Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislative
Proiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
Banner BA-01
Banner BA-02
Noutăți legislative Proiecte legislative

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 28 martie 2024. UPDATE: Actele normative adoptate

28 martie 2024 | JURIDICE.ro

Guvernul României a dat publicităţii proiectele de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 28 martie 2024.

I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Educație Financiară 2024-2030 (PRIMĂ LECTURĂ)
Guvernul a analizat, în primă lectură, Strategia Națională de Educație Financiară 2024 – 2030 (SNEF), dovadă a angajamentului de țară pentru creșterea nivelului educației financiare la nivel naţional. Educația financiară reprezintă o prioritate pentru România, pentru sectorul public și privat, fiind o preocupare a autorităţilor naționale și a partenerilor din sistemul financiar.
Scopul Strategiei este de a stabili obiectivele specifice și a direcțiile de acțiune cu orizont 2030, în vederea îmbunătățirii nivelului de educație financiară în rândul elevilor, studenților, adulților și operatorilor economici din România pentru adoptarea unor decizii financiare informate și responsabile.
Implementarea SNEF vizează educarea populației pentru adoptarea unor decizii financiare mai informate și responsabile, care să conducă la creșterea bunăstării personale și a familiei. Strategia asigură abordări coordonate, unitare și sistematice a problematicii educației financiare pe termen lung, îmbunătățind eficiența acțiunilor și a proiectelor de educație financiară din România.
Concret, Strategia are următoarele obiective majore:
– Creșterea gradului de educație financiară prin formarea de competențe în domeniul educației financiare, în rândul copiilor și adolescenților și pregătirea lor pentru a deveni consumatori informați de produse, instrumente și servicii financiare.
– Îmbunătățirea cunoștințelor și a abilităților populației adulte de a planifica finanțele proprii, de a economisi, de a fi consumatori informați privind utilizarea corespunzătoare a serviciilor și produselor financiare și de a-și îndeplini obligațiile fiscale.
– Creșterea accesului operatorilor economici la noțiuni și informații financiare în scopul întăririi disciplinei financiare a acestora.
Un nivel crescut de educație financiară va genera schimbări comportamentale care vor contribui la îmbunătăţirea sustenabilității financiare, la consolidarea gradului de bunăstare a românilor şi la dezvoltarea economică a țării.
Abordarea strategică la nivel național a educației financiare este subiacentă Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, adoptată de Guvernul României în 2018.

II. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional la Carta europeană a autonomiei locale privind dreptul de participare la activitățile unei autorități locale, adoptat la Utrecht, la 16 noiembrie 2009
Proiectul de lege aprobat de guvern asigură continuitatea în cadrul legislației naționale a normelor de drept vizate de Protocolului adițional la Carta europeană a autonomiei locale privind dreptul de participare la activitățile unei autorități locale, adoptat la Utrecht, la 16 noiembrie 2009.
Concret, oferă garanții suplimentare privind dreptul constituțional de a alege și de a fi ales, organizarea și funcționarea administrației publice locale, inclusiv alegerea autorităților administrației publice locale, transparența decizională, conflictele de interese și regimul incompatibilităților. Prin reglementarea acestor norme se respectă și se asigură drepturi și libertăți fundamentale.
Protocolul adițional la Carta europeană a autonomiei locale privind dreptul de participare la activitățile unei autorități locale a fost transpus în legislația națională și se aplică tuturor categoriilor de autorități locale care funcționează pe teritoriul părții semnatare.
România se alătură astfel celor 12 state membre ale Uniunii Europene care sunt părți la acest tratat (Bulgaria, Cipru, Estonia, Finlanda, Franța, Lituania, Malta, Olanda, Portugalia, Slovenia, Suedia, Ungaria).
Protocolul Adițional la Carta Europeană a autonomiei locale privind dreptul de participare la activitățile unei autorități locale a fost semnat de Reprezentantul Permanent al României la Consiliul Europei, Ambasadorul Ion I. Jinga, la 17 octombrie 2023. Proiectul de lege va fi transmis spre aprobare Parlamentului României.

III. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea Programului naţional de investiţii în infrastructura unităților spitalicești şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate şi din împrumuturi contractate cu instituțiile financiare internaționale
Programul național de investiții în infrastructura unităților spitalicești, cu o alocare financiară de 13,25 miliarde lei, se va derula în perioada 2024-2030, potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului.
Actul normativ reglementează măsurile necesare pentru crearea unui cadru legislativ care să permită potențialilor beneficiari promovarea proiectelor de investiții, prin Programul național de investiții în infrastructura unităților spitalicești, astfel încât să se poată asigura accesul populației la servicii medicale esențiale, creșterea calității vieții și atingerea standardelor din țările europene.
Valoarea maximă aferentă unui proiect finanțată din Program este:
– 2 miliarde de lei pentru spitale județene/județene de urgență, spitale de urgența, spitale mono specialitate;
– 350,5 milioane de lei pentru spitale municipale/municipale de urgență;
– 250 de milioane de lei pentru spitale orășenești.
Pot beneficia de acest Program:
– unitățile administrativ-teritoriale;
– unitățile sanitare publice aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea sau în administrare/proprietatea instituțiilor publice centrale;
– unitățile sanitare publice: spitalele publice orășenești, municipale/municipale de urgență și spitalele județene/județene de urgență, spitale de specialitate, spitale clinice și clinice de urgență, institute care desfășoară activitate medicală spitalicească și prespitalicească aflate în coordonarea/autoritatea/subordonarea Ministerului Sănătății și unitățile sanitare prevăzute la alin. (2) art. 4 din Legea nr. 95/2006;
– parteneriat între autoritățile/instituțiile publice locale, care administrează de drept și vor pune la dispoziția parteneriatului terenuri şi clădiri în vederea realizării proiectului şi unitățile sanitare publice.
Categoriile de investiții care pot fi realizate sunt: realizarea de construcții noi și dotare; lucrări de modernizare/reabilitare și dotare, extindere la construcțiile existente, inclusiv lucrări de conectare la clădiri existente și dotare pentru digitalizare și tranziția la energie verde.
Finanțarea Programului va fi asigurată din fonduri naționale și fonduri externe, detalii urmând să fie stabilite ulterior printr-o Hotărâre de Guvern.
Beneficiarii pot depune cereri de finanțare în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului.

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Guvernul a aprobat mai multe măsuri fiscal-bugetare, pentru evitarea apariției unor blocaje în finanțarea ordonatorilor de credite, precum și pentru finalizarea în bune condiții a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020.
Astfel, se creează cadrul legal pentru contractarea de împrumuturi de către autoritățile publice locale în vederea terminării proiectelor nefinalizate/nefuncționale aferente programelor 2014-2020.
Se prevede ca valoarea neutilizată a prefinanțărilor acordate să fie cheltuită de beneficiari pentru continuarea implementării proiectelor pentru care a fost acordată, urmând ca justificarea acestor sume să fie realizată până cel târziu la data de 31 octombrie 2024.
Serviciile publice de interes local sau județean, care asigură prestarea serviciilor comunitare de utilități publice, serviciile publice „Salvamont” şi cele publice de salvare acvatică își vor putea desfășura activitatea cu un număr mai redus de posturi decât cel prevăzut în Legea nr. 296/2023, respectiv 50 de posturi.
De asemenea, actul normativ stabilește continuarea utilizării temporare a fondurilor europene nerambursabile disponibile din PNRR, pentru programele operaționale finanțate din fonduri europene structurale și de investiții aferente perioadei de programare 2014-2020.
Continuă şi în anul 2024 derularea ”Programului social naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creșterea natalităţii”, prin crearea condițiilor pentru asigurarea creditelor de angajament necesare derulării acestui program.
Declarațiile ministrului Finanțelor, Marcel Boloș: https://gov.ro/ro/stiri/briefing-de-presa-sustinut-de-ministrul-sanatatii-alexandru-rafila-ministrul-energiei-sebastian-burduja-ministrul-finantelor-marcel-bolo-i-de-purtatorul-de-cuvant-al-guvernului-mihai-constantin-la-finalul-edintei-de-guvern

3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a art. LIX din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung
Executivul a aprobat o serie de modificări la OUG privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.
Principalele modificări aduse OUG privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal vizează:
– Introducerea regimului de marcare cu timbre fiscale și a produselor care conțin tutun, destinate inhalării fără ardere, similar cu cel aplicat produselor din tutun prelucrat, având în vedere necesitatea respectării obligației de punere pe piață, începând cu 20 mai 2024, a pachetelor unitare de produse din tutun;
– Introducerea obligației de a depozita produsele recepționate doar în spațiile declarate și autorizate pentru recepția produselor accizabile, în situația în care nu se utilizează opțiunea de livrare directă, precum și introducerea unei infracțiuni pentru nerespectarea acestei obligații, pentru a evita eludarea prevederilor legale privind plata anticipată a accizelor în cazul destinatarilor înregistrați;
– Înlocuirea sintagmei „document de rezervă” care atestă încheierea deplasării produselor accizabile cu sintagma „raportul de primire de rezervă pentru deplasări de mărfuri accizabile” sau cu “raport de export de rezervă pentru deplasări de mărfuri accizabile în regim suspensiv de accize”, după caz;
– Completarea în mod corespunzător a infracțiunii prevăzute la art. 452 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, având în vedere intervenția legislativă prin Ordonanţa de urgenţă nr. 115/2023, adusă art. 345 alin. (3) din Codul fiscal, în sensul în care, pe lângă produsele energetice prevăzute la art. 355 alin. (3) lit. a) – e) din Codul fiscal, și în cazul alcoolului și anumitor băuturi alcoolice s-a stabilit plata anticipată a accizelor.
Totodată, actul normativ prevede și măsuri ce vizează sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura:
– Modificarea prevederilor art. LIX alin. (7) și (8) din Legea nr. 296/2023 în vederea identificării exacte a faptei sancționate pentru nerespectarea termenului-limită de 5 zile lucrătoare pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, precum și a extinderii până la 31 mai 2024 a perioadei în care nu se aplică sancțiuni pentru această faptă, pentru asigurarea condițiilor necesare persoanelor impozabile de a își continua adaptarea procedurilor/sistemelor pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, fără a suporta amenzi.

4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, şi adoptarea unor măsuri în domeniul energiei
Guvernul menține mecanismul de plafonare a prețurilor la energie şi gaze până în primăvara anului 2025, pentru ca populația, dar și companiile, în calitate de consumatori finali, să rămână în continuare protejați față de volatilitatea de pe piața energiei și gazelor naturale, în actualele condiții de impredictibilitate pe plan global, cu război la graniță. De asemenea, actul normativ prevede revenirea la mecanismele pieței liberalizate se va face etapizat și cu asigurarea unui preț corect pentru români.
Astfel, ținând cont de tendința de stabilizare și chiar de reducere a prețurilor la energie electrică și gaze naturale înregistrată atât la nivel național, cât și european, Guvernul a actualizat cadrul legal aferent, astfel încât aceste scăderi să se reflecte și în facturile clienților finali.
Urmare a prevederilor acestei ordonanțe de urgență, prețul din ofertele-tip ale furnizorilor de energie electrică și gaze naturale nu poate depăși valoarea prețului maxim plafonat pe perioada de aplicare a mecanismului, respectiv 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025.
Actul clarifică totodată modalitatea de stabilire a prețului final facturat, în sensul că acesta ține cont de prețul de achiziție al furnizorului, dar nu poate în niciun caz depăși valoarea prețurilor maxime plafonare și se aplică tuturor consumatorilor.
Comunicatul Ministerului Energiei: https://energie.gov.ro/guvernul-a-adoptat-ordonanta-pentru-modificarea-si-completarea-oug-27-2022-prin-care-elimina-taxa-pe-soare-pentru-prosumatori-si-actualizeaza-schema-de-sprijin-pentru-toti-consumatorii-de-energie-elec/

5. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
Actul normativ aprobat se circumscrie demersurilor de consolidare a capacității de asigurare cu resurse umane a structurilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională. Se are în vedere formarea subofițerilor având ca sursă de proveniență inclusiv soldați și gradați profesioniști care au absolvit studii liceale, nu doar cei care au absolvit studii postliceale sau superioare. De asemenea, subofițerii sanitari pot fi formați în învățământul civil cu profil medical, atât în cel postliceal cât și în cel superior.
În același timp, dată fiind posibilitatea formării ofițerilor în instituții civile de învățământ superior, se stabilește regula potrivit căreia primul grad de ofițer se acordă la absolvirea anului IV de studii, similar absolvenților instituțiilor militare de învățământ.
Toți studenții și elevii școlarizați în instituții civile de învățământ pentru nevoi ale sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională încheie contracte cu instituția militară, cu o durată inițială de 8 ani, la fel ca cei admiși în instituțiile militare de învățământ.
Cu excepția Ministerului Apărării Naționale, în toate celelalte instituții ale sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională se elimină limita de vârstă de 45 de ani până la care persoanele cu pregătire adecvată pot deveni cadre militare în activitate.
Demersul legislativ are ca efect imediat reducerea semnificativă a deficitului de încadrare cu subofițeri și, implicit, creșterea capacității de reacție a unităților militare la schimbările imprevizibile ale mediului de securitate.

6. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art.1 alin.(10) şi (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
Prin ordonanța de urgență aprobată, Guvernul prelungește cu trei luni, până la data de 30 iunie 2024, perioada până la care pot fi acordate sumele forfetare pentru acoperirea costurilor de masă și cazare pentru beneficiarii protecției temporare provenind din zona de conflict din Ucraina.
În acest sens, se modifică aliniatele 10 și 11 ale art. 1 din OUG nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.
Cheltuielile pentru acordarea sumelor forfetare pentru hrană și cazare vor fi suportate inițial din fondul de rezervă bugetară, potrivit OUG nr. 15/2022.
Ulterior, bugetul de stat va fi întregit 17.163.270 euro, sumă provenită de la Uniunea Europeană, în cadrul apelului de proiecte depus de Departamentul pentru Situații de Urgență. Contribuția Uniunii Europene se acordă cu condiția modificării perioadei de acordare a sumelor forfetare și după data de 31 martie a.c., și aprobării de către Comisia Europeană a variantei revizuite a Programului Național 2021-2027 Azil, Migrație și Integrare.

IV. HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

2. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate
Actul normativ aprobat actualizează și reorganizează obiectivele mai multor programe naționale de sănătate cu scopul de a optimiza furnizarea serviciilor de sănătate pentru probleme majore de sănătate publică.
Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică (PNSM) va avea două obiective noi care vizează realizarea activităților de terapie ocupațională în cadrul unităților care implementează PNSM pentru reinserția socială și profesională a persoanelor cu tulburări de sănătate mintală, precum și creșterea conștientizării și informării populației generale și a profesioniștilor din sănătate prin îmbunătățirea înțelegerii patologiei tulburărilor adictive, depresive și anxioase.
Modificările vin în condițiile înmulțirii numărului de persoane consumatoare de droguri ilegale, dar și a numărului de persoane consumatoare de alcool care ajung în unitățile de psihiatrie sau în alte unități sanitare.
Programul național de screening organizat pentru boli cronice cu impact asupra sănătății publice va avea un obiectiv actualizat pentru creșterea accesului populației la programe de screening.
În structura acestuia sunt prevăzute 4 subprograme pentru cancerul de col uterin, cancerul de sân, cancerul colorectal și pentru depistarea infecțiilor cronice cu virusuri hepatice B/C/D.
Actul normativ mai prevede și reorganizarea Programului naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare, ca urmare a încetării stării de risc epidemiologic și biologic generat de pandemia de COVID-19.

3. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea unor ajutoare de urgenţă, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1301/2023 privind acordarea unor ajutoare de urgență
Guvernul a aprobat acordarea de ajutoare de urgență în valoare totală de 1,762 milioane lei pentru sprijinirea unui număr de 445 familii și persoane singure din 34 de județe.
Persoanele care beneficiază de aceste ajutoare de urgență se află în situații de necesitate cauzate de incendii, fenomene meteorologice periculoase ori în situații deosebite determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot duce la creșterea riscului de excluziune socială, în vederea situației socio-materiale, de locuit și de sănătate ale acestora. Plata ajutoarelor se asigură din bugetul aprobat pe anul 2024, Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

4. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

5. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Compania Naţională Romarm S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

6. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea IOR S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

7. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activității de privatizare al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului pe anul 2024
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

8. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Autostrada Craiova – Filiaşi şi Drum Expres Filiaşi- Târgu Jiu”, judeţele Dolj şi Gorj
Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru “Autostrada Craiova-Filiași și Drum Expres Filiași-Târgu Jiu”, pas esențial pentru începerea lucrărilor de realizare a celor 51,5 km de autostrada și 58,6 km de drum expres.
Proiectul de investiții în valoare de aproximativ 16,5 miliarde de lei va fi finanțat din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
Finalizarea acestui obiectiv va contribui la dezvoltarea infrastructurii rutiere de transport și fluidizarea traficului rutier. De asemenea, va avea și impact social, fiind estimată implicarea a 8.250 de angajați pentru perioada execuției.
Informații puse la dispoziție de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1145499106931392&id=100044139414373

9. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile Ia drumurile existente”, tronsonul 3, aflate pe raza localităţilor Valea Mare, Priseaca, Scorniceşti, Optaşi-Măgura, Tătuleşti, Coloneşti şi Bărăşti din judeţul Olt
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

10. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 2 Bucureşti, precum şi înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 2 Bucureşti, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

11. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1021 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind poluanții organici persistenți (reformat)
Actul normativ reglementează cadrul instituțional necesar aplicării Regulamentului (UE) 2019/1021 privind poluanții organici persistenți.
Astfel, hotărârea stabilește responsabilități concrete în vederea aplicării Regulamentului (UE) 2019/1021 și introduce noi atribuții autorităților competente, cât și noi autorități competente.
Potrivit hotărârii, autoritățile competente desemnate pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1021 sunt: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Garda Națională de Mediu (ca autoritate de control), Autoritatea Vamală Română (ca autoritate de control vamal a importului de poluanți organici persistenți), Administrația Națională ”Apele Române”, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecţia Mediului.
De asemenea, actul normativ prevede dispoziții referitoare la sancțiunile aplicabile restricțiilor/interdicțiilor pentru operatorii economici în ceea ce privește producerea, introducerea pe piață și utilizarea substanțelor incluse în anexele I și II, fie individual, fie în compoziția amestecurilor sau a articolelor.

12. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Programului multianual strategic de cooperare internațională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară 2024-2027
Actul normativ stabilește obiectivele generale și specifice de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară pentru toate instituțiile publice din România pentru perioada 2024-2027, în vederea adaptării noilor priorități internaționale.
România, prin intermediul politicii de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară, urmărește să contribuie la construirea unei lumi stabile, sigure, incluzive, prospere și durabile.
În baza Agendei 2030 și a Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, țara noastră are în vedere următoarele priorități:
– Dezvoltarea și consolidarea instituțională a statelor partenere, prin realizarea de acțiuni care vor urmări eficientizarea politicilor și a practicilor, dezvoltarea abilităților profesionale ale personalului din sectorul public și modernizarea infrastructurii din sectorul public;
– Asigurarea unei tranziții verzi care va ține cont de aspectele de mediu și de efectele schimbărilor climatice în statele partenere;
– Dezvoltarea umană a populațiilor statelor partenere, în vederea susținerii acestora pentru îndeplinirea propriilor obiective de dezvoltare.
Totodată, Programul prevede concentrarea acțiunilor României în maximum 10 state prioritare, localizate în zone de interes precum regiunea extinsă a Mării Negre, Balcanii de Vest, Africa și Orientul Mijlociu; dirijate, cu prioritate, către Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Republica Serbia, Republica Albania, Statul Palestina, Republica Islamică Mauritania, Republica Unită Tanzania, Republica Senegal și Republica Federală Democratică a Etiopiei.

13. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiţii
Actul normativ prevede instituirea unei scheme de ajutor de stat ce constă în finanțarea nerambursabilă pentru investiţii cu impact major în economia românească, ale căror costuri eligibile depășesc 50 milioane lei.
Pot aplica la acest ajutor de stat întreprinderile care realizează o investiție în maximum 3 ani de la data demarării acesteia, care nu sunt în dificultate financiară- nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, etc și nu beneficiază de alte ajutoare de stat.
Bugetul mediu anual al schemei este de 749 milioane lei (149 milioane euro). Bugetul maxim al schemei este de 2,249 milioane lei, echivalentul a 449 milioane euro.
În urma aplicării acestei scheme, ar urma să beneficieze un număr de 150 de întreprinderi. Plata ajutorului de stat se va efectua în perioada 2025-2032.

14. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea denumirii, valorii de inventar, codului de clasificație şi caracteristicilor tehnice, a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Finanţelor
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

15. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 730/2019 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Pavilion de medicină operațională-politraumă în cazarma 1053 Craiova”
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

16. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Realizare pavilion nou – bloc chirurgical politraumă din cazarma 1044 Sibiu”
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

17. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 479/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Realizare pavilion nou medicină operaţională-politraumă D+P+4E, drum acces şi reţele în cazarma 646 Braşov”
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

18. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Lucrări de investiții şi intervenţii în cazarma 705 Piteşti”
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

19. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ale unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în județele Dâmboviţa, Braşov, Buzău, Botoşani, Suceava, Timiş şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

20. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,RK, modernizare şi dotare Spitalul Orășenesc Rupea, judeţul Brașov”
La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea și dotarea spitalului orășenesc din Rupea (jud. Brașov).
Actul normativ era necesar întrucât spitalul, construit în urmă cu aproximativ 50 de ani, deservește circa 35.000 de locuitori din orașul Rupea și din localitățile rurale învecinate, cei mai mulți pacienți provenind din rândul pensionarilor și al asistaților sociali. De asemenea, ambulatoriul nu dispune de toate secțiile necesare; în prezent, are doar 4 specialități (chirurgie, ginecologie, pediatrie și interne) și sunt necesare și secții de cardiologie, ORL, oftalmologie, neurologie, diabetologie, medicina muncii.
Valoarea investiției este de 101.872.000 lei, iar durata de realizare a obiectivului este estimată la 28 de luni (4 luni pentru proiectare și 24 luni pentru execuție).
Modernizarea spitalului era necesară întrucât actuala clădire are o vechime de 50 de ani. De asemenea, ambulatoriul nu dispune de toate secțiile necesare; în prezent, are doar 4 specialități (chirurgie, ginecologie, pediatrie și interne) și sunt necesare și secții de cardiologie, ORL, oftalmologie, neurologie, diabetologie, medicina muncii. Spitalul deservește circa 35.000 de locuitori din orașul Rupea și din localitățile rurale învecinate, cei mai mulți pacienți provenind din rândul pensionarilor și al asistaților sociali.
Comunicatul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: https://t.ly/RjZLc

21. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Satu Mare, judeţul Harghita
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

22. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Şimian, judeţul Bihor
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

23. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Grădiştea, judeţul Vâlcea
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

24. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare – INMA, actualizarea denumirii, a datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare – INMA, comasarea poziţiilor MF ale acestor bunuri imobile la poziţia cu nr. MF 26327, precum şi închirierea unei suprafeţe de 801 mp din bunul imobil cu nr. MF 26327
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

25. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

26. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al Judeţului Buzău
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

27. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dobrogea” al Judeţului Constanţa
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

28. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Dâmboviţa din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

29. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a schimbării unităţii de administrare a imobilului cu nr. MF 168377 aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Anghel Saligny”
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

30. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Podul Înalt” al judeţului Vaslui, respectiv Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Mr. Constantin Ene” al judeţului Bacău
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

31. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Harghita (UM 0586 Miercurea-Ciuc)
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

32. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor tehnice ale imobilului cu nr. MF 121122 aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia Asigurare Logistică Integrată
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

33. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Sălișteanu Ioan-Corneliu din funcția de subprefect al județului Dâmbovița
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

34. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Șebu Sebastian-Gheorghe din funcția de subprefect al județului Sibiu
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

35. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de către Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse şi instituţiile din subordine şi sub autoritate, precum şi termenele de clasificare aferente acestora
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

36. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1117/2023 privind aprobarea Metodologiei pentru raportarea durabilităţii – Codul român al sustenabilităţii
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

37. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 776 din 23 septembrie 2015, privind înființarea Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acțiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

38. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1326/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime şi a altor măsuri aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie
Guvernul a stabilit prelungirea cu încă trei luni a plafonării tarilor RCA, respectiv până la 30 iunie 2024, prin Hotărârea aprobată în ședința de astăzi.
Decizia are rolul de a combate creșterea excesivă a prețurilor ce poate avea loc ca urmare a dezechilibrelor produse anterior pe piața asigurărilor și contribuie la stabilizarea graduală a pieței asigurărilor RCA.
Măsura a fost luată în contextul în care la 31 martie 2024 expiră prelungirea adoptată de Guvern la finalul anului 2023, când s-a stabilit să fie păstrate ca prețuri de referință pentru polițele RCA valorile din 28 februarie 2023, fiind permisă o ajustare a polițelor de 6,8% (echivalentul ratei prognozate a inflației).
Această decizie temporară este în concordanță cu prevederile Legii concurenței 21/1996.
Potrivit datelor puse la dispoziție de Ministerul Finanțelor, la 31 decembrie 2023, din 10 milioane de vehicule din parcul național auto, doar 7 milioane erau asigurate.
Informații puse la dispoziție de Ministerul Finanțelor: https://www.facebook.com/mfpromania/posts/pfbid02T2PqaxSPYEtvaeXpxYSEZJFTUyJN1hRt5n6CFJBZhsRm3TmXfKpFGQZAknWqxfg6l

V. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Litigiul inițiat de Federația Rusă împotriva a 37 de state, inclusiv Romania, în cadrul Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI)
Memorandumul a fost aprobat.

2. MEMORANDUM cu tema: Stabilirea limitelor de credite bugetare și credite de angajament pe luna aprilie 2024
Memorandumul a fost aprobat.

VI. NOTE
1. NOTĂ privind demersurile instituţionale necesare pentru finalizarea Strategiei pentru inovare în sectorul public, realizată cu consultanță OCDE în cadrul Jalonului 405 din PNRR
Guvernul a luat act de această Notă.

2. NOTĂ privind transmite unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Constanţa, în scopul adoptării unei hotărâri care are ca obiect trecerea imobilului – teren în suprafaţă de 933 mp, situat în Municipiul Constanţa, Str. Griviței nr. 44, Judeţul Constanţa, din domeniul privat al Municipiului Constanţa în domeniul privat al statului, în vederea construirii unui sediu pentru Serviciul teritorial Constanţa din cadrul Direcției Naţionale Anticorupție
Guvernul a luat act de această Notă.

3. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Județean Vâlcea, judeţul Vâlcea, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea sectorului de drum județean DJ 703 M km 9+984 – km 11+000, cu terenul aferent acestuia şi a podului peste râul Olt km 10+666, din domeniul public al Județului Vâlcea în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Guvernul a luat act de această Notă.

4. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea imobilului identificat în cartea funciară nr. 208823-Cl-Ul, din domeniul public al Municipiului Bucureşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerul Afacerilor Interne – Directia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti
Guvernul a luat act de această Notă.

VII. INFORMĂRI
1. INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 (25 martie 2024)

VIII. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 5 inițiative legislative

***

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței din data de 28 martie 2024.

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional la Carta europeană a autonomiei locale privind dreptul de participare la activitățile unei autorități locale, adoptat la Utrecht, la 16 noiembrie 2009

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea Programului naţional de investiţii în infrastructura unităţilor spitaliceşti şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate şi din împrumuturi contractate cu instituţiile financiare internaţionale
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a art. LIX din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitătii financiare a României pe termen lung
4. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, şi adoptarea unor măsuri în domeniul energiei
5. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
6. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art.1 alin.(10) şi (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea unor ajutoare de urgenţă, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1301/2023 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Educaţie Financiară 2024-2030 (PRIMĂ LECTURĂ)
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Compania Naţională Romarm S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea IOR S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatulul şi Turismului
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activitaţii de privatizare al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului pe anul 2024
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Autostrada Craiova – Filiaşi şi Drum Expres Filiaşi- Târgu Jiu”, judeţele Dolj şi Gorj
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile Ia drumurile existente”, tronsonul 3, aflate pe raza localităţilor Valea Mare, Priseaca, Scorniceşti, Optaşi-Măgura, Tătuleşti, Coloneşti şi Bărăşti din judeţul Olt
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 2 Bucureşti, precum şi înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 2 Bucureşti, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1021 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind poluanţii organici persistenţi (reformat)
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Programului multianual strategic de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară 2024-2027
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiţii
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea denumirii, valorii de inventar, codului de clasificaţie şi caracteristicilor tehnice, a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Finanţelor
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 730/2019 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Pavilion de medicină operațională-politraumă în cazarma 1053 Craiova”
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Realizare pavilion nou – bloc chirurgical politraumă din cazarma 1044 Sibiu”
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 479/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Realizare pavilion nou medicină operaţională-politraumă D+P+4E, drum acces şi reţele în cazarma 646 Braşov”
19. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Lucrări de investiții şi intervenţii în cazarma 705 Piteşti”
20. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ale unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Dâmboviţa, Braşov, Buzău, Botoşani, Suceava, Timiş şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
21. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,RK, modernizare şi dotare Spitalul Orăşenesc Rupea, judeţul Braşov”
22. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Satu Mare, judeţul Harghita
23. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Şimian, judeţul Bihor
24. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Grădiştea, judeţul Vâlcea
25. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare – INMA, actualizarea denumirii, a datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare – INMA, comasarea poziţiilor MF ale acestor bunuri imobile la poziţia cu nr. MF 26327, precum şi închirierea unei suprafeţe de 801 mp din bunul imobil cu nr. MF 26327
26. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
27. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al Judeţului Buzău
28. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dobrogea” al Judeţului Constanţa
29. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Dâmboviţa din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
30. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a schimbării unităţii de administrare a imobilului cu nr. MF 168377 aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Anghel Saligny”
31. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Podul Înalt” al judeţului Vaslui, respectiv Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Mr. Constantin Ene” al judeţului Bacău
32. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Harghita (UM 0586 Miercurea-Ciuc)
33. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor tehnice ale imobilului cu nr. MF 121122 aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia Asigurare Logistică Integrată
34. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți
35. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de către Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse şi instituţiile din subordine şi sub autoritate, precum şi termenele de clasificare aferente acestora
36. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1117/2023 privind aprobarea Metodologiei pentru raportarea durabilităţii – Codul român al sustenabilităţii
37. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului Nr. 776 din 23 septembrie 2015, privind înființarea Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acțiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe

IV. ANALIZE
1. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1326/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime şi a altor măsuri aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie

V. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Litigiul iniţiat de Federaţia Rusă împotriva a 37 de state, inclusiv Romania, în cadrul Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI)
2. MEMORANDUM cu tema: Stabilirea limitelor de credite bugetare și credite de angajament pe luna aprilie 2024

VI. NOTE
1. NOTĂ privind demersurile instituţionale necesare pentru finalizarea Strategiei pentru inovare în sectorul public, realizată cu consultanţă OCDE în cadrul Jalonului 405 din PNRR
2. NOTĂ privind transmite unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Constanţa, în scopul adoptării unei hotărâri care are ca obiect trecerea imobilului – teren în suprafaţă de 933 mp, situat în Municipiul Constanţa, Str. Griviţei Nr. 44, Judeţul Constanţa, din domeniul privat al Municipiului Constanţa în domeniul privat al statului, în vederea construirii unui sediu pentru Serviciul teritorial Constanţa din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie
3. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Judeţean Vâlcea, judeţul Vâlcea, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea sectorului de drum judeţean DJ 703 M km 9+984 – km 11+000, cu terenul aferent acestuia şi a podului peste râul Olt km 10+666, din domeniul public al Judeţului Vâlcea în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
4. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea imobilului identificat în cartea funciară nr. 208823-Cl-Ul, din domeniul public al Municipiului Bucureşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti

VII. INFORMĂRI
1. INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 (25 martie 2024)

VIII. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 5 inițiative legislative

Proiectele de acte normative pot fi consultate aici.

Citeşte mai mult despre , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership