Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislative
Proiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
Noutăți legislative Proiecte legislative

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 11 aprilie 2024. UPDATE: Actele normative adoptate

12 aprilie 2024 | JURIDICE.ro

Guvernul României a dat publicităţii proiectele de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 11 aprilie 2024.

I. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru asigurarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea creșterii capacităţii de asigurare a reprezentării statului in litigiile arbitrale şi judiciare internaționale şi asigurare a creșterii capacităţii de administrare a proprietății publice a statului, precum și pentru modificarea unor acte normative
Actul normativ dă posibilitatea autorităților locale, cu excepția municipiilor reședință de județ și a sectoarelor Municipiului București, prin derogare de la Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și de la prevederile Legii nr. 417/2023, să solicite de la Ministerul Finanțelor contractarea, până la data de 30 septembrie 2024, a unor împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 1 miliard lei. Aceste împrumuturi pot fi solicitate pentru asigurarea cofinanțării cheltuielilor neeligibile în vederea realizării, respectiv finalizării proiectelor nefinalizate sau nefuncționale derulate în cadrul programelor operaționale finanțate din fonduri europene în perioada de programare 2014-2020. De asemenea, pentru asigurarea prefinanțării sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la UE și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, după caz, inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile asociate respectivelor proiecte. Totodată, se pot solicita împrumuturi și pentru asigurarea sumelor necesare implementării proiectelor finanțate prin PNRR, aflate în sarcina bugetului locale, evidențiate distinct în fiecare contract. Autoritățile locale au nevoie de avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale și trebuie ca, la data depunerii documentației, să nu prezinte restanțe la împrumuturile contractate anterior din venituri din privatizare.
Valoarea maximă ce poate fi autorizată către o unitate administrativ-teritorială este 35 de milioane de lei pentru județe, 20 milioane lei pentru municipii, nelimitat pentru comune și pentru orașe, iar perioada de rambursare este de 1-5 ani, cu posibilitatea rambursării anticipate.
Ordonanța de urgență modifică și modalitatea de atribuire a unor contracte de reprezentare juridică în situații punctuale, care impun o reacție rapidă din partea Ministerului de Finanțe.

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă-nou-născut defavorizate cu tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile pentru nou-născuţi, pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi prorogarea unui termen
În forma rediscutată și adoptată astăzi, ordonanța de urgență aduce clarificări privind categoriile de concedii medicale pentru care nu va fi percepută contribuția la sănătate (CASS), precizând codurile de indemnizații de concedii medicale pentru care urmează să fie reținută contribuția de asigurări sociale de sănătate, și anume: cod 01 (Boală obișnuită), cod 07 (Carantină) și cod 10 (Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru).
Vor scutite de plata contribuției de asigurări sociale de sănătate indemnizațiile de concediu medical la care au dreptul persoanele care se afla în concediu pentru maternitate, îngrijirea copilului bolnav, risc maternal, îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice, pentru boli oncologice (neoplazii), HIV/SIDA, TBC, afecțiuni cardiovasculare, arsuri grave (marii arși), urgențe medico-chirurgicale etc.

II. HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

2. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea responsabilităților autorităţilor şi instituțiilor publice implicate în asigurarea funcționării Mecanismului Integrat de Anticipare, Monitorizare, Evaluare a Pieței Muncii şi Educației precum şi a datelor administrative din sistemele, bazele de date sau registrele gestionate de acestea, care se interoperabilizează cu platforma informatică ReCONECT
Autoritățile vor avea posibilitatea adaptării permanente a ofertei educaționale și de formare profesională cu cererea de pe piața forței de muncă, prin interconectarea bazelor de date ale ministerelor Muncii, Educației și ale altor instituții publice cu platforma informatică ReCONECT.
Guvernul a adoptat, în ședința de astăzi, o hotărâre prin care sunt stabilite autorităţile și instituţiile publice implicate în asigurarea funcționării Mecanismului Integrat de Anticipare, Monitorizare, Evaluare a Pieței Muncii și Educației, responsabilitățile acestora, precum și datele administrative din sistemele, bazele de date sau registrele gestionate de acestea, care pot fi accesate prin platforma ReCONECT.
Rolul acestei platforme este de a anticipa nevoia de competențe și crearea unui mecanism integrat de corelare a sistemului de educație cu cererea de pe piața forței de muncă din România și are următoarele componente:
– mecanismul de monitorizare a inserției absolvenților de învățământ profesional și tehnic și de învățământ superior, ce cuprinde monitorizarea inserției absolvenților de învățământ profesional și tehnic; a absolvenților de învățământ superior; a traseului profesional/inserției absolvenților programelor de formare profesionala continuă;
– mecanismul de anticipare a nevoilor de calificare pe termen scurt și mediu/lung;
– mecanismul de evaluare și monitorizare a politicilor publice privind măsurile active și politicile de formare profesională.
Comunicatul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale: https://shorturl.at/abxUW

3. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea codului de clasificaţie, denumirea bunului, descrierea tehnică şi valoarea de inventar, precum şi scoaterea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Regia Naţională a Pădurilor- Romsilva, ca urmare a pieirii
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

4. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi valorii de inventar a bunului imobil cu numărul M.F. 64120 aparţinând domeniului public al statului, divizarea numărului M.F.64120 şi transmiterea părţii divizate din acesta din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Administraţia Naţională ,,Apele Române” în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

Servicii JURIDICE.ro

Evenimente juridice

Arbitraj comercial

5. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Educaţie Financiară 2024-2030
Prin acest act normativ, a fost aprobată Strategia Națională de Educație Financiară pentru perioada 2024-2030, o soluție deja validată în practica europeană și internațională, prin care Guvernul își propune să crească nivelul de cunoștințe și competențe al românilor și al operatorilor economici din România în domeniul financiar, astfel încât, în calitate de consumatori ai unor produse, instrumente sau servicii financiare, ei să poată conștientiza riscurile, dar și oportunitățile, iar atunci când au de luat o decizie și să facă lucrul acesta responsabil si în cunoștință de cauză.
Măsurile incluse în Strategie susțin și implementarea unui obiectiv important de dezvoltare durabilă inclus în PNRR, Educația de calitate, prin care beneficiarii să dobândească abilități de a identifica produsele și serviciile financiare cu caracteristici economice și durabile.
Măsurile incluse în Strategia Națională de Educație Financiară se adresează mai multor grupuri-țintă, în funcție de care sunt structurate și direcțiile principale de acțiune:
• copii și tineri până la 25 de ani (preșcolari, elevi, studenți);
• populație adultă (persoane peste 18 ani, în acest grup fiind incluse atât cele care desfășoară activități generatoare de venituri, cât și cele care nu obțin niciun fel de venit);
• operatori economici.
Măsurile propuse în cadrul strategiei vor fi implementate cu implicarea unor actori atât din mediul public, cât și din cel privat.
Sunt incluse măsuri privind:
• introducerea elementelor de educație financiară în curriculum-ul național la toate nivelurile de învățământ,
• acțiuni și evenimente de educație financiară complementare adresate învățământului preuniversitar și universitar,
• introducerea educației financiare în universități,
• promovarea unor comportamente financiare responsabile în rândul copiilor și tinerilor prin intermediul mass-media (spoturi audio, spoturi video, internet, resurse educaționale pentru copii și tineri, inclusiv manuale, emisiuni TV, jocuri video, etc),
• programe de educație financiară destinate cadrelor didactice (cursuri, platforme online cu resurse pentru predare, activități tematice și ateliere de educație financiară),
• acțiuni de consiliere și sprijin pentru părinți pentru educația din perspectivă financiară a copiilor,
• campanii de educație financiară a populației adulte (prin intermediul mass-media), cu accent pe informare, importanța economisirii pentru viitor și promovarea resurselor de educație financiară (website-uri, aplicații),
• ateliere de educație financiară la locul de muncă,
• cursuri de educație financiară pentru operatorii economici,
• încurajarea participării entităților financiare la programe de formare profesională continuă diversificate.
Unele dintre măsurile prevăzute în Strategie au început deja să fie implementate anterior anului 2024.
Activitățile prevăzute în Strategie vor fi finanțate în limita bugetelor anuale aprobate ale autorităților/instituțiilor publice implicate și din alte surse constituite în condițiile legale, precum și cu sprijinul instrumentelor financiare ale UE.
Strategia a fost elaborată în cadrul unui parteneriat între Ministerul Educației, Ministerul Finanțelor, Banca Națională a României (BNR), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Asociația Băncilor și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

6. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației, pentru finanţarea în anul 2024 a unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar de stat
Prin acest act normativ, se alocă fonduri de circa 19,71 milioane lei pentru continuarea lucrărilor de amenajare a grupurilor sanitare şi asigurarea cu utilități a acestora la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. Sunt 227 de unități de învățământ în această situație.
Din aceste fonduri, circa 7,83 milioane se alocă pentru continuarea lucrărilor începute în anul 2023 (pentru un număr de 93 de unități de învățământ), nefinalizate până la data de 31 decembrie 2023, respectiv 11,885 milioane lei pentru finanțarea lucrărilor care vor fi începute în acest an, pentru un număr de 134 unități de învățământ.
Fondurile se repartizează prin transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, fiind prevăzute în bugetul Ministerului Educației pe anul 2024.
Sumele estimate de către Ministerul Educației vin în completarea sumelor alocate din bugetul local, restul cheltuielilor necesare finalizării lucrărilor, precum şi cheltuielile cu branşamentele pentru apă potabilă şi canalizare urmând să fie suportate din bugetele autorităților locale.
Procedurile privind achiziția lucrărilor de investiţii, încheierea şi derularea contractului de lucrări intră în sarcina autorităților locale.
Pentru realizarea lucrărilor de investiții, autoritățile locale vor respecta toate prevederile legale în vigoare în ceea ce privește achizițiile publice, calitatea în construcții, normele de igienă şi de sănătate publică, precum și alte condiții prevăzute prin alte prevederi legale pentru proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru unităţile de învățământ.

7. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru suplimentarea pe anul 2024 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 518/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Autostrada Sibiu-Piteşti”, Secţiunea 4, aflate pe raza localităților Tigveni şi Curtea de Argeș din judeţul Argeș, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 518/2020
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

8. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „CFR MARFĂ” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

9. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa” S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

10. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naţionale „Aeroporturi Bucureşti” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

11. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome ,,Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

12. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

13. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti” – Faza II, lucrare de utilitate publică de interes naţional
Modernizarea liniei de cale ferată ”București Nord–Aeroportul Internațional Henri Coandă București” va continua cu lucrări de realizare a unei noi infrastructuri pe firul II între Mogoșoaia și Balotești, în condițiile în care firul I a fost realizat în anul 2020. De asemenea, lucrările vor avea în vedere și electrificarea liniei de cale ferată deja existente, astfel încât viteza maximă pentru trenurile de călători să poată ajunge la 120 de kilometri pe oră. Este vorba despre o lungime de 8,6 kilometri traseu modernizat și 6,9 kilometri traseu nou.
Un alt obiectiv al proiectului este racordarea căii ferate cu terminalul est al Aeroportului Internațional Henri Coandă București.
Pentru demararea investiției, Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici ai acestui proiect în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de lei. Finanțarea va fi asigurată din fonduri externe nerambursabile și din resurse de la bugetul de stat.
Estimată să se realizeze în 36 de luni, această investiție va contribui la creșterea calității serviciilor de transport între Aeroportul Internațional Henri Coandă București și Capitală.

14. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Autostrada Paşcani – Suceava”, judeţele Iaşi, Botoşani şi Suceava
Amplasată pe raza județelor Iași, Botoșani și Suceava, ”Autostrada Pașcani-Suceava, cu o lungime de aproape 62 de kilometri, va asigura legătura între tronsoanele Bacău-Pașcani (în execuție) și Suceava-Siret (în proiectare) ale Autostrăzii 7. De asemenea, va contribui la dezvoltarea conexiunilor rutiere în zona municipiilor Suceava și Pașcani.
Cu o durată de execuție estimată la 30 de luni, investiția în valoare de 9,2 miliarde de lei va fi finanțată din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat.
Construirea acestei autostrăzi va contribui la scoaterea traficului greu și de tranzit din municipiile Suceava și Pașcani, fluidizarea traficului și reducerea timpilor de parcurs, diminuarea poluării.

15. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea liniei feroviare Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebeş, parte a Coridorului Orient/Est – Mediteraneean”, lucrare de utilitate publică de interes naţional
Prin acest act normativ, se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții Reabilitarea liniei feroviare Craiova – Drobeta-Turnu Severin Caransebeş, parte a Coridorului Orient/Est- Mediteraneean”.
Lungimea totală a liniei de cale ferată în cadrul acestui studio este de 226,16 km, fiind linie electrificată pe toată distanța, linie dublă electrificată Craiova-Strehaia (60 km) și linie simplă electrificată Strehaia-Caransebeș (174 km). Pe această linie circulă atât trenuri de călători cât și trenuri de marfă.
Valoarea totală a lucrărilor de reabilitare se ridică la 20,1 miliarde lei. Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile – Programul Transport (P.T.) 2021-2027, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, din veniturile proprii ale Companiei Naționale de Cãi Ferate „C.F.R.” – S.A, precum și din alte surse legal constituite.

16. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea caracteristicilor tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Finanţelor
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

17. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea Electrocentrale Bucureşti S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

18. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Dezvoltarea infrastructurii de telecomunicații de fibră optică”
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

19. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

20. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea „Avioane Craiova” S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

21. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

22. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Prin acest act normativ, se modifică reglementările privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în acord cu măsurile de disciplină economico-financiare stabilite de Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare.
Actul normativ prevede desființarea posturilor vacante (cu excepțiile expres stabilite de lege), desființarea funcției de șef birou, creșterea normativului de personal pentru structurile funcționale și reducerea numărului total al funcțiilor publice de conducere.
De asemenea, au fost incluse trei atribuții noi care vizează îndeplinirea și monitorizarea condițiilor favorizante aplicabile politicii de coeziune 2021-2027 și care decurg din obligativitatea implementării Memorandumului nr. 20/46620/MA/ 20.12.2023 cu tema Măsuri necesare asigurării îndeplinirii și a menținerii criteriilor aferente condițiilor favorizante aplicabile politicii de coeziune 2021-2027, aprobat în ședința de Guvern din data de 21 decembrie 2023.
A fost modificat numărul maxim de posturi alocat aparatului propriu al MDLPA ca urmare a reducerii/desființării de posturi implementată în baza legii sus-menționate astfel: 701, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora.
În urma reducerii cu minimum 25% a funcțiilor de demnitate publică (cu 2 secretari de stat și un subsecretar de stat), MDLPA va avea 5 secretari de stat și 3 subsecretari de stat.

23. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

24. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Perianu Radu-Valeriu din funcția de prefect al județului Argeș
25. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Bogdănel Lucian-Gabriel din funcţia de prefect al județului Bacău
26. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Barbu Valentin din funcţia de prefect al județului Călărași
27. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Gavril Claudiu-Sorin din funcţia de prefect al județului Galați
28. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Popescu Iulian-Vasile din funcţia de prefect al județului Gorj
29. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Marian Călin-Petru din funcţia de prefect al județului Hunedoara
30. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Cojocaru Petru-Bogdan din funcţia de prefect al județului Iași
31. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Niţă Vasile-Adrian din funcţia de prefect al județului Neamț
32. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului De Mezzo Mario-Lucian din funcţia de prefect al județului Olt
33. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Nanu Virgiliu-Daniel din funcţia de prefect al județului Prahova
34. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Roca Radu-Tiberiu din funcţia de prefect al județului Satu Mare
35. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Epure Haralambie din funcţia de prefect al județului Teleorman
36. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Halici Nicușor din funcţia de prefect al județului Vrancea
37. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Hopincă Rareş din funcţia de prefect al municipiului București
38. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Mureșan Corneliu din funcţia de subprefect al județului Alba
39. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Manolache Tiberiu din funcţia de subprefect al județului Botoșani
40. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Patrașcu Lucian din funcţia de subprefect al județului Brașov
41. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Boboc Adin din funcţia de subprefect al județului Brăila
42. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Ciortea Răzvan-Iulian din funcţia de subprefect al județului Cluj
43. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Roşca Nicuşor din funcţia de subprefect al județului Dolj
44. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea doamnei Bordușanu Constantina-Anca din funcţia de subprefect al județului Gorj
45. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Drăgănescu Emil din funcţia de subprefect al județului Prahova
46. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Florian Florin din funcţia de subprefect al județului Sălaj
47. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Florea Gabriel din funcţia de subprefect al județului Sibiu
48. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Ionescu Sorin-Gabriel din funcţia de subprefect al județului Timiș
49. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Predescu Lucian-Dragoș în funcţia de prefect al județului Argeș
50. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Ilișanu Claudiu-Augustin în funcţia de prefect al județului Bacău
51. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Deculescu Valentin-Dumitru în funcţia de prefect al județului Călărași
52. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea doamnei Naggar Andreea-Anamaria în funcţia de prefect al județului Galați
53. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Drăgușin Virgil în funcţia de prefect al județului Gorj
54. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea doamnei Visirin Florina-Doris în funcţia de prefect al județului Hunedoara
55. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Guzgă Constantin-Felix în funcţia de prefect al județului Iași
56. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Bourceanu Adrian în funcţia de prefect al județului Neamț
57. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Nicolae Ștefan în funcţia de prefect al județului Olt
58. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Drăgănescu Emil în funcţia de prefect al județului Prahova
59. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Tibil Ioan în funcţia de prefect al județului Satu Mare
60. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea doamnei Mitran-Piticu Valentina-Veronica în funcţia de prefect al județului Teleorman
61. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Iorga Marius-Eusebiu în funcţia de prefect al județului Vrancea
62. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Toader Mugur-Mihai în funcţia de prefect al municipiului București
63. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Heler Sandu în funcţia de subprefect al județului Alba
64. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea doamnei Breșug Cristina în funcţia de subprefect al județului Botoșani
65. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Fătu Dragoș-Gelu în funcţia de subprefect al județului Brăila
66. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea doamnei Toma-Șerban Ileana în funcţia de subprefect al județului Dolj
67. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Tănase Mircea-Adi în funcţia de subprefect al județului Prahova
68. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Pura Dorin-Alexandru în funcţia de subprefect al județului Sălaj
69. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea doamnei Minea Maria în funcţia de subprefect al județului Sibiu
Hotărârile de numire și eliberare din funcție pentru prefecți și subprefecți au fost aprobate.

70. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Public – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Prelungirea, pentru o nouă perioadă de 6 luni, in intervalul 15 aprilie 2022-15 octombrie 2024, a valabilităţii Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat pe teritoriul României în punctul de trecere a frontierei Albiţa (România) – Leuşeni (Republica Moldova) rutier, pe sensul de intrare in România
Prin acest act normativ, se prelungește pentru încă 6 ani, respectiv până la 15 octombrie 2024, valabilitatea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat pe teritoriul României în punctul de trecere a frontierei Albiţa (România) – Leuşeni (Republica Moldova) rutier, pe sensul de intrare în România.
Scopul implementării controlului coordonat îl reprezintă fluidizarea fluxului de persoane, a mijloacelor de transport şi mărfuri care traversează frontiera de stat prin respectivul punct de trecere a frontierei.
Perioada inițială de aplicare a Acordului a fost 15 aprilie 2023-15 octombrie 2023, fiind prelungită cu o perioadă de 6 luni, în perioada 15 octombrie 2023-15 aprilie 2024.
În urma controalelor efectuate la acest punct de frontieră, în perioada implementării Acordului, s-a constatat o îmbunătățire a traficului, în sensul scăderii timpului mediu de așteptare a fluxului de persoane, aspect care nu se regăseşte însă în ceea ce privește fluxul mijloacelor de transport. În acest sens este necesară prelungirea cu încă 6 luni a acestui acord, în scopul simplificării, fluidizării şi coordonării controlului traficului de frontieră.
Totodată, va fi avută în vedere reorganizarea, după caz, a fluxului pe sensul de intrare în România a mijloacelor de transport, în contextul implementării proiectelor ce au ca destinație achiziția de echipamente specifice de control la trecerea frontierei, ulterior efectuării unel analize comune, de către autoritățile implicate, precum şi actualizarea/modificarea/completarea pe cale de consecință a Regulamentului de funcţionare a P.T.F. Albiţa- Leuşeni, pe sensul de intrare în România.

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Memorandumului de Implementare – Aranjamente între statele membre implicate în Programul lnterreg VI-A România-Ungaria 2021-2027 de către Guvernul României
Memorandumul stabilește anumite dispoziții și aranjamente de implementare care revin în componența statelor membre, necesare pentru demararea și desfășurarea Programului Interreg VI-A România-Ungaria pe întreaga perioadă de programare 2021-2027.
Acesta cuprinde instituțiile implicate în gestionarea Programului, atribuțiile acestora, precum și descrierea sistemului de control și a circuitelor financiare, pentru a stabili cadrul legal pentru implementarea Programului și pentru aprobarea implementării proiectelor, astfel:
– Autoritatea de Management (AM) a Programului este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) din România, care îndeplinește funcția de autoritate de management (incluzând funcția de organism contabil);
– Autoritatea Națională (AN) a Programului este Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului din Ungaria, care îndeplinește rolul de autoritate națională a Programului Interreg VI-A România-Ungaria 2021-2027;
– Secretariatul Comun (SC) este stabilit în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Granița România-Ungaria. Secretariatul Comun asigură informarea potențialilor beneficiari despre oportunitățile de finanțare oferite de program și acordă sprijin beneficiarilor și partenerilor în procesul implementării operațiunilor finanțate.
– Comitetul de Monitorizare (CM) este responsabil cu examinarea progreselor înregistrate în ceea ce privește implementarea programului și realizarea obiectivelor;
– Autoritatea de Audit (AA) este Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României îndeplinește funcția de autoritate de audit a programului.
– Controlorul național – Statele membre vor desemna pentru verificările de management un organism sau o persoană responsabilă de aceste controale pe teritoriul său.
De asemenea, sunt aprobate aranjamentele privind principalele proceduri de implementare a Programului, cum ar fi detaliile privind fondurile de Asistență Tehnică la nivel de Program, procedura privind realizarea plăților și asigurarea fluxului financiar, detalii privind procesul de monitorizare a Programului.
Prin intermediul acestui memorandum, se creează un cadru clar și coerent pentru implementarea și administrarea Programului Interreg VI A România-Ungaria, facilitând cooperarea între cele două state membre și asigurând o utilizare eficientă a resurselor disponibile.
Informații suplimentare: Programul Interreg VI-A România – Ungaria a fost aprobat de către Comisia Europeană în data de 16.12.2022 și vizează cooperarea în cadrul ariei eligibile cuprinzând 4 județe din România (Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș) și 4 județe din Ungaria (Szabolcs-Szatmar-Bereg, Hajdu-Bihar, Bekes și Csongrad-Csanad.
Programul contribuie la realizarea a 3 obiective de politică ale UE: o Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, respectiv la obiectivul specific Interreg care vizează o mai bună guvernanță în materie de cooperare, prin consolidarea capacității instituționale și a acțiunii de tip people-to-people și prin crearea de parteneriate durabile între actori aflați pe ambele laturi ale frontierei.
Bugetul Programului este asigurat în proporție de 80% din bugetul Fondului European de Dezvoltare Regională (FERD) și 20% cofinanțare națională.

IV. NOTE
1. NOTĂ privind privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Oraşului Săveni, judeţul Botoşani, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al oraşului Săveni în
domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Nicolae Iorga” al judeţului Botoşani (U.M. 0180), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Săveni
Guvernul a luat act de această Notă.

V. INFORMĂRI
1. INFORMARE privind stadiul pregătirii şi organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024 – 8 aprilie 2024

VI. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 8 iniţiative legislative

***

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței din data de 11 aprilie 2024.

I. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru asigurarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea creşterii capacităţii de asigurare a reprezentării statului in litigiile arbitrale şi judiciare internaţionale şi asigurare a creşterii capacităţii de administrare a proprietăţii publice a statului

2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 173/2022 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din Planul național de redresare și reziliență aferente componentei 3 – Managementul deșeurilor, componentei 10 – Fondul local, componentei 11 – Turism și cultură, componentei 12 – Sănătate – Investiția 12. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice – obiective de investiții cu contracte de lucrări în derulare încheiate cu Compania Națională de Investiții C.N.I. – S.A., componentei 14 – Buna guvernanță și componentei 15 – Educație, precum și pentru completarea unor acte normative și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții ,,C.N.I.” – S.A.

3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă-nou-născut defavorizate cu tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile pentru nou-născuţi, pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi prorogarea unui termen

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea responsabilităţilor autorităţilor şi instituţiilor publice implicate în asigurarea funcţionării Mecanismului Integrat de Anticipare, Monitorizare, Evaluare a Pieţei Muncii şi Educaţiei precum şi a datelor administrative din sistemele, bazele de date sau registrele gestionate de acestea, care se interoperabilizează cu platforma informatică ReCONECT

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea codului de clasificaţie, denumirea bunului, descrierea tehnică şi valoarea de inventar, precum şi scoaterea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Regia Naţională a Pădurilor- Romsilva, ca urmare a pieirii

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi valorii de inventar a bunului imobil cu numărul M.F. 64120 aparţinând domeniului public al statului, divizarea numărului M.F.64120 şi transmiterea părţii divizate din acesta din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Administraţia Naţională ,,Apele Române” în administarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Educaţie Financiară 2024-2030

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetuI Ministerului Educaţiei, pentru finanţarea în anul 2024 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru suplimentarea pe anul 2024 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 518/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Autostrada Sibiu -Piteşti”, Secţiunea 4, aflate pe raza localităţilor Tigveni şi Curtea de Argeş din judeţul Argeş, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 518/2020

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „CFR MARFĂ” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa” S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naţionale „Aeroporturi Bucureşti” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome ,,Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti” – Faza II, lucrare de utilitate publică de interes naţional

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Autostrada Paşcani – Suceava”, judeţele Iaşi, Botoşani şi Suceava

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea liniei feroviare Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebeş, parte a Coridorului Orient/Est – Mediteraneean”, lucrare de utilitate publică de interes naţional

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea caracteristicilor tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Finanţelor

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea Electrocentrale Bucureşti S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Dezvoltarea infrastructurii de telecomunicaţii de fibră optică”

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea „Avioane Craiova” S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Public – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Prelungirea, pentru o nouă perioadă de 6 luni, in intervalul 15 aprilie 2022-15 octombrie 2024, a valabilităţii Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat pe teritoriul României în punctul de trecere a frontierei Albiţa (România) – Leuşeni (Republica Moldova) rutier, pe sensul de intrare in România

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Memorandumului de Implementare – Aranjamente între statele membre implicate în Programul lnterreg VI-A România-Ungaria 2021-2027 de către Guvernul României

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea încheierii contractelor de finanțare proiectelor selectate în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C2/I2

IV. NOTE
1. NOTĂ privind privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Oraşului Săveni, judeţul Botoşani, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al oraşului Săveni în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Nicolae Iorga” al judeţului Botoşani (U.M. 0180), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Săveni

V. INFORMĂRI
1. INFORMARE privind stadiul pregătirii şi organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024 – 8 aprilie 2024

VI. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 8 iniţiative legislative

Proiectele de acte normative pot fi consultate aici.

Citeşte mai mult despre , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership