Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul Uniunii Europene
Dreptul Uniunii Europene
DezbateriCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Servicii JURIDICE.ro
Banner BA-02
Dreptul Uniunii Europene Drepturile omului

Punerea în aplicare a Strategiei UE privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ 2020-2025

28 februarie 2024 | JURIDICE.ro

Joi, 8 februarie 2024, Parlamentul European a adoptat o Rezoluție referitoare la punerea în aplicare a Strategiei UE privind egalitatea persoanelor LGBTIQ 2020-2025 (2023/2082(INI)).

Parlamentul European,

Concluziile principale

1. salută Strategia privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ 2020-2025, adoptată de Comisia Europeană la 12 noiembrie 2020 (COM(2020)0698) și recentul său raport de progres privind punerea în aplicare a strategiei; remarcă angajamentul Comisiei Europene de a sprijini statele membre în punerea în aplicare a strategiei, își exprimă profunda îngrijorare cu privire la disparitățile de deschidere față de strategie între statele membre; salută eforturile Comisiei Europene de a promova egalitatea pentru persoanele LGBTIQ+ în toate domeniile incluse în strategie; regretă că anumite acțiuni-cheie preconizate inițial de Comisie nu au fost puse în aplicare până în prezent;

2. recunoaște progresele înregistrate în punerea în aplicare a Strategiei privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ 2020-2025, subliniind totodată că egalitatea reală pentru persoanele LGBTIQ+ din UE este încă departe de a fi o realitate curentă; își exprimă îngrijorarea față de discriminarea și violența cu care se confruntă persoanele LGBTIQ+ în UE și față de consecințele asupra dreptului lor la o viață liberă și demnă;

3. regretă că directiva orizontală privind combaterea discriminării este blocată în Consiliu din 2008; consideră că orice actualizare de către Comisie a propunerii trebuie să se bazeze pe poziția Parlamentului, să abordeze discriminarea intersecțională și să interzică în mod explicit discriminarea pe baza oricărei combinații de criterii enumerate în cartă; regretă că Consiliul a ignorat aceste solicitări și îndeamnă Consiliul să le integreze în mandatul său și să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a combate discriminarea în UE;

4. solicită includerea tuturor motivelor de orientare sexuală, identitate de gen, expresie de gen și caracteristici sexuale în legislația UE anti-discriminare, pe baza unei interpretări ample a motivelor de orientare sexuală și sex și a principiului egalității între femei și bărbați stabilit în tratate; constată că acest lucru va asigura securitatea juridică și caracterul exhaustiv al protecției persoanelor LGBTIQ+;

5. subliniază că persoanele LGBTIQ+ sunt afectate în mod disproporționat de lipsa de adăpost, de sărăcie și de excluziunea socioeconomică; își exprimă îngrijorarea cu privire la efectele pandemiei de Covid-19 și ale crizei costului de trai și a locuințelor asupra vieții persoanelor LGBTIQ+; reafirmă că dreptul la locuință este un drept fundamental;

6. regretă că, în ciuda legislației UE care interzice discriminarea pe baza orientării sexuale în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și condițiile de muncă, persoanele LGBTIQ+ se confruntă în continuare cu obstacole în calea accesului la locuri de muncă, în special locuri de muncă decente; consideră că drepturile LGBTIQ+ sunt drepturi ale lucrătorilor;

7. subliniază că discriminarea pe motive de orientare sexuală reală sau percepută, identitate de gen, expresie de gen și sex are încă un impact însemnat asupra sănătății fizice, mintale și sexuale și a bunăstării persoanelor LGBTIQ+; regretă că persoanele LGBTIQ+ se confruntă în continuare cu discriminare în accesul la asistență medicală; subliniază că accesul la asistență medicală ar trebui oferit ca un serviciu public universal, accesibil și în timp util;

8. subliniază necesitatea unei educații incluzive și sigure pentru persoanele LGBTIQ+ în toate statele membre, în special pentru tinerii LGBTIQ+;

9. regretă faptul că persoanele LGBTIQ+ se confruntă în continuare cu discriminare în unele state membre în ceea ce privește accesul la protecție socială, securitate socială, accesul la furnizarea de bunuri și alte sectoare sau servicii;

10. regretă faptul că persoanele în vârstă LGBTIQ+ sunt afectate în special de lipsa drepturilor LGBTIQ+, exacerbând și mai mult sentimentul de izolare socială și barierele în calea accesului la serviciile esențiale; subliniază că populația în vârstă LGBTIQ+ este adesea neglijată în elaborarea politicilor publice și a proiectelor, inclusiv în cele adaptate persoanelor LGBTIQ+; reliefează că populația în vârstă LGBTIQ+ este afectată în mod disproporționat de sărăcie și de lipsa accesului la locuințe decente și la rețele de îngrijire adecvate; evidențiază că o zonă europeană de libertate LGBTIQ nu poate lăsa pe nimeni în urmă;

11. subliniază că serviciile de îngrijire pentru persoanele LGBTIQ+ trebuie să asigure întotdeauna demnitatea, independența, autonomia, bunăstarea și participarea la viața socială a persoanelor care beneficiază de aceste servicii, inclusiv posibilitatea de îngrijire la domiciliu și de servicii comunitare;

12. constată că persoanele LGBTIQ+ din regiunile rurale, periferice și ultraperiferice se confruntă cu dificultăți și obstacole speciale în calea accesului la serviciile esențiale;

13. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la persoanele LGBTIQ + care sunt nevoite să își exercite dreptul de a solicita azil în Uniunea Europeană; este îngrijorat că persoanele transgen și intersexuale se confruntă cu obstacole suplimentare în procesul de solicitare a azilului; subliniază cât de important este ca situația persoanelor LGBTIQ+ să fie luată în considerare la elaborarea politicii de azil și migrație a Uniunii;

14. își exprimă profunda îngrijorare legată de intensificarea discursurilor de incitare la ură, a infracțiunilor motivate de ură și a violenței împotriva persoanelor LGBTIQ +, inclusiv pe platformele online, unde se poate ajunge la încălcarea drepturilor la viață privată ale persoanelor care accesează conținut LGBTIQ +; reamintește că este necesară o politică publică preventivă și de protecție împotriva discursurilor de incitare la ură, infracțiunilor motivate de ură și violenței bazate pe prejudecăți împotriva persoanelor LGBTIQ+; recunoaște că nu se semnalează suficient cazurile de discurs instigator la ură și de infracțiuni împotriva persoanelor LGBTIQ+, din cauza lipsei de încredere în autoritățile publice în ceea ce privește combaterea acestor infracțiuni;

15. condamnă faptul că ascensiunea forțelor politice de extremă dreaptă a generat o intensificare a stigmatizării, a hărțuirii, a violenței și a persecutării persoanelor LGBTIQ+ și a organizațiilor societății civile și a activiștilor în domeniul drepturilor persoanelor LGBTIQ+; condamnă faptul că, din ce în ce mai mult, comunitatea LGBTIQ+ este tratată drept țap ispășitor, iar promovarea drepturilor LGBTIQ+ este calificată în mod nociv drept „ideologie”;

16. subliniază că Uniunea trebuie să abordeze situația persoanelor LGBTIQ+ în cadrul negocierilor oficiale cu țările candidate și să sprijine toate țările vizate de extindere, pentru a elimina lacunele legislative și a garanta drepturile fundamentale ale persoanelor LGBTIQ+;

17. insistă că Uniunea trebuie să adopte o abordare comună a recunoașterii juridice a căsătoriilor și parteneriatelor între persoane de același sex și a părinților curcubeu, inclusiv a părinților trans, precum și a recunoașterii juridice a genului, pentru a garanta interesul superior al copiilor, în conformitate cu jurisprudența CJUE și a CEDO;

18. subliniază dificultățile cu care se confruntă persoanele trans, non-binare și intersexuale în UE, în special în ceea ce privește statutul lor socioeconomic și sociodemografic; subliniază modul în care absența procedurilor juridice de recunoaștere a genului în statele membre încalcă drepturile persoanelor trans, non-binare și intersexuale din întreaga Uniune și împiedică aspirațiile acestora;

19. insistă că familiile curcubeu au dreptul la liberă circulație în UE, iar copiii familiilor curcubeu nu ar trebui discriminați în procesele de dobândire a cetățeniei UE;

20. este îngrijorat că tehnologiile de recunoaștere facială și creare de profiluri ar putea genera riscuri mai mari pentru persoanele LGBTIQ+, în special pentru persoanele trans, non-binare și intersexuale;

21. regretă lipsa unei imagini de ansamblu coerente a finanțării UE pentru egalitatea LGBTIQ+ în cadrul diferitelor programe care sprijină strategia;

22. subliniază că este urgent ca Comisia să asigure accesul la finanțare al organizațiilor societății civile (OSC) care activează în domeniul drepturilor omului pentru persoanele LGBTIQ+ în Uniune și în țările terțe; observă că finanțarea adecvată și flexibilă a OSC-urilor care susțin drepturile LGBTIQ+ reprezintă o condiție esențială pentru protejarea și promovarea drepturilor LGBTIQ+, în Uniunea Europeană și în țările terțe;

23. salută inițiativele Uniunii menite să protejeze apărătorii drepturilor omului LGBTIQ+ și să le faciliteze activitatea de apărare a drepturilor fundamentale; subliniază că Uniunea trebuie să continue să combată stigmatizarea, intimidarea și hărțuirea apărătorilor drepturilor omului LGBTIQ+ din întreaga lume: salută sprijinul acordat de Comisie activiștilor LGBTIQ+ din Ucraina, în special prin modalitatea de „atribuire directă”, de la începutul invaziei ruse și al războiului de agresiune împotriva Ucrainei;

24. reamintește că ajutorul umanitar european ar trebui să ia în considerare aspectele legate de gen, vârstă, protecție și LGBTIQ+, respectând în același timp intersecționalitatea, ca principiu transversal și în conformitate cu principiile umanitare;

25. subliniază că UE nu trebuie să lase pe nimeni în urmă când este vorba de protejarea drepturilor fundamentale;

Recomandări

26. invită UE și statele membre să asigure integrarea reală a drepturilor LGBTIQ+ în toate politicile UE; solicită ca politicile să acopere motivele de discriminare multiplă și intersecțională care se pot baza, printre altele, pe statut socioeconomic, vârstă, rasă, religie, orientare sexuală reală sau percepută, identitate de gen, expresie de gen și caracteristici sexuale sau dizabilitate; solicită ca politicile să ia în considerare contextele particulare ale regiunilor rurale, periferice și ultraperiferice;

27. solicită UE și statelor membre să includă SOGIESC în motivele luate în considerare în legislația UE împotriva discriminării, în conformitate cu mandatul Parlamentului referitor la propunerea de directivă privind standardele aplicabile organismelor de promovare a egalității(9);

28. solicită UE și statelor membre să implice persoanele LGBTIQ+ în elaborarea politicilor, inclusiv în conceperea și punerea în aplicare a politicilor socioeconomice, privind locuințele și educația; invită statele membre să abordeze criza costului vieții și a locuințelor, inclusiv prin definirea unor măsuri specifice pentru persoanele LGBTIQ+;

29. invită statele membre să pună în aplicare Directiva privind egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă;

30. salută propunerea Comisiei de regulament privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea hotărârilor judecătorești și acceptarea actelor autentice în materie de filiație și privind crearea unui certificat de filiație european, care vizează protejarea drepturilor tuturor copiilor, garantând faptul că legăturile lor parentale stabilite într-un stat membru, în special în cazul părinților de același sex, sunt recunoscute în toate statele membre ale UE; solicită Comisiei să analizeze potențialul altor temeiuri juridice din tratate, în special articolele 19 și 21 din TFUE, pentru a se asigura că toate statele membre recunosc pe deplin și necondiționat căsătoriile, parteneriatele, filiația și viața de familie a persoanelor LGBTIQ+, fără discriminare și obstacole în calea liberei circulații;

31. salută decizia Comisiei din 15 iulie 2021 de a iniția acțiuni în justiție împotriva statelor membre pentru încălcarea drepturilor fundamentale ale persoanelor LGBTIQ+; invită Comisia să continue să monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare a legislației UE în statele membre și să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor dacă s-au încălcat drepturile fundamentale ale persoanelor LGBTIQ+, prevăzute de articolul 2 din TUE, Carta drepturilor fundamentale sau legislația secundară, după caz; invită Comisia să recurgă în mod sistematic la procedurile accelerate și la cererile de măsuri provizorii în fața CJUE;

32. invită Comisia să se asigure că statele membre respectă hotărârile CJUE și CEDO, abordând cazurile de neconformitate, utilizând măsurile prevăzute de articolul 260 alineatul (2) din TFUE și regulamentul privind mecanismul de condiționalitate bazat pe statul de drept, în special în cazul persoanelor LGBTIQ+ și al familiilor curcubeu care trec frontierele în interiorul UE;

33. invită toate statele membre să adere la Orientările pentru strategii și planuri de acțiune în vederea consolidării egalității persoanelor LGBTIQ(10), pregătite de subgrupul pentru egalitate LGBTIQ;

34. invită statele membre să extindă sfera de cuprindere a serviciilor de asistență medicală, permițând persoanelor LGBTIQ+ să solicite îngrijiri specifice, inclusiv în domeniul sănătății sexuale și reproductive și al tehnologiilor aferente; îndeamnă Comisia și statele membre să adopte măsuri de combatere a discriminării persoanelor LGBTIQ+ în sectorul sănătății;

35. invită statele membre să majoreze finanțarea destinată furnizării de servicii pentru victimele violenței bazate pe gen și să sprijine victimele LGBTIQ+, în special femeile LGBTIQ+, răspunzând nevoilor și experiențelor lor specifice;

36. reamintește că este necesar ca tehnologiile de recunoaștere facială și de creare de profiluri să fie ghidate de principiile transparenței, interpretabilității, echității și responsabilității, pentru a aborda prejudecățile și riscurile survenite pentru persoanele LGBTIQ +;

37. solicită Uniunii să acorde acces la azil persoanelor LGBTIQ+, inclusiv celor din țările terțe clasificate drept țări sigure;

38. invită Comisia Europeană să asigure sprijin egalității LGBTIQ+, prin acțiuni în cadrul Fondului pentru azil, migrație și integrare, așa cum a anunțat în Strategia privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ 2020-2025, și să includă sprijinul menționat în Programul de lucru 2023-2025;

39. invită Agenția Uniunii Europene pentru Azil (EUAA) să își finalizeze rapid orientările practice privind solicitanții SOGIESC și invită statele membre să respecte apoi aceste orientări;

40. invită Comisia să monitorizeze efectele și să finanțeze OSC-urile și proiectele academice care investighează mișcarea anti-gen, pentru a o combate în mod eficace;

41. invită Comisia și statele membre să se bazeze pe cunoștințele empirice și sistematice acumulate de OSC-uri și cercetătorii universitari atunci când elaborează politici și programe de sprijinire a persoanelor LGBTIQ+ din Europa și din întreaga lume;

42. invită Uniunea și statele membre să recunoască orientarea sexuală reală sau percepută, identitatea de gen, expresia de gen și caracteristicile sexuale drept motivații părtinitoare; invită Comisia și statele membre să combată discursurile de incitare la ură, infracțiunile motivate de ură și violența motivată de prejudecățile SOGIESC, inclusiv online; salută inițiativa Comisiei de a mări lista infracțiunilor incriminate de UE de la articolul 83 alineatul (1) din TFUE, incluzând discursurile de incitare la ură și infracțiunile motivate de ură, ceea ce ar permite stabilirea unor norme minime privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor aplicabile în toate statele membre ale UE; subliniază că dreptul penal al Uniunii trebuie să asigure o reacție fermă la discursurile care incită la ură și la infracțiunile motivate de ură; regretă profund că au trecut aproape doi ani de la publicarea comunicării Comisiei și că Consiliul nu a înregistrat progrese în această privință, deși a fost în măsură să extindă rapid lista infracțiunilor incriminate de UE în alte scopuri; regretă această lipsă de acțiune, având în vedere intensificarea discursurilor de incitare la ură și a infracțiunilor motivate de ură; invită din nou Consiliul să depună eforturi susținute pentru a ajunge la un consens, astfel încât Comisia să poată iniția a doua etapă a procedurii;

43. îndeamnă Comisia să prezinte un program de lucru care să crească gradul de conștientizare și să încurajeze semnalarea infracțiunilor motivate de ură, cu un mobil bazat pe prejudecățile SOGIESC; îndeamnă Comisia și statele membre să se asigure că polițiștii și magistrații beneficiază de formare privind aspectele LGBTIQ+, pentru a sprijini mai bine persoanele LGBTIQ+ și pentru a investiga și a urmări penal în mod adecvat infracțiunile motivate de ură;

44. invită Comisia să analizeze cadrul juridic al Uniunii și posibilele căi de urmat pentru a contracara și a interzice practicile de convertire la nivelul Uniunii și să impulsioneze statele membre să interzică practicile de convertire din motive legate de SOGIESC;

45. salută, ca un prim pas, înregistrarea oficială de către Comisie a inițiativei cetățenești europene intitulată „Interzicerea practicilor de conversie în Uniunea Europeană”, deoarece, prin aceasta, se recunosc temeiurile juridice la nivel european pentru a acționa în această privință; își exprimă sprijinul pentru această inițiativă cetățenească europeană; invită Comisia să acționeze pe baza acesteia și să propună acte juridice în temeiul tratatelor și Regulamentului ICE(11);

46. solicită interzicerea mutilării genitale, în special a mutilării genitale a persoanelor intersexuale și a mutilării genitale a femeilor;

47. invită statele membre să continue să facă schimb de bune practici în materie de protejare a drepturilor fundamentale ale copiilor intersexuali;

48. solicită interzicerea avorturilor forțate și a sterilizărilor forțate; subliniază importanța dreptului persoanelor LGBTIQ+ la autodeterminare, la autonomie și la sănătatea fizică și mintală; subliniază că poziția Parlamentului cu privire la propunerea de directivă referitoare la combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice include adăugarea pe lista infracțiunilor incriminate de UE a mutilării genitale a femeilor, a mutilării genitale a persoanelor intersexuale și a sterilizării forțate;

49. invită statele membre să recunoască căsătoria și calitatea de părinte a cuplurilor de același sex, în scopul exercitării drepturilor care decurg din dreptul Uniunii, conform cerințelor CJUE;

50. invită statele membre să instituie legi și proceduri juridice accesibile de recunoaștere a genului, cu sprijinul Comisiei;

51. invită Comisia și statele membre să promoveze medii sigure și favorabile incluziunii în educație, cultură, sport și în alte sectoare;

52. invită statele membre să ia măsuri suplimentare pentru a garanta drepturi egale pentru persoanele LGBTIQ+ cu dizabilități, prin măsuri de protecție explicite împotriva discriminării bazate pe orientarea sexuală și identitatea de gen, necesare în toate domeniile vieții, inclusiv ocuparea forței de muncă, locuința, educația, locuințele publice și creditele;

53. invită statele membre să pună în aplicare recomandările Consiliului privind căile către succesul școlar și, în special, să includă măsuri împotriva discriminării persoanelor LGBTIQ+, mai ales a tinerilor LGBTIQ+, pentru a asigura o educație sigură și favorabilă incluziunii;

54. îndeamnă Comisia și statele membre să intensifice măsurile de combatere a agresării și hărțuirii copiilor și tinerilor LGBTIQ+ în școli și să crească gradul de conștientizare cu privire la aceste cazuri; subliniază că astfel de situații contribuie la excluziunea socială;

55. invită Comisia să extindă finanțarea Erasmus+ de la rubrica „Promovarea egalității LGBT+”, prin eforturi active de comunicare, în cooperare cu autoritățile naționale;

56. invită Uniunea să fie un exemplu și să își asume un rol de lider în promovarea drepturilor LGBTIQ+ în întreaga lume, în conformitate cu orientările sale în domeniul drepturilor omului referitoare la evitarea discriminării în acțiunile externe;

57. invită Comisia să instituie un reprezentant special pentru egalitatea LGBTIQ+ în Serviciul european de acțiune externă, pentru a asigura o punere în aplicare orizontală a Strategiei privind egalitatea LGBTIQ 2020-2025 în străinătate;

58. își exprimă îngrijorarea cu privire la situația drepturilor LGBTIQ+ la nivel mondial; invită Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) să utilizeze politica de dezvoltare ca instrument de asigurare a implementării reformelor în țările în curs de dezvoltare, cu scopul de a combate regresul în ceea ce privește recunoașterea și protecția acestor drepturi și de a asigura drepturile persoanelor LGBTIQ +;

59. invită Comisia să se asigure că persoanele LGBTIQ+ beneficiază de sprijin în cadrul instrumentelor bugetare și de finanțare, precum și a programelor mai ample de ajutor pentru dezvoltare;

60. invită Comisia să sprijine țările candidate și țările potențial candidate în punerea în aplicare a legislației Uniunii, inclusiv în domeniul drepturilor LGBTIQ+, și să monitorizeze progresul acestora;

61. invită Comisia să îmbunătățească în continuare posibilitatea de refinanțare și să ofere o finanțare flexibilă, care să permită grupurilor mici, la nivel local, de apărare a drepturilor omului și altor actori ai societății civile din domeniul promovării drepturilor LGBTIQ+ să aibă acces la aceste fonduri, în Uniune și în țările terțe, în conformitate cu dreptul UE;

62. invită Comisia să continue să își îmbunătățească comunicarea cu privire la oportunitățile de finanțare pentru promovarea egalității LGBTIQ+, în special în statele membre în care egalitatea s-a confruntat cu eșecuri;

63. invită Comisia să se asigure că statele membre gestionează fondurile Uniunii în conformitate cu Carta, incluzând dreptul la nediscriminare, conform „condiției favorizante” orizontale, în temeiul Regulamentului privind dispozițiile comune(12) (RDC); subliniază că nicio cheltuială nu poate fi rambursată de către Comisie până când nu au fost îndeplinite condițiile favorizante aplicabile;

64. invită UE să continue să combată stigmatizarea și hărțuirea apărătorilor drepturilor omului ale persoanelor LGBTIQ+ (HRD) și să-i protejeze pe HRD din țările terțe; îndeamnă UE să extindă astfel de mecanisme la apărătorii drepturilor omului din UE, permițând protejarea HRD LGBTIQ+ în statele membre;

65. îndeamnă UE să extindă aceste măsuri de protecție la apărătorii drepturilor omului din statele membre ale UE;

66. invită Comisia să intensifice colectarea de date privind discriminarea bazată pe SOGIESC și să utilizeze aceste date pentru a adapta politicile publice favorabile incluziunii la persoanele LGBTIQ+ și pentru a susține utilizarea de către statele membre a acestor date;

67. invită toate statele membre să-și auto-evalueze progresele în materie de punere în practică a strategiei privind persoanele LGBTIQ și să comunice rezultatele Comisiei și Parlamentului;

68. invită toate statele membre să adopte planuri și strategii naționale de acțiune LGBTIQ+ până în 2025;

69. invită Comisia să elaboreze o nouă strategie privind egalitatea persoanelor LGBTIQ+ pentru perioada 2025-2030, bazată pe angajamente puternice, care să reflecte Carta, apelurile și așteptările Parlamentului, ale organizațiilor societății civile și ale persoanelor LGBTIQ+ din Europa și din întreaga lume; solicită Comisiei să comunice un calendar al viitoarei strategii de egalitate privind persoanele LGBTIQ+ înainte de alegerile pentru Parlamentul European din 2024;

70. invită Comisia să se asigure că următoarea strategie privind egalitatea persoanelor LGBTIQ+ este susținută de un instrument mai robust, însoțit de un plan de implementare orientat către obiective, de o structură puternică de integrare care să asigure integrarea drepturilor LGBTIQ+ în toate politicile UE, incluzând toate motivele legate de orientare sexuală, identitatea de gen, expresia de gen și caracteristicile sexuale și alocarea resurselor; să includă un calendar și etapele importante, asigurând monitorizarea, evaluarea, responsabilitatea și procesele de învățare, inclusiv consultarea organizațiilor LGBTIQ+; invită Comisia, în plus, să acorde o atenție deosebită grupurilor aflate în situații vulnerabile, cum ar fi copiii și tinerii LGBTIQ+;

71. invită Comisia să asigure un portofoliu de comisar pentru egalitate și diversitate în următorul mandat;

72. încurajează introducerea unui coordonator pentru drepturile LGBTIQ+ în Comisia UE;

73. încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre și țărilor candidate, parlamentelor subnaționale și autorităților locale ale statelor membre și ale țărilor candidate.

Citeşte mai mult despre , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership  
 

© 2003-2024 JURIDICE.ro
Despre noi  Website map  Servicii  Contact
Privacy  Politica  Utilizare  Publicare  Parteneri