Secţiuni » Arii de practică » Business » Concurenţă
Concurenţă
DezbateriCărţiProfesionişti

Întrebare preliminară cu privire la accesul la probe (documente) în cadrul unei acțiuni în despăgubire pentru abuz de poziție dominantă și procedura paralelă derulată de Comisie
15.03.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

Secţiuni: CJUE, Concurență, Dreptul Uniunii Europene, Procedură civilă
JURIDICE - In Law We Trust
Mihaela Mazilu-Babel

Mihaela Mazilu-Babel

Judecător suprem ceh se întreabă cu privire la accesul la probe (documente) în cadrul unei acțiuni în despăgubire pentru abuz de poziție dominantă și procedura paralelă derulată de Comisie (C-57/21 RegioJet)

Obiectul procedurii principale

Cererea de divulgare a conținutului unor documente deținute de pârâtă și de Ministerul Transportului în cadrul procedurii de soluționare a pretinsului prejudiciu suferit de reclamantă în urma abuzului de poziție dominantă din partea pârâtei

Descrierea succintă a situației de fapt și a procedurii desfășurate

1 În prezenta cauză reclamanta solicită repararea prejudiciului de către pârâtă, prejudiciu pe care l-ar fi suferit în urma abuzului de poziție dominantă [din partea pârâtei]. Întrebările preliminare au apărut în cadrul unui recurs în cadrul căruia pârâta a atacat hotărârile instanțelor inferioare referitoare la cererea reclamantei din 11 octombrie 2017 privind divulgarea de documente conform cu articolul 10 și următoarele, precum și cu articolul 18 din Legea nr. 262/2017.

2 Prin cererea sus-menționată reclamanta solicită, în scopul procedurii desfășurate de Městský soud v Praze (Tribunalul Municipal din Praga, Republica Cehă, denumit în continuare „prima instanță”), în primul rând, divulgarea de documente care, în opinia acesteia, sunt deținute de către pârâtă, printre care listele detaliate și rapoartele privind transportul public feroviar, adică documentele contabile referitoare la zona comercială a activității pârâtei și, în al doilea rând, divulgarea de documente deținute de Ministerstvo dopravy České republiky (Ministerul Transportului al Republicii Cehe, Republica Cehă).

3 Prin decizia din 14 martie 2018, prima instanță a cerut pârâtei să divulge probele prin anexarea la dosarul cauzei a unui set de documente care includeau nu numai informațiile pregătite de către pârâtă în mod specific în cadrul procedurii desfășurate de Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Oficiul Concurenței, Republica Cehă, denumit în continuare „Oficiul”), ci și informațiile care sunt create și păstrate în mod obligatoriu indiferent de această procedură, de exemplu listele detaliate referitoare la legăturile feroviare, rapoartele trimestriale privind transportul public feroviar sau lista legăturilor comerciale operate de către pârâtă.

4 Prima instanță a respins în rest cererea reclamantei privind divulgarea documentelor contabile referitoare la zona comercială a activității pârâtei, precum și cererea de divulgare a conținutului proceselor verbale din ședințele consiliului de administrație al pârâtei din perioada septembrie-octombrie 2011 și a obligat Republica Cehă – Ministerstvo dopravy (Ministerul Transportului) să prezinte alte date statistice și informații.

5 În legătură cu cererea de divulgare a probelor, Oficiul a indicat că la 25 ianuarie 2012 a inițiat din oficiu procedura administrativă împotriva pârâtei având în vedere o posibilă încălcare a articolului 11 alineatul 1 din Legea nr. 143/2001. Referitor la divulgarea propriu-zisă a documentelor cerute, Oficiul a constatat că în conformitate cu articolul 21ca alineatul 2 din Legea nr. 143/2001, documentele și informațiile pregătite și prezentate în cadrul procedurii administrative desfășurate în materie de concurență sau de supraveghere realizată de către Oficiu conform articolului 20 alineatul 1 din Legea nr. 143/2001, precum și documentele și informațiile pregătite de către Oficiu în aceste scopuri pot fi divulgate autorităților publice abia după încheierea procedurii de investigare sau după ce decizia Oficiului privind încheierea procedurii administrative dobândește forță executorie. Alte documente cerute de reclamantă, de asemenea, se află în categoria acestora care constituie un set complet de documente, iar divulgarea conținutului acestora ar putea provoca diminuarea nivelului de eficacitate a politicii de sancționare a încălcărilor dreptului concurenței.

6 Din opinia Oficiului reiese de asemenea că procedura administrativă desfășurată de către acest oficiu a fost suspendată la 14 noiembrie 2016 pentru că la 10 noiembrie 2016 Comisia a inițiat procedura conform cu articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 773/2004 al Comisiei în cazul AT.40156 – Czech Rail, procedura referindu-se la aceeași situație de fapt precum cea vizată de procedura administrativă desfășurată de către Oficiu împotriva pârâtei. Prin urmare, Oficiul nu întreprinde nicio măsură în cadrul procedurii administrative pentru adoptarea deciziei în cauză și, în general, nu dispune de informații actuale și complete nici privind măsurile întreprinse de către Comisie în cadrul procedurii acesteia, nici privind documentele colectate de către Comisie în cadrul acestei proceduri.

7 În scrisoarea din 26 februarie 2018 Comisia Europeană – Direcția Generală Concurență a subliniat că dispunând divulgarea măsurilor de cercetare judecătorească pentru protejarea intereselor divulgate ale tuturor părților la procedură și ale terților, instanța ar trebui să aplice în mod special principiul proporționalității și să dispună măsurile de protecție a unor astfel de informații. Comisia a recomandat suspendarea procedurii în despăgubire.

8 Prin decizia din 19 decembrie 2018 prima instanță a suspendat procedura în despăgubire până la încheierea procedurii antitrust inițiate de către Comisie în cazul AT.40156 – Czech Rail.

9 Prin decizia sa din 29 noiembrie 2019, Vrchní soud v Praze (Curtea de Apel din Praga, Republica Cehă), în calitate de instanță de apel, a confirmat decizia primei instanțe, iar pentru protejarea probelor divulgate a adoptat măsurile conform cărora aceste probe vor fi depuse în depozit judiciar și vor fi divulgate numai părților [la procedură], împuterniciților acestora și experților pe baza unei cereri în scris incluzând motivarea și cu acordul prealabil al judecătorului. Decizia instanței de apel a fost atacată cu recurs de către pârâtă.

De ce a simțit nevoia instanța să adreseze o trimitere preliminară? Ne spune chiar ea:

10 Instanța de recurs sesizată cu recursul a decis că pentru a soluționa cauza este necesară interpretarea următoarelor aspecte:

(i.) În perioada de suspendare a procedurii instanța poate adopta decizii, adică în speță decizia privind divulgarea măsurilor de cercetare judecătorească?

(ii.) Instanța poate obliga pârâtul să divulge informații confidențiale conform cu articolul 2 alineatul 2 litera c) din Legea nr. 262/2017 înainte de încheierea procedurii administrative, cu mențiunea că doar ulterior divulgării documentelor de către pârât, prima instanță va decide dacă într-adevăr acestea constituie informații în sensul articolului 2 alineatul 2 litera c) din Legea 262/2017 și, eventual, nu va divulga conținutul acestora solicitantului?

(iii.) Având în vedere categoria de informații detaliată la articolul 2 alineatul 2 litera c) din Legea 262/2017, acest articol se opune directivei?

(iv.) A fost legală procedura desfășurată de instanțele naționale prin care acestea ar dispune divulgarea unor probe anume și adoptarea măsurilor de protecție a acestora?

Soluționarea acestor aspecte necesită, de asemenea, aplicarea legislației naționale care transpune cerințele directivei și, prin urmare, este necesar să se răspundă la întrebările preliminare privind interpretarea acesteia.

(…)

23 Însă interpretarea gramaticală a aceluiași principiu exprimat în directivă duce la concluzia că protecția este aplicabilă doar informațiilor pregătite în mod specific în vederea procedurii, prin urmare nu se referă la toate informațiile depuse în acest scop.

(…)

28 Problema categoriilor de informații divulgate este întemeiată pe o evaluare comparativă a intereselor care se opun într‑o anumită situație, și anume cele care ar fi favorizate de divulgarea documentelor în cauză și cele care ar fi amenințate de această divulgare (Hotărârile din 14 noiembrie 2013 în cauzele conexate LPN și Finlanda/Comisia, C-514/11 P și C-605/11 P, EU:C:2013:738, punctul 42; din 27 februarie 2014 Comisia/EnBW, C-365/12 P, EU:C:2014:112, punctul 63). Totodată, pe de o parte este vorba despre interesul care constă în sprijinirea acțiunilor în despăgubire la nivel privat și accesul la documentele semnificative. Pe de altă parte însă este vorba despre interesul care constă în asigurarea eficace a respectării legislației în materie de concurență la nivel public.

(…)

43 În cazul categoriilor de probe menționate la articolul 6 alineatul (5) litera (a) din directivă, directiva nu prevede în mod detaliat procedura de verificare de către instanță dacă probele a căror divulgare este cerută conțin sau nu informații care au fost pregătite de o persoană fizică sau juridică în mod specific în cadrul procedurilor desfășurate de o autoritate în materie de concurență.

44 Prin urmare, dacă persoana obligată să divulge probele face trimitere la exceptarea în temeiul articolului 6 alineatul (5) litera (a) din directivă [respectiv la articolul 2 alineatul 2 litera (c) din Legea nr. 262/2017] și refuză să divulge aceste informații pe durata procedurii desfășurate în fața autorității de concurență, instanța nu dispune de măsuri care permit să aprecieze dacă probele cerute conțin sau nu informațiile care au fost pregătite de o persoană fizică sau juridică în mod specific în cadrul procedurilor desfășurate de o autoritate de concurență.

45 Esența acestei întrebări se referă la faptul dacă instanța poate solicita părții obligate să prezinte proba pentru a verifica dacă aceasta conține sau nu informații care au fost pregătite de o persoană fizică sau juridică în mod specific în cadrul procedurilor desfășurate de o autoritate în materie de concurență în sensul articolului 6 alineatul 5 litera (a) din directivă.

(…)

47 Fără îndoială informațiile divulgate de către pârât (sau terț) pot, în funcție de circumstanțele în speță, să aibă caracter confidențial într-o astfel de măsură încât excluderea sau limitarea accesului terților la aceste informații să fie în interesul pârâtului, dar și al reclamantului sau al altor părți la procedură sau al împuterniciților acestora. De asemenea, la considerentul (23) din directivă se acordă o deosebită atenție problemei investigațiilor aleatorii legate de aspectul sus-menționat.

48 Totodată însă unul dintre principalele drepturi procedurale ale participanților la proceduri care reiese din reglementarea națională a procedurii civile este dreptul la consultarea dosarului și efectuarea de copii. Este o manifestare a dreptului la un proces echitabil în sensul larg al acestei noțiuni (a se vedea de asemenea articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene) al cărui element constituie în principiu și dreptul părților la procedura civilă să acceseze informațiile privind procedura desfășurată împotriva acestora.

Întrebările adresate:

1. Este în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2014/104/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind anumite norme care guvernează acțiunile de despăgubire în temeiul dreptului intern în cazul încălcărilor dispozițiilor legislației în materie de concurență a statelor membre și a Uniunii Europene (denumită în continuare „directiva”), modalitatea procedurală în care instanța obligă la divulgarea probelor, în pofida faptului că, concomitent, Comisia desfășoară o procedură în vederea adoptării unei decizii în temeiul capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (denumit în continuare „regulamentul”), ceea ce duce la suspendarea de către instanță, pe această bază, a acțiunii privind repararea prejudiciului provocat de încălcarea dispozițiilor de drept în materie de concurență?

2. Interpretarea articolului 6 alineatul (5) litera (a) și a articolului 6 alineatul (9) din directivă se opune unei reglementări interne care limitează divulgarea tuturor informațiilor prezentate în cadrul procedurii la cererea autorității în materie de concurență, de asemenea, în cazul informațiilor pe care o parte a procedurii este obligată să le creeze și să le păstreze (sau le creează și păstrează) în temeiul altor dispoziții legale, indiferent de procedura privind încălcarea dreptului concurenței?

3. Situația în care autoritatea națională în materie de concurență suspendă acțiunea în momentul în care numai Comisia inițiază procedura de adoptare a deciziei în temeiul capitolului III din regulament se poate considera de asemenea a fi o încheiere a procedurii într-un alt fel, în sensul articolului 6 alineatul (5) din directivă?

4. Luând în considerare funcția și obiectivele directivei, este în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) coroborat cu articolul 6 alineatul (5) din directivă modalitatea procedurală adoptată de instanța națională prin care aceasta aplică reglementarea națională care transpune articolul 6 alineatul (7) prin analogie cu unele categorii de informații, precum informațiile menționate la articolul 6 alineatul (5) din directivă, adică dispune divulgarea probelor cu mențiunea că instanța va analiza dacă măsurile de cercetare judecătorească includ informațiile care au fost colectate de o persoană fizică sau juridică în mod specific în cadrul procedurilor desfășurate de o autoritate în materie de concurență (în sensul articolului 6 alineatul (5) [lit. (a)] din directivă) doar după divulgarea acestor probe?

5. În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea anterioară – articolul 5 alineatul (4) din directivă trebuie interpretat în sensul că aplicarea de către instanță a unor măsuri eficiente de protecție a informațiilor confidențiale poate duce la excluderea accesului reclamantului sau al altor părți la procedură, precum și al împuterniciților acestora la conținutul probelor divulgate, înainte ca instanța să se pronunțe definitiv dacă probele divulgate sau unele dintre acestea se pot include în categoria probelor conform cu articolul 6 alineatul (5) litera (a) din directivă?

:: rezumatul în limba română (11 pagini)

:: întregul conținut tradus în limba franceză (19 pagini)

Cuvinte cheie:
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti