« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Opinii

Citarea şi comunicarea actelor de procedură prin e-mail în materie civilă (2) – sistemul EDC creat la Tribunalul Argeş
10.05.2021 | Claudiu DRĂGUȘIN, Cosmin STEREA-GROSSU

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice
Claudiu Drăgușin

Claudiu Drăgușin

Cosmin Sterea-Grossu

Cosmin Sterea-Grossu

I. Precizări generale

1. Recent la Tribunalul Argeş a fost pusă în funcțiune o ultimă (în sens cronologic) soluție informatică de acces la dosarul electronic, denumită EDC (Electronic Documents Communication), cu multiple funcţionalităţi, inclusiv de comunicare a documentelor în format electronic (de la instanţă către părţi), dar şi de up-load / încărcare / depunere) de documente de către părţi (de la părţi către instanţă).[1]

Cu altă ocazie[2] am descris modul de funcţionare şi implicaţiile juridice ale sistemelor de citare şi comunicare a actelor de procedură ale sistemelor informatice concepute la tribunalele Cluj şi Arad, iar în articolul de faţă ne propunem să le prezentăm pe cele ale sistemului conceput la Piteşti.

2. Ceea ce la început s-a dorit a fi doar o prezentare a implicațiilor juridice ale sistemelor de citare şi comunicare a actelor de procedură derivate din soluțiile de punere în aplicare a dosarului electronic, pare acum să se transforme într-un serial, urmând ca după prezentarea sistemului Pitești să vorbim, poate într-un articol viitor, şi despre sistemul pus în aplicare la nivelul Curții de Apel Bacău[3], în măsura în care vom intra în posesia informațiilor relevante de natură tehnică.

3. Revenind la aplicaţia EDC, vom proceda mai întâi la o descriere a modului concret de funcţionare a acesteia (pct. II din prezentul articol) şi apoi vom analiza implicaţiile sale juridice (pct. III din prezentul articol), prezentarea tehnică fiind necesară întrucât pe aceasta se fundamentează cele din urmă.

II. Prezentarea modului de funcţionare a aplicaţiei EDC

4. În esenţă, aplicaţia este una complexă şi cuprinde trei interfețe interconectate cu sistemul ECRIS (sistemul de management al fluxului documentelor în instanţele din România):

– interfața tip client destinată utilizării publice;
– interfața tip client destinată utilizării de către personalul instanțelor;
– interfața de administrare.

Ceea ce interesează din perspectiva prezentului articol este interfaţa tip client destinată utilizării publice (de către părţile din dosar).

5. Interfața tip client destinată utilizării publice

Această interfață este accesibilă părţilor de pe un domeniu public.

Altfel spus, există un domeniu public la o adresă web unde fiecărui dosar i se alocă un spaţiu virtual prin intermediul interfeţei de administrare. Personalul instanţei încarcă documente şi informaţii relevante pentru dosar în acest spaţiu, iar persoana interesată se loghează cu datele primite de la instanţă şi are acces la acest spaţiu şi implicit la toate documentele şi informaţiile puse la dispoziţie în legătură cu acel dosar.

Accesul justițiabililor la funcționalitățile aplicației se face pe baza unei cereri adresată instanței în urma căreia este conferit acces la un spaţiu care conţine dosarul sau dosarele în care este implicată o persoană. Această din urmă funcţionalitate este extrem de utilă pentru că permite gestionarea unui portofoliu de dosare.

Imediat după repartizare, partea care a solicitat accesul online la dosar, prin intermediul aplicației, va primi codul de utilizator alocat de sistem (marcă) și parola de acces. Parola este comunicată exclusiv părții, prin SMS, la numărul de telefon mobil care a fost specificat în cerere.

Pentru conectare la cont sau la dosar, părţii i se va deschide următoarea pagină:

6. Accesul la un cont

După introducerea acestor date de acces (credenţiale), se va deschide o pagină web cu toate dosarele relevante pentru titularul contului, după cum se poate observa în imaginea de mai jos.

Tot în imaginea de mai jos sunt vizibile în partea de sus a paginii şi secțiunile aplicației, respectiv:

– „Notificări dosare”;
– „Notificări înscrisuri”;
– „Persoane alertabile”;
– „Alocare persoane alertabile”.

Aplicația EDC propune conceptul contului general al unei entități.

După cum se observă în cadrul figurii anterioare, în aplicația EDC, interfața accesibilă utilizatorilor externi cuprinde informații despre toate dosarele care prezintă interes pentru acesta, aplicaţia conţinând în aceeași locaţie toate informaţiile pentru toate dosarele utilizatorului.

Această modalitate de abordare este utilă în special pentru avocați și pentru alte entități care gestionează mai multe dosare în instanță.

Interfaţa permite gestionarea întregului stoc de dosare dintr-o singură locaţie, putându-se filtra lista în raport de mai multe criterii predefinite.

În cadrul listei cu dosare, afișarea numărului național poate fi făcută pe un fundal verde sau roșu.  Afișarea numărului național pe un fundal verde înseamnă că toate notificările din cadrul dosarului au fost citite de persoana îndreptățită să primească aceste notificări (parte, avocat etc.), în timp ce afișarea numărului național pe un fundal roșu înseamnă că, în cadrul acestui dosar, mai sunt notificări care nu au fost citite.

În dreptul fiecărui dosar există în partea stângă un buton de accesare care deschide o pagină cu fișa dosarului, similară celei generate de ECRIS.

7. Accesul la un dosar

În măsura în care persoana interesată are un singur dosar pe rol, iar nu mai multe, logica aplicaţiei este aceeaşi cu cea descrisă la pct. 6 (mai sus), însă în spaţiul destinat contului va fi afişat un singur dosar, iar nu o listă de dosare.

8. Pagina unui dosar

Odată deschisă fișa unui dosar, utilizatorul va avea afișată pagina web din imaginea de mai jos, unde se regăsesc mai multe categorii de informaţii (sub-secţiuni): „Notificări SMS”, „Parte & participanţi”, „Şedinţe”, „Documente”, „Comunicări & citaţii”, „Trimitere documente” şi „Permisiuni dosar”, pe care le vom analiza individual în cele ce urmează.

8.1. Notificări SMS

Prin accesarea dosarului, aplicaţia trimite utilizatorul în prima sub-secţiune a paginii dosarului, respectiv „Notificări SMS”, aşa cum se observă în imaginea anterior prezentată.

EDC propune soluţia urcării informaţiilor într-un spaţiu virtual aflat la dispoziţia părţilor şi a transmiterii concomitente a unui SMS de alertare a părţii cu un text despre natura informaţiilor sau a noilor documente comunicate. După ce primeşte SMS de alertă pe numărul de telefon furnizat instanţei, partea este informată că poate lua cunoştinţă despre documentele transmise prin accesarea spaţiului virtual al dosarului cu credenţialele (nume de utilizator şi parolă) primite în prealabil.

În cadrul acestei interfețe este afișată lista tuturor notificărilor care au fost primite, prin SMS, în dosarul cauzei (comunicări, citații, documente). Această listă conține următoarele informații:

– data privind situația trimiterii;
– stadiului trimiterii;
– data de trimitere;
– numărul de telefon la care a fost transmis SMS-ul; și
– conținutului mesajului transmis.

Funcţia Dată situație trimitere afișează data și ora aferente stadiului în care se află trimiterea SMS-ului. Această etichetă poate fi afișată pe fundal verde sau roșu, pentru a facilita identificarea notificărilor care au fost citite (verde), respectiv a notificărilor care sunt necitite (roşu).

Funcţia Mențiune situație trimitere afișează în ce stadiu se află expedierea SMS-ului: Pending (În curs de trimitere – deci neajuns la destinatar, spre exemplu pentru că are telefonul închis) sau Delivered (Transmis).

Funcţia Dată trimitere afișează data și ora la care SMS-ul a fost transmis.

Funcţia Număr de telefon: afișează numărul de telefon la care a fost transmisă notificarea prin SMS.

Funcţia Conținut mesaj: afișează mesajul care a fost transmis părții, la numărul de telefon mobil care a fost indicat.

Prin accesarea butonului pot fi vizualizate notificările primite.

O notificare necitită va conduce la afișarea informației privind Dată situație transmitere pe fundal roșu.

Apăsarea butonului corespunzător va afișa conținutul documentului, similar imaginii de mai jos, iar după vizualizare, informația aferentă rubricii Dată situație transmitere va fi afișată pe fundal verde.

8.1.1. Pe documentul deschis se vor afişa două menţiuni vizuale sub forma unor ştampile care indică data la care a fost făcută comunicarea („Dovada comunicare”) şi data primei citiri („Prima citire”).

În legătură cu data la care s-a făcut comunicarea, vom reveni cu explicaţii detaliate la analiza juridică (a se vedea pct. 12.2.). La acest moment, precizăm doar faptul că administratorul sistemului poate corela această informaţie cu unul dintre următorii trei parametri: data urcării documentului în spaţiul virtual; data primirii notificării prin SMS; data accesării documentului pentru prima oară.

8.2. Părţi şi participanţi

În cadrul acestei rubrici sunt afișate atât părțile, cât și participanții definiți în sistemul ECRIS.

8.3. Ședințe

În cadrul acestei pagini sunt afișate următoarele informații:

– data ședinței;
– ora estimată pentru intrarea cauzei pe rol;
– completul configurat pentru termenul de judecată;
– soluția ședinței;
– sumarul soluției.

8.4. Documente dosar

Lista documentelor din dosarul cauzei (cerere de chemare în judecată, întâmpinare, acte necesare în dovedirea cererii, concluzii scrise, precizări etc.), care au fost comunicate prin intermediul aplicației EDC. Această listă conține următoarele informații:

– afișarea datei documentului;
– afișarea numărului de înregistrare a documentului;
– afișarea categoriei documentului (dacă documentul este depus de parte, categoria documentului – aceasta este stabilită / aleasă de către parte dintr-o listă predefinită, în cadrul paginii Trimitere documente (a se vedea, mai jos, pct. 8.6), urmând ca alegerea să fie validată, dacă este corectă, de către utilizatorul sistemului din interfaţa tip client destinată utilizării de către personalul instanțelor, respectiv de către grefierul registrator).

Prin accesarea butonului corespunzător, documentele depuse la dosar pot fi vizualizate în cadrul aplicației (paginii web) sau descărcate în format pdf.

8.5. Comunicări şi citaţii

În această rubrică se regăseşte lista comunicărilor și citațiilor transmise către părțile din dosar care au optat pentru accesarea dosarului prin intermediul aplicației EDC.

Această listă conține următoarele informații:

– afișarea datei emiterii comunicării;
– afișarea categoriei comunicării (citație, procedură prealabilă, etc.);
– afișarea calității părții căreia îi este adresată comunicarea;
– afișarea numelui părții căreia îi este adresată comunicarea.

Prin accesarea butonului, comunicările din dosar pot fi vizualizate în cadrul aplicației sau descărcate în format pdf.

8.6. Trimitere documente

Prin intermediul acestei sub-secțiuni, o parte care are acces la dosarul cauzei prin intermediul aplicației EDC, poate transmite, către instanță, în dosarul cauzei, documente.

Partea va adresa o solicitare de autorizare a unui transfer de documente prin intermediul acestei interfețe.

Prin accesarea butonului corespunzător, partea care dorește să realizeze transferul unui document trebuie să completeze categoria în care se încadrează documentul respectiv:

– acte în dovedirea cererii;
– cerere;
– cerere de amânare;
– concluzii scrise;
– întâmpinare;
– precizări;
– răspuns la întâmpinare.

Acest demers este necesar pentru ca transferul documentului să poată fi procesat și încărcat în cadrul sistemului ECRIS. Fișierul trebuie încărcat în format pdf. Limita maximă a unui fișier este de 25 MB. Nu există limită la numărul de fișiere care pot fi transmise. Fișierele pdf trebuie realizate la rezoluție de 200 dpi (atât pentru a fi lizibile atât în momentul vizualizării pe ecran sau în format tipărit, cât și pentru a reduce dimensiunea fișierului) și nu trebuie să conțină elemente de securitate (parole, interdicții, etc.), straturi (layers), scripturi.

Grefierul registrator, folosind interfaţa tip client destinată utilizării de către personalul instanțelor, va valida selecţia făcută de parte cu privire la natura juridică a documentului depus (cerere de chemare în judecată, întâmpinare etc.) în vederea încărcării documentului în mod corect în baza de date a sistemului Ecris.

8.7. Permisiuni dosar

Această sub-secțiune permite unei părți, care are acces la dosarul cauzei prin intermediul aplicației EDC, să acorde accesul la respectivul dosar unui avocat sau unui expert propus de către parte.

Acordarea accesului se face prin introducerea codului de utilizator (mărcii), în câmpul Căutare marcă utilizator.

După introducerea mărcii, prin bifarea opțiunii Acordare permisiuni și salvarea informației, persoana desemnată primește drepturi de vizualizare a dosarului, prin intermediul aplicației EDC, fiind notificată pe telefonul mobil menționat în momentul înregistrării contului în cadrul aplicației.

9. Notificări înscrisuri

În cadrul acestei secțiuni persoana care este înscrisă în cadrul aplicației EDC are posibilitatea să vizualizeze înscrisurile dintr-un dosar în care nu are statut de parte, dar care i-au fost comunicate de către instanță (spre exemplu: atunci când comunicarea hotărârii instanței se face către o anumită instituție care nu e parte la dosar).

10. Persoane alertabile

În cadrul acestei secțiuni, utilizatorul aplicației EDC gestionează lista persoanelor care pot primi notificări în anumite cauze, acestea urmând a fi afișate ca în figura de mai jos.

Această secțiune vizează, în special, personale juridice de drept public sau de drept privat în care sunt mai multe persoane care au atribuții în gestionarea cauzelor aflate pe rolul instanțelor.

Utilizatorul are posibilitatea de a adăuga noi persoane, de a modifica informația persoanelor deja adăugate sau de a șterge din lista persoanele care nu mai sunt de interes.

Această listă se stabilește la nivelul întregului cont al utilizatorului, persoanele desemnate putând fi asociate, prin secțiunea Alocare persoane alertabile, în vederea primirii de notificări, oricărui dosar în care utilizatorul este parte.

Întotdeauna lista persoanelor alertabile va avea un utilizator al cărui telefon mobil este telefonul principal (de regulă, este numărul de telefon mobil desemnat de reprezentantul legal), fiind una dintre condițiile minime necesare pentru a asigura procesul de comunicare prin intermediul aplicației: în cazul în care sunt definite mai multe persoane alertabile, iar comunicarea priveşte informații în cauze în care respectivele persoane alertabile nu sunt parte, comunicarea se va face folosind numărul de telefon principal.

Pentru fiecare persoană alertabilă, utilizatorul stabilește în care dosar/dosare această persoană va primi notificările aferente dosarului/dosarelor respectiv/respective.

III. Probleme cu relevanţă juridică din perspectiva citării şi comunicării actelor de procedură

11. Dispoziţiile legale relevante

Potrivit art. 154 alin. (6) şi (6 ind. 1) Cpc, (6) Comunicarea citațiilor și a altor acte de procedură se poate face de grefa instanței și prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia, dacă partea a indicat instanței datele corespunzătoare în acest scop. Comunicarea actelor de procedură va fi însoțită de semnătura electronică extinsă a instanței care va înlocui ștampila instanței și semnătura grefierului de ședință din mențiunile obligatorii ale citației. Fiecare instanță va avea o singură semnătură electronică extinsă pentru citații și acte de procedură.

(6^1) Citațiile și celelalte acte de procedură menționate la alin. (6) se consideră comunicate la momentul la care au primit mesaj din partea sistemului folosit că au ajuns la destinatar potrivit datelor furnizate de acesta.

12. Probleme cu relevanţă juridică

12.1. Dispoziţiile art. 154 alin. (6) şi (6 ind. 1) Cpc permit citarea şi comunicarea printr-un sistem de tipul celui propus de EDC, care presupune urcarea documentelor într-un spaţiu virtual public, accesibil pe bază de credenţiale (nume de utilizator şi parolă), în paralel cu notificarea despre transmiterea lor prin intermediul unui SMS adresat numărului de telefon furnizat de parte în prealabil?

Din dispoziţiile art. 154 alin. (6) teza întâi Cpc se desprinde ideea că, în afară de poşta clasică, procedura de comunicare a citaţiilor şi a altor acte de procedură se poate face şi:

– prin telefax;
– prin poștă electronică sau;
– prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia, dacă partea a indicat instanței datele corespunzătoare în acest scop.

Se pune astfel problema dacă soluția propusă de sistemul EDC se încadrează într-una dintre ipotezele anterior descrise, astfel încât procedura de citare sau comunicare să aibă suport în normele de drept procedural pozitiv, altfel spus să fie legal îndeplinită.

Vom exclude astfel primele două ipoteze pentru motive evidente, EDC abordând o altă soluţie decât citarea prin telefax sau poştă electronică (email).

În privința textului citat anterior la ultima liniuţă, observăm că acesta permite citarea / comunicarea prin mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia, dacă partea a indicat datele în acest scop.

Prin urmare, vorbim de trei condiții cumulative:

a) partea să fi indicat datele în scopul comunicării;
b) comunicarea să se facă prin mijloace ce asigură transmiterea textului actului;
c) sistemul să permită confirmarea primirii textului actului.

12.1.1. Prin ipoteză, partea indică datele în scopul comunicării şi implicit cere acces la dosarul electronic, furnizând un număr de telefon.

Rezultă astfel că această condiție ca partea să fi indicat datele în scopul comunicării este îndeplinită.

Făcând o analogie, situaţia este similară celei în care partea îşi desemnează o căsuţă poştală fizică pe care apoi o foloseşte pentru primirea actelor de procedură, potrivit art. 158 alin. (2) Cpc.

În acelaşi mod, prin cererea care cuprinde indicarea datelor sale de contact, respectiv a numărului de telefon, conţinând intenţia expresă de a primi corespondenţa astfel, părţii i se cedează folosinţa unui spaţiu virtual unde are acces pe baza credenţialelor (echivalentul cheilor de la cutia poştală fizică) şi pe care îl poate accesa de oriunde şi oricând.

12.1.2. Modul de funcționare a sistemului EDC impune concluzia că şi a doua condiție este îndeplinită (comunicarea să se facă prin mijloace ce asigură transmiterea textului actului).

Astfel, documentele implicate în procedura de citare / comunicare (documentele transmise) sunt urcate din baza de date a aplicaţiei Ecris, în baza de date a sistemului EDC, unde sunt semnate cu sigiliul instanţei la nivelul serverului EDC, iar apoi devin disponibile în spaţiul virtual destinat dosarului, la dispoziţia destinatarului, care în mod suplimentar este anunţat prin SMS de existenţa lor.

Se poate observa că din punct de vedere tehnic, soluţia este similară cu cea care presupune citarea şi comunicarea actelor de procedură prin email.

În acest din urmă caz, realitatea tehnică din spatele procesului este similară, în sensul că emitentul transmite înscrisurile prin intermediul aplicaţiei de email, de pe serverul său:

– fie pe serverul destinatarului (în puţinele cazuri când destinatarul are un server propriu şi adresă de email cu stocarea datelor pe acel server);
– fie pe serverul unui terţ (de cele mai multe ori – spre exemplu în cazul gmail sau yahoo), de unde destinatarul descarcă emailul şi implicit documentele transmise.

În cazul EDC, transmiterea se face prin urcarea documentelor pe un server aparţinând instanţei, destinatarul urmând să le vizualizeze prin accesarea acestuia.

În consecinţă, dacă este general acceptat că este legală comunicarea prin email, care presupune transmiterea documentelor de pe serverul instanţei pe cel al unui terţ, străin de destinatar, nu vedem o problemă în a considera legal îndeplinită procedura şi în cazul mecanismului imaginat de EDC, în care documentul este urcat pe serverul instanţei, străin de destinatar, de unde acesta din urmă îl poate accesa sau descărca oricând.

De asemenea, soluţia propusă este similară citării / comunicării prin poştă clasică (fizic), însă superioară acesteia.

Mai concret, la fel ca la citarea / comunicarea prin poştă clasică, documentele sunt depuse într-un spaţiu accesibil destinatarului (cutia poştală fizică, în cazul citării / comunicării clasice şi spaţiu virtual, în cazul citării / comunicării prin EDC.

În plus faţă de varianta clasică, în care destinatarul nu ştie dacă şi când a ajuns ceva în cutia sa poştală, în cazul propus de EDC acesta este înştiinţat prin SMS în acelaşi moment în care documentele devin disponibile. Prin urmare, în această ultimă ipoteză, partea câştigă timp preţios pentru pregătirea apărărilor sale, în contrast cu poşta clasică unde s-ar putea ca documentele să fi ajuns, însă destinatarul să omită, din diferite motive (dezinteres, alte probleme mai importante, faptul că e plecat din oraş etc.), să verifice existenţa lor în timp util.

În acelaşi sens, mijloacele tehnice folosite de EDC asigură transmiterea textului actului în sensul că o persoană care accesează respectivul spaţiu virtual poate vedea conţinutul lor fie în acel spaţiu, fie descărcându-le (download) local în propriul calculator.

Documentele respective sunt în acelaşi format existent în baza de date a Ecris şi sunt semnate electronic (cu sigiliul instanţei), astfel că nu există vreo posibilitate ca ceea ce vede destinatarul să fie diferit de ceea ce este depus fizic la dosar, scanat, şi existent în baza de date.

În plus, soluţia urcării documentelor într-un spaţiu virtual gestionat de emitent / instanţă, dar aflat la dispoziţia destinatarului, este superioară şi pentru că nu mai depinde de confirmarea acestuia din urmă sau de condiţionalităţi tehnice ale procesului de transmitere (plecarea fizică informaţiei de la serverul emitentului şi ajungerea acesteia la serverul / terminalul destinatarului).

În măsura în care destinatarul nu ar avea acces la internet (spre exemplu, nu a plătit abonamentul la furnizorul serviciului sau dacă pur şi simplu furnizorul de servicii nu îşi îndeplineşte obligaţia), acest lucru i-ar fi totuşi imputabil destinatarului în condiţiile în care spaţiul său virtual poate fi accesat de la orice calculator.

Dacă vorbim despre un dosar cu termene / obligaţii stabilite în procedură de urgenţă sau calculate pe ore, dacă o astfel de situaţie intervine (spre exemplu dacă furnizorul de servicii nu îşi mai îndeplineşte obligaţiile), judecătorul poate oricând evalua situaţia şi lua măsurile corespunzătoare, dacă se poate stabili că destinatarului nu i se poate imputa neaccesarea documentelor transmise.

Evident, mai pot exista şi erori fizice generate de neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de către grefierii însărcinați cu scanarea sau urcarea documentelor în baza de date Ecris (spre exemplu dacă în baza de date Ecris este încărcat un alt document decât cel destinat dosarului respectiv), însă aceste erori pot interveni şi în cazul citării / comunicării clasice (spre exemplu, grefierul introduce în plicul pentru comunicare alt document decât cel destinat părţii respective). Astfel de erori sunt reparabile la fel ca în cazul citării / comunicării clasice, printr-o verificare a judecătorului şi prin refacerea procedurii.

12.1.3. În ceea ce priveşte cea de-a treia condiţie (evidenţiată la pct. 12.1. lit. c) mai sus), pentru a înţelege dacă sistemul permite confirmarea primirii textului actului, discuţia trebuie să devină un pic mai tehnică pentru a analiza cele două componente implicate în operaţiune:

– acţiunea de urcare a documentelor în spațiul virtual creat de EDC, destinat dosarului;
– acţiunea de transmitere a unui SMS către destinatar pentru a fi informat despre urcarea documentelor în spațiul virtual.

12.1.3.1. Acţiunea de urcare a documentelor în spațiul virtual creat de EDC, destinat dosarului

Din această perspectivă, sistemul EDC este configurat astfel încât să permită urcarea automată a documentelor, din baza de date Ecris în baza de date EDC (pe un server separat), devenind astfel disponibile părţilor, cu următoarele distincţii:

a) în cazul documentelor încărcate în baza de date a aplicaţiei ECRIS, emise / produse de instanţă (de judecător)[4]:

– dacă documentul este unul intermediar şi nu închide dosarul[5], atunci acesta se va încărca pe serverul EDC devenind disponibil părţilor doar la momentul la care grefierul marchează în interfaţa Ecris prin aplicarea unei bife, că documentul este „închis” la editare (acest lucru înseamnă, de obicei, că potrivit procedurilor interne încheierea / rezoluţia este fizic semnată de judecător, regăsindu-se deci în forma sa finală şi la dosarul fizic). După îndeplinirea acestei formalităţi, documentul este preluat pe serverul EDC automat şi direct şi devine disponibil părţilor.

– dacă documentul este unul final, care închide dosarul[6], atunci pe lângă condiția „închiderii” documentului la editare, mai este necesară o formalitate: să existe create în Ecris formularele de comunicare a respectivului document final[7]. În acest fel, pentru a se evita situaţia în care părţile ar avea acces la un document care nu se află într-o formă finală, se realizează o dublă verificare: să fie închis la editare şi să aibă formularele de comunicare create[8]. După îndeplinirea acestor formalităţi, documentul este preluat pe serverul EDC automat şi direct şi devine disponibil părţilor.

b) în cazul documentelor care provin de la părţi[9], încărcate anterior de grefier în baza de date a aplicaţiei ECRIS, acestea sunt preluate pe serverul EDC automat şi direct, fără vreo altă formalitate, şi devin disponibile părţilor imediat ce sunt urcate în baza de date Ecris;

c) în cazul citaţiilor, acestea sunt preluate pe serverul EDC automat şi direct, fără vreo altă formalitate, şi devin disponibile părţilor imediat ce grefierul crează formularele de citare / comunicare în interfaţa aplicaţiei Ecris.

12.1.3.2. Ţinând seama de aspectele descrise anterior, rezultă că în esenţă, documentele devin accesibile părţilor în mod automat, fie prin simpla lor încărcare în baza de date Ecris după scanare şi transferul lor automat în baza de date EDC (în cazul documentelor depuse de părţi), fie prin îndeplinirea unor formalități operate de grefier (crearea citaţiilor, a formularelor de comunicare, „închiderea” la editare a documentelor) şi urmate de transferul lor automat în baza de date EDC.

Din punct de vedere tehnic există confirmarea din partea sistemului că documentul a fost urcat în baza de date EDC şi prin aceasta este disponibil părţii.

Totuşi, trebuie spus că aici, în concordanţă cu prevederile codului de procedură civilă, nu se urmăreşte o confirmare fizică din partea destinatarului, ci o confirmare din partea sistemului că documentul comunicat a fost urcat în baza de date EDC şi se află la dispoziţia părţii.

Pentru persoanele implicate în dosar (inclusiv judecători şi grefieri), confirmarea poate fi controlată în interfaţa „Notificări SMS” unde documentul are aplicată o menţiune în formă de ştampilă care conţine informaţii referitoare la data comunicării (a se vedea pct. 8.1.1. din prezentul articol).

12.1.3.3. Nu interesează aici dacă partea a fost informată sau nu despre urcarea documentului în respectivul spaţiu virtual.

Această concluzie se impune pentru că situaţia nu diferă cu nimic faţă de ipoteza citării clasice prin poştă. Şi în acest caz, dacă agentul procedural lasă documentul în cutia poştală, destinatarul nu are o altă metodă de informare decât verificarea periodică a acesteia.

În cazul EDC, odată ce partea şi-a furnizat datele de contact şi acordul de a i se comunica astfel actele de procedură, se presupune că implicit şi-a asumat şi obligaţia de a verifica periodic dacă i s-au transmis documente.

În orice caz, pentru a diminua acest disconfort al destinatarului, sistemul EDC apelează la o informare prin SMS despre urcarea documentului în baza de date EDC şi despre disponibilitatea lui pentru parte. Această informare nu reprezintă însă o condiţie suplimentară pentru regularitatea comunicării, ci un ajutor dat părţi pentru a fi informat despre existenţa unei corespondenţe noi în spaţiul virtual care îi e accesibil.

12.1.3.4. Acţiunea de transmitere a unui SMS (Short Message Service) către destinatar pentru a fi informat despre urcarea documentelor în spațiul virtual

Această a doua activitate implică mai întâi explicarea procesului tehnic de comunicare automată a unui SMS.

Astfel, în cazul oricărei comunicări prin SMS, conţinutul mesajului este trimis de la expeditor prin reţeaua furnizorului de telefonie mobilă către antena (releu) de telefonie mobilă în raza căreia se află situat fizic terminalul (telefonul mobil) destinatarului. Dacă telefonul mobil este deschis, mesajul este furnizat (după decodificare) în chiar telefonul mobil al destinatarului şi rămâne stocat (salvat) acolo (în memoria telefonului sau în memoria SIM), unde apare apoi sub formă de text.

Dacă telefonul mobil al destinatarului nu este deschis, reţeaua va plasa mesajul în aşteptare (formându-se o coadă dacă sunt mai multe mesaje nelivrate), va aştepta momentul deschiderii aparatului şi apoi va livra mesajul în aparatul de destinaţie.

Ulterior, expeditorul primeşte un mesaj de confirmare a livrării.

12.1.3.5. Revenind la sistemul EDC, imediat ce documentul de comunicat (înscris sau citaţie) este încărcat în baza de date EDC, sistemul va genera în mod automat (fără intervenţia grefierului) emiterea unui SMS către destinatarul comunicării (de exemplu, „Notificare publicare CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ” în dosar … . Accesaţi portalul www… … pentru a vizualiza înscrisul.” sau „Notificare comunicare PROCEDURA in dosarul nr. … Accesaţi portalul www… … pentru a vizualiza înscrisul.”).

În momentul când mesajul SMS este primit în aparatul mobil destinatar, sistemul EDC va fi informat şi va face modificările vizuale necesare în interfaţă pentru a marca faptul că s-a primit SMS de către destinatar.

12.1.3.6. Coroborând informaţiile anterior expuse, rezultă că în cazul EDC:

– documentul de comunicat (citaţie sau înscris) se încarcă în mod automat din baza de date Ecris în baza de date proprie a EDC, pe un server al instanţei;

– documentul devine disponibil în spaţiul virtual destinat dosarului imediat după încărcare în baza de date EDC. Documentele devin disponibile chiar dacă notificarea prin SMS nu a ajuns la destinatar (spre exemplu, dacă destinatarul ar accesa spaţiul virtual înainte să fie notificat şi documentul ar fi deja accesibil, el îl poate vizualiza şi descărca inclusiv în absenţa notificării formale prin SMS);

– partea are obligaţia verificării cu regularitate a acestui spaţiu virtual, întocmai cum are obligaţia verificării cutiei poştale fizice în cazul citării clasice prin agent procedural;

– imediat după ce documentul devine disponibil, sistemul generează şi transmite în mod automat (fără implicarea grefierului) un mesaj SMS de notificare a destinatarului despre acest lucru;

– destinatarul primeşte SMS pe numărul de telefon furnizat în prealabil instanţei şi de la acel moment este informat despre disponibilitatea documentului;

– sistemul EDC este informat despre primirea mesajului SMS de către destinatar şi schimbă statusul acţiunilor (din PENDING în DELIVERED; din roşu – nelivrat în verde – livrat);

– dovada de comunicare este evidenţiată pe ştampila electronică din imaginea de mai jos, sistemul permiţând confirmarea transmiterii în acest mod a documentelor către destinatar;

– în măsura în care destinatarul a accesat documentul, sistemul va genera o informare vizuală sub formă de ştampilă (similară celei de mai sus) în care va evidenţia momentul exact al primei accesări a documentului;

– prin urmare, la acest moment al urcării documentelor în spaţiul virtual la dispoziţia destinatarului este îndeplinită şi cea de-a treia condiţie indicată de art. 154 alin. (6) Cpc.

12.1.4. Aşadar, pentru a răspunde întrebării fixate la începutul prezentei secţiuni (pct. 12.1.), în urma informaţiilor expuse anterior, rezultă că sistemul EDC îndeplineşte condiţiile juridice impuse de codul de procedură civilă pentru a realiza în mod legal procedura de citare / comunicare.

Astfel, sistemul EDC valorifică dispoziţiile art. 154 alin. (6) teza întâi partea finală şi alin. (6 ind. 1) Cpc, realizând procedura de citare / comunicare prin intermediul unor mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia, dacă partea a indicat instanței datele corespunzătoare în acest scop.

12.2. Când se consideră îndeplinită procedura de citare / comunicare?

După cum arată dispoziţiile art. 154 alin. (6 ind. 1) Cpc, Citațiile și celelalte acte de procedură menționate la alin. (6) se consideră comunicate la momentul la care au primit mesaj din partea sistemului folosit că au ajuns la destinatar potrivit datelor furnizate de acesta.

Cu privire la momentul îndeplinirii procedurii de citare / comunicare, arătăm că acesta poate fi evaluat de judecător / grefier sau părţi prin verificarea în interfaţa „Notificări SMS”, unde documentul vizualizat are aplicată o menţiune în formă de ştampilă care conţine informaţii referitoare la data comunicării (a se vedea pct. 8.1.1. din prezentul articol).

După cum spuneam cu acea ocazie (la pct. 8.1.1.), sistemul permite afişarea „datei comunicării” prin raportare la unul din următorii 3 parametri: data urcării documentului în spaţiul virtual, data primirii SMS de către destinatar, data primei citiri a documentului.

Din punctul nostru de vedere, soluţia corectă juridic este aceea ca data comunicării să fie considerată ca fiind data urcării documentului în spaţiul virtual aflat la dispoziţia destinatarului. Prin urmare, administratorul sistemului ar trebui să seteze acest parametru ca fiind relevant pentru stabilirea datei comunicării, iar nu momentul primirii SMS de către destinatar şi nici cel al primei accesări a documentului (din punct de vedere tehnic, sistemul permite alegerea oricăruia din cei 3 parametri).

Soluţia este similară citării prin poştă clasică unde momentul îndeplinirii procedurii este considerat a fi cel indicat de agentul procedural în procesul verbal pe care îl întocmeşte şi care coincide cu data / ora plasării documentelor în cutia poştală fizică a destinatarului. Momentul în care acesta din urmă ia cunoştinţă despre existenţa lor este irelevant pentru discuţie, obligaţia de a verifica periodic cutia poştală revenindu-i destinatarului.

Momentul îndeplinirii procedurii de citare / comunicare nu ar putea fi legat de niciunul dintre ceilalţi doi parametri întrucât ar însemna ca stabilirea acestuia să fie lăsată în puterea destinatarului.

Astfel, dacă destinatarul închide telefonul mobil, după cum a fost deja arătat (a se vedea pct. 12.1.3.4), se obţine o întârziere în livrarea SMS şi implicit se va putea întârzia şi momentul de la care începe să curgă termenul pentru diferite obligaţii legale sau judecătoreşti stabilite faţă de destinatar, în condiţiile în care acesta din urmă are acces la documentele comunicate (acestea fiind urcate deja în spaţiul său virtual), putându-le vizualiza pe laptop sau desktop chiar dacă aparatul de telefonie mobilă îi este închis.

Este adevărat că în acest exemplu, sistemul EDC ar evidenţia şi „data primei citiri” (a se vedea pct. 8.1.1. din prezentul articol), însă nici acest moment nu poate fi relevant în condiţiile în care şi în cazul poştei clasice, important nu este momentul citirii documentului, ci momentul depunerii corespondenţei în cutia poştală.

În concluzie, considerăm că importantă pentru stabilirea momentului la care procedura a fost îndeplinită este punerea documentelor la dispoziţia destinatarului în cutia sa poştală virtuală, la care are acces nelimitat, iar nu momentul ulterior al primirii de către acesta a SMS de înştiinţare / informare (care este doar un element ajutător în procedură), şi în niciun caz momentul primei accesări a documentului (primei citiri), care nu este concordant cu sistemul adoptat de codul de procedură civilă (al recepţionării documentelor, nu al luării la cunoştinţă).

De asemenea, respectivul raport conţinând această dată a comunicării va trebui imprimat de grefier şi depus la dosar, în acord cu dispoziţiile art. 163 alin. (11 ind. 1) Cpc[10] şi ale art. 165 pct. 3 Cpc.[11]

12.3. Comunicarea electronică a hotărârii judecătoreşti

Potrivit art. 154 alin. (6) Cpc, comunicarea prin mijloace electronice este destinată citațiilor și altor acte de procedură.

Din acest text legal rezultă că legiuitorul are în vedere două categorii de înscrisuri:

a) citaţiile;
b) alte acte de procedură.

Dacă în privinţa citaţiilor nu sunt comentarii de făcut, fiind evident la ce se referă textul, ar fi totuşi util de înţeles ce înscrisuri intră în categoria „altor acte de procedură”.

Cu privire la înţelesul noţiunii de „acte de procedură”, acestea nu sunt definite legal.

În doctrină[12] s-a precizat că prin act de procedură se înțelege atât operațiunea juridică, cât și actul scris care o constată, act scris considerat el însuși o operațiune juridică. Așadar, operațiunea juridică în sine și actul în legătură cu operațiunea respectivă sunt acte de procedură distincte, care corespund unor forme procedurale proprii. De exemplu, operațiunea juridică privitoare la introducerea unei cereri de chemare în judecată este un act de procedură, iar cererea de chemare în judecată constituie un alt act de procedură; în cazul citării se deosebesc trei acte de procedură: citația propriu-zisă, comunicarea citației și dovada de primire sau procesul-verbal încheiat de agentul procedural.

Încercând o definiţie, acelaşi autor de prestigiu a arătat că actele de procedură pot fi definite ca fiind operațiunile juridice și înscrisurile făcute de participanții la proces, în legătură cu activitatea lor procesuală.

În fine, în categoria actelor de procedură scrise, acest autor include şi hotărârile judecătoreşti, alături de cererea de chemare în judecată, cererea adițională, întâmpinarea, cererea reconvențională, cererile de intervenție, încheierile, cererea de exercitare a unei căi de atac etc. De asemenea, hotărârile judecătoreşti sunt incluse şi în categoria actelor de procedură ale instanţei.

Rezultă cu claritate în opinia acestui autor că hotărârea judecătorească reprezintă ea însăşi un act de procedură, ceea ce implică faptul că este obiect al normei de la art. 154 alin. (6) Cpc, fiind legală comunicarea sa prin intermediul mijloacelor electronice.

Un alt autor de prestigiu[13] afirmă explicit că în cazul hotărârii judecătoreşti, sunt acte de procedură atât hotărârea ca atare, cât şi dispoziţia de comunicare a hotărârii, precum şi dovada de înmânare şi procesul-verbal de predare întocmit de agentul procedural.

De asemenea, un alt autor[14] dedică o secţiunea întreagă studiului nulităţii hotărârii judecătoreşti, în cadrul Capitolului „Nulitatea principalelor acte de procedură”.

Rezultă aşadar fără dubiu faptul că hotărârea judecătorească este privită în lumea juridică drept un act de procedură şi, în această calitate, intră în categoria „altor acte de procedură” decât citaţiile, menţionat de art. 154 alin. (6) Cpc.

În concluzie, în opinia noastră textul legal anterior menţionat permite comunicarea hotărârilor judecătoreşti prin intermediul mijloacelor electronice.

12.4. Comunicarea electronică a hotărârii judecătoreşti în raport cu soluţia Consiliului Superior al Magistraturii privind posibilitatea folosirii semnăturii electronice extinse de către judecători în ceea ce privește hotărârile judecătoreşti

În contextul discuţiei despre posibilitatea comunicării hotărârilor judecătoreşti prin intermediul mijloacelor electronice este de menţionat că la data de 23 februarie 2021, Comisia nr. 1 – Legislație și cooperare interinstituțională din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu majoritate, a decis că nu este posibilă folosirea semnăturii electronice extinse pentru semnarea hotărârilor judecătoreşti.

Această soluţie de principiu nu se referă însă la comunicarea hotărârilor judecătoreşti prin intermediul mijloacelor electronice, ci la posibilitatea semnării acestora de către judecător, cu semnătură electronică extinsă, respectiv a exemplarelor care rămân la instanţă (cel ataşat la dosar şi cel ataşat la sentenţier).

Altfel spus, soluţia priveşte ipoteza în care judecătorul, în loc să semneze în mod fizic hotărârea judecătorească destinată să rămână la dosar şi la sentenţier, decide să o semneze electronic, folosind semnătura electronică extinsă. Or potrivit soluţiei corecte a Comisiei nr. 1 – Legislație și cooperare interinstituțională din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, acest lucru nu este posibil în lipsa unui text de lege care să autorizeze o astfel de operaţiune.

De altfel, există şi un alt argument potrivit căruia soluţia Comisiei nr. 1 nu se referă la semnarea hotărârilor judecătoreşti comunicate părţilor.

Astfel, este de notorietate că atunci când hotărârile judecătoreşti sunt comunicate părţilor, acestea nu sunt semnate deloc atunci când sunt transmise în format fizic. Partea nu primeşte hotărârea semnată de judecător, aceasta având aplicată doar o ştampilă a instanţei.

Aşadar, dacă legea nu cere semnarea acesteia de către judecător atunci când este comunicată în format fizic, ar fi absurd să se considere că o cere atunci când e transmisă în format electronic.

În practică, sistemele de comunicare prin mijloace electronice, aşa cum este şi cazul EDC, pot opta să genereze semnătură electronică extinsă pe care să o ataşeze şi hotărârii judecătoreşti, echivalent al ştampilei aplicate fizic pe hotărârile comunicate fizic. În orice caz, ataşarea semnăturii electronice extinse echivalează cu asumarea ei din partea instanţei, iar nu din partea judecătorului, nesuplinind în vreun fel semnătura acestuia.

Prin urmare, soluţia Comisiei nr. 1 – Legislație și cooperare interinstituțională din 23 februarie 2021 nu afectează posibilitatea comunicării hotărârilor judecătoreşti prin mijloace electronice.

12.5. Termenul în cunoştinţă

Potrivit art. 229 alin. 1 Cpc, Partea care a depus cererea personal sau prin mandatar și a luat termenul în cunoștință, precum și partea care a fost prezentă la un termen de judecată, personal sau printr-un reprezentant legal ori convențional, chiar neîmputernicit cu dreptul de a cunoaște termenul, nu va fi citată în tot cursul judecării la acea instanță, considerându-se că ea cunoaște termenele de judecată ulterioare. Aceste dispoziții îi sunt aplicabile și părții căreia, personal ori prin reprezentant legal sau convențional ori prin funcționarul sau persoana însărcinată cu primirea corespondenței, i s-a înmânat citația pentru un termen de judecată, considerându-se că, în acest caz, ea cunoaște și termenele de judecată ulterioare aceluia pentru care citația i-a fost înmânată.

Faţă de stadiul actual al legislaţiei nu se poate trage concluzia că partea care a fost citată prin sistemul EDC ar avea termen în cunoştinţă, în condiţiile în care legea stabileşte expres acele ipoteza relevante discuţiei, fără a acoperi ipoteza citării / comunicării prin mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia.

Din punct de vedere practic însă, problema discutată este una fără miză.

Rostul instituției termenului în cunoștință este acela ca partea să nu mai fie citată la fiecare termen, procedura de citare prin poștă clasică fiind una greoaie, care de suficient de multe ori nu este îndeplinită corect, generând întârzieri în judecarea cauzelor.

Dacă procedura de citare se îndeplinește prin mijloace electronice, chiar pentru fiecare termen de judecată, aşa cum o poate face sistemul EDC, în mod automat, fără implicarea grefierului, atunci acordarea termenului în cunoștință nu mai prezintă un avantaj real în raport cu acest tip particular de citare / comunicare.

13. Concluzii

13.1. Sintetizând informaţiile anterioare, se pot reţine despre sistemul EDC următoarele date esențiale:

– sistemul EDC realizează procedura de citare / comunicare în baza art. 154 alin. (6) teza întâi Cpc, prin intermediul unor mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia;

– procedura de citare / comunicare se realizează pe baza cererii părţii, care este obligată să indice numărul de telefon mobil la care va primi notificări;

– după procesarea cererii, partea primeşte codul de utilizator alocat de sistem (marcă) și parola de acces. Parola este comunicată exclusiv părții, prin SMS, la numărul de telefon mobil care a fost specificat în cerere;

– procedura de citare / comunicare se realizează prin punerea automată la dispoziția părţii a documentului într-un spaţiu web virtual (adresă web) dedicat dosarului;

– punerea la dispoziția părţii a documentului într-un spaţiu web virtual (adresă web) dedicată dosarului se realizează în mod automat; în cazul documentelor emise / create de instanţă care nu soluționează / nu închid un dosar (sentințe, decizii, încheieri de dezinvestire etc.), acestea sunt urcate în spaţiul virtual abia în momentul în care în sistemul Ecris documentele sunt marcate ca fiind în forma lor finală („închise” pentru editare), iar în cazul celor care soluţionează / închid dosarul, este necesar ca în plus să aibă generate de către grefier şi formularele de comunicare; în cazul citaţiilor şi a documentelor depuse de părţi, acestea sunt preluate automat imediat după încărcare în baza de date Ecris (documente depuse de părţi) sau imediat după crearea lor (formulare de citaţii);

– notificarea părţii despre disponibilitatea documentelor comunicate se realizează printr-un SMS;

– sistemul EDC permite configurarea astfel încât momentul îndeplinirii procedurii de citare să fie considerat unul dintre următorii trei parametri: data urcării documentelor în spaţiul virtual, la dispoziţia destinatarului; data primirii SMS de informare cu privire la acest lucru; data primei accesări a documentului;

– momentul îndeplinirii procedurii este marcat de data şi ora indicate pe raportul sistemului EDC şi ar trebui să fie corelat cu momentul indicat de sistem al urcării documentelor în spaţiul virtual, la dispoziţia destinatarului, indiferent de primirea de către acesta a SMS de informare şi indiferent de data primei accesări a documentului; prin urmare, administratorul sistemului ar trebui să seteze acest parametru ca fiind relevant;

– grefierul imprimă raportul care arată că procedura de citare / comunicare a fost îndeplinită şi îl atașează la dosar în acord cu art. 164 alin. (11 ind. 1) Cpc şi art. 165 pct. 3 Cpc;

– destinatarul poate vizualiza documentul sau îl poate descărca local în memoria propriului calculator;

21.2. Dacă în viitor vor apărea în practică probleme care nu au putut fi imaginate nici de autorii sistemului EDC, nici de prezentul articol, acestea rămân să fie gestionate la momentul respectiv.

Până atunci însă, considerăm că în parametrii săi esenţiali, sistemul analizat respectă dispoziţiile art. 154 alin. (6) Cpc în materia citării şi a comunicării actelor de procedură prin intermediul mijloacelor care asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia.


[1] Aplicaţia EDC este disponibilă „aici”, „aici” sau „aici”;
Informaţiile tehnice şi juridice din prezentul articol au fost obţinute în urma discuţiilor cu doamna judecător Andreea Prunaru, care a coordonat procesul de realizare a conceptului, precum şi cu specialistul IT al Tribunalului Piteşti, domnul Narcis Moisescu, acesta beneficiind la implementarea proiectului de ajutorul furnizat de domnişoara grefier Cătălina Răceală.
[2] C. Drăguşin, C. Sterea-Grossu, Citarea şi comunicarea actelor de procedură prin e-mail în materie civilă, disponibil la adresa web: https://www.juridice.ro/704118/citarea-si-comunicarea-actelor-de-procedura-prin-email-in-materie-civila.html.
[3] Sistemul este denumit Ecris Pub şi este disponibil aici
[4] Sentinţe, decizii, încheieri, rezoluţii, adrese etc.
[5] Încheieri de şedinţă, rezoluţii, adrese etc.
[6] Încheiere finală de dezinvestire – spre exemplu, la anularea dosarului în procedură de regularizare; încheieri finale în procedura executării silite; sentinţe; decizii etc.
[7] Crearea formularelor de comunicare se face de către grefierul de şedinţă prin îndeplinirea unor formalităţi în Ecris, atunci când e necesară comunicarea documentului.
[8] Această a doua condiţie legată de formularele de comunicare este utilă deoarece la unele instanţe se mai practica redeschiderea documentelor, după ce iniţial fuseseră „închise” la editare, spre exemplu atunci când judecătorul dorea să mai completeze conţinutul considerentelor sau să corecteze ceva într-o hotărâre. Anterior punerii în funcţiune a aplicaţiilor privind dosarul electronic, un astfel de procedeu nu avea nicio consecinţă întrucât totul se petrecea în interiorul sistemului Ecris. În prezent însă, dacă documentul ar fi preluat automat în dosarul electronic, părţile ar putea să vadă astăzi o formă a documentului, iar mâine o altă, corectată între timp. Însă, în măsura în care e îndeplinită şi această condiţie suplimentată şi sunt emise şi formularele de comunicare pentru documentul respectiv este puţin probabil ca acesta să nu se afle în forma finală destinată comunicării către parte,
[9] cereri de chemare în judecată, întâmpinare, răspuns la întâmpinare, note scrise etc.
[10] Art. 164 alin. (11 ind. 1) Cpc, Atunci când comunicarea actelor s-a realizat potrivit prevederilor art. 154 alin. (6) mesajul de comunicare către destinatar primit de la sistem constituie dovada de comunicare. Acesta se va lista și se va atașa la dosarul cauzei.
[11] Art. 165 pct. 3 Cpc, Procedura se socotește îndeplinită: … 3. în cazul citării sau comunicării altui act de procedură efectuate potrivit prevederilor art. 154 alin. (6), procedura se socotește îndeplinită la data arătată pe copia imprimată a expedierii, certificată de grefierul care a făcut transmisiunea.
[12] G. Boroi, M. Stancu, Drept procesual civil, Ediţia a 5 – a, revizuită şi adăugită, Editura Hamangiu, 2020, pag. 329 – 300.
[13] M. Tăbârcă, Drept procesual civil, Ediţia a III – a, Vol. I. Teoria generală, Ed. Solomon, 2017, pag. 886.
[14] O. Ungureanu, Nulităţile procedurale civile, Ed. All Beck, 1998, pag. 136 şi urm.


Jud. Claudiu Drăguşin, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti
Jud. Cosmin Sterea-Grossu, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti

Cuvinte cheie: , , , , ,
Secţiuni: Articole, Opinii, Procedură civilă, SELECTED TOP LEGAL, Sistemul judiciar | Toate secţiunile
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD