Covid-19 Legal React
AbonamentePlatinum members

Recomandarea (UE) 2021/402 a Comisiei referitoare la un sprijin activ eficace pentru ocuparea forței de muncă în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19


10.03.2021 | Elena ALBU
Secţiuni: Covid 19 Legal React, Dreptul Uniunii Europene, Lege 9, Sustenabilitate
JURIDICE - In Law We Trust
Elena Albu

Elena Albu

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 80/1 din 8 martie 2021, a fost publicată Recomandarea (UE) 2021/402 a Comisiei din 4 martie 2021 referitoare la un sprijin activ eficace pentru ocuparea forței de muncă în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19.

Epidemia de COVID-19 și măsurile excepționale care au fost luate pentru a reduce răspândirea virusului și pentru a proteja viețile omenești au cauzat un șoc economic major și prelungit în Uniunea Europeană. În al treilea trimestru al anului 2020, PIB-ul UE a fost cu aproape 4,2 % mai mic decât în același trimestru al anului precedent. A urmat o revenire puternică, dar incompletă, începând cu a doua jumătate a anului 2020, însă se preconizează că noua creștere a cazurilor de infectare va duce la o contracție moderată și va amâna redresarea până în a doua jumătate a anului 2021.

Răspunsul în materie de politici la pandemia de COVID-19, atât la nivel național, cât și la nivelul UE, a avut un rol esențial în limitarea impactului socioeconomic al pandemiei. Utilizarea regimurilor de lucru cu program redus și a unor măsuri similare de menținere a locurilor de muncă a contribuit până în prezent la limitarea creșterii șomajului în raport cu scăderea activității economice. La nivelul UE, rata șomajului a crescut cu mai puțin de un punct procentual între primul și al treilea trimestru al anului 2020. Politicile au beneficiat de finanțare flexibilă din fondurile structurale și de investiții europene în cadrul Inițiativelor pentru investiții ca reacție la coronavirus (CRII și CRII Plus) și din Instrumentul european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE).

Având în vedere provocările de pe piața forței de muncă generate de pandemia de COVID-19, de tranziția în curs de la sectoare aflate în declin la activități economice care au un potențial de creștere mai ridicat și o valoare strategică mai mare în contextul tranziției verzi și al tranziției digitale, precum și de schimbările demografice, statele membre ar trebui să promoveze o redresare generatoare de locuri de muncă, să încurajeze dezvoltarea competențelor și să sprijine persoanele în tranziția către noi locuri de muncă de calitate, în conformitate cu următoarele orientări:

Pachete de politici coerente pentru a sprijini tranzițiile de pe piața forței de muncă

Statele membre ar trebui să elaboreze pachete de politici coerente, care să combine măsuri temporare și permanente, pentru a răspunde provocărilor de pe piața forței de muncă generate de pandemie și pentru a asigura reușita tranziției verzi și digitale.

Aceste pachete de politici ar trebui să conțină cele trei componente dezvoltate în prezenta recomandare:

(i) stimulente pentru angajare și tranziție și sprijin pentru antreprenoriat, (ii) oportunități de perfecționare și recalificare și măsuri de sprijin și (iii) sprijin sporit din partea serviciilor de ocupare a forței de muncă pentru tranzițiile profesionale. În continuare, acestea sunt denumite „măsuri EASE”. În mod concret, aceste măsuri ar trebui:
— să fie completate de punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări adoptate de Consiliu în cadrul semestrului european;

— să se bazeze pe o cartografiere a nevoilor de competențe și a deficitelor posibile în toate sectoarele și regiunile economice, inclusiv în ecosistemele industriale definite de „Noua strategie industrială pentru Europa”, pentru a le identifica pe cele care au cel mai mare potențial de creare de locuri de muncă de calitate și a facilita tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și circulară, în conformitate cu Pactul verde european;

— să pună un accent specific pe tranziția verde și pe tranziția digitală, pornind pe la provocările și oportunitățile identificate în planurile naționale privind energia și clima, precum și pe grupurile dezavantajate și subreprezentate pe piața muncii, în special pe tineri și femei.

Statele membre ar trebui să încurajeze reprezentanții angajatorilor și ai angajaților să anticipeze nevoile de capital uman, inclusiv prin diagnostice comune, sprijin personalizat pentru angajați și parteneriate externe pentru a le oferi sprijin lucrătorilor, în conformitate cu Cadrul de calitate al UE pentru anticiparea schimbărilor și restructurare.

5. Statele membre ar trebui să se bazeze pe dialogul social și să implice partenerii sociali în elaborarea, punerea în aplicare și evaluarea politicilor pe care le concep pentru a face față provocărilor de pe piața forței de muncă generate de criza provocată de pandemia de COVID-19.

(i) Stimulente pentru angajare și tranziție și sprijin pentru antreprenoriat

Statele membre ar trebui să utilizeze stimulente pentru angajare și tranziție pentru a promova crearea de locuri de muncă de calitate și a sprijini capacitatea de inserție profesională a lucrătorilor, însoțind tranzițiile de pe piața muncii de la sectoarele aflate în declin la cele în expansiune, inclusiv în sectorul verde și cel digital. Aceste sisteme ar trebui să fie specifice și temporare, sprijinul fiind eliminat treptat în timp, și să conțină garanții adecvate pentru a asigura faptul că locurile de muncă nou create sunt viabile și sunt menținute după expirarea stimulentelor. De regulă, acestea ar trebui să includă, de asemenea, o componentă solidă de formare relevantă pentru piața forței de muncă și să țină seama de dimensiunea regională a nevoilor de pe piața forței de muncă, acolo unde este cazul.

Statele membre ar trebui să introducă sau să consolideze sistemele de sprijin pentru ucenicii și stagii remunerate, în special în microîntreprinderi, în întreprinderile mici și mijlocii și în sectoarele care se confruntă cu deficite deosebite de competențe. Aceste sisteme ar trebui să includă o componentă solidă de formare și să facă obiectul monitorizării și evaluării, oferind o cale către o integrare stabilă pe piața forței de muncă. Sprijinul ar trebui să fie legat de cadrele relevante care promovează calitatea locurilor de muncă, cum ar fi Cadrul european pentru ucenicii de calitate și eficace sau Cadrul de calitate pentru stagii.

Pentru a promova antreprenoriatul, statele membre ar trebui să sprijine granturile, împrumuturile și titlurile de capital pentru înființarea de întreprinderi, însoțite de un acces îmbunătățit la protecție socială pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă. Acțiunile ar trebui să combine sprijinul financiar și nefinanciar acordat antreprenorilor, inclusiv celor care se relansează în afaceri și antreprenorilor potențiali. Ar trebui conceput un sprijin adaptat într-un mod favorabil incluziunii pentru persoanele care provin din grupuri subreprezentate și dezavantajate, precum și pentru proiecte sociale, verzi și digitale.

(ii) Oportunități de perfecționare și recalificare și măsuri de sprijin

Statele membre ar trebui să pună în aplicare strategii cuprinzătoare în materie de competențe pentru diferitele sectoare și ecosisteme economice, sprijinind în acest scop cooperarea dintre întreprinderi, partenerii sociali, instituțiile de educație și formare, serviciile publice de ocupare a forței de muncă și alte părți interesate relevante, în cadrul ecosistemelor industriale și al lanțurilor valorice sau al regiunilor, în conformitate cu Pactul pentru competențe, și facilitând mobilitatea transsectorială și geografică, inclusiv pentru a permite tranziția verde și digitală.

Statele membre ar trebui să dezvolte informații actualizate privind piața forței de muncă și competențele, inclusiv la nivel regional, transfrontalier și sectorial, cu scopul de a contribui la programele de educație și formare și de a sprijini serviciile publice de ocupare a forței de muncă. Informațiile privind competențele ar trebui să fie larg accesibile persoanelor fizice și părților interesate relevante.

Statele membre ar trebui să se asigure că oferta de educație și formare profesională răspunde nevoilor pieței forței de muncă. În mod concret, programele de educație și formare profesională (EFP) ar trebui să ofere o combinație echilibrată de aptitudini și competențe profesionale și să creeze oportunități de învățare la locul de muncă și de ucenicie, cu accent pe tineri. Cursurile scurte mai bine aliniate la nevoile profesioniștilor aflați în câmpul muncii pot facilita parcursuri de carieră flexibile, inclusiv pentru persoanele mai în vârstă.

Statele membre ar trebui să ofere adulților, indiferent de situația lor actuală pe piața muncii, drepturi la formare și orientare profesională de calitate, pentru a răspunde nevoilor lor profesionale viitoare. Cuplarea acestor drepturi cu concedii plătite pentru formare, acolo unde este posibil, poate maximiza potențialul acestora.

Statele membre ar trebui să consolideze capacitățile de recunoaștere și validare a învățării și a experienței dobândite în afara programelor formale de educație și formare, pentru a se asigura că lucrătorii își pot comunica competențele potențialilor angajatori, promovând astfel o realocare eficientă a lucrătorilor, în conformitate cu Recomandarea Consiliului din 2012 privind validarea învățării nonformale și informale și cu evaluarea din 2020 a acesteia. În acest context, micro-certificatele pot facilita portabilitatea și recunoașterea rezultatelor învățării dobândite în cadrul cursurilor sau al experiențelor de învățare de scurtă durată.

(iii) Sprijin sporit din partea serviciilor de ocupare a forței de muncă pentru tranzițiile profesionale

Statele membre ar trebui să ofere sprijin personalizat persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, incluzând consiliere, orientare și mentorat, evaluarea și validarea competențelor, asistență pentru căutarea unui loc de muncă, sprijin pentru antreprenoriat și orientarea către serviciile sociale atunci când este necesar. O atenție deosebită ar trebui acordată tinerilor, în special celor care intră pe piața forței de muncă, precum și combaterii prejudecăților de gen și a altor forme de discriminare.
Statele membre ar trebui să ofere sprijin lucrătorilor afectați de restructurările întreprinderilor, în strânsă cooperare cu întreprinderile, în căutarea de competențe și de forță de muncă suplimentare. Un astfel de sprijin ar putea include parcursuri profesionale personalizate, dotarea personalului cu competențele necesare pentru transferul către alte locuri de muncă din cadrul aceleiași întreprinderi, planuri de reangajare sau formare externă și plasarea personalului disponibilizat în alte întreprinderi, precum și facilitarea mobilității transfrontaliere și promovarea recunoașterii sau a validării competențelor.

Statele membre ar trebui să se asigure că serviciile publice de ocupare a forței de muncă dispun de capacitățile operaționale necesare pentru a furniza în mod direct sau pentru a contribui în alt mod la furnizarea diferitelor forme de sprijin menționate mai sus. Ar trebui promovate activitățile de informare ale serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, cu un accent special pe șomerii de lungă durată sau pe tinerii inactivi greu accesibili, în cooperare cu serviciile sociale.

Posibilități de finanțare, monitorizare și raportare

Statele membre ar trebui să aloce resurse adecvate pentru finanțarea măsurilor EASE, asigurând în același timp absența dublei finanțări a măsurilor din partea programelor și instrumentelor Uniunii. Statele membre ar trebui să se asigure că măsurile de sprijin sunt concepute astfel încât să respecte normele privind ajutoarele de stat, dacă este cazul.

Statele membre ar trebui să utilizeze pe deplin sprijinul disponibil la nivelul UE din fondurile structurale, în special Fondul social european Plus (FSE+) și Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul pentru o tranziție justă, Fondul european de ajustare la globalizare (FEG), Asistența de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei (REACT-EU), rezerva de ajustare la Brexit și Instrumentul de sprijin tehnic (IST) pentru a concepe și a pune în aplicare măsurile EASE.

19. Statele membre ar trebui să includă măsuri EASE în planurile de redresare și reziliență prezentate Comisiei pentru a beneficia de sprijin din partea Mecanismului de redresare și reziliență. În conformitate cu condițiile prevăzute în cadrul juridic al Mecanismului de redresare și reziliență, eligibilitatea acestor măsuri va depinde, printre alte criterii, de alinierea lor la domeniul de aplicare și la obiectivele mecanismului, de contribuția lor la abordarea provocărilor identificate în recomandările relevante specifice fiecărei țări adoptate de Consiliu în cadrul semestrului european și de complementaritatea și coordonarea lor cu alte programe și instrumente ale UE, în vederea utilizării depline și optime a sprijinului disponibil.

20. Statele membre ar trebui să monitorizeze și să evalueze măsurile EASE, astfel încât să poată fi elaborate politici și intervenții bazate într-o mai mare măsură pe date concrete, asigurând o utilizare eficientă a resurselor și un randament pozitiv al investițiilor, și să raporteze, prin cadrele existente, cu privire la experiențele și progresele înregistrate în ceea ce privește promovarea ocupării forței de muncă și sprijinirea tranzițiilor profesionale.

Consilier juridic Elena Albu

Cuvinte cheie: , , , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro