Secţiuni » Arii de practică » Business » Energie
Energie
CărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Masterclass US Litigators
Articole Energie Noutăți legislative Opinii SELECTED

Noi modificări legislative în domeniul energiei

2 aprilie 2024 | Cosmin STAVARU, Vasile SOLTAN
Cosmin Stavaru

Cosmin Stavaru

Vasile Soltan

Vasile Soltan

La data de 29 martie 2024, în Monitorul Oficial a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei şi adoptarea unor măsuri în domeniul energiei („OUG 32/2024”). Principalele modificări aduse prin OUG 32/2024 se referă la măsurile adoptate în contextul crizei energetice, regimul sancțiunilor contravenționale în domeniul energiei, abrogarea unor taxe aplicabile prosumatorilor și instituirea unor prevederi generale referitoare la contractele pentru diferență. Majoritatea prevederilor OUG 32/2024 au intrat în vigoare la momentul publicării acesteia în Monitorul Oficial, cu excepția prevederilor referitoare la contravenții care vor intra în vigoare la 30 de zile după data publicării în Monitorul Oficial. În continuare vom prezenta pe scurt principalele modificări aduse prin OUG 32/2024.

a) Modificarea unor măsuri adoptate în contextul crizei energetice

(i) Prețul final facturat

Furnizorii de energie electrică/gaze naturale au obligația să defalce preţul pentru clientul final nu doar în ofertele-tip de furnizare, ci și în contractele de furnizare încheiate cu clienții finali, pe următoarele componente: (i) preţul energiei electrice/gazelor naturale, care include componenta de achiziție a energiei electrice/gazelor naturale (inclusiv tariful de transport – componenta de introducere a energiei electrice/gazelor în rețea/sistem, costul de înmagazinare, după caz şi componenta de furnizare; (ii) componenta de rețea/sistem stabilită pe baza tarifelor reglementate pentru serviciile de rețea/sistem (distribuție, transport, serviciu sistem) și (iii) taxe, impozite, contribuții stabilite conform dispozițiilor legale în vigoare.

– În perioada 1 aprilie 2024 – 31 martie 2025, componenta de furnizare este de 73 lei/MWh pentru activitatea de furnizare a energiei electrice (identică cu valoarea anterioară), respectiv 15 lei/ pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale MWh (comparativ cu valoarea anterioară de 12 lei/MW). Prin excepție, componenta de furnizare din preţurile aplicate clienților preluați în regim de ultimă instanță este de 80 lei/MWh pentru activitatea de furnizare a energiei electrice (identică cu valoarea anterioară), respectiv 15 lei/MWh pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale (comparativ cu valoarea anterioară de 13,5 lei/MWh).

Evenimente juridice

Interviuri JURIDICE.ro

Servicii JURIDICE.ro

Arbitraj comercial

– De asemenea, în perioada 1 aprilie 2024 – 31 martie 2025, prețul final pentru clienți va include și contribuția aferentă schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, contravaloarea certificatelor verzi aferente sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile.

(ii) Decontarea furnizorilor

Prin modificările aduse OUG 119/2022, pentru consumul înregistrat începând cu 1 aprilie 2024, valoarea maximă a preţului mediu ponderat al energiei electrice la care ANRE calculează sumele de decontat de la bugetul de stat pentru furnizorii de energie electrică este de 700 lei/MWh. Anterior, plafonul era de 900 lei/MWh, acesta rămânând aplicabil în continuare pentru consumul înregistrat până la 1 aprilie 2024.

(iii) Prețul de referință pentru calculul contribuției la Fondul de Tranziție Energetică

Prețul de referință avut în vedere pentru calculul contribuției de la fondul de tranziție energetică („CFTE”) datorate de producătorii de energie electrică pentru activitatea de producție se reduce de la 450 lei/MWh la 400 lei/MWh.

– Prețul de referință de 400 lei/MWh va fi aplicat și pentru calculul CFTE cu reținere la sursă din veniturile entităților rezidente/nerezidente realizate în baza contractelor de hedging.

– De asemenea, prețul de referință avut în vedere pentru calculul CFTE datorate de alți participanți la piață (g., traderii de energie electrică și gaze naturale, furnizorii de energie electrică/gaze naturale care desfășoară activitatea de trading, etc.), va fi prețul mediu de achiziție a energiei electrice/gazelor naturale, la care se adaugă o marjă de profit de 10 % (spre deosebire de marja anterioară de 2 %).

(iv) Mecanismul de Achiziție Centralizată a Energiei Electrice

Durata de aplicare a MACEE a fost redusă până la data de 31 decembrie 2024 (față de 31 decembrie 2025 conform prevederilor anterioare). După data de 31 decembrie 2024, participarea la MACEE va fi voluntară.

– De asemenea, începând cu data de 1 aprilie 2024, OPCOM în calitate de achizitor unic în cadrul MACEE va achiziționa energia electrică la prețul de 400 lei/MWh (comparativ cu prețul de 450 lei/MWh plătit anterior).

– Se implementează un mecanism prin intermediul căruia furnizorii de energie electrică care achiziționează energie prin intermediul MACEE pot beneficia de garanțiile de origine aferente cantităților de energie electrică din surse regenerabile tranzacționate. Astfel, furnizorii de energie electrică participanți la MACEE pot solicita transferul garanțiilor de origine, pentru 90% din cantitățile determinate conform prevederilor din OUG 27/2022, cu respectarea prevederilor Regulamentului de emitere şi urmărire a garanțiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.232/2011.

b) Regimul contravențiilor în sectorul energetic

OUG 32/2024 aduce unele modificări Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 („Legea 123/2012”) în ceea ce privește regimul contravențiilor în sectorul energiei electrice și gazelor naturale, care vor intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării OUG 32/2024.

(i) Cursul termenului de prescripție

În ceea ce privește termenul de prescripție de 36 de luni pentru anumite categorii de contravenții (ca excepție de la termenul general de 24 de luni), se adaugă mențiunea că în cazul contravențiilor continue, termenul curge de la data încetării ultimului act/fapt material constitutiv al contravenției.

– De asemenea, se adaugă prevederi noi potrivit cărora cursul termenului de prescripție a dreptului ANRE de a aplica sancțiuni se întrerupe prin comunicarea deciziei privind efectuarea investigației şi/sau a oricărui act emis în legătură cu investigația declanșată, comunicat operatorului economic investigat. În această situație, termenul de prescripție a dreptului ANRE de a aplica sancțiuni va expira cel mai târziu în ziua în care se împlinește perioada egală cu dublul termenului de prescripție aplicabil pentru săvârșirea încălcării în cauză.

(ii) Majorarea cuantumului unor amenzi contravenționale

În sectorul energiei electrice, dacă anterior sancțiunile pentru anumite contravenții se raportau la cifra de afaceri anuală a vânzărilor pe piața angro de energie, din anul financiar anterior sancționării, acum acestea se vor referi la cifra de afaceri anuală a persoanei juridice contraveniente realizată din activitatea licențiată, în anul financiar anterior sancționării. Astfel, aceste modificări au aliniat sancțiunile pentru anumite contravenții cu definiția cifrei de afaceri[1].

– De asemenea, pentru unele contravenții, sancțiunea amenzii a fost majorată de la 0,5 % -1 % din cifra de afaceri anuală a vânzărilor pe piața concurențială de energie (din anul financiar anterior sancționării) la 1 % – 3 % din cifra de afaceri anuală a persoanei juridice contraveniente realizată din activitatea licențiată (în anul financiar anterior sancționării faptei). Aceste contravenții se referă la refuzul participanților la piața angro de energie electrică de a permite efectuarea de acțiuni de investigație şi/sau inspecție inopinată, precum și la nefurnizarea datelor şi informațiilor, furnizarea de date şi informații inexacte, incomplete sau care induc în eroare, ca urmare a solicitărilor ANRE în privința investigațiilor.

– În sectorul gazelor naturale, pentru unele contravenții se majorează sancțiunea amenzii de 000 lei – 500.000 lei la amenda de 1% – 5% din cifra de afaceri anuală realizată din activitatea licențiată, în anul financiar anterior sancționării faptei. Printre aceste contravenții se numără (i) nerespectarea cerințelor privind transparența prevăzute în reglementările ANRE, precum şi în regulamentele europene, altele decât Regulamentului (UE) nr. 1.227/2011, (ii) nerespectarea reglementărilor privind separarea legală şi/sau contabilă a activităților reglementate în sectorul gazelor naturale; și (iii) refuzul nejustificat al accesului/racordării solicitanților la conductele de alimentare din amonte, la sistemul de transport, la sistemul de distribuție sau la depozitele de înmagazinare a gazelor naturale;

c) Taxele aplicabile prosumatorilor

OUG 32/2024 a abrogat art. 21 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 163/2022 pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative („OUG 163/2022”), care reglementa posibilitatea autorităților administrației publice centrale și ANRE să aplice, în anumite cazuri, taxe și tarife prosumatorilor de energie din surse regenerabile, în legătură cu energia electrică din surse regenerabile autoprodusă de aceștia care rămâne în spațiile lor. Cazurile de aplicare a taxelor și tarifelor, acum abrogate, erau următoarele:

– dacă energia electrică din surse regenerabile autoprodusă este sprijinită efectiv prin intermediul unor scheme de sprijin, numai în măsura în care nu sunt subminate viabilitatea economică a proiectului şi efectul de stimulare a unui astfel de sprijin;

– de la data de 1 decembrie 2026, dacă puterea instalată în centralele electrice ale prosumatorilor depășește 8% din puterea totală instalată în capacitățile de producție de energie electrică la nivel naţional şi dacă se demonstrează, prin intermediul unei analize cost-beneficiu, efectuată de ANRE printr-un proces deschis, transparent şi participativ, că scutirea de taxe și tarife fie a avut drept rezultat o sarcină disproporționată semnificativă pentru sustenabilitatea financiară pe termen lung a sistemului electric, fie creează un stimulent care depășește ceea ce este necesar în mod obiectiv pentru a obține o utilizare rentabilă a energiei din surse regenerabile, precum şi că o astfel de sarcină sau un astfel de stimulent nu ar putea fi minimizat prin întreprinderea altor acțiuni rezonabile; sau

– dacă energia electrică din surse regenerabile autoprodusă este produsă în instalații cu o putere totală instalată de energie electrică de peste 30 kW.

Menționăm că aceste prevederi transpuneau în dreptul intern prevederile art. 21 alin. (3) din Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. În nota de fundamentare a OUG 32/2024 se menționează că la solicitarea autorităților române, Comisia Europeană a emis un punct de vedere potrivit căruia decizia unui stat membru de a nu transpune o dispoziție opțională dintr-o directivă nu poate fi considerată o nerespectare a obligației de transpunere.

d) Contractele pentru diferență (CfD)

Potrivit prevederilor OUG 32/2024, Guvernul României urmează să aprobe, la propunerea Ministerului Energiei, cadrul general pentru implementarea şi funcţionarea mecanismului de sprijin prin contracte pentru diferență pentru tehnologiile cu emisii reduse de carbon. Finanțarea mecanismului de sprijin prin contractele pentru diferență pentru tehnologiile eligibile de producere a energiei electrice se va realiza cu respectarea normelor naționale şi europene în materia ajutoarelor de stat şi/sau prevederile deciziilor de autorizare ale Comisiei Europene şi se va asigura din fonduri europene nerambursabile, prin plata unei/unor contribuții aplicate consumatorilor finali de energie electrică, şi în măsura în care va fi necesar, Ministerul Energiei, în calitate de ordonator principal de credite, va asigura finanțarea prin bugetul de stat.

În acest sens, reamintim că la data de 14 martie 2024, Guvernul a publicat în consultare publică Proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea cadrului general pentru implementarea și funcționarea mecanismului de sprijin prin Contracte pentru Diferență pentru tehnologiile cu emisii reduse de carbon[2]. De asemenea, la data de 6 martie 2024, Comisia Europeană a aprobat Schema contractelor pentru diferență  în valoare de 3 miliarde de euro pentru a sprijini instalațiile eoliene și solare fotovoltaice onshore în vederea stimulării tranziției către o economie net zero[3].

e) Alte modificări importante

(i) Obligații privind modalitatea de asigurare a energiei electrice/gazelor naturale pentru consumul clienților finali

Furnizorul de energie electrică are obligația de a-şi asigura cel puțin 50% (spre deosebire de pragul de 40 % anterior modificărilor aduse prin OUG 32/2024) din energia electrică necesară acoperirii consumului clienților finali din portofoliu din producție proprie sau prin achiziție prin contracte la termen pe pieţele de energie electrică, pe alte piețe decât PZU, PI şi PE. Nerespectarea acestei obligații este acum considerată contravenție, sancționată cu amendă cuprinsă între 5% şi 10% din cifra de afaceri anuală.

O obligație similară a fost reglementată în sarcina furnizorilor de gaze naturale, care trebuie să asigure cel puțin 50% din gazele naturale necesare acoperirii consumului clienților finali din portofoliu, din producție proprie sau prin achiziție prin contracte la termen. Nerespectarea acestei obligații este consideră contravenție, sancționată cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.

(ii) Dezechilibrele prosumatorilor cu capacități mai mici de 400 kW

În cazul prosumatorilor care dețin centrale electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate mai mici de 400 kW pe loc de consum, furnizorii de energie electrică nu facturează pentru locul de producere şi consum contravaloarea dezechilibrelor aferente atât energiei electrice consumate, cât şi energiei electrice produse şi livrate în rețeaua electrică. Aceste prevederi au fost adăugate în contextul prevederilor existente potrivit cărora responsabilitatea în materie de echilibrare nu se aplică prosumatorilor cu o putere instalată de producere a energiei electrice mai mică de 400 kW, responsabilitatea în materie de echilibrare revenind furnizorului prosumatorilor.

(iii) Prețul vânzării gazelor naturale de către producătorii care desfășoară atât activități de extracție onshore şi/sau offshore, cât şi activități de vânzare a gazelor naturale

În perioada 1 aprilie 2024 – 31 decembrie 2024, producătorii de gaze naturale care desfășoară atât activități de extracție onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activități, cât şi activități de vânzare a gazelor naturale au obligația să livreze, cu preţul de 120 lei/MWh (comparativ cu prețul anterior de 150 lei/MWh), cantitățile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă curentă către furnizorii clienților casnici, pentru a asigura în perioada 1 aprilie 2024 – 31 martie 2025 necesarul de consum al clienților casnici din producția curentă şi din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, precum şi necesarul de gaze naturale pentru constituirea stocului minim necesar pentru perioada 1 noiembrie 2024 – 31 martie 2025.

(iv) Achiziția de către OTS a serviciilor de sistem

În ceea ce privește achiziționarea de către OTS a serviciilor de sistem care nu au ca scop stabilirea frecvenței de la participanții la piață, în baza unor proceduri transparente, nediscriminatorii și bazate pe piață, au fost abrogate prevederile care permiteau OTS să solicite o derogare de la ANRE pe motiv că furnizarea pe piață a acestor servicii nu ar fi suficientă din punct de vedere economic.

De asemenea, a fost adăugat că procedurile prin care se achiziționează serviciile de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenței au în vedere un preţ maximal stabilit în condiţii de eficiență economică în conformitate cu reglementările ANRE. În situaţia în care, în urma derulării procedurii de achiziție a acestor servicii, nu se prezintă niciun ofertant, la solicitarea OTS justificată de necesitatea menținerii siguranței în funcționare a sistemului, ANRE poate decide ca pentru o perioadă limitată de cel mult un an OTS să aibă dreptul să solicite, prin dispoziție de dispecer, furnizarea serviciului respectiv la preţul maximal prevăzut în proceduri de către un operator economic capabil din punct de vedere tehnic să presteze respectivul serviciu de sistem. Perioada poate fi extinsă în urma derulării unei noi proceduri de achiziție de către OTS, la care nu se prezintă niciun ofertant.


[1] Prin cifra de afaceri anuală se înțelege cifra de afaceri a persoanei juridice contraveniente realizată din activitatea licențiată, în anul financiar anterior sancționării faptei. În cazul în care, în anul financiar anterior sancționării, întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cea aferentă anului financiar în care contravenientul a înregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii. În ipoteza în care nici în anul anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii contravenientul nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată. Dacă contravenientul este persoană juridică nou-înființată, care nu a înregistrat cifra de afaceri în anul anterior sancționării, acesta va fi sancționat cu amendă contravențională de la 100.000 lei la 1.000.000 lei.
[2] https://energie.gov.ro/proiectul-de-hotarare-a-guvernului-privind-aprobarea-cadrului-general-pentru-implementarea-si-functionarea-mecanismului-de-sprijin-prin-contracte-pentru-diferenta-pentru-tehnologiile-cu-emisii-reduse/.
[3] https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/SA.108510.


Cosmin Stavaru, Partner BONDOC & ASOCIAȚII
Vasile Soltan, Associate BONDOC & ASOCIAȚII

:: English version

Citeşte mai mult despre , , , , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories

Servicii J   Cont profesional [membership]   Catalog   Documentare   Comunicare   Revealing   Vizual   Website   Logo   Foto   Video   Talent Search   Recrutare   Evenimente   Directoare internaţionale