Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul Uniunii Europene
Dreptul Uniunii Europene
DezbateriCărţiProfesionişti
 

Supravegherea executării hotărârilor CEDO. Decizii privitoare la România în cadrul reuniunii Comitetului Miniștrilor
12.03.2021 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust

În perioada 9-11 martie 2021, a avut loc a 1398-a reuniune a Comitetului Miniștrilor (Drepturile Omului) dedicată supravegherii executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului, adoptând o serie de decizii privitoare la România.

Comitetul de Miniștri din cadrul Consiliului Europei are, potrivit art. 46 din Convenție, atribuții esențiale în supravegherea executării hotărârilor și face eforturi susținute pentru ca statele să recunoască victimelor o reparație completă și să schimbe situațiile care au determinat constatarea încălcării.

H46-21 Rezmiveș și alții și grupul Bragadireanu împotriva României (cererile nr. 61467/12 și 22088/04)

Executarea hotărârilor Curţii europene ale drepturilor omului privind condițiile inumane și degradante de detenție si lipsa unor căi de atac efective la nivel naţional: Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei, în formatul dedicat supravegherii executării hotărârilor Curţii europene, salută angajamentul ferm demonstrat de Guvernul României şi îşi exprimă satisfacția față de măsurile incluse în planul de acțiune revizuit, prezentat în noiembrie 2020, și așteptarea fermă ca guvernul să continue să asigure tot sprijinul necesar pentru punerea lor în aplicare efectivă și la timp.

Comitetul ia notă, cu toate acestea, cu îngrijorare, de supraaglomerarea persistentă în sistemul penitenciar și subliniază importanța unei acțiuni rapide și decisive pentru a remedia această problemă, în special având în vedere implicațiile sale umanitare. Acesta solicită, prin urmare, autorităților să transmită detalii cu privire la măsurile legislative suplimentare anunțate în planul de acțiune revizuit și cu privire la impactul preconizat al acestora și le adresează apelul de a se baza pe indicațiile Curții europene din hotărârea pilot Rezmiveș și alții și pe activitatea relevantă a Consiliului Europei, pentru a se asigura că aceste măsuri vor permite îndeplinirea obiectivelor urmărite. În acelaşi timp, Comitetul adresează autoritatilor apelul de a își intensifica eforturile de identificare și punere în aplicare rapidă a unor soluții adecvate și suficiente la deficitul persistent de personal medical calificat în sistemul penitenciar.

Decizii

Delegații Miniştrilor,

1. reamintind problemele structurale de lungă durată legate de supraaglomerare și condițiile inumane și degradante de detenție în penitenciare și centre de reţinere şi arestare preventivă ale poliției din România, precum și absența în continuare a unui sistem de căi de atac efective interne conform cu Convenția în această privință;

În ceea ce privește măsurile individuale

2. solicită autorităților să se asigure că toți reclamanții care execută încă pedepsele cu închisoarea aflate la originea hotărârilor, sunt deținuți în condiții conforme cu cerințele articolului 3 din Convenție și să transmită rapid informații cu privire la situația lor actuală;

3. constatând că rămân nesoluționate aspecte în ceea ce privește păstrarea de către autorități a datelor cu caracter personal colectate cu încălcarea articolului 8 din Convenție în ceea ce privește reclamanții Viorel Burzo și Elena Pop Blaga, solicită autorităților să își intensifice cooperarea cu Secretariatul pentru a le soluționa și să informeze Comitetul în consecință;

În ceea ce privește măsurile generale

4. salutând angajamentul ferm demonstrat de guvern pentru identificarea unei soluții cuprinzătoare și durabile la problemele structurale evidențiate de aceste hotărâri, îşi exprimă satisfacția față de măsurile incluse în planul de acțiune revizuit, prezentat în noiembrie 2020, și așteptarea fermă ca guvernul să continue să asigure tot sprijinul necesar pentru punerea lor în aplicare efectivă și la timp;

5. luând notă, cu toate acestea, cu îngrijorare, de supraaglomerarea persistentă în sistemul penitenciar și de datele recente care atestă agravarea situației în ultimele șase luni, subliniază importanța unei acțiuni rapide și decisive pentru a remedia această problemă, în special având în vedere implicațiile sale umanitare; solicită, prin urmare, autorităților să transmită detalii cu privire la măsurile legislative suplimentare anunțate în planul de acțiune revizuit și cu privire la impactul preconizat al acestora și le adresează apelul de a se baza pe indicațiile Curții europene din hotărârea pilot Rezmiveș și alții și pe lucrările relevante ale Consiliului Europei, pentru a se asigura că aceste măsuri vor permite îndeplinirea obiectivelor urmărite;

6. în ceea ce privește măsurile prezentate pentru a remedia deficiențele legate de condițiile materiale și de furnizarea de asistență medicală în sistemul penitenciar, le adresează autorităților apelul de a îşi continua acțiunea pentru a se asigura că, în așteptarea unor îmbunătățiri mai substanțiale ale infrastructurii penitenciare, spațiile existente sunt menținute într-o stare adecvată din punct de vedere al reparațiilor și de a își intensifica eforturile de identificare și punere în aplicare rapidă a unor soluții adecvate și suficiente la deficitul persistent de personal medical calificat;

7. subliniază, în ceea ce privește planurile de modernizare și reînnoire a rețelei existente de centre de reţinere și arest ale poliției, importanța de a asigura că facilitățile noi și cele renovate oferă condiții adaptate la durata șederii deținuților, inclusiv un regim adecvat de activități în afara celulelor și spații echipate corespunzător pentru astfel de activități; invită autoritățile să transmită informații suplimentare care să confirme că planurile lor îndeplinesc pe deplin aceste cerințe;

8. reamintesc, în ceea ce privește căile de atac interne, decizia Curții europene de a reexamina dacă o acțiune în fața instanțelor naționale, de stabilire a răspunderii necontractuale a statului poate constitui un remediu compensatoriu efectiv pentru plângerile întemeiate legate de condițiile inadecvate de detenție și de a solicita, de asemenea, informații cu privire la funcționarea căii de atac preventive instituite în 2014; decid să reia examinarea în lumina concluziilor Curții asupra acestor aspecte;

9. încurajează autoritățile să continue cooperarea strânsă cu Secretariatul și le invită să transmită informații cu privire la diferitele aspecte menționate anterior până la 30 iunie 2021 cel târziu.

H46-23 Grupul Săcăleanu împotriva României (cererea nr. 73970/01)

Executarea hotărârilor Curţii europene ale drepturilor omului privind neaplicarea sau întârzierea punerii în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive de către stat: Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei, în formatul dedicat supravegherii executării hotărârilor Curţii europene, exprimă profunda sa îngrijorare faţă de lipsa de progrese tangibile în adoptarea de măsuri legislative pentru a garanta punerea în aplicare voluntară și la timp a hotărârilor judecătoreşti care stabilesc obligaţii pecuniare și nepecuniare în sarcina statului și subliniază din nou necesitatea de a oferi căi de atac efective atunci când statul nu se conformează voluntar şi prompt. Subliniind din nou importanța crucială a unui angajament puternic la un nivel politic înalt pentru a îndeplini obligațiile României în temeiul articolului 46 alineatul (1) din Convenția europeană a drepturilor omului, Comitetul îndeamnă autoritățile române să își intensifice eforturile pentru a se asigura că procesul legislativ este finalizat rapid. Comitetul anunţă de asemenea intenţia de a examina necesitatea de a-şi intensifica acţiunea de supraveghere în lipsa progreselor tangibile la următoarea sa examinare a acestei chestiuni, prevăzută a avea loc în luna martie 2022.

Decizii

Delegații Miniștrilor,

1. reamintind că încălcările constatate de Curtea europeană în aceste cauze au evidențiat existența unor disfuncționalități structurale legate de neaplicarea sau întârzierea punerii în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive de către stat sau de către persoanele juridice aflate sub responsabilitatea statului;

În ceea ce privește măsurile individuale

2. au luat notă de cele mai recente informații furnizate de autorități, indicând faptul că hotărârile interne relevante în cauzele Dumbravă, Chiș și Elena Popa au fost executate; regretând întârzierea în acest proces, consideră că problema măsurilor individuale a fost acum rezolvată; decid să închidă supravegherea executării hotărârilor în cauzele Dumbravă și Chiș adoptă Rezoluțiile finale CM/ResDH(2021)43 și CM/ResDH(2021)42;

3. exprimând profunda îngrijorare cu privire la absența prelungită a informațiilor actualizate în alte 24 de cereri, îndeamnă autoritățile să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că hotărârile interne relevante sunt puse în aplicare rapid și pe deplin și să informeze Comitetul cu privire la măsurile luate și la rezultatele obținute nu mai târziu de 15 iunie 2021;

4. exprimând, de asemenea, profunda îngrijorare cu privire la întârzierea prelungită a autorităților în punerea în aplicare integrală a hotărârii interne în cererea formulată de S.C. Bit S.A., le îndeamnă să plătească imediat suma restantă care convine că e datorată societății reclamante; să se asigure că procedura judiciară care vizează determinarea sumei exacte datorate este finalizată rapid; și să plătească cu promptitudine orice sumă suplimentară stabilită în cadrul acestei proceduri;

În ceea ce privește măsurile generale

5. subliniază din nou importanța crucială a unui angajament puternic la un nivel politic înalt de a asigura o soluționare rapidă, cuprinzătoare și durabilă a problemelor evidențiate de aceste hotărâri, pentru a îndeplini obligațiile României în temeiul articolului 46 alineatul (1) din Convenție;

6. reiterând sprijinul lor pentru procesul în curs care vizează introducerea unor garanții legislative pentru a asigura punerea în aplicare voluntară și la timp a hotărârilor care stabilesc obligaţii pecuniare și nepecuniare în sarcina Statului și subliniind din nou necesitatea de a oferi căi de atac efective atunci când această punere în aplicare nu este realizată, îşi exprimă profunda îngrijorare cu privire la absența prelungită a unor progrese tangibile și îndeamnă autoritățile să își intensifice eforturile pentru a se asigura că acest proces este finalizat rapid;

7. adresează din nou autorităților apelul de a transmite, până cel târziu la 15 iunie 2021, analiza lor cu privire la un posibil conflict între căile explorate pentru a asigura punerea în aplicare a hotărârilor care stabilesc obligaţii pecuniare atunci când debitorul este o societate controlată de stat și celelalte obligații internaționale ale statului și le solicită, de asemenea, să informeze Comitetul cu privire la orice progrese suplimentare în reflexia lor asupra măsurilor necesare în acest domeniu;

8. decid să reia examinarea acestor cauze în cadrul reuniunii lor privind drepturile omului din martie 2022 și, în absența unor informații care să ateste progrese tangibile, în special în ceea ce privește adoptarea măsurilor legislative menționate la alineatul (6) de mai sus, au însărcinat Secretariatul să pregătească un proiect de rezoluție interimară pentru examinare în cadrul reuniunii respective.

H46-24 Grupul Străin și alții și Maria Atanasiu și alții (cererile nr. 57001/00 si nr. 30767/05) împotriva României

Executarea hotărârilor Curţii europene ale drepturilor omului privind procesul de reparaţie pentru proprietăţile naționalizate în timpul regimului comunist: Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei, în formatul dedicat supravegherii executării hotărârilor Curţii europene, exprimă îngrijorări cu privire la desfăşurarea acestui proces. Evidenţiind o serie de chestiuni care rămân de rezolvat, acesta consideră că este imperativ ca autoritățile române, în special factorii cheie de decizie, să demonstreze un angajament puternic pentru a ajunge la o soluționare adecvată și definitivă a acestor probleme. Comitetul îndeamnă cu insistenţă autoritățile române să elaboreze și să pună în aplicare de urgență măsuri adecvate și suficiente pentru a finaliza acest proces în concordanţă cu obligaţiile care rezulta din hotărârile Curţii, inclusiv hotărârea pilot Maria Atanasiu și alții. Comitetul anunţă de asemenea intenţia de a examina neecsitatea de a-şi intensifica acţiunea de supraveghere în lipsa progreselor decisive la următoarea sa examinare a acestei chestiuni, prevăzută a avea loc cel mai târziu în luna iunie 2022.

Decizii

Delegații Miniștrilor,

1. reamintind că aceste cauze se referă la probleme structurale, de lungă durată, generate de ineficiența mecanismelor anterioare de reparare instituite de România pentru a permite restituirea sau compensarea proprietăților naționalizate în timpul regimului comunist;

În ceea ce privește măsurile individuale

2. observând că problema măsurilor individuale a fost rezolvată în cauzele Gavrileanu și Stomff, decid să închidă supravegherea executării acestor hotărâri și adoptă Rezoluția finală CM/ResDH(2021)44;

3. observând şi că, în urma restituirii parțiale a proprietăților în cauză, rămân de rezolvat chestiunile legate de plata sumelor restante datorate reclamanților, cu titlul de reparaţie echitabilă acordată de Curte pentru prejudiciul material în cauzele Băjenaru și alții, Guran și alții și Veniamin, solicită autorităților să continue dialogul cu Secretariatul și Comitetul Miniștrilor pentru a se asigura că aceste chestiuni sunt soluționate rapid și în deplină conformitate cu hotărârea Curții;

4. solicitat autorităților să continue să informeze Comitetul cu privire la evoluții relevante în ceea ce privește adoptarea măsurilor individuale încă necesare în celelalte cazuri ale acestui grup;

În ceea ce privește măsurile generale

5. reamintesc încă o dată că, deși s-a realizat o etapă majoră în 2013, prin instituirea unui nou mecanism de reparare, acesta a generat mai nou preocupări din cauza întârzierilor în etapele administrative ale prelucrării cererilor referitoare la proprietăți altele decât terenuri agricole și păduril introduse înainte de intrarea sa în vigoare, precum și a impactului acestor întârzieri asupra volumului de muncă al instanțelor competente pentru soluționarea cererilor nerezolvate și a litigiilor conexe; reamintesc, de asemenea, cererea lor de a primi informații cuprinzătoare cu privire la stadiul procesului de reparare în ceea ce privește terenurile agricole și pădurile;

6. recunosc eforturile depuse de autoritățile române pentru a asigura funcționarea eficientă a noului mecanism și gestionarea eficientă a unei părți a litigiilor conexe de către instanțele naționale, dar remarcă cu profundă îngrijorare că acestea nu au fost suficiente pentru a finaliza prelucrarea administrativă a cererilor depuse înainte de intrarea sa în vigoare, deși termenele legale pentru a realiza acest lucru au expirat de mult timp;

7. salutând inițiativa autorităților de a actualiza metoda utilizată pentru evaluarea despăgubirilor pecuniare acordate pentru proprietățile care nu pot fi restituite, îşi exprimă îngrijorarea cu privire la incertitudinea juridică creată de intervențiile legislative succesive din ultimul an cu privire la acest aspect esenţial al mecanismului și observă, de asemenea, că metoda în vigoare în prezent este din nou reexaminată de Parlament;

8. reamintind, de asemenea, apelurile lor urgente anterioare privind măsuri suplimentare pentru a oferi căi adecvate de remediere pentru două categorii de foști proprietari de proprietăți rezidențiale în privinţa cărora Curtea a apreciat că noul mecanism este defectuos sau indisponibil, regretă profund faptul că soluțiile propuse de autorități, deși promițătoare, abordează doar parțial aceste probleme sau se află încă în stadii incipiente de punere în aplicare;

9. subliniind urgența de a face progrese decisive în procesul de executare, având în vedere timpul îndelungat scurs de când aceste chestiuni sunt pendinte sub supravegherea Comitetului și sarcina suplimentară nejustificată pe care au adus-o Curții, consideră că este imperativ ca autoritățile române, în special factorii cheie de decizie, să demonstreze un angajament puternic pentru a ajunge la o soluționare adecvată și definitivă a acestor probleme;

10. îndeamnă cu insistenţă autoritățile să elaboreze și să pună în aplicare de urgență măsuri adecvate și suficiente pentru a rezolva problemele restante evidenţiate mai sus, inclusiv pentru a pune capăt, cu maximă prioritate, incertitudinii în ceea ce privește metoda de despăgubire, ținând seama în mod corespunzător de principiile Convenției, astfel cum sunt ele prevăzute în hotărârile Curții;

11. le solicită să transmită informații cu privire la progresele înregistrate până la 30 iunie 2021 și apoi să informeze Comitetul trimestrial și decid să reia examinarea acestor cauze cel târziu în cadrul reuniunii lor privind drepturile omului din iunie 2022 și, în absența unor informații care să ateste progrese decisive, însărcinează Secretariatul să pregătească un proiect de rezoluție interimară pentru examinare în cadrul reuniunii relevante.

Secţiuni: CEDO, Content, Dreptul Uniunii Europene, Drepturile omului, Selected | Toate secţiunile

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti
SERVICII JURIDICE.RO