Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Servicii JURIDICE.ro
Banner BA-02
Drept penal Drepturile omului Jurisprudență Jurisprudență ÎCCJ Jurisprudență ÎCCJ curentă Note de studiu Procedură penală RNSJ SELECTED

ÎCCJ. Formularea unei plângeri la CEDO în legătură cu procedura de extrădare reprezintă o împiedicare la executarea cererii de extrădare. Cazul de contestaţie la executare prevăzut de art. 598 alin. (1) lit. c) a doua teză din C. proc. pen.

12 ianuarie 2024 | Camelia SUTIMAN
Camelia Sutiman

Camelia Sutiman

Prin sentinţa penală, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală, s-a admis contestaţia la executare formulată de judecătorul delegat cu executarea din cadrul Curţii de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală cu privire la sentinţa penală nr. 51/F/1.03.2021 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală (definitivă prin decizia penală nr. 267 din 26.03.2021 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia penală) şi s-a constatat că a dispărut împiedicarea la executarea acestei sentinţe, stabilită prin sentinţa penală nr. 96/F din 7.05.2021 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a I penală.

În baza art. 43 alin. (6) din Legea nr. 302/2004, republicată, s-a dispus arestarea persoanei extrădate A. (cetăţean al Noii Zeelande), în vederea predării către autorităţile din Statele Unite ale Americii, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data punerii în executare a mandatului de arestare.

S-a dispus ca extrădarea persoanei solicitate să fie efectuată cu respectarea regulii specialităţii, prevăzute de art. 17 din Tratatul de extrădare dintre România şi Statele Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 10 septembrie 2007, ratificat de România prin Legea nr. 111/2008 şi art. 74 din Legea nr. 302/2004, republicată.

În baza art. 52 alin. (3) din Legea nr. 302/2004, republicată, s-a dispus menţinerea arestării provizorii în vederea extrădării a persoanei extrădate A. (până la predarea acesteia, conform art. 57 din Legea nr. 302/2004, republicată.

Ministerul Justiţiei a informat că persoana extrădată a formulat o plângere care a fost înregistrată sub nr. x/21 pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului, Curtea acordând cauzei un regim prioritar ,în conformitate cu art. 41 din Regulamentul CEDO.

A decis, totodată, în conformitate cu dispoziţiile art. 39 din Regulamentul de procedură ca reclamantul A. să nu fie îndepărtat de pe teritoriul României până la data de 6 mai 2021.

La data de 06.05.2021, prin adresa nr. x/06.05.2021 Ministerul Justiţiei – Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară a informat asupra faptului că în Cauza Matthews împotriva României- 19124/21, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis prelungirea, pe întreaga durată a procedurilor desfăşurate în faţa acesteia, a măsurii provizorii privind neîndepărtarea de pe teritoriul României a reclamantului A., cetăţean neo-zeelandez, (în corespondenţa Curţii se menţionează că în conformitate cu dispoziţiile art. 39 din Regulamentul de procedură, reclamantul nu poate fi extrădat pe durata procedurii în faţa Curţii). Curtea a atras de asemenea atenţia asupra faptului că nerespectarea de către un Stat Parte la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale a măsurilor stabilite de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în temeiul art. 39 din Regulamentul de procedură (măsuri provizorii), poate constitui o încălcare a Articolului 34 din Convenţie (se face referire în acest sens la jurisprudenţa Curţii în Mamatkulov şi Askarov împotriva Turciei, paragrafele 128 şi 129, respectiv punctul 5 din partea operativă).

Prin sentinţa penală nr. 96 din 07.05.2021, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia I Penală, definitivă prin decizia penală nr. 517 din 20.05.2021 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, s-a admis contestaţia la executare, formulată de biroul de executări penale al Curţii de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală.

S-a constatat ivită o împiedicare la predarea către autorităţile judiciare din Statele Unite ale Americii a persoanei extrădate A., dispusă prin sentinţa penală nr. 51/F/1. III.2021 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală, din dosarul nr. x/2020, definitivă prin decizia penală nr. 267/26. 03.2021 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţia penală, convenită pentru data de 12. 05.2021.

Față de persoana solicitată a fost luată măsura controlului judiciar.

La data de 14.12.2022, Ministerului Afacerilor Externe – Departamentul Agent Guvernamental, a comunicat faptul ca la data de 12 decembrie 2022, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis ridicarea măsurii provizorii (reclamantul să nu fie îndepărtat „extrădat” de pe teritoriul României pe durata procedurilor desfăşurate în faţa Curţii), măsură dispusă la data de 5 mai 2021, potrivit art. 39 din Regulamentul de procedură al Curţii.

Având în vedere că prin sentinţa penală nr. 51F din 01.03.2021 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia Penală, s-a dispus extrădarea şi predarea persoanei solicitate A. (cetăţean al Noii Zeelande), către autorităţile judiciare din Statele Unite ale Americii, iar pe durata procedurilor desfăşurate în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, persoana extrădabilă a fost pusă în libertate, s-a solicitat să se constate că lipsa dispoziţiei de arestare constituie, în mod evident, o împiedicare la executarea hotărârii de extrădare, întrucât în conformitate cu dispoziţiile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 302/2004, persoana extrădată este predată şi preluată sub escortă, şi să se dispună în conformitate cu dispoziţiile art. 43 alin. (6) din Legea nr. 302/2004, arestarea în vederea predării, pe o perioadă de 30 zile, de la data încarcerării, măsură care reprezintă, în fapt, o punere în executare a dispoziţiei de admitere a cererii de extrădare.

Curtea a reţinut că potrivit art. 598 alin. (1) lit.c) a doua teză din C. proc. pen., contestaţia împotriva executării hotărârii penale se poate face atunci când se iveşte vreo împiedicare la executare. Aceasta a arătat că la acest moment nu mai subzistă cauza de împiedicare la executarea hotărârii de extrădare constatată prin sentinţa penală nr. 96/F/7.05.2021 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia I penală, respectiv măsura provizorie dispusă de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Matthews împotriva României, aceasta fiind ridicată la 12.12.2022.

Pe cale de consecinţă, devine incident cazul de contestaţie la executare prevăzut la art. 598 alin. (1) lit. c) a doua teză din C.proc.pen., întrucât există o împiedicare la executarea sentinţei penale prin care s-a dispus extrădarea şi predarea către autorităţile competente din Statele Unite ale Americii a cetăţeanului neozeelandez A., împiedicarea constând în lipsa unui mandat de arestare în baza căruia persoana extrădată să poată fi reţinută în vederea predării către autorităţile judiciare ale acestui stat.

Conform art. 43 alin. (6) din Legea nr. 302/2004, odată cu admiterea cererii de extrădare, prin sentinţă, instanţa dispune şi arestarea persoanei extrădate în vederea predării.

Astfel cum s-a reţinut şi în jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (decizia nr. 892/2017), „arestarea în vederea predării, prevăzută de dispoziţiile art. 43 alin. (6) din Legea nr. 302/2004, reprezintă, în fapt, o punere în executare a dispoziţiei de admitere a cererii de extrădare, situaţie oarecum similară mandatului de executare a pedepsei închisorii, emis în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive de condamnare. Aceasta este o măsură distinctă de cea luată pe parcursul soluţionării cererii de extrădare şi până la momentul rămânerii definitive a hotărârii, iar împlinirea duratei maxime de 180 de zile a măsurii arestării provizorii în vederea extrădării, prevăzute de art. 43 alin. (3) din Legea nr. 302/2004, nu constituie un impediment în luarea măsurii arestării în vederea predării. În această din urmă ipoteză, temeiul privării de libertate este dat de însăşi soluţia dispusă, respectiv cea de admitere a cererii de extrădare, instanţa neputând analiza oportunitatea sau necesitatea acestei măsuri din perspectiva dispoziţiilor C.proc.pen. referitoare la arestarea preventivă. Verificarea pe care judecătorul o efectuează cu ocazia analizării îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru a se dispune extrădarea constituie implicit şi o garanţie că lipsirea de libertate a persoanei nu este arbitrară. Predarea, ca o consecinţă directă a admiterii cererii de extrădare, presupune implicit privarea de libertate a persoanei extrădate, căci numai astfel organele de poliţie însărcinate cu executarea hotărârii definitive de extrădare pot proceda la reţinerea şi remiterea acesteia către autorităţile judiciare ale statului solicitant”.

S-a arătat că, aceste considerente, pe care Curtea şi le-a însuşit pe deplin, sunt aplicabile, pentru identitate de raţiune şi în situaţia din speţa de faţă, şi îşi menţin aplicabilitatea chiar şi după modificarea dispoziţiilor art.57 din Legea nr. 302/2004, operată prin Legea nr. 306/2022 din 16.11.2022, alin. (6) al acestui articol, în forma în vigoare la momentul de faţă, făcând referire în continuare la arestarea provizorie ca măsură procesuală, iar nu la arestarea în vederea predării ca act de procedură îndeplinit în vederea executării dispoziţiei de extrădare şi care presupune punerea persoanei la dispoziţia statului solicitant.

În consecinţă, s-a apreciat că lipsa dispoziţiei de arestare constituie o împiedicare la executarea hotărârii de extrădare, împrejurare care se circumscrie cazului de contestaţie la executare prevăzut de art. 598 alin. (1) lit. c) a doua teză din C. proc. pen.

În ceea ce priveşte măsura controlului judiciar, dispusă anterior ca urmare a înlocuirii măsurii arestării provizorii, Curtea a constatat că obiectul prezentei cauze este reprezentat în mod exclusiv de asigurarea punerii în executare a sentinţei penale prin care s-a dispus extrădarea, iar nu de analiza posibilităţii înlocuirii măsurii provizorii cu o măsură mai grea. S-a menţionat că pe rolul instanţei este înregistrată o cauză distinctă având ca obiect verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii controlului judiciar, dispoziţiile art.242 din C. proc. pen. putând fi eventual invocate şi analizate în această din urmă cauză.

Cât priveşte durata arestării în vederea predării, Curtea a reţinut că, deşi Legea nr. 302/2004 nu prevede o perioadă pentru care se poate dispune această măsură, dispoziţiile generale ale legii procesual penale române, aplicabile în lipsa unei reglementări speciale, prevăd o durată a arestării de cel mult 30 de zile, nefiind posibilă privarea de libertate sine die şi nici lăsarea duratei privării de libertate la aprecierea autorităţilor implicate în procesul de predare.

Împotriva sentinţei penale nr. 201/F din data de 15 decembrie 2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală a formulat contestaţie persoana extrădată A. care a fost respinsă de Înalta Curte de Casație și Justiție. (Decizia nr. 82 din 1 februarie 2023, pronunțată de Secţia Penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție).

Av. Camelia Sutiman, SĂVESCU & ASOCIAȚII

Citeşte mai mult despre , , , , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership