceste autorități publice cu atribuții în aplicarea Listei desemnează, fiecare dintre ele pe domeniul de competență stabilit, entități calificate în scopul introducerii de acțiuni în reprezentare transfrontaliere și transmit aceste informații Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului care sunt, mai departe, comunicate Comisiei Europene în scopul întocmirii unei evidențe publice.

Autoritățile și organismele cu atribuții în aplicarea Listei evaluează cel puțin o dată la cinci ani dacă entitățile calificate pe care le-au desemnat în prealabil, în scopul introducerii de acțiuni în reprezentare, respectă în continuare criteriile cumulative impuse de Lege, în caz contrar, acestea dispunând retragerea statutului de entitate calificată.

Legea prevede în mod expres că legalitatea unei astfel de măsuri poate fi contestată de către entitatea vizată în condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

Calitatea procesuală activă poate fi contestată, pe cale de excepție, prin aducerea în atenția instanței a împrejurării neîndeplinirii condițiilor cumulative impuse de lege în acest sens.

Deși, de regulă, constatarea unei astfel de neregularități de către instanța de judecată conduce la pronunțarea unei soluții de respingere a acțiunii ca fiind introdusă de o persoană fără calitate procesuală activă, totuși, în această materie, prevederile exprese ale Legii stabilesc că acțiunea în reprezentare va fi respinsă ca inadmisibilă, iar hotărârea este supusă doar căii de atac a apelului.

Obiectul acțiunilor în reprezentare

Prin acțiunile în reprezentare, entitățile calificate pot solicita instanței dispunerea unor măsuri de încetare și, respectiv, a unor măsuri reparatorii, fie în mod individual, pe calea unor acțiuni distincte, fie în cadrul unei singure acțiuni în reprezentare.

Măsurile de încetare a unei practici sau, după caz, de interzicere a unei practici pot fi obținute, în funcție de interesul reclamantului, atât pe calea unei cereri de emitere a ordonanței președințiale, cât și pe calea unei acțiuni de drept comun întemeiate pe dispozițiile Codului de procedură civilă.

Spre deosebire de măsurile de încetare, măsurile reparatorii pot fi obținute doar prin intermediul procedurilor judiciare de drept comun și vizează obligarea pârâtului profesionist la oferirea de remedieri, precum despăgubirea, repararea, înlocuirea, reducerea prețului, încetarea contractului sau rambursarea prețului plătit.

Aspecte privind judecata

Taxa judiciară de timbru și procedura de judecată. Acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru și se judecă, cu excepția situației în care sunt formulate pe calea ordonanței președințiale, potrivit dreptului comun. În ceea ce privește măsurile de încetare solicitate pe calea unor astfel de acțiuni, dispozițiile legale analizate stabilesc, că procedurile judiciare se desfășoară cu celeritate.

Căile de atac. Hotărârea primei instanțe este supusă apelului, iar decizia pronunțată în apel poate fi atacată cu recurs, dispozițiile legale stabilind, în mod expres, că exercitarea căii de atac a recursului este suspensivă de executare.

Consimțământul consumatorului. O altă particularitate introdusă de Lege are în vedere necesitatea obținerii consimțământului consumatorilor de a fi reprezentanți doar în ceea ce privește acțiunile având ca obiect acordarea de măsuri reparatorii și pentru ca rezultatul acțiunilor respective să le fie opozabil. În acest caz, un astfel de consimțământ urmează a fi solicitat de către entitatea calificată în termen de 30 de zile de la data introducerii cererii de chemare în judecată, consumatorii vizați de acțiunea respectivă având la dispoziție un termen de răspuns de aceeași durată, dar nu mai târziu de închiderea dezbaterilor asupra fondului.

Acest consimțământ va însemna că respectivii consumatori nu vor putea să introducă în justiție o altă acțiune împotriva aceluiași profesionist care să aibă același obiect, nici colectiv, nici în mod individual.

Cheltuielile de judecată. Tot în mod particular, Legea stabilește și regimul juridic al cheltuielilor de judecată solicitate în cadrul unei acțiuni în reprezentare pentru obținerea de măsuri reparatorii. Astfel, consumatorii vizați de o astfel de acțiune nu vor fi ținuți la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de soluționarea litigiului, decât în măsura în care se va dovedi că acestea au fost generate exclusiv ca urmare a unei conduite deliberate sau neglijente.

Sarcina probei. Pe cale de excepție de la regula potrivit căreia reclamantului îi revine sarcina probei, dispozițiile legale stabilesc că, în cazul acțiunilor privind obținerea de măsuri de încetare, entitatea calificată, în speță reclamantul, nu este obligată să dovedească pierderea reală sau prejudiciul real suferit de consumatorii afectați de încălcare, la nivel individual, și nici intenția sau neglijența din partea profesionistului.

Soluționarea amiabilă a litigiului. Legea stabilește posibilitatea de stingere a litigiului prin încheierea unei tranzacții, însă, prin derogare de la dispozițiile art. 438-441 din Codul de procedură civilă, prevede că tranzacțiile încheiate în această materie fac obiectul controlului instanței judecătorești. Astfel, luând în considerare, mai cu seamă, drepturile și interesele consumatorilor vizați, instanța urmează să evalueze dacă înțelegerea părților este inechitabilă, contrară dispozițiilor imperative ale legii sau dacă include condiții care nu pot fi executate, caz în care va dispune respingerea tranzacției și soluționarea în continuare a acțiunii în reprezentare.

Particularități cu privire la prescripția dreptului material la acțiune

Formularea unei acțiuni în reprezentare având ca obiect obținerea unor măsuri de încetare are ca efect suspendarea termenelor de prescripție aplicabile consumatorilor vizați de respectiva acțiune în reprezentare, astfel încât aceștia să nu fie împiedicați să introducă ulterior o acțiune pentru obținerea de măsuri reparatorii pentru presupusa încălcare.

Aspecte de noutate privind neducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse în temeiul Legii

Legea introduce sancțiuni contravenționale pentru profesioniștii care nu respectă măsurile dispuse prin hotărârile judecătorești, amenzile stabilite prin Lege având un cuantum maximal de 100.000 lei. Contravențiile și sancțiunile aferente se stabilesc de către instanța națională pe rolul căreia a fost introdusă acțiunea în reprezentare prin hotărâre judecătorească, supusă căii de atac a apelului.

Aplicarea în timp a Legii

Dispozițiile legale analizate se aplică tuturor acțiunilor în reprezentare introduse începând cu data intrării în vigoare a prezentei Legi, respectiv începând cu data de 23.12.2023.

Irina Văleanu, Senior Associate SIMION & BACIU
Iunia Radu, Associate SIMION & BACIU

Citeşte mai mult despre , , , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership