Secţiuni » Arii de practică » Protective » Drept civil
Drept civil
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Servicii JURIDICE.ro
Banner BA-02
CJUE Drept civil Dreptul Uniunii Europene Jurisprudență Protecția consumatorilor SELECTED

CJUE. C-582/21 – Profi Credit Polska. Redeschiderea unei proceduri finalizate printr-o hotărâre definitivă. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor

9 aprilie 2024 | JURIDICE.ro

Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecătorul român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, a fost judecător raportor

Trimitere preliminară – Protecția consumatorilor – Lipsa verificării din oficiu a caracterului abuziv al clauzelor contractuale – Principiile echivalenței, efectivității și interpretării conforme – Cale extraordinară de atac care permite redeschiderea unei proceduri civile finalizate printr-o hotărâre definitivă, ca urmare a unei hotărâri a Curții Constituționale – Lipsa de echivalență între o hotărâre preliminară a Curții în interpretarea dreptul Uniunii și o hotărâre a Curții Constituționale prin care se constată incompatibilitatea cu Constituția a unei dispoziții de drept național

Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 4 alineatul (3) și a articolului 19 alineatul (1) TUE, precum și a principiilor echivalenței și interpretării conforme a dreptului național.

La 16 iunie 2015, FY a încheiat cu Profi Credit Polska, o societate de credit, un contract de credit de consum. La încheierea contractului menționat, FY a emis un bilet la ordin în alb, care a fost completat ulterior de Profi Credit Polska prin indicarea sumei și a unei date de scadență a plății.

La 30 octombrie 2017, Profi Credit Polska a introdus la Tribunalul Districtual Varșovia‑Praga – Sud din Varșovia, Polonia, instanța de prim grad, o acțiune având ca obiect plata debitului principal, majorat cu dobânzile contractuale. La cererea introductivă a acestei acțiuni au fost anexate doar biletul la ordin menționat și notificarea rezilierii contractului de credit în discuție. Aceasta nu a prezentat contractul de credit, iar instanța de prim grad nu i‑a solicitat să îl prezinte.

La 17 aprilie 2018, această instanță a pronunțat o hotărâre în cauza judecată în lipsă, cu formula care autoriza executarea sa imediată, obligând‑o pe FY la plata către Profi Credit Polska a sumei solicitate, majorată cu dobânzile de întârziere legale, și respingând capătul de cerere al acțiunii referitor la dobânzile contractuale. Din decizia de trimitere reiese că această hotărâre se întemeia numai pe biletul la ordin semnat de FY și pe indicațiile care figurau în cererea introductivă formulată de Profi Credit Polska.

FY nu a formulat opoziție împotriva hotărârii pronunțate în cauza judecată în lipsă, care a rămas definitivă la expirarea termenului de două săptămâni prevăzut în acest scop.

La 25 iunie 2019, FY a introdus la instanța de prim grad o cerere de redeschidere a procedurii finalizate prin hotărârea pronunțată în cauza judecată în lipsă. FY a invocat interpretarea eronată de către această instanță a Directivei 93/13[1], întrucât a admis cererea formulată de Profi Credit Polska doar pe baza biletului la ordin, fără să fi examinat caracterul eventual abuziv al clauzelor contractului de credit. În această privință, FY a invocat în special Hotărârea din 13 septembrie 2018, Profi Credit Polska (C‑176/17, EU:C:2018:711).

Prin ordonanța din 27 august 2020, instanța de prim grad a respins cererea de redeschidere a procedurii ca fiind tardiv introdusă și a arătat în plus că această cerere nu avea niciun temei legal.

FY a declarat apel împotriva acestei ordonanțe la Tribunalul Regional Varșovia‑Praga din Varșovia, Polonia, care este instanța de trimitere.

Această instanță consideră că, din moment ce instanța de prim grad nu a examinat contractul de credit în discuție și nici, prin urmare, caracterul eventual abuziv al clauzelor pe care le conținea, este probabil că hotărârea pronunțată în cauza judecată în lipsă încalcă articolele 6 și 7 din Directiva 93/13, astfel cum au fost interpretate de Curte în special în Hotărârea Profi Credit Polska.

În aceste condiții, instanța menționată ridică problema dacă dreptul Uniunii îi impune să admită cererea de redeschidere a procedurii formulată de FY, indiferent de faptul că aceasta nu a formulat opoziție împotriva hotărârii pronunțate în cauza judecată în lipsă. În această privință, pe de o parte, instanța de trimitere subliniază importanța principiului autorității de lucru judecat, precum și caracterul ireversibil al hotărârilor definitive. Pe de altă parte, instanța de trimitere ridică problema dacă principiile echivalenței și interpretării conforme a dreptului național îi impun să interpreteze dispozițiile relevante ale dreptului polonez astfel încât să permită redeschiderea procedurii în cauza principală.

Instanța de trimitere menționează în special două dispoziții din Codul de procedură civilă polonez. În primul rând, această instanță indică posibilitatea redeschiderii unei proceduri care a condus la o hotărâre definitivă în urma unei decizii a Curții Constituționale prin care se constată neconstituționalitatea dispoziției de drept național în temeiul căreia a fost pronunțată această hotărâre. În al doilea rând, instanța de trimitere face referire la posibilitatea redeschiderii unei proceduri care a condus la o hotărâre judecătorească definitivă atunci când o parte a fost privată de posibilitatea de a acționa din cauza unei încălcări a dreptului.

Prin hotărârea pronunțată la data de 9 aprilie 2024[2], Curtea a stabilit, în primul rând, că articolul 4 alineatul (3) TUE și principiul echivalenței trebuie interpretate în sensul că, atunci când o cale de atac extraordinară prevăzută de o dispoziție procedurală națională permite unui justițiabil să solicite redeschiderea unei proceduri care a condus la o hotărâre definitivă invocând o decizie ulterioară a Curții Constituționale a statului membru în cauză prin care se constată neconformitatea cu Constituția sau cu o altă normă de rang superior a unei dispoziții de drept național ori a unei anumite interpretări a unei astfel de dispoziții în temeiul căreia a fost pronunțată respectiva hotărâre, ele nu impun ca această cale de atac să fie de asemenea deschisă ca urmare a invocării unei hotărâri a Curții care se pronunță cu titlu preliminar asupra interpretării dreptului Uniunii, în temeiul articolului 267 TFUE, în măsura în care consecințele concrete ale unei astfel de decizii a acestei Curți Constituționale în ceea ce privește dispoziția de drept național sau interpretarea unei asemenea dispoziții pe care se întemeiază hotărârea definitivă menționată decurg în mod direct din această decizie.

În această privință, Curtea a reținut că hotărârile preliminare în interpretarea dreptului Uniunii se disting de deciziile Curții Constituționale din Polonia. Deși este cert că rolul Curții este de a furniza o interpretare obligatorie a dreptului Uniunii, consecințele care decurg din această interpretare pentru cazul concret țin de responsabilitatea instanțelor naționale.

În consecință, spre deosebire de deciziile în cauză ale Curții Constituționale, prin care aceasta constată neconformitatea cu Constituția poloneză sau cu o altă normă de rang superior a unei dispoziții de drept național ori a unei anumite interpretări a unei astfel de dispoziții, hotărârile preliminare de interpretare pronunțate de Curte au ca obiect să furnizeze elementele de interpretare a dreptului Uniunii care sunt necesare instanței naționale pentru soluționarea litigiului cu care este sesizată. În ceea ce privește eventuala incompatibilitate cu dreptul Uniunii a unei dispoziții de drept național sau a unei interpretări date unei asemenea dispoziții în discuție în fața instanței naționale, precum și consecințele acestei eventuale incompatibilități, aprecierile și constatările care trebuie efectuate în această privință în lumina hotărârii preliminare în interpretare sunt, în definitiv, de competența acestei instanțe naționale, ținând seama de separarea funcțiilor ce caracterizează procedura prin care Curtea se pronunță cu privire la interpretarea dreptului Uniunii în temeiul articolului 267 TFUE.

În al doilea rând, Curtea a precizat că recunoașterea unui drept la redeschiderea unei proceduri finalizate printr‑o hotărâre definitivă în temeiul principiului interpretării conforme a dreptului național nu poate fi considerată, a priori, ca fiind singurul mijloc de natură să garanteze unui consumator protecția urmărită de Directiva 93/13 în împrejurări precum cele din cauza principală.

În speță, din dosarul aflat la dispoziția Curții nu rezultă că principiul echivalenței ar putea impune aplicarea dispoziției normative din codul de procedura civilă polonez, referitoare la redeschiderea unei proceduri finalizate printr-o hotărâre definitivă, în împrejurări precum cele din cauza principală. Astfel, niciun element nu indică faptul că această dispoziție ar fi aplicabilă în cazul omisiunii de a invoca din oficiu un motiv întemeiat pe o normă națională de ordine publică, normă căreia articolul 6 alineatul (1) din Directiva 93/13 trebuie considerat ca fiind echivalent.

În ceea ce privește principiul efectivității, trebuie subliniat că obligația statelor membre de a asigura efectivitatea drepturilor conferite justițiabililor în temeiul dreptului Uniunii implică, mai ales pentru drepturile care decurg din Directiva 93/13, cerința unei protecții jurisdicționale efective, consacrată de asemenea la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care se aplică în special modalităților procedurale ale acțiunilor în justiție întemeiate pe astfel de drepturi. Dacă în cauza principală instanța de trimitere ar ajunge la constatarea că modalitățile procedurale care încadrează exercitarea dreptului de a formula opoziție la hotărârea pronunțată în cauza judecată în lipsă nu permit să se asigure respectarea drepturilor conferite consumatorilor în temeiul Directivei 93/13, ar rezulta că această procedură nu este conformă cu dreptul consumatorilor la o cale de atac efectivă. Or, trebuie să se observe că din jurisprudența Curții rezultă că respectarea drepturilor garantate de această directivă trebuie de asemenea să poată fi asigurată, dacă este cazul, în cadrul unei proceduri de executare sau chiar după ce aceasta s‑a încheiat.

Pentru aceste considerente, prin hotărârea pronunțată, Curtea a stabilit că principiul interpretării conforme a dreptului național trebuie interpretat în sensul că revine instanței naționale sarcina de a aprecia dacă o dispoziție de drept național care stabilește o cale de atac extraordinară, care permite unei părți să solicite redeschiderea unei proceduri finalizate printr-o hotărâre definitivă dacă a fost privată de posibilitatea de a acționa din cauza încălcării unui drept, poate face obiectul unei interpretări extensive, astfel încât să includă în domeniul său de aplicare situația în care instanța care a admis o cerere a unui profesionist întemeiată pe un contract încheiat cu un consumator, printr-o hotărâre definitivă pronunțată într-o cauză judecată în lipsă, a omis să examineze din oficiu acest contract din perspectiva existenței eventuale a unor clauze abuzive, cu încălcarea obligațiilor care îi reveneau în temeiul Directivei 93/13/CEE, și în care s-ar dovedi că modalitățile procedurale ale exercitării de către acest consumator a dreptului său de a formula opoziție împotriva acestei hotărâri pronunțate în cauza judecată în lipsă sunt de natură să genereze un risc deloc neglijabil ca respectivul consumator să renunțe la aceasta și nu permit, în consecință, să se asigure respectarea drepturilor conferite acestuia din urmă de această directivă. Dacă o astfel de interpretare extensivă este de conceput din cauza limitelor reprezentate de principiile generale de drept și de imposibilitatea de a efectua o interpretare contra legem, principiul efectivității impune ca respectarea acestor drepturi să fie asigurată în cadrul unei proceduri de executare a acestei hotărâri pronunțate în cauza judecată în lipsă sau al unei proceduri subsecvente distincte.


[1] Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO 1993, L 95, p. 29, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 273).
[2] Hotărârea integrală, în limba de procedură, care a fost limba polonă, dar și traducerea în limba română pot fi accesate aici.

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership