Secţiuni » Arii de practică » Protective » Drepturile omului
Drepturile omului
DezbateriToate evenimenteleCărţiProfesionişti

Ratificarea Protocolului nr. 16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. UPDATE: Publicare în Monitorul Oficial. UPDATE: Desemnarea instanțelor ce pot adresa cereri de aviz consultativ privind chestiuni de principiu referitoare la interpretarea Convenției. UPDATE: Stabilirea măsurilor necesare punerii în aplicare la nivel naţional a Protocolului nr. 16
10.06.2022 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Dreptul Uniunii Europene, Drepturile omului, Monitorul Oficial al României
JURIDICE - In Law We Trust

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 560 din 8 iunie 2022 a fost publicată Legea nr. 173/2022 pentru adoptarea unor măsuri necesare punerii în aplicare a Protocolului nr. 16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptat la Strasbourg la 2 octombrie 2013 şi semnat de România la Strasbourg la 14 octombrie 2014

Prezenta lege stabileşte măsurile necesare punerii în aplicare la nivel naţional a Protocolului nr. 16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificată prin Legea nr. 30/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994, adoptat la Strasbourg la 2 octombrie 2013 şi semnat de România la Strasbourg la 14 octombrie 2014.

Astfel, se stabilește procedura de solicitare a unui aviz consultativ cu privire la chestiuni de principiu privind interpretarea ori aplicarea drepturilor şi libertăţilor din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau din protocoalele la aceasta, de către Înalta Curte de Casație și Justiție sau Curtea Constituțională.

Sesizarea Curţii Europene a Drepturilor Omului se face de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie:

din oficiu
a) în materie civilă, când este învestită cu judecarea cauzei în recurs sau, după caz, în procedura sesizării în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;

b)în materie penală, când este învestită cu judecarea cauzei în primă instanţă ori în ultimă instanţă în căile ordinare de atac sau, după caz, în procedura sesizării în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

la cererea unei părţi, a persoanei vătămate ori a procurorului, după dezbateri contradictorii.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se pronunţă asupra sesizării prin încheiere motivată, care nu este supusă niciunei căi de atac.

Sesizarea este întocmită în limba română şi cuprinde cel puţin următoarele elemente:

a) natura şi obiectul cauzei, precum şi o scurtă prezentare a împrejurărilor de fapt relevante;

b) dreptul intern pertinent;

c) aspecte privind drepturile sau libertăţile din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau protocoalele la aceasta, care sunt propuse a fi analizate prin raportare la cauza aflată în curs de soluţionare;

d) o prezentare pe scurt a argumentelor părţilor în proces şi, după caz, ale procurorului şi ale persoanei vătămate;

e) punctul de vedere al instanţei cu privire la aspectele semnalate, dacă este posibil şi aceasta apreciază oportun.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, din oficiu, poate retrage sesizarea oricând în cursul procedurii de emitere a avizului consultativ de pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului, după dezbateri contradictorii, prin încheiere motivată, care nu este supusă niciunei căi de atac.

O nouă sesizare a Curţii Europene a Drepturilor Omului pentru rezolvarea aceleiaşi chestiuni de principiu nu poate fi formulată în cursul aceluiaşi proces.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie poate dispune suspendarea judecării cauzei până la comunicarea de către Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului a avizului consultativ emis de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, tradus în limba română. Asupra suspendării, instanţa se pronunţă prin încheiere motivată, după dezbateri contradictorii.

În materie civilă, încheierea de suspendare poate fi atacată, în mod separat, cu recurs la completul de 5 judecători, în termen de 3 zile de la comunicare. În cazul în care încheierea este pronunţată de un complet de 5 judecători, recursul se soluţionează de un alt complet de 5 judecători. În cazul respingerii suspendării, de la data pronunţării încheierii de respingere şi până la data împlinirii termenului de recurs sau, după caz, până la soluţionarea recursului formulat împotriva acestei încheieri nu se va face niciun act de procedură în cauză. Recursul se soluţionează de urgenţă.

În materie penală, încheierea de suspendare poate fi atacată separat cu contestaţie la completul de 5 judecători. În cazul în care încheierea este pronunţată de un complet de 5 judecători, contestaţia se soluţionează de un alt complet de 5 judecători. Dacă instanţa nu dispune suspendarea judecării cauzei, până la împlinirea termenului de exercitare a contestaţiei sau, după caz, până la soluţionarea acesteia, în cauză nu se va îndeplini niciun act de procedură. Contestaţia se soluţionează de urgenţă. Dispoziţiile art. 4251 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile.

Până la comunicarea de către Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului a avizului consultativ emis de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, tradus în limba română, se suspendă de drept judecarea sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Încheierea de sesizare a Curţii Europene a Drepturilor Omului se publică, de îndată, pe pagina de internet a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, alături de încheierea de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Judecarea cauzei suspendate se reia din oficiu după comunicarea de către Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului a avizului consultativ emis de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, tradus în limba română. În cazul prevăzut la alin. (5), judecarea cauzei se reia din oficiu după retragerea sesizării.

În cauzele penale, cursul termenului prescripţiei răspunderii penale este suspendat pe perioada suspendării judecării cauzei dispuse de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în condiţiile de mai sus.

Sesizarea Curţii Europene a Drepturilor Omului se face de către Curtea Constituţională din oficiu în cazul în care apreciază că avizul consultativ este necesar pentru soluţionarea unei cauze aflate pe rolul său. Sesizarea se face după dezbateri contradictorii, prin încheiere motivată.

Soluţionarea cauzei în faţa Curţii Constituţionale se suspendă de drept până la comunicarea de către Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului a avizului consultativ emis de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, tradus în limba română.

Avizul consultativ al Curţii Europene a Drepturilor Omului nu este obligatoriu pentru instanţa naţională.

Traducerea în limba română a avizelor consultative, solicitate de instanţele române, este asigurată de Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, prin intermediul Institutului European din România sau prin recurgerea la servicii specializate pentru efectuarea traducerii din limbile oficiale ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, în condiţiile legii și se va realiza în:

– 3 luni de la primirea de către Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului a răspunsului instanţei privind soluționarea cauzei

– 45 zile de la primirea de către Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului a răspunsului instanţei că nu a fost soluționată cauza.

Traducerea în limba română a avizului consultativ solicitat de instanţa română se publică, în mod gratuit, în Monitorul Oficial al României, Partea I în termen de 10 zile de la data primirii textului traducerii.

Sesizarea Curţii Europene a Drepturilor Omului în vederea emiterii unui aviz consultativ nu împiedică formularea ulterioară a unei cereri individuale în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în legătură cu aceeaşi cauză.

În final, se aduc completări Codului de procedură civilă și Codului de procedură penală prin menționarea unui nou motiv de revizuire și anume pronunţarea în cauză, de către CEDO, a unui aviz consultativ asupra unei chestiuni de principiu privind interpretarea sau aplicarea unor drepturi şi libertăţi prevăzute de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau de protocoalele adiţionale la această convenţie, care are o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii,

Intrare în vigoare: 1 octombrie 2022

***

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 560 din 8 iunie 2022 a fost publicată Legea nr. 172/2022 pentru ratificarea Protocolului nr. 16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptat la Strasbourg la 2 octombrie 2013 şi semnat de România la Strasbourg la 14 octombrie 2014.

Prin prezenta lege se prevede că pentru a adresa cereri de aviz consultativ privind chestiuni de principiu referitoare la interpretarea sau la aplicarea drepturilor şi libertăţilor definite în Convenţie sau în protocoalele la aceasta sunt desemnate următoarele instanţe naţionale:

a) Curtea Constituţională;

b) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Intrare în vigoare: 11 iunie 2022

***

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 560 din 8 iunie 2022 a fost publicat Protocolul nr. 16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale -Strasbourg, 2 octombrie 2013, din 14.10.2014

Protocolul vizează extinderea competenţei Curţii pentru a emite avize consultative, intensificându-se, astfel interacţiunea dintre Curte şi autorităţile naţionale şi va consolida astfel punerea în aplicare a Convenţiei, în conformitate cu principiul subsidiarităţii.

În acest sens se prevede posibilitatea celor mai înalte instanţe judecătoreşti ale unei înalte părţi contractante de a adresa Curţii cereri de aviz consultativ privind chestiuni de principiu referitoare la interpretarea sau la aplicarea drepturilor şi libertăţilor definite în Convenţie sau în protocoalele la aceasta.

Instanţa care formulează cererea nu poate solicita un aviz consultativ decât în cadrul unei cauze pendinte în faţa sa. Mai mult, cererea de aviz se motivează şi va conține elementele pertinente ale contextului juridic şi de fapt al cauzei pendinte.

Cererea de aviz se va solușiona de un colegiu de 5 judecători ai Marii Camere. La soluționare va participa, fiind inclus din oficiu, judecătorul ales în numele înaltei părţi contractante căreia îi aparţine instanţa care a formulat cererea. În cazul absenţei acestui judecător sau dacă acesta nu este în măsură să participe la soluţionare, va participa în calitate de judecător o persoană aleasă de preşedintele Curţii de pe o listă prezentată în prealabil de această parte.De asemenea, Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei şi înalta parte contractantă căreia îi aparţine instanţa care a formulat cererea au dreptul de a prezenta observaţii scrise şi de a lua parte la audieri. În interesul bunei administrări a justiţiei, preşedintele Curţii poate invita oricare altă înaltă parte contractantă sau persoană să prezinte, de asemenea, observaţii scrise sau să ia parte la audiere.

În cazul în care colegiul acceptă cererea, Marea Cameră emite un aviz consultativ, iar orice refuz al colegiului de a accepta cererea se motivează.

Intrare în vigoare: 1 octombrie 2022

***

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 280 din 19 martie 2021 a fost publicat Decretul nr. 218/2021 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului nr. 16, adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg la 14 octombrie 2014, la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950.

Prin prezentul decret, Preşedintele României supune spre ratificare Parlamentului Protocolul nr. 16, adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg la 14 octombrie 2014, la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950.

Intrare în vigoare: 19 martie 2021

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti