Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislative
Proiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
Banner BA-01
Servicii JURIDICE.ro
Banner BA-02
Noutăți legislative Proiecte legislative

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 4 ianuarie 2024. UPDATE: Actele normative adoptate

4 ianuarie 2024 | JURIDICE.ro

Guvernul României a dat publicităţii proiectele de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 4 ianuarie 2024.

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea şi funcționarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
Proiectul de lege aprobat de Guvern actualizează modul în care Direcția Generală de Pașapoarte prestează serviciile publice electronice, în condițiile legii, pe măsura operaționalizării infrastructurii necesare, la nivel național.
Potrivit noilor reglementări, se asigură un caracter concis și clar al atribuției Direcției Generale de Pașapoarte (DGP) privind atestarea calității de cetățean român, în cooperare cu alte instituții.
Tot pentru optimizarea procesului de eliberare a documentelor de călătorie, se are în vedere, prin proiectul aprobat, constituirea și gestionarea de către DGP, împreună cu Compania Naţională «Imprimeria Naţională» S.A., a infrastructurii necesare automatizării proceselor de verificare a încasării sumei reprezentând contravaloarea pașapoartelor simple, respectiv de restituire a acesteia în situațiile în care a fost achitată eronat sau serviciul aferent nu a fost prestat.
Un alt obiectiv urmărit prin modificarea legislativă este corelarea cadrului legal național cu unele dispoziții normative ale dreptului european în materia datelor cu caracter personal, ținând cont și de principiile ce se desprind din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.
Sunt prevăzute și anumite clarificări în ceea ce privește atribuțiile în domeniul resurselor umane, mai exact evidențierea faptului că DGP și Direcția generală permise de conducere şi înmatriculări desfășoară doar anumite activități de resurse umane pentru serviciile publice comunitare de pașapoarte, respectiv pentru serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, conform atribuțiilor și în limita competențelor stabilite în acest domeniu (activități prevăzute expres de actele normative incidente), având în vedere confuziile sesizate în legătură cu rolul și întinderea atribuțiilor direcțiilor generale sus-menționate în ceea ce privește domeniul resurselor umane de la nivelul serviciilor publice comunitare. Practic se separă foarte clar atribuțiile în privința resurselor umane între instituțiile prefectului, adică autoritatea locală, și direcțiile centrale.
Proiectul de lege va fi transmis spre dezbatere Parlamentului, cu solicitarea de a fi aprobat în procedură de urgență.

2. PROIECT DE LEGE pentru introducerea, modificarea sau completarea mențiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene în cuprinsul unor acte normative, pentru modificarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
Proiectul de lege asigură transpunerea completă a Directivei 2016/800/UE privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale și a Directivei 2013/48/UE privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum și dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de libertate.
În ceea ce privește Directiva 2016/800/UE, proiectul de lege completează doisprezece acte normative la nivel de lege, în sensul includerii mențiunii de trimitere la directivă în măsurile de transpunere sau la adoptarea acestora.
Cu privire la Directiva 2013/48/UE, proiectul transpune anumite dispoziții din această directivă, prin completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară în materie penală și a Codului de procedură penală. De pildă, una dintre prevederile legislative vizează dreptul persoanei reținute de a solicita încunoștințarea unui membru de familie sau terțe persoane despre măsura luată. Atât cererea, cât și încunoștințarea se consemnează într-un proces-verbal.
De asemenea, orice neexercitare a dreptului de a fi asistat de un avocat ales pe parcursul procesului penal trebuie să fie voluntară şi neechivocă și nu împiedică exercitarea ulterioară, oricând pe parcursul procesului penal, a acestui drept. În cazul neexercitării dreptului de a fi asistat de un avocat ales, suspectul sau inculpatul este informat de către organele judiciare, într-un limbaj simplu și accesibil acestuia, cu privire la conținutul dreptului și la posibilele consecințe ale neexercitării acestuia.
Proiectul de lege va fi transmis spre dezbatere Parlamentului, cu solicitarea de a fi aprobat în procedură de urgență.

II. HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului de modificare a Acordului-cadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elvețian privind implementarea celei de-a doua contribuții elvețiene în anumite state membre ale Uniunii Europene pentru reducerea disparităților economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2022, încheiat prin schimb de scrisori semnate la Berna la 22 septembrie 2023 şi la Bucureşti la 6 octombrie 2023, între Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) şi Unitatea Naţională de Coordonare – Ministerul Finanţelor din România
Actul normativ aprobat oficializează o serie de modificări necesare în cuprinsul Anexei 1 la Acordul-cadru dintre Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind implementarea celei de-a doua contribuții elvețiene în anumite state membre ale Uniunii Europene pentru reducerea disparităților economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene.
Astfel, modificările agreate de cele două părți vizează ariile tematice, precum educație și formare vocațională, cercetare și inovare, eficiență energetică și energie regenerabilă, sănătate și protecție socială, siguranță și securitate publică, minorități și grupuri dezavantajate, implicare civică și transparență.
Aceste modificări aduc o mai mare claritate privind parametrii stabiliți pentru ariile tematice/Măsurile Suport identificate și asigură flexibilitate, contribuind astfel la buna
gestionare a programului elvețian. În plus, abordarea unei alocări geografice la nivel național prezintă avantajul susținerii unor nevoi specifice, acolo unde este nevoie, la nivelul întregii țări.

2. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 25 mai 2023, la Acordul de împrumut (Proiect privind îmbunătăţirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 august 2018
Executivul a aprobat Amendamentul nr. 2 convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la București, la 25 mai 2023, la Acordul de împrumut dintre România și BIRD, semnat la București la 1 august 2018, ratificat prin Legea nr. 307/2018.
Amendamentul se referă la includerea unor prevederi care reglementează aplicarea Ghidurilor privind achiziții în funcție de momentul inițierii procedurilor de achiziție, înainte sau după data intrării în vigoare a Acordului de împrumut, ratificat prin Legea 331/2023.
Obiectivul proiectului este îmbunătățirea rezilienței în caz de dezastre și a infrastructurii de răspuns în situații de urgență, precum și întărirea capacității instituționale pentru reducerea riscurilor de dezastre și adaptarea la schimbările climatice. Bugetul total al proiectului rămâne același, astfel cum a fost estimat și prevăzut inițial în Acordul de împrumut, respectiv 50 milioane euro, finanţarea acestuia fiind asigurată în proporție de 100% în cadrul împrumutului.
Aceste modificări nu majorează obligațiile financiare ale României față de BIRD și nici nu determină noi condiționalități economice față de cele convenite inițial între părți.

3. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor şi a construcțiilor, precum şi verificarea calității lucrărilor executate
Actul normativ aprobat de Executiv modifică prevederile art. 6 alin. (3) din Regulamentul anexă la HG nr. 925/1995, cu modificările ulterioare.
Astfel, hotărârea prevede ca în cazul în care beneficiarul solicită serviciul de verificare a proiectului tehnic prin intermediul caietului de sarcini împreună cu serviciile de proiectare, ofertantul declarat câștigător să poată verifica proiectul în condiții de legalitate, prin asigurarea verificării proiectului tehnic de către o altă entitate decât cea care execută proiectul tehnic ofertat. Practic, serviciile de verificare tehnică a proiectelor pot fi contractate de către investitor/proprietar/administrator, după caz, atât separat cât și împreună cu serviciile de proiectare, cu respectarea interdicțiilor privind conflictele de interese.

4. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 932/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind finanțarea de la bugetul de stat a hărților de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren
Actul normativ modifică Metodologia privind finanțarea de la bugetul de stat a hărților de risc natural pentru cutremure și alunecări de teren, în vederea respectării caracterului multianual al programului de finanțare. Transformarea într-un program multianual va conduce la asigurarea unui cadru predictibil cu privire la derularea programului de finanțare a hărților de risc natural pentru cutremure și alunecări de teren, asigurându-se astfel condițiile optime de utilizare a terenurilor care ar pune în siguranță planificarea investițiilor.
Totodată, actul normativ are ca obiect reglementarea unor măsuri care vor conduce la creșterea gradului de absorbție a fondurilor alocate de la bugetul de stat destinate elaborării/actualizării hărților de risc pentru cutremure și alunecări de teren necesare pentru stabilirea măsurilor preventive care contribuie la pregătirea autorităților locale în cazul fenomenelor cauzate de catastrofe naturale și la diminuarea efectelor acestora.
În plus, hotărârea cuprinde reglementări care detaliază modul în care va fi acordată finanțarea prin program, respectiv modul de depunere a cererilor de finanțare, documentele necesare, fluxul operațional etc.
De asemenea, funcțiile de monitorizare și evaluare a hărților de risc natural pentru cutremure și alunecări de teren sunt asigurate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin direcția de specialitate, cu sprijin din partea autorităților administrației publice locale de la nivel județean și Municipiul București.
Autoritățile administrației publice locale de la nivel județean și Municipiul București au obligația de a identifica în detaliu, de a delimita geografic și de a declara zonele de risc natural de pe teritoriul unității administrativ-teritoriale, cuprinse în anexa nr. 7 la Legea nr. 575/2001, în urma cărora vor constitui bănci de date informatizate privind aceste zone, care vor fi reactualizate periodic și integrate în sistemul național de monitorizare.
Documentația privind elaborarea hărților de risc natural pentru cutremure și alunecări de teren va primi avizul MDLPA doar după dezbaterea în cadrul Comitetului Tehnic de Specialitate (CTS), care are rolul de a aviza din punct de vedere tehnic hârțile de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren împreună cu organele de specialitate ale administrației publice centrale şi locale competente potrivit legii.

5. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru introducerea mențiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene în cuprinsul unor acte normative
Hotărârea adoptată de Executiv prevede includerea unei mențiuni de trimitere la directivă în cuprinsul unor acte normative, în vederea asigurării transpunerii complete în legislația națională a Directivei 2016/800/UE privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale.

6. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declararea unui imobil ca bun de interes naţional, înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi darea respectivului imobil în administrarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

7. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Giurgiu ,,General de divizie Ştefan Ştefănescu” (U.M. 0329 Giurgiu)
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

8. HOTĂRÂRI DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți
– HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Ilie Marius-Eugen din funcția de subprefect al județului Călărași
– HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Stan Ionuț-Petru în funcția de subprefect al județului Călărași
Hotărârile de Guvern au fost adoptate.

III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Măsuri privind negocierea contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere şi directoratului întreprinderilor publice, sub aspectul clauzelor arbitrale (compromisorii)
Memorandumul propune o serie de măsuri privind negocierea contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere și directoratului întreprinderilor publice, sub aspectul clauzelor arbitrale.
Astfel, în aplicarea competențelor în domeniul guvernanței corporative, autoritățile, autoritățile tutelare, coordonate de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), au posibilitatea de a negocia și conveni clauzele contractelor de mandat potrivit principiilor libertății contractuale, cu respectarea legislației aplicabile contractelor de mandat ale administratorilor.
Totodată, în negocierea acestor contracte vor fi urmărite obiectivele de eficientizare a cheltuielilor bugetare, ca parte integrantă a politicii de proprietate privind întreprinderile publice și a obiectivelor stabilite în PNRR în cadrul reformelor orizontale și sectoriale referitoare la guvernanța întreprinderilor publice.

2. MEMORANDUM cu tema: Majorarea limitelor de credite de angajament aprobate pe luna ianuarie 2024 pentru Ministerul Justiției
Memorandumul a fost aprobat.

IV. NOTE
1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Vaslui, în scopul adoptării unei o hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului – teren în suprafață de 398 mp, situat în Municipiul Vaslui, Str. Ing. Badea Romeo nr. 13, Judeţul Vaslui, din domeniul public al Municipiului Vaslui, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Tribunalului Vaslui
Guvernul a luat act de această notă.

2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Orașului Odobești, județul Vrancea, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al oraşului Odobeşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Anghel Saligny” al judeţului Vrancea (U.M. 0367), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din oraşul Odobeşti
Guvernul a luat act de această notă.

***

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței din data de 4 ianuarie 2024.

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
2. PROIECT DE LEGE pentru introducerea, modificarea sau completarea mențiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene în cuprinsul unor acte normative, pentru modificarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului de modificare a Acordului-cadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea celei de-a doua contribuţii elveţiene în anumite state membre ale Uniunii Europene pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2022, încheiat prin schimb de scrisori semnate la Berna la 22 septembrie 2023 şi la Bucureşti la 6 octombrie 2023, între Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) şi Unitatea Naţională de Coordonare – Ministerul Finanţelor din România
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 25 mai 2023, la Acordul de împrumut (Proiect privind îmbunătăţirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 august 2018
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcțiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 932/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind finanţarea de la bugetul de stat a hărților de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru introducerea mențiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene în cuprinsul unor acte normative
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declararea unui imobil ca bun de interes naţional, înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi darea respectivului imobil în administrarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Giurgiu ,,General de divizie Ştefan Ştefănescu” (U.M. 0329 Giurgiu)
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți

III. ANALIZE
1. ANALIZA referitoare la MEMORANDUMUL cu tema: Majorarea limitelor de credite de angajament aprobate pe luna ianuarie 2024 pentru Ministerul Justiției

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Măsuri privind negocierea contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere şi directoratului întreprinderilor publice, sub aspectul clauzelor arbitrale (compromisorii)

V. NOTE
1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Vaslui, în scopul adoptării unei o hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului – teren în suprafaţă de 398 mp, situat în Municipiul Vaslui, Str. Ing. Badea Romeo nr. 13, Judeţul Vaslui, din domeniul public al Municipiului Vaslui, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Tribunalului Vaslui
2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Orașului Odobești, județul Vrancea, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al oraşului Odobeşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Anghel Saligny” al judeţului Vrancea (U.M. 0367), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din oraşul Odobeşti

Proiectele de acte normative pot fi consultate aici.

Citeşte mai mult despre , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership