Secţiuni » Arii de practică » Business » Asigurări
Asigurări
CărţiProfesionişti
Banner BA-01
Servicii JURIDICE.ro
Banner BA-02
Articole Asigurări Note de studiu RNSJ SELECTED

Norme incidente temporal în acordarea daunelor pentru lipsa de folosință în baza Legii 132/2017

16 ianuarie 2024 | Florin IORDACHE
Marin Florian Iordache

Florin Iordache

Una dintre noutățile aduse de Legea 132/2017 o constituie acordarea de daune pentru lipsa de folosință a autovehiculelor avariate urmare a evenimentelor rutiere produse din culpa asiguraților RCA, acordarea de despăgubiri pentru lipsa de folosință fiind reglementată expres în lege, dar și în normele succesive de punere în aplicare a Legii 132/2017.

Actul normativ inițial prin care se stabilesc criteriile de cuantificare și despăgubire a daunelor privind lipsa de folosință a autovehiculelor avariate prin evenimente rutiere este Norma 20/2017 care, în dispozițiile art. 25 alin. (1) lit. a), statuează că “Prejudiciile reprezentând consecința lipsei de folosință a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a acestuia, sunt stabilite: a) pe baza documentelor justificative din care rezultă costurile de înlocuire temporară a vehiculului avariat cu un vehicul de o clasă similară ori inferioară, închiriat de la entități autorizate cu acest obiect de activitate;” norma, prin dispozițiile alin. (2) și (3) arătând totodată că “(2) Perioada maximă pentru calcularea lipsei de folosință este: a) perioada de indisponibilitate a utilizării vehiculului avariat ca urmare a stării tehnice, inclusiv în situația în care asigurătorul RCA efectuează cercetări suplimentare, și se calculează de la momentul efectuării constatării avariilor și introducerii vehiculului în reparație; b) perioada cuprinsă între data constatării avariilor și data înaintării ofertei de despăgubire, în situația daunei totale economice. (3) Neefectuarea constatării din culpa asigurătorului RCA, în termenul prevăzut la art. 18 alin. (4), îndreptățește persoana prejudiciată să solicite plata despăgubirii pentru lipsa de folosință, din momentul depășirii termenului de constatare până la data efectuării acesteia,” iar în ceea ce privește, raportat la timpul efectiv de lucru, în cazul autovehiculelor pentru care se efectuează reparații în unități reparatoare autorizate RAR, “perioada maximă de indisponibilitate reprezintă timpul normal de reparație transformat în zile de lucru prin împărțirea la patru a timpului normat de reparație, la care se adaugă orice întârziere nejustificată cauzată de către asigurătorul RCA.” Practic, cuantificarea daunelor pentru lipsa de folosință are în vedere înlocuirea autovehiculului avariat cu unul de același tip și aceeași categorie, pentru o perioadă de timp limitată, respectiv pentru zilele de întârziere în efectuarea constatării de către asigurator, ca sancțiune a conduitei acestuia, pentru zilele în care asiguratorul efectuează cercetări suplimentare, în condițiile legii și în termenele prevăzute de Legea 132/2017 și Norma 20/2017 privind punerea în aplicare precum și în situația efectuării reparației auto avariate într-o unitate reparatoare autorizată RAR, numărul de zile de lipsă de folosință fiind timpul normat de reparator (numărul total de ore de manoperă devizate) împărțit la 4, rezultatul constituindu-l numărul de zile de lipsă de folosință.

Evident, două probleme practice apar, prima fiind numărul fracționat de zile rezultat în urma împărțirii timpului normat, în practica judiciară statuându-se că fracția de zi este considerată zi întreagă, prin raportare la textul de lege specificat, în care se face trimitere la zile întregi, nu și la fracții de zi dar și prin raportare la norma incidentă privind serviciile de închiriere auto, respectiv Legea 38/2003. Tot în practica judiciară s-a statuat, motivat de faptul că textul, reglementează zilele de lucru (lucrătoare) în cazul în care perioada de indisponibilitate rezultată în urma împărțirii la 4 a numărului de ore de manoperă tehnologică devizate de reparator cumulat cu zilele de întârziere în constatare/reconstatare și/sau perioada în care se efectuează cercetări ori orice alte perioade de întârziere culpabilă pentru asigurator conduce la un număr de zile multiplu de 5 sau în intervalul specificat există o zi liberă legală, numărul de zile de lipsă de folosință se majorează cu cele două (sau mai multe) zile libere legale săptămânal precum și cu perioada de zile libere prevăzute de lege din intervalul de timp specificat.

Textul de lege specificat s-a aflat în vigoare în perioada 01.08.2017 – 07.09.2022, fiind aplicabil contractelor de asigurare de tip RCA emise în această perioadă.

Începând cu data de 08.09.2022 prin intrarea în vigoare a Normei 18/2022, dispozițiile art. 25 din Norma 20/2017 modificându-se, noul text de lege statuând că:

Perioada pentru care se acordă despăgubiri ca urmare a consecinţei lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a acestuia cu un vehicul dintr-o clasă similară sau inferioară celui avariat, închiriat de la entităţi autorizate cu acest obiect de activitate, este perioada de timp în care proprietarul poate proceda la repararea acestuia, atunci când vehiculul nu mai poate fi utilizat din punct de vedere tehnic, conform alin. (3) – (6).

(3) În cazul în care proprietarul procedează la repararea unui vehicul avariat care nu se încadrează în situaţia de daună totală economică, perioada menţionată la alin. (2) se consideră perioada cuprinsă între data avizării daunei şi data constatării avariilor de către asigurător, la care se adaugă:

a) perioada în care proprietarul efectuează demersurile necesare introducerii în reparaţie a vehiculului, fără ca aceasta să depăşească 3 zile lucrătoare de la data efectuării constatării avariilor de către asigurătorul RCA; şi

b) perioada de timp justificată necesară reparării vehiculului avariat într-o unitate reparatoare auto; aceasta începe de la data semnării documentelor care fac dovada introducerii în reparaţie a vehiculului. …..

(5) Perioada cuprinsă între data avizării daunei şi data constatării avariilor de către asigurătorul RCA poate fi invocată de către persoana prejudiciată numai în condiţiile în care aceasta permite accesul asigurătorului RCA la bunul avariat şi asigură condiţiile necesare în vederea efectuării constatării avariilor.

(6) Perioada prevăzută la alin. (3) se prelungeşte corespunzător cu perioada în care vehiculul nu poate fi introdus în reparaţie atunci când asigurătorul RCA efectuează cercetări suplimentare.”

Elementele de noutate introduse de textul de lege modificat vizează limitarea și condiționarea acordării daunelor pentru lipsa de folosință pentru situațiile de indisponibilitate tehnică a autovehiculului, fiind asimilate, în opinia noastră, și situațiilor în care vehiculul fie nu este corespunzător pentru circulația pe drumurile publice (fapta de a circula pe drumurile publice cu avarii la sistemul de frânare, la sistemul de iluminat – luminile de întâlnire nefuncționale, spre exemplu constituind contravenții la regimul circulației rutiere) fie avariile sunt la sisteme care țin de siguranța circulației pe drumurile publice (buclier față/spate avariate, capota față, haion spate avariate spre exemplu) ori avariile produse sunt la unul sau mai multe elemente pentru care Registrul Auto Român suspendă/retrage/n-are inspecția tehnică periodică, ele fiind reglementate în normele privind inspecția tehnică periodică, și pentru perioada specificată pentru constatarea avariilor precum și pentru perioada de timp în care vehiculul este indisponibilizat în unitatea reparatoare autorizată RAR în vederea efectuării reparației.

În ceea ce privește numărul de zile, nu vom mai avea în vedere criterii tehnice ci perioada efectivă de timp scursă între momentul intrării vehiculului în reparație – la nivel probațional dovedit prin contractul de reparație încheiat cu unitatea autorizată RAR – și momentul finalizării reparației – data emiterii devizului final de lucrări, și nu data facturării, chestiunea fiind de probare a unei stări de fapt (devizarea finală) și nu a unei stări de drept (fiscalizarea contractuală a raporturilor juridice dintre reparator și beneficiarul lucrării prin emiterea facturii finale de reparație), calculată pe zile calendaristice, nu lucrătoare. În practică a apărut problema întârzierilor în efectuarea reparației de către reparator, la nivel probațional fiind necesară dovada întârzierilor în livrarea pieselor, materialelor și componentelor necesare procesului tehnic de către furnizorii reparatorului, termenele de livrare ale acestora date la momentul comenzii de achiziție necesară pentru efectuarea reparației precum și ale întârzierilor în livrare de către furnizorii reparatorului. Cum nu sunt imputabile acestuia termenele de livrare și eventualele întârzieri în livrare, perioada de timp scursă în acest mod este considerată perioada de lipsă de folosință care intră în calculul normal (nu normat) al efectuării reparațiilor, fiind dezdaunabilă de către asigurator lipsa de folosință pentru această perioadă de timp.

Actul normativ în forma menționată anterior este aplicabil în timpul polițelor de asigurare emise în perioada 08.09.2022-10.04.2023.

Cel de-al treilea act normativ ce reglementează în mod și mai restrictiv despăgubirile pentru lipsa de folosință a autovehiculelor avariate în urma unor evenimente rutiere este HG 298/2023, în vigoare în perioada 11.04.2023 – 31.12.2023 și care se aplică polițelor de asigurare RCA emise în perioada în care acest act normativ a fost în vigoare. Începând cu 1 ianuarie 2024, HG 298/2023 și-a încetat efectele, fiind înlocuită cu Hotărârea 1326/2023, care a intrat în vigoare la data de 01.01.2024, fiind aplicabilă polițelor RCA emise ulterior datei de 01.01.2024, așa cum se specifică și în actul normativ. Cele două texte de lege sunt identice sub aspectul conținutului și efectelor, practic H 1326/2023 reluând în cuprinsul art. 3 prevederile din același art. 3 corespunzător HG 298/2023, care statuează că:

(1) În perioada aplicării prevederilor prezentei hotărâri, la despăgubirile acordate de către asigurătorii RCA, în baza contractelor prevăzute la art. 1 alin. (3), pentru acoperirea costurilor de înlocuire temporară a vehiculului avariat cu un vehicul din aceeaşi clasă sau dintr-o clasă inferioară, calculul despăgubirii are în vedere un tarif ce nu poate depăşi tariful mediu practicat de reprezentanţele rent a car ce oferă servicii de închiriere de autoturisme fără conducător auto.

(2) Despăgubirile prevăzute la alin. (1) se acordă numai în situaţia în care vehiculul avariat nu mai poate fi utilizat din punct de vedere tehnic.

(3) Perioada maximă pentru care se pot acorda despăgubirile prevăzute la alin. (1) şi (2) este de 30 de zile fie de la data eliberării autorizaţiei de reparaţie de către unităţile Poliţiei Române, fie de la data eliberării documentului de intrare în reparaţie eliberat de către asigurătorul RCA.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), perioada maximă pentru care se pot acorda despăgubirile prevăzute la alin. (1) şi (2) poate fi prelungită numai cu aprobarea asigurătorului RCA în situaţii justificate, probate cu documente.

Din cuprinsul textului de lege menționat rezultă limitele de acordare a despăgubirii pentru lipsa de folosință a autovehiculului avariat în urma evenimentului rutier. Ele sunt de natură temporală, fiind limitată în timp perioada de acordare și termenul în care se pot solicita despăgubirile, respectiv în primele 30 de zile de la data eliberării autorizației de reparație de către unitățile de poliție în cazul în care evenimentul a fost cercetat de acestea sau de la data eliberării documentului de intrare în reparație eliberat de către asigurătorul RCA. A doua condiție pentru ca asiguratorul să preia la plata despăgubirile o constituie imposibilitatea tehnică de utilizare a vehiculului avariat, respectiv acesta nu mai poate fi utilizat în condițiile prevăzute de lege și alte acte normative pentru circulația pe drumurile publice, prin prisma stării sale tehnice necorespunzătoare (exemplificăm prin situație de avarii la elemente pentru care RAR nu acordă sau retrage ITP pentru vehicul, avarii sau defecțiuni la sistemul de lumini pentru care organele de poliție rețin certificatul de înmatriculare al vehiculului, fapta constituind contravenție la regimul rutier, iar auto fiind considerat necorespunzător tehnic pentru circulația pe drumurile publice, avarii la elementele de siguranță ale vehiculului, respectiv siguranța circulației rutiere precum barele față și spate, capota și haionul vehiculului, pe lângă avariile care fac auto nedeplasabil prin mijloace proprii de propulsie). Totodată, textul de lege, criticabil în opinia noastră sub aspectul lipsei definițiilor legale, plafonează tarifele de despăgubire acordate pentru fiecare zi de lipsă de folosință, la suma reprezentând tariful mediu de închiriere practicat de “reprezentanțele rent a car” (lipsind o definiție legală a acestei sintagme și coroborând cu continuarea textului de lege, opinăm că este vorba despre orice agent economic autorizat ONRC pentru a practica serviciul de închiriere conform Legii 38/2003) ce oferă servicii de închiriere autoturisme fără conducător auto (și sub acest aspect este criticabilă formularea, întrucât legea specială, 38/2003, reglementează trei tipuri de transport persoane sau servicii de transport, respectiv serviciul de transport în regim de taxi, serviciul de transport în regim de închiriere – închirierea de autovehicule cu șofer – precum și serviciul de închiriere autovehicule – închirierea de autovehicule fără conducător auto, nefiind astfel necesară precizarea din partea reglementatorului peste cuprinsul legii speciale).

Considerăm astfel defectuoasă reglementarea prezentă sub aspectele învederate și opinăm că interpretarea textelor de lege este necesară a fi efectuată prin raportare la dispozițiile Legii 38/2003 privind serviciul de închiriere și normele speciale din Legea 132/2017, având în vedere rangul inferior al actelor normative citate, normele din acestea nu pot nici deroga de la norma generală, nici cuprinde prevederi peste ori contra normei prevăzute de lege.

Avocat Florin Iordache

Citeşte mai mult despre , , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership