« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Insolvenţă
DezbateriCărţiProfesionişti
 

Propuneri de modificare a Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa. Acordul de restructurare
19.03.2021 | Iuliana BIDALACHE

Secţiuni: Articole, Content, Insolvență, Lege 9, Proiecte legislative, Selected | Toate secţiunile
JURIDICE - In Law We Trust
Iuliana Bidalache

Iuliana Bidalache

În data de 19.03.2021, Ministerul Justiției a publicat Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență, având ca obiect transpunerea Directivei privind restructurarea şi insolvența (Directiva (UE) 2019/1023), în continuare “Proiectul”.

Propunerile de modificare a legii insolvenței au în vedere modificări substanțiale ale instituțiilor de prevenire a insolvenței, însă și modificări prin care se definesc/redefinesc anumite etape ale procedurii de insolvență.

Prezentul articol se axează pe modificările privind procedurile de prevenire a insolvenței, întrucât prin Proiect (i) este abrogată întreaga procedura a mandatului ad-hoc, aceasta fiind înlocuită cu “Procedura Acordului de Restructurare”, ca element de noutate absolută, (ii) se propune modificarea procedurii concordatului preventiv, însă aceste din urmă modificări vor face obiectul unei analize viitoare.

Procedura acordului de restructurare este o procedură nou introdusă prin Proiect și reprezintă procedura de prevenire a insolvenței prin care debitorul supune confirmării judecătorului sindic un acord de restructurare negociat în prealabil cu creditorii ale căror creanțe sunt afectate și aprobat în condițiile legii, în baza căruia își redresează activitatea și își achită total sau parțial creanțele afectate în perioada stabilită prin acordul de restructurare.

În cadrul acestei proceduri, debitorul aflat în dificultate poate propune un acord de restructurare, care este întocmit de administratorul restructurării sau de debitor, cu asistența administratorului restructurării (i.e., practician în insolvență, contractat de către debitor).

Potrivit Proiectului, acordul de restructurare va trebui să conțină cel puțin următoarele informații:

• identificarea debitorului subiect al acordului de restructurare, identificarea administratorului restructurării, precum și atestarea faptului că debitorul se află în dificultate;

• componența patrimoniului debitorului, defalcată pe mase patrimoniale unde este cazul, respectiv activele și pasivele în momentul  întocmirii acordului de restructurare, valoarea acestora la data întocmirii acordului;

• analiza situației economice a debitorului, a situației salariaților, precum și o descriere a cauzelor și nivelul dificultăților debitorului la momentul propunerii acordului;

• lista creanțelor a căror realizare va fi afectată de acordul de restructurare grupate pe categorii de creanțe în scopul votării acordului, cu indicarea gradului de îndestulare a acestora;

• lista creanțelor a căror realizare nu va fi afectată de acordul de restructurare, grupate pe categorii de creanțe, împreună cu o descriere a motivelor pentru care debitorul propune ca acestea să nu fie afectate de acordul de restructurare;

• expunere de motive care explică de ce acordul de restructurare are perspective rezonabile de a preveni insolvența debitorului și de a asigura viabilitatea afacerii, inclusiv condițiile prealabile necesare pentru reușita lui. Aceasta expunere de motive va fi realizată sau validată de către administratorul restructurării.

• măsurile de restructurare propuse, de exemplu:

• restructurarea operațională a activităților desfășurate de debitor;

• schimbarea componenței sau a structurii activelor sau pasivelor debitorului;

• valorificarea unor active ale debitorului;

• valorificarea întreprinderii ca ansamblu independent;

• fuziunea sau divizarea debitorului, în condițiile legii;

• modificarea structurii corporative a debitorului prin majorarea capitalului social prin cooptarea de noi acționari sau asociați sau prin conversia creanțelor în acțiuni;

• modalitățile de informare și consultare a reprezentanților salariaților și modalitățile în care acordul de restructurare va afecta forța de muncă a debitorului (proceduri de concedieri individuale, proceduri de concedieri colective);

• bugetul de venituri și cheltuieli și fluxurile financiare estimate ale debitorului pe durata acordului de restructurare, cu împărțirea creditorilor între titulari de creanțe afectate și titulari de creanțe neafectate;

• finanțările noi şi motivele pentru care sunt necesare pentru punerea în aplicare a acordului;

• simularea distribuirilor de care ar beneficia creditorii afectați în cazul scenariului următoarei alternative optime, scenariu care poate fi chiar falimentul, realizată pe baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator a activelor existente în patrimoniul debitorului și prezentarea comparativă a acestor distribuiri cu cele prevăzute a se realiza prin acordul de restructurare;

• testul creditorului privat întocmit conform art. 5 pct. 71, în cazul în care, prin acord, se propun reduceri ale creanței bugetare;

• programul de plată a creanțelor, raportat la fluxurile financiare și durata acordului.

Ca și elemente procedurale ale acordului de restructurare, Proiectul prevede că acordul de restructurare propus este comunicat creditorilor ale căror creanțe sunt afectate, de către administratorul restructurării, prin orice mijloace de comunicare care permit confirmarea primirii. Odată cu transmiterea acordului de restructurare propus, administratorul restructurării va indica și procedura de vot, precum și adresa de corespondență, inclusiv de e-mail, la care poate fi comunicat votul. Termenul pentru transmiterea votului nu va putea fi mai mic de 10 de zile de la data transmiterii acordului.

După comunicarea acordului de restructurare, debitorul, prin administratorul restructurării, va putea purta negocieri cu creditorii atât individual, cât și prin convocarea acestora în cadrul unei adunări, la aprecierea administratorului restructurării sau la solicitarea creditorilor. Dacă, în urma negocierilor purtate, acordul de restructurare se impune a fi modificat, administratorul restructurării va comunica creditorilor varianta modificată a acestuia în vederea exercitării dreptului de vot.

Acordul de restructurare se votează doar de creditorii ale căror creanțe sunt afectate, creditorii ale căror creanțe nu sunt afectate neavând un drept de vot asupra acestuia.

Proiectul introduce un vot pe categorii a acordului de restructurare, categoriile de creanțe fiind aceleași ca și în cazul votării unui plan de reorganizare, respectiv:

a) creanțele care beneficiază de drepturi de preferință;

b) creanțele salariale;

c) creanțele creditorilor esențiali, dacă este cazul;

d) creanțele bugetare;

e) celelalte creanțe.

Un acord va fi socotit acceptat de o categorie de creanțe dacă în categoria respectivă acesta este acceptat de o majoritate absolută din valoarea creanțelor.

Pentru debitorii care au o cifră de afaceri de până la 500.000 euro, în echivalent în lei, nu este obligatorie constituirea categoriilor de creanțe, în acest caz lista creanţelor individualizând fiecare creanţă împotriva averii debitorului. Aceștia  vor putea opta pentru votul din total creanțe prevăzute în acordul de restructurare.

În cazul în care debitorul va opta să nu împartă creanțele în categorii distincte de vot, acordul va fi socotit acceptat dacă este votat de  majoritatea absolută din valoarea creanțelor prevăzut a fi afectate de acord.

În cazul în care acordul de restructurare nu a fost aprobat de creditori, debitorul va putea propune un acord de restructurare modificat, urmând ca procedura de vot să fie reluată după comunicarea acordului de restructurare modificat.

Ulterior îndeplinirii procedurii de vot și într-un termen de maxim  3 de zile de la încheierea procesului verbal de constatare a votului, debitorul, prin administratorul restructurării, depune la instanța competentă o cerere de confirmare a acordului de restructurare, însoțită de următoarele documente:

a) justificarea stării de dificultate;

b) declarația debitorului că nu se află într-una dintre situaţiile prevăzute de atr. 6 alin. (5);

c) acordul de restructurare, în forma finală votată de creditori conform prezentei legi;

d) raportul de evaluare a activelor din patrimoniul debitorului avut în vedere la întocmirea acordului de restructurare;

e) dovada de primire de către creditorii afectați a acordului de restructurare propus și a procedurii de votare sau, în cazul în care lipsește dovada de primire, dovada transmiterii la sediul înregistrat în registrul comerțului/domiciliul acestora.

(f) procesul-verbal de constatare a votului creditorilor și voturile exprimate de aceștia.

Cererea de confirmare a acordului de restructurare se judecă în procedură necontencioasă, fără citarea părților, în cameră de consiliu, iar judecătorul sindic va pronunța o soluție în termen de maxim 10 zile de la data înregistrării cererii.  Judecătorul sindic, dacă consideră că sunt necesare explicații suplimentare, poate să citeze debitorul și/sau administratorul restructurării.

Hotărârea prin care se soluționează cererea de confirmare se comunică debitorului, administratorului restructurării și tuturor creditorilor ale căror creanțe au fost afectate de acordul de restructurare.

În cazul în care, ulterior confirmării acordului, se constată, în urma unei contestații introduse împotriva unei creanțe afectate de acord de unul dintre creditorii care nu a participat la vot sau care a votat împotrivă, că votul a fost viciat prin introducerea în acord a unei creanțe inexistente sau într-un cuantum diferit față de întinderea sa reală și votul neviciat ar fi condus la neaprobarea planului sau adoptarea unei hotărâri de respingere a cererii de confirmare acordului, judecătorul sindic, admițând contestația, va infirma acordul de restructurare.

Contestațiile împotriva listei creanțelor a căror realizare este afectată de acordul de restructurare vor putea fi formulate de către creditorii care au votat împotriva acordului de restructurare, iar in cazul în care contestația a fost admisă, se va dispune modificarea în consecință a acordului de restructurare.

Dacă debitorul este în stare de dificultate, judecătorul-sindic, confirmând că administratorul restructurării contractat de debitor, îndeplinește condițiile legale pentru exercitarea acestei calități:

A. va admite cererea de confirmare a acordului de restructurare, prin încheiere executorie, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) acordul de restructurare este aprobat de către creditorii din fiecare categorie cu majoritate absolută;

b) creditorii din aceeași categorie de creanțe sunt tratați în mod egal și proporțional cu creanța lor;

c) comunicarea acordului de restructurare tuturor părților afectate a fost făcută în condițiile prezentei legi;

d) în cazul în care există creditori care nu au votat acordul de restructurare sau nu au participat la vot, aceștia beneficiază de un tratament corect și echitabil;

e) finanțarea nouă, dacă este cazul, este justificată de punerea în aplicare a acordului de restructurare și nu prejudiciază în mod abuziv interesele creditorilor;

f) acordul prezintă perspective rezonabile de prevenire a insolvenței debitorului și de asigurare a viabilității societății;

g) s-au respectat condițiile de vot și împărțirea în categorii de creanțe s-a făcut conform prevederilor prezentului capitol;

h) creanţele propuse a nu face parte din acordul de restructurare nu sunt afectate direct prin măsurile pe care acesta le prevede și motivele de excludere din acord a acestora sunt întemeiate;

B. va putea admite cererea de confirmare chiar dacă nu este îndeplinită condiția de la pct. A, lit. a), dacă:

a) sunt îndeplinite condițiile de la pct. A lit. b) – h);

b) acordul a fost aprobat:

– de o majoritate a categoriilor de creanţe, cu condiția ca cel puțin una dintre aceste categorii să fie o categorie de creanţe care beneficiază de cauze de preferință sau să aibă rang prioritar față de categoria „celelalte creanțe”, astfel cum rezultă din ierarhia prevăzută la art. 154 alin. (3);

sau, în caz contrar,

– de cel puțin o categorie de creanțe cu drept de vot, alta decât o categorie  care, în urma unei evaluări a patrimoniului debitorului,  nu ar primi nicio plată în caz de faliment;

c) categoriile de creanțe care nu au votat acordul sunt tratate mai favorabil decât orice altă categorie de rang inferior, astfel cum rezultă din ierarhia prevăzută la 154 alin. (3); și

d) acordul a fost votat de cel puțin 30% din totalul creanțele afectate.

Tratamentul corect și echitabil se verifică raportat la valoarea tuturor creanțelor de la aceeași dată, atât afectate, cât și neafectate, astfel încât:

a) niciun creditor nu primește mai mult decât cuantumul creanțelor sale;

b) titularul unei creanțe afectate care nu votează acordul nu primește mai puțin decât valoarea distribuirilor care s-ar realiza în scenariul următoarei alternative optime, în cazul în care acordul de restructurare nu ar fi confirmat, scenariu care poate fi chiar falimentul, potrivit simulării prevăzute în acord.

Creditorii pot primi un tratament mai puțin favorabil față de ceilalți creditori din aceeași categorie doar în cazul în care își exprimă acordul în mod expres pentru acest tratament.

Dacă un acord de restructurare este confirmat de instanța de judecată activitatea debitorului va trebui restructurată în conformitate cu prevederile acestuia, iar drepturile tuturor creditorilor urmează a fi modificate în conformitate cu prevederile acordului de restructurare confirmat de la data pronunțării hotărârii de confirmare.

Procedura acordului de restructurare încetează prin pronunțarea unei hotărâri de închidere a procedurii de către judecătorul sindic, într-un dosar asociat, în ipoteza:

a) îndeplinirii prevederilor acordului de restructurare, la cererea oricărei părți, inclusiv a administratorului restructurării, adresate judecătorului-sindic. În acest caz, dacă prin acord s-au prevăzut reduceri de creanțe, reducerile rămân definitive de la data pronunțării hotărârii de închidere a procedurii;

b) eșuării îndeplinirii prevederilor acordului de restructurare, la cererea:

i. unui creditor căruia nu i s-a achitat creanța conform prevederilor acordului în termen de maxim 60 de zile de la data prevăzută în acord pentru plată, dacă părțile nu au încheiat o convenție cu privire la aceasta, cu respectarea drepturilor celorlalți creditori;

ii. la cererea oricărui creditor, dacă desfășurarea activității debitorului în decursul derulării acordului aduce pierderi averii sale și nu prezintă perspective rezonabile de menținere a viabilității afacerii;

iii. debitorului, în cazul în care acesta se află în imposibilitatea de a-și mai îndeplini obligațiile asumate prin acord.

Ca urmare a eșuării acordului potrivit alin. (1) lit b):

a) eventualele creanțe reduse renasc la data pronunțării hotărârii de închidere a procedurii, diminuate urmare a plăţilor efectuate pe durata procedurii acordului de restructurare;

b) creditorii ale căror drepturi de calculare a dobânzilor, majorărilor sau penalităților de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, au fost suspendate prin acord, își pot calcula accesoriile retroactiv pe perioada derulării acordului.

Ulterior confirmării acordului de restructurare și până la închiderea procedurii, debitorul nu va putea accesa o altă procedură de prevenire a insolvenței.

Proiectul prevede si o exceptie de la prevederile de mai sus, pentru debitorii care au realizat în anul precedent o cifră de afaceri de până la 1 milion euro, în echivalent în lei, respectiv aceea ca în cazul votării acordului de restructurare cu unanimitate, confirmarea acordului de către judecătorul sindic nu mai este necesară.

În această situație, debitorul se va adresa, o singură dată,  unui practician în insolvență contractat în vederea avizării acordului.

Practicianul în insolvență va aviza acordului întocmit și negociat de debitor verificând următoarele:

• debitorul se află în dificultate;

• acordul de restructurare este aprobat în unanimitate de către creditorii afectați;

• voturile au fost colectate într-un termen de 90 de zile de la primul vot de aprobare primit de debitor;

• comunicarea acordului de restructurare tuturor creditorilor afectați a fost făcută în condițiile prezentei legi;

• acordul prezintă perspective rezonabile de prevenire a insolvenței debitorului și de asigurare a viabilității acestuia.

Acordul de restructurare votat în această modalitate va trebui avizat de practicianul în insolvență.

Practicianul în insolvență va încheia un proces-verbal prin care va constata după caz, îndeplinirea condițiilor de mai sus si va confirma acordul, sau neîndeplinirea lor și va respinge acordul. Procesul verbal va fi depus la Filiala locală a UNPIR ce se va înregistra într-un registru special și va fi comunicat debitorului și creditorilor afectați conform prevederilor Codului de procedură civilă. Totodată procesul-verbal prin care se confirmă acordul va fi notat și la Registrul Comerțului.

Proiectul prevede ca procedura acordului de restructurare nu se aplică în situația existenței unei finanțări noi, precum și în cazul în care în acordul de restructurare se prevede concedierea a mai mult de 25% dintre angajaţi.

Av. Iuliana Bidalache, POPESCU & ASOCIATII

 
Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus
Gratuit pentru studenţi
Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD