Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul familiei
Dreptul familiei
DezbateriCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Servicii JURIDICE.ro
Banner BA-02
Familie Jurisprudență Jurisprudență Tribunale Note de studiu Procedură civilă RNSJ SELECTED

Tribunalul Bucureşti. Ordin de protecție respins de prima instanță

28 decembrie 2023 | Claudiu LASCOSCHI
Claudiu Lascoschi

Claudiu Lascoschi

NOTĂ: În speţă, din probele administrate a rezultat că deşi au existat acte de violență, acestea nu întrunesc condiţiile prevăzute de art. 4 din Legea nr. 217/2003, fiind vorba despre o încăierare, la care au participat toți cei implicaţi.

În consecinţă, prima instanță a respins acțiunea ca neîntemeiată.

În data de 7 august 2020, în instanta de apel, apelantul-reclamant a renunțat în mod expres la judecarea cererii de emitere a ordinului de protecție, iar intimatul-pârât a fost de acord în mod expres cu această renunțare, așa cum prevăd dispozițiile art. 406 al. 4 Cod pr. civilă astfel că, în temeiul art. 406 al. 5 Cod pr. civilă, tribunalul va anula în parte hotărârea atacată şi va lua act de renunţarea la judecată a reclamantului și va menține celelalte dispoziții ale hotărârii atacate care nu sunt contrare prezentei decizii.

Avocat Claudiu Lascoschi

***

DOSAR NR. ……./2020
ROMÂNIA
TRIBUNALUL BUCUREŞTI
SECŢIA A V – A CIVILĂ
DECIZIA CIVILĂ NR. 1786 A
ŞEDINŢA CAMEREI DE CONSILIU DIN 7 AUGUST 2020
TRIBUNALUL ÎN COMPLET DE DIVERGENŢĂ

Pe rolul Tribunalului se află soluţionarea apelului declarat de reclamantul A.B.G. prin ocrotitor legal A.M. împotriva sentinţei civile nr. 1402 din data de 12 martie 2020 pronunţată de Judecătoria Sectorului 5 București, în dosarul nr………./2020, având ca obiect „ordin de protecţie” în contradictoriu cu intimatul-pârât A.D.S.

La apelul nominal făcut în şedinţa din camera de consiliu, au răspuns apelanţii personal şi asistaţi de avocat şi intimatul personal şi asistat de avocat.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Se face referatul cauzei de către grefierul de ședință, care învederează instanței obiectul dosarului, stadiul procesual şi modalitatea de îndeplinire a procedurii de citare, după care:

Tribunalul procedează la legitimarea părţilor, datele acestora de identificarea fiind consemnate în caietul grefierului de şedinţă.

Atât apelantul A.B.G., cât şi ocrotitorul legal al acestuia A.M. declară că înţeleg să renunţe la judecata cererii de chemare în judecată prin care se solicită emiterea unui ordin de protecţie.

Intimatul, prin avocat, solicită a se lua act de renunţarea la judecata cererii de chemare în judecată.

Ministerului Public, prin reprezentant solicită, în temeiul dispoziţiilor art. 406 C.Proc.Civ a se lua act de poziţia apelantei-reclamante, exprimată expres la acest moment.

Tribunalul având în vedere poziţia părţilor constată că nu se mai impune constituirea completului de divergenţă, astfel că reţine cauza în pronunţare, în complet legal constituit, conform compunerii completului Minori şi Familie Apel 3, respectiv din primii judecători de pe listă; Preşedinte:….. şi Judecător:……

După deliberare,

T R I B U N A L U L

Asupra cauzei de față, reține următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 5 sub nr…../2020 la data de 11.03.2020, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, Bucureşti, ca urmare a confirmării necesităţii menţinerii măsurilor de protecţie dispuse de organul de poliţie prin ordinul de protecţie provizoriu, a solicitat emiterea unui ordin de protecţie pentru reclamanţii A.M. şi A.B.G. asistat de ocrotitorul legal A.M. a împotriva pârâtului A.D.S. prin care să fie dispuse următoarele măsuri: obligarea pârâtului la păstrarea unei distanţe minime faţă de ei, faţă de reședință, locul de muncă și unitatea de învățământ a minorului.

În cuprinsul cererii, s-a arătat că, la data de 10.03.2020, în urma unor discuţii, pârâtul l-a lovit la nivelul capului pe reclamant şi a împins-o pe reclamantă, provocându-le o stare de frică.

În drept, au fost invocate prevederile Legii nr. 217/2003 republicată.

Pârâtul nu a formulat întâmpinare şi nici nu s-a prezentat în faţa instanţei.

Au fost înaintate la dosar documentele ce au stat la baza emiterii şi confirmării ordinului de protecţie provizoriu.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 5 sub nr……/2020 la data de 11.03.2020, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti, ca urmare a confirmării necesităţii menţinerii măsurilor de protecţie dispuse de organul de poliţie prin ordinul de protecţie provizoriu, a solicitat emiterea unui ordin de protecţie pentru reclamantul A. D. S. împotriva pârâtei A.M. prin care să fie dispuse următoarele măsuri: obligarea pârâtei la păstrarea unei distanţe minime faţă de el şi copii, faţă de reședință, locul de muncă și unitatea de învățământ şi încredinţarea minorilor A.D.M. şi A.D. sau stabilirea reşedinţei acestora.

În cuprinsul cererii, s-a arătat că, la data de 10.03.2020, reclamanta l-a agresat fizic pe pârât împreună cu fiul lor.

În drept, au fost invocate prevederile Legii nr. 217/2003 republicată.

Pârâta nu a formulat întâmpinare şi nici nu s-a prezentat în faţa instanţei.

Au fost înaintate la dosar documentele ce au stat la baza emiterii şi confirmării ordinului de protecţie provizoriu.

Prin încheierea pronunţată la data de 12.03.2020, s-a admis excepţia conexităţii şi s-a dispus reunirea prezentei cauze la dosarul nr. ……./2020.

Prin sentinţa civilă nr. 1402 din data de 12 martie 2020 pronunţată de Judecătoria Sectorului 5 București, în dosarul nr. ……./2020 s-a respins cererea de emitere a unui ordin de protecţie formulată de reclamanta A.M. şi de reclamantul A.B.G. (asistat de ocrotitorul legal A.M.) împotriva pârâtului A.D.S. ca neîntemeiată și s-a respins cererea de emitere a unui ordin de protecţie formulată de pârâtul reclamant A.D.S. împotriva reclamantei pârâte A.M., ca neîntemeiată. În temeiul art. 2 lit. o din Protocolul nr. 48511/2019, s-a stabilit onorariu avocat oficiu în sumă de 500 lei pentru av. ……., respectiv 500 lei pentru avocat ……, onorariu ce urmează a fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei.

În argumentarea soluției sale, prima instanță a reținut următoarele:

Între reclamantă şi pârât a fost încheiată căsătoria în anul 2013, iar din relaţiile acestora atât anterioare cât și ulterioare căsătoriei au rezultat trei copii, unul dintre aceștia fiind deja major. În prezent părţile se află în cursul unui proces de divorţ, dosarul aflându-se pe rolul Judecătoriei Sectorului 5.

Prima instanță a reținut că relaţiile dintre părţi sunt foarte tensionate în prezent, dat fiind că prin ordonanţă preşedinţială locuinţa minorei A.D.M., în vârstă de 4 ani, a fost stabilită la reclamanta pârâtă, însă pârâtul reclamant, în grija căruia se află în prezent minora, refuză predarea acesteia către mamă.

Din declaraţiile părţilor date în faţa lucrătorilor de poliţie, prima instanţă a reţinut că cei doi soţi au conflicte frecvente, în disputele acestora fiind implicat şi minorul A.B.G., în vârstă de 17 ani, care are o relaţie conflictuală cu tatăl său. Ultimul incident care a implicat violenţe fizice a avut loc pe data de 10.03.2020, când reclamanta – pârâtă şi reclamantul A.B.G. au mers la locuinţa pârâtului pentru a avea legături personale cu minora A.D.M..

Între cei trei a izbucnit un conflict spontan, aceştia şi-au adresat reciproc insulte, după care pârâtul reclamant şi fiul acestuia au avut o altercaţie ce a implicat şi violenţe fizice reciproce, în cursul cărora pârâtul reclamant a lovit-o şi pe soţia sa, reclamanta pârâtă.

În drept, prima instanță a reținut că, potrivit art. 23 alin. (1) raportat la art. 24 din Legea 217/2003 modif. prin Legea nr. 174/2018, persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecţie, pe o durată maximă de 6 luni, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una ori mai multe dintre următoarele măsuri – obligaţii sau interdicţii: evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate; obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de copiii acesteia sau faţă de alte rude ale acesteia ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate.

Art. 3 alin. 1 din Legea nr. 217/2003 prevede că în sensul prezentei legi, violenţa domestică înseamnă orice inacţiune sau acţiune intenţionată de violenţă fizică, sexuală, psihologică, economică, socială sau spirituală care se produce în mediul familial sau domestic ori între soţi sau foşti soţi, precum şi între actuali sau foşti parteneri, indiferent dacă agresorul locuieşte sau a locuit împreună cu victima.

Violenţa în familie se poate manifesta sub mai multe forme, enumerate în cuprinsul art. 4 din Legea nr. 217/2003 modif, respectiv: a) violenţa verbală – adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte, ameninţări, cuvinte şi expresii degradante sau umilitoare; b) violenţa psihologică – impunerea voinţei sau a controlului personal, provocarea de stări de tensiune şi de suferinţă psihică în orice mod şi prin orice mijloace, prin ameninţare verbală sau în orice altă modalitate, şantaj, violenţă demonstrativă asupra obiectelor şi animalelor, afişare ostentativă a armelor, neglijare, controlul vieţii personale, acte de gelozie, constrângerile de orice fel, urmărirea fără drept, supravegherea locuinţei, a locului de muncă sau a altor locuri frecventate de victimă, efectuarea de apeluri telefonice sau alte tipuri de comunicări prin mijloace de transmitere la distanţă, care prin frecvenţă, conţinut sau momentul în care sunt emise creează temere, precum şi alte acţiuni cu efect similar; c) violenţa fizică – vătămarea corporală ori a sănătăţii prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, înţepare, tăiere, ardere, strangulare, muşcare, în orice formă şi de orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor accidente, prin otrăvire, intoxicare, precum şi alte acţiuni cu efect similar, supunerea la eforturi fizice epuizante sau la activităţi cu grad mare de risc pentru viaţă sau sănătate şi integritate corporală, altele decât cele de la lit. e); d) violenţa sexuală – agresiune sexuală, impunere de acte degradante, hărţuire, intimidare, manipulare, brutalitate în vederea întreţinerii unor relaţii sexuale forţate, viol conjugal; e) violenţa economică – interzicerea activităţii profesionale, privare de mijloace economice, inclusiv lipsire de mijloace de existenţă primară, cum ar fi hrană, medicamente, obiecte de primă necesitate, acţiunea de sustragere intenţionată a bunurilor persoanei, interzicerea dreptului de a poseda, folosi şi dispune de bunurile comune, control inechitabil asupra bunurilor şi resurselor comune, refuzul de a susţine familia, impunerea de munci grele şi nocive în detrimentul sănătăţii, inclusiv unui membru de familie minor, precum şi alte acţiuni cu efect similar; f) violenţa socială – impunerea izolării persoanei de familie, de comunitate şi de prieteni, interzicerea frecventării instituţiei de învăţământ sau a locului de muncă, interzicerea/limitarea realizării profesionale, impunerea izolării, inclusiv în locuinţa comună, privarea de acces în spaţiul de locuit, deposedarea de acte de identitate, privare intenţionată de acces la informaţie, precum şi alte acţiuni cu efect similar; g) violenţa spirituală – subestimarea sau diminuarea importanţei satisfacerii necesităţilor moral-spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspiraţiilor membrilor de familie, a accesului la valorile culturale, etnice, lingvistice ori religioase, interzicerea dreptului de a vorbi în limba maternă şi de a învăţa copiii să vorbească în limba maternă, impunerea aderării la credinţe şi practici spirituale şi religioase inacceptabile, precum şi alte acţiuni cu efect similar sau cu repercusiuni similare. În speţă, având în vedere probele administrate în cauză, prima instanță a constatat că, deşi se poate reţine un comportamentului agresiv al pârâtului reclamant A. D. S., nu se poate reţine ca fiind săvârşită niciuna dintre formele de violenţă prevăzute de art.4 din Legea nr.217/2003 rep. si modif., în sensul că lipsesc gravitatea şi frecvenţa necesare, iar conflictul a fost provocat de către soţia şi fiul acestuia. În ceea ce o priveşte pe reclamanta pârâtă, din declaraţia pârâtului reclamant nu se poate reţine că aceasta ar fi avut manifestări violente, agresive, acesta intervenind strict pentru a pune capăt încăierării dintre tată şi fiu. Aşadar, prima instanță a reținut că părţile din cauză s-au implicat de bunăvoie într-un conflict spontan, existând manifestări violente de ambele părţi, fiind vorba despre o încăierare. Ori, nu poate fi vorba despre existenţa unui agresor în această situaţie, fiind lipsit de relevanţă cine a lovit primul sau dacă acesta a fost provocat ori nu de pretinsele victime. Calitatea de agresor şi cea de victimă sunt exclusive de reciprocitate, în sensul că, într-un conflict familial, o persoană nu poate fi şi victimă şi agresor în acelaşi timp. Având în vedere și considerentele de fapt expuse anterior, prima instanță a apreciat că în cauza dedusă judecății nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru emiterea unor ordine de protecție. Astfel, din probele administrate a rezultat că deşi au existat acte de violență, acestea nu întrunesc condiţiile prevăzute de art. 4 din Legea nr. 217/2003, fiind vorba despre o încăierare, la care au participat toti cei implicaţi.

În consecinţă, prima instanță a respins acțiunea ca neîntemeiată.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel în data de 6 mai reclamantul A. B. G., prin ocrotitor legal A. M., solicitând schimbarea în totalitate a hotărârii atacate în sensul admiterii cererii și emiterea unui ordin de protecție împotriva pârâtului pentru o perioadă de șase luni.

Legal citat, în data de 7 august 2020, apelantul-reclamant a renunțat la judecata cererii de emitere a ordinului de protecție.

Legal citat, intimatul-pârât A. D. S. a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului și s-a prezentat în instanță în data de 7 august 2020 și a solicitat instanței să ia act de renunțarea reclamantului la judecata cererii de emitere a ordinului de protecție.

Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul reţine următoarele:

După cum rezultă din prevederile art. 243 Cod pr. civilă, în cazul în care, în cursul cercetării procesului, reclamantul renunţă la judecarea cererii de chemare în judecată ori la dreptul pretins, intervine învoiala părţilor sau sunt admise cereri ori excepţii care pun capăt în întregime procesului, fără a mai fi necesară dezbaterea asupra fondului în camera de consiliu sau în şedinţă publică, judecătorul se va pronunţa asupra cauzei prin hotărâre.

După cum rezultă din dispoziţiile art. 406 al. 5 Cod pr. civilă, când renunţarea la judecată se face în apel sau în căile extraordinare de atac, instanţa va lua act de renunţare şi va dispune şi anularea, în tot sau în parte, a hotărârii sau, după caz, a hotărârilor pronunţate în cauză.

În data de 7 august 2020, apelantul-reclamant a renunțat în mod expres la judecarea cererii de emitere a ordinului de protecție iar intimatul-pârât a fost de acord în mod expres cu această renunțare, așa cum prevăd dispozițiile art. 406 al. 4 Cod pr. civilă astfel că, în temeiul art. 406 al. 5 Cod pr. civilă, tribunalul va anula în parte hotărârea atacată şi va lua act de renunţarea la judecată a reclamantului și va menține celelalte dispoziții ale hotărârii atacate care nu sunt contrare prezentei decizii.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE:

Admite apelul declarat de reclamantul A. B. G. (CNP…….) prin ocrotitor legal A. M. (CNP: …….) ambii domiciliaţi în municipiul Bucureşti, Calea….., nr., bl., sc., et., ap., sector 5, împotriva sentinţei civile nr. 1402 din data de 12 martie 2020 pronunţată de Judecătoria Sectorului 5 București-Secția a II-a civilă în dosarul nr. ……/2020, având ca obiect „ordin de protecţie”, în contradictoriu cu intimatul-pârât A. D. S. (CNP: ……..), cu domiciliul în municipiul Bucureşti, sector 5, str…., nr., cu domiciliul procesual ales la Cabinet de avocat C. L. în municipiul Bucureşti, Calea….., nr., bl., sc., et., ap., sectorul 6.

Anulează în parte sentinţa civilă apelantă în sensul că: Ia act de renunţarea la judecată a apelantului-reclamant A. B. G.

Menţine celelalte dispoziţii ale hotărârii atacate care nu sunt contrare prezentei decizii.

Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, recurs care se va depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă.

Dată în şedinţa camerei de consiliu.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 7 august 2020.

Preşedinte:                           Judecător:                                          Grefier:

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership