Covid-19 Legal React
AbonamentePlatinum members

Regulamentul (UE) 2021/523 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 martie 2021 de instituire a Programului InvestEU și de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1017


05.04.2021 | Elena ALBU
Secţiuni: Covid 19 Legal React, Dreptul Uniunii Europene, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Lege 9
JURIDICE - In Law We Trust
Elena Albu

Elena Albu

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 107/30 din 26 martie 2021, a fost publicat Regulamentul (UE) 2021/523 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 martie 2021 de instituire a Programului InvestEU și de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1017.

Pandemia de COVID-19 reprezintă un șoc major pentru economia mondială și pentru economia Uniunii și are un impact social și economic major la nivelul statelor membre și al regiunilor. Urmare a măsurilor necesare de limitare a răspândirii epidemiei, activitatea economică din Uniune a scăzut semnificativ. Se estimează o scădere a PIB-ului Uniunii cu aproximativ 7,4 % în 2020, mult mai mult decât în perioada crizei financiare din 2009. Activitatea de investiții s-a diminuat substanțial. Se impune corectarea unor vulnerabilități precum dependența excesivă de surse externe de aprovizionare nediversificate și absența unor infrastructuri critice, în special în cazul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), inclusiv al microîntreprinderilor, de exemplu, prin diversificarea și consolidarea lanțurilor valorice strategice, pentru a îmbunătăți reacția Uniunii în situații de urgență, precum și reziliența întregii economii, menținând în același timp deschiderea sa către concurență și comerț în conformitate cu normele sale. Chiar și anterior pandemiei, deși se putea observa o redresare a indicatorilor investiții-PIB în Uniune, investițiile se situau sub nivelul a ceea ce s-ar fi putut aștepta de la o redresare puternică și erau insuficiente pentru a compensa anii cu un nivel insuficient de investiții ulteriori crizei din 2009. Mai mult, nivelurile și previziunile actuale de investiții nu acoperă nevoile de investiții structurale ale Uniunii pentru a relansa și a susține creșterea economică pe termen lung în contextul schimbărilor tehnologice și al competitivității mondiale, inclusiv în ceea ce privește inovarea, competențele, infrastructura, IMM-urile și nevoia de a răspunde la provocările societale esențiale cum ar fi durabilitatea și îmbătrânirea populației. Prin urmare, pentru a atinge obiectivele de politică ale Uniunii și pentru a susține o redresare economică rapidă, durabilă, incluzivă, de durată și sănătoasă, este necesar să se acorde sprijin pentru a remedia disfuncționalitățile pieței și situațiile de investiții insuficiente și pentru a reduce deficitul în materie de investiții în sectoarele vizate.

Evaluările au subliniat faptul că varietatea instrumentelor financiare implementate în perioada cadrului financiar multianual 2014-2020 a condus la câteva suprapuneri ale domeniilor vizate. De asemenea, această varietate a creat o complexitate pentru intermediari și destinatarii finali, care s-au confruntat cu norme diferite de eligibilitate și de raportare. Totodată, absența normelor compatibile a împiedicat combinarea mai multor fonduri ale Uniunii, cu toate că astfel de combinații ar fi fost benefice pentru a sprijini proiectele care necesită tipuri diferite de finanțare. Prin urmare, pentru a oferi un sprijin care să funcționeze mai eficient pentru destinatarii finali prin integrarea și simplificarea finanțării oferite într-un sistem unic de garanție bugetară, îmbunătățind astfel impactul sprijinului Uniunii și reducând în același timp costurile pentru Uniune suportate din buget, ar trebui să fie instituit un fond unic, Fondul InvestEU, care să se bazeze pe experiența dobândită prin Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) instituit în cadrul Planului de investiții pentru Europa.

În ultimii ani, Uniunea a adoptat strategii ambițioase pentru finalizarea pieței interne și pentru stimularea creșterii și creării de locuri de muncă durabile și favorabile incluziunii. Astfel de strategii includ „Europa 2020 – O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” din 3 martie 2010, „Planul de acțiune privind edificarea unei uniuni a piețelor de capital” din 30 septembrie 2015, „Închiderea buclei – Un plan de acțiune al UE pentru economia circulară” din 2 decembrie 2015, „O strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon” din 20 iulie 2016, „Strategia spațială pentru Europa” din 26 octombrie 2016, pachetul „Energie curată pentru toți europenii” din 30 noiembrie 2016, „Planul de acțiune european în domeniul apărării” din 30 noiembrie 2016, „Lansarea Fondului european de apărare” din 7 iunie 2017, Proclamația interinstituțională privind Pilonul european al drepturilor sociale din 13 decembrie 2017, „O nouă agendă europeană pentru cultură” din 22 mai 2018, „Pactul verde european” din 11 decembrie 2019, „Planul de investiții al Pactului verde european” din 14 ianuarie 2020, „O Europă socială puternică pentru tranziții juste” din 14 ianuarie 2020, „Strategia privind conturarea viitorului digital al Europei”, „Strategia europeană privind datele” și Cartea albă privind „Inteligența artificială – O abordare europeană axată pe excelență și încredere” din 19 februarie 2020, „O nouă strategie industrială pentru Europa” din 10 martie 2020 și „Strategia pentru IMM-uri pentru o Europă durabilă și digitală” din 10 martie 2020. Fondul InvestEU ar trebui să valorifice și să întărească sinergiile dintre aceste strategii care se consolidează reciproc, acordând sprijin pentru investiții și acces la finanțare. În plus, Uniunea a adoptat Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului.

La nivelul Uniunii, semestrul european pentru coordonarea politicilor economice este cadrul de identificare a priorităților naționale în materie de reformă și de monitorizare a punerii lor în aplicare. Statele membre, în cooperare, după caz, cu autoritățile locale și regionale, își elaborează propriile strategii naționale de investiții multianuale în sprijinul priorităților naționale în materie de reformă. Strategiile respective ar trebui să fie prezentate împreună cu programele naționale de reformă anuale, ca modalitate de stabilire și coordonare a proiectelor de investiții prioritare care urmează să fie sprijinite prin finanțare la nivel național, din partea Uniunii ori prin ambele forme de finanțare. De asemenea, strategiile respective ar trebui să utilizeze în mod coerent finanțarea din partea Uniunii și să sporească la maximum valoarea adăugată a sprijinului financiar care urmează să fie primit în special din partea fondurilor structurale și de investiții europene, a Mecanismului de redresare și reziliență instituit prin Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliulu și a Programului InvestEU.

Fondul InvestEU ar trebui să contribuie la îmbunătățirea competitivității, a convergenței și coeziunii socioeconomice ale Uniunii, inclusiv în domeniul inovării și al digitalizării, la utilizarea eficientă a resurselor, conform principiilor economiei circulare, la durabilitatea și la caracterul incluziv al creșterii economice a Uniunii, precum și la reziliența socială și la integrarea piețelor de capital ale Uniunii, inclusiv prin intermediul unor soluții care să remedieze fragmentarea piețelor de capital ale Uniunii și să diversifice sursele de finanțare pentru întreprinderile din Uniune. În acest scop, Fondul InvestEU ar trebui să sprijine proiecte care sunt viabile din punct de vedere tehnic și economic, furnizând un cadru pentru utilizarea instrumentelor de datorie, de partajare a riscurilor și de capital și cvasicapital susținute de o garanție de la bugetul Uniunii și de contribuțiile financiare ale partenerilor de implementare, după caz. Fondul InvestEU ar trebui să fie bazat pe cerere și să vizeze totodată furnizarea de beneficii strategice pe termen lung în domenii esențiale de politică ale Uniunii, care altfel nu ar fi finanțate sau ar fi finanțate insuficient, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor de politică ale Uniunii. Sprijinul din cadrul Fondului InvestEU ar trebui să acopere o gamă largă de sectoare și regiuni, însă ar trebui să se evite concentrarea sectorială sau geografică excesivă și ar trebui să faciliteze accesul la finanțare al proiectelor promovate de entități partenere în mai multe regiuni din întreaga Uniune, inclusiv al proiectelor care încurajează dezvoltarea de rețele, de clustere și de centre de inovare digitală.

Sectoarele culturale și creative sunt sectoare esențiale în dezvoltare rapidă în Uniune care pot juca un rol important în asigurarea redresării durabile, generând, din proprietatea intelectuală și din creativitatea individuală, atât valoare economică, cât și valoare culturală. Cu toate acestea, restricțiile privind contactele sociale aplicate în timpul crizei provocate de COVID-19 au avut un impact economic negativ substanțial asupra acestor sectoare. În plus, caracterul necorporal al activelor din sectoarele respective limitează accesul IMM-urilor și al organizațiilor din aceste sectoare la finanțare privată, care este esențială pentru a fi în măsură să investească, să se extindă și să concureze la nivel internațional. Programul InvestEU ar trebui să faciliteze în continuare accesul la finanțare pentru IMM-urile și organizațiile din sectoarele respective. Sectoarele culturale și creative, audiovizuale și media sunt esențiale pentru libertatea de exprimare, pentru diversitatea culturală și pentru constituirea unor societăți democratice și solidare în era digitală și constituie o parte intrinsecă a suveranității și autonomiei noastre. Investițiile în sectoarele respective ar determina competitivitatea acestora și capacitatea lor pe termen lung de a produce și de a distribui conținut de înaltă calitate către un public larg, dincolo de frontierele naționale.

În vederea promovării unei creșteri sustenabile și favorabile incluziunii, a investițiilor și a ocupării forței de muncă, contribuind astfel la ameliorarea bunăstării, la o distribuție mai echitabilă a veniturilor și la o mai mare coeziune economică, socială și teritorială în Uniune, Fondul InvestEU ar trebui să sprijine investițiile în active corporale și necorporale, inclusiv în patrimoniul cultural. Proiectele finanțate din Fondul InvestEU ar trebui să respecte standardele sociale și de mediu ale Uniunii, inclusiv standardele privind drepturile lucrătorilor. Intervențiile din Fondul InvestEU ar trebui să completeze sprijinul din partea Uniunii furnizat prin intermediul granturilor.

Uniunea a aprobat obiectivele prevăzute în Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a Organizației Națiunilor Unite (denumită în continuare „Agenda 2030”), obiectivele de dezvoltare durabilă ale acesteia (denumite în continuare „ODD”), Acordul de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (5) (denumit în continuare „Acordul de la Paris”), precum și Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre în perioada 2015-2030. Pentru a îndeplini obiectivele respective, precum și pe cele stabilite în politicile de mediu ale Uniunii, acțiunile vizând dezvoltarea durabilă trebuie să fie accelerate semnificativ. Prin urmare, principiile dezvoltării durabile ar trebui să ocupe un loc important în procesul de elaborare a Fondului InvestEU.

Programul InvestEU ar trebui să contribuie la elaborarea unui sistem de finanțare durabil în Uniune care să sprijine redirecționarea capitalului privat către investiții durabile, în conformitate cu obiectivele prevăzute în comunicarea Comisiei din 8 martie 2018 intitulată „Plan de acțiune: finanțarea creșterii durabile” și în comunicarea Comisiei din 14 ianuarie 2020 referitoare la Planul de investiții al Pactului verde european.

Prezentul regulament instituie Fondul InvestEU, care furnizează o garanție a UE pentru a sprijini operațiunile de finanțare și de investiții desfășurate de partenerii de implementare, care contribuie la obiectivele politicilor interne ale Uniunii.

De asemenea, prezentul regulament stabilește un mecanism de consiliere pentru a oferi sprijin în vederea dezvoltării unor proiecte cu potențial investițional și a accesului la finanțare și pentru a asigura asistență în vederea consolidării capacităților aferente (denumită în continuare „Platforma de consiliere InvestEU”). De asemenea, regulamentul stabilește o bază de date care conferă vizibilitate proiectelor ai căror promotori caută finanțare și care oferă investitorilor informații despre oportunitățile de investiții („Portalul InvestEU”).

Prezentul regulament stabilește obiectivele Programului InvestEU, bugetul și cuantumul garanției UE pentru perioada 2021-2027, formele de finanțare din partea Uniunii și normele privind acordarea unei astfel de finanțări.

Prezentul regulament intră în vigoare la 26 martie 2021. Regulamentul se aplică de la 1 ianuarie 2021.

Consilier juridic Elena Albu

Cuvinte cheie: , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti