Secţiuni » Arii de practică » Protective » Drept constituţional
Drept constituţional
DezbateriCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Banner BA-02
Articole Covid-19 Legal React Drept constituțional Opinii

Jurnalul stării de urgență. Rezumatul principalelor măsuri luate în ultimele 4 săptămâni

15 aprilie 2020 | Alina MOLDOVAN, Sabrina NECULA
Alina Moldovan

Alina Moldovan

Sabrina Necula

Sabrina Necula

1. MĂSURI SOCIALE

1.1. Șomajul tehnic[1]

1.1.1. Salariații angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea pe perioada stării de urgenţă și alți profesioniști care întrerup (atenție, nu doar reduc) activitatea pe perioada stării de urgenţă, beneficiază de indemnizația de șomaj tehnic.

1.1.2. În categoria altor profesioniști sunt incluse întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate, liber profesioniști, beneficiarii drepturilor de autor, persoane care muncesc pe bază de convenții civile.

1.1.3. Nu beneficiază de indemnizație asociații/ acționarii/administratorii din diversele societăți afectate.

1.1.4. Valoarea indemnizației este de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut. In concret, pentru salariați o sumă brută maximă de 4.072 lei repectiv net 2.382 lei.

1.2. Zile libere plătite părinților pentru supravegherea copiilor

1.2.1. În contextul închiderii aunităților de învățământ, unul dintre părinții copiilor cu vârsta de până la 12 ani și unul dintre părinții copiilor cu dizabilităţi cu vârstă de până la 18 ani, care sunt înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ beneficiază de zile libere plătite pentru supravegherea acestor copii.

1.2.2. Sunt acoperite de indemnizația prevăzută de lege inclusiv zilele de vacanță școlară.

1.2.3. Cuantumul indemnizației este de 75% din salariul de bază brut, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (adică maxim 4.0712 lei si se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului.

1.2.4. Angajatorii pot solicita de la agențiile pentru ocuparea forței de muncă numai decontarea sumelor reprezentând indemnizațiile nete încasate efectiv de părinți, impozitele și contribuțiile de asigurări sociale/asigurătorii pentru muncă suportându-se de angajator.

***

2. MĂSURI ECONOMICE

2.1. Certificatul pentru situație de urgență[2]

2.1.1. Este un instrument pus la dispoziția înterprinderilor mici și mijlocii (IMM) pentru a beneficia de:

– facilități de natură fiscală sau alte măsuri de sprijin oferite de către instituțiile publice,

– posibilitatea suspendării ratelor la credite/leasing financiar în baza OUG nr. 37/2020,

– posibilitatea amânării chiriei și utilităților pentru spațiile folosite ca sediu social sau sediu secundar în baza OUG nr. 29/2020,

– în relațiile comerciale pentru renegocierea anumitor contracte în baza OUG nr. 29/2020.

2.1.2. Poate fi solicitat de entitățile de orice tip: societăți comerciale (fie ele întreprinderi mici și mijlocii sau întreprinderi mari, întreprinderi familiale sau individuale, persoane fizice autorizate, societăți cooperativă sau alte forme de organizare) care:

– au întrerupt total sau parțial activitatea ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente în perioada stării de urgență decretate (Tip 1, albastru);

– au înregistrat o diminuare a veniturilor sau încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media veniturilor sau încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020 (Tip 2, galben).

2.2. Suspendarea activității pentru anumite categorii de operatori economici:

2.2.1. Comerțul cu amănuntul şi serviciile în centrele comerciale[3]

A fost interzisă activitatea tuturor operatorilor economici care desfășoară activităţi de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici cu următoarele excepții:

– vânzarea produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice;

– prestarea serviciilor de curăţătorie;

– vânzarea produselor electronice şi electrocasnice de către operatorii economici care asigură livrarea la domiciliul/sediul cumpărătorului; și

– vânzarea produselor şi serviciilor de optică medicală.

2.2.2. Suspendarea activității cabinetelor de medicină dentară cu excepția intervențiilor stomatologice de urgență.

2.2.3. Suspendarea activității de servire și consum al produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice cu excepția comercializării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, care nu presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drive-in“, „room-service“ sau livrare la client.

2.2.4. Suspendarea activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spații închise.

2.2.5. Suspendarea exporturilor de dispozitive și materiale sanitare pentru a asigura prevenţia şi tratarea afecţiunilor asociate infecţiei cu SARS-CoV-2 pe o perioadă de 6 luni calculate de la data de 12 martie 2020.

2.3. Programul de susținere a IMM-urilor[4]

2.3.1. IMM-urile vor avea acces la credite bancare în condiții preferențiale prin două scheme temporare de ajutor de stat:

– garanții de stat pentru credite acordate în vederea realizării de investiții / linii de credit pentru capital de lucru;

– granturi directe pentru acoperirea dobânzilor și comisioanelor generate de aceste credite.

2.3.2. Garanțiile pentru împrumuturi se acordă pentru:

2.3.2.1. Creditele pentru realizarea de investiţii şi/sau creditele/liniile de credit pentru capital de lucru acordate IMM-urilor (i.e. toate categoriile), procentul garantat de stat fiind de maxim 80% din valoarea finanţării (exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat).

Valoarea maximă a finanţării (cu o serie de limitări detaliate în OUG nr. 29/2020):

– 10.000.000 lei – pentru creditele de investiţii,

– 5.000.000 lei – pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru.

2.3.2.2. Creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru acordate numai microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici[5], procentul garantat de stat fiind de maxim 90% din valoarea finanţării (exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat)

Valoarea maximă a finanţării (cu o serie de limitări detaliate în OUG 29/2020):

– 500.000 lei – pentru microîntreprinderi, respectiv

– 1.000.000 lei – pentru întreprinderile mici,

2.3.2.3. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat este de 10.000.000 lei / beneficiar.

2.4. Plafonări ale prețurilor la energie electrică și termică, gaze naturale, alimentare cu apă, salubritate și carburanți

Pe perioada stării de urgență, prețurile la energie electrică și termică, gaze naturale, alimentare cu apă, salubritate și carburanți nu pot fi majorate peste nivelul practicat la data de 29.03.2020. ci doar doar diminuate în funcție de cerere și ofertă.

2.5. Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real se prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență.

*** 

3. MĂSURI FISCALE[6]

3.1. Amânarea la plată a obligații fiscale restante

Nu sunt considerate obligații fiscale restante și nu se datoreză dobânzi și penalități pentru obligațiile fiscale scadente începând cu 21.03.2020 și neachitate până la expirarea unui termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

3.2. Prelungirea termenului de plată a impozitului pe teren, cladiri și mijloace de transport

Termenul de plată a impozitului pe teren, cladiri și mijloace de transport se amană de la 31 martie până la 30 iunie, cu menținerea bonificațiilor stabilite.

3.3. Suspendarea măsurilor de executare silită prin poprire a creanţelor bugetare

Se suspendă şi nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanţelor bugetare (cu excepţia celor pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală). Măsurile de suspendare se aplică prin efectul legii de către instituțiile de credit sau terţii popriţi, fără alte formalităţi din partea organelor fiscale.

***

4. MĂSURI FINANCIAR/BANCARE: SUSPENDAREA RAMBURSĂRII CREDITELOR[7]

4.1. Perioada suspendării

Obligaţia de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor (adică rate de capital, dobânzi şi comisioane) contractate până la 30.03.2020, se suspendă la cererea debitorului cu 1-9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020.

4.2. Beneficiari

– Persoane fizice;

– Persoane fizice autorizate;

– Întreprinderi individuale;

– Întreprinderi familiale;

– Profesii liberale și cele care se exercită în baza unor legi speciale;

– Persoanele juridice (cu excepția instituțiilor de credit).

În cazul persoanelor juridice, sunt eligibile toate tipurile de companii, nu doar întreprinderile mici și mijlocii (IMM).

4.3. Condiții generale aplicabile debitorilor

– trebuie sa facă parte din categoria celor ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19; și

– trebuie să nu aibă restanțe la plată acumulate până la data de 16.03.2020 sau, dacă există, să le achite până la data solicitării suspendării obligațiilor de plată. Restanțele acumulate după data de 16.03.2020 nu afectează dreptul de a solicita suspendarea rambursării; și

– trebuie să depună cererea de suspendare termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare i.e. 30.03.2020.

– persoanele fizice și cele asimilate persoanelor fizice beneficiază de facilitatea supendării în baza unei declarații pe proprie răspundere privind afectarea veniturilor și imposibilitatea corelativă de plată.

– persoanele juridice trebuie să dețină CSU de oricare tip, Albastru sau Galben și să nu se afle în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului.

4.4. Efectele suspendării:

– În cazul creditelor ipotecare încheiate de persoane fizice dobânda aferentă perioadei de suspendare va continua să se calculeze conform contractului de credit. Plata dobânzii se va face eșalonat, în 60 de rate egale lunare. Pentru această creanță dobânda este 0%.

– În cazul celorlalte tipuri de credite, dobânda este calculată și se capitalizează la soldul creditului existent la finalul perioadei de supendare.

Capitalul astfel majorat se plătește eșalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor astfel cum a fost prelungită cu perioada suspendării.

Dacă prelungirea duratei creditului depășește limita de vârstă reglementată, creditul va fi restructurat cu încadrarea în limita de vârstă.

***

5. RESTRICȚII GENERALE[8]

5.1. Interdicția de formare a unui grup de persoane

Circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 şi evitarea formării oricărui grup de persoane (i.e. alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună).

Interdicția se aplică exclusiv circulației pietonale.

5.2. Restricții cu privire la circulația persoanelor până în 65 de ani

Se interzice circulaţia tuturor persoanelor până în 65 de ani în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:

– deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

– deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;

– deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;

– deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces ai unui membru de familie;

– deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), cât şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

– deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;

– deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

– deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;

– deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

Acte necesare pentru a circula

– angajaţii prezintă legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator;

– persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniştii şi persoanele care practică activităţi agricole prezintă o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

– pentru celelalte situaţii, se prezintă o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil care trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei, motivul şi locul deplasării, data şi semnătura.

5.3. Restricții cu privire la circulația persoanelor peste 65 de ani

5.3.1. Circulaţia persoanelor peste 65 de ani în afara locuinţei/gospodăriei, este permisă în intervalul orar 11:00-13:00, strict pentru următoarele motive:

– deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice;

– deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;

– deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea unui minor, asistenţa altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, ori în cazul decesului unui membru de familie;

– deplasări scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi fizice colective), cât şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice.

Acte necesare pentru a circula

– o declaraţie pe propria răspundere completată în prealabil, care trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei, motivul şi locul deplasării, data şi semnătura.

5.3.2. Circulația în afara intervalului orar 11:00-13:00 este permisă dacă aceasta se face pentru rezolvarea problemelor de natură medicală, precum tratamentele oncologice planificate, dializă etc., folosind mijloacele proprii de deplasare sau ale familiei/susţinătorilor sau, după caz, mijloacele de transport sanitar special destinat.

Acte necesare pentru a circula

– o declaraţie pe propria răspundere completată în prealabil, care trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei, motivul şi locul deplasării, data şi semnătura.

5.3.3. Circulația în afara intervalului orar 20:00-21:00 este de asemenea permisă dacă aceasta se face pentru a asigura nevoile animalelor de companie/domestice doar în proximitatea locuinţei/ gospodăriei.

Nu este necesară declarația

5.4. Restricții ale accesului pe teritoriul României

5.4.1. Regula

Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor.

5.4.2. Excepții:

– tranzitează teritoriul României pe culoare de tranzit organizate prin înţelegeri cu statele vecine.

– sunt membri de familie ai cetăţenilor români;

– sunt membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale UE sau ale SEE ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în România;

– sunt persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent eliberat de autorităţile române ori un document echivalent acestora emis de autorităţile altor state, potrivit dreptului UE;

– sunt persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document echivalent;

– este personal diplomatic sau consular, personal al organizaţiilor internaţionale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

– sunt pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare;

– sunt pasageri care călătoresc din motive imperative (medicale sau familiale);

– sunt persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive umanitare.

5.4.3. Izolarea la domiciliu sau, după caz, carantinarea pentru toate persoanele care intră în România.


[1] Pentru informații detaliate vă invităm să consultați Jurnalul Stării de Urgență din data de 31.03.2020-Ziua 16.
[2] Pentru informații detaliate vă invităm să consultați Jurnalul Stării de Urgență din data de 9.04.2020-Ziua 25.
[3] Prin centru comercial se înţelege „structura de vânzare cu suprafaţa medie sau mare în care se desfăşoară activităţi de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piaţă şi de alimentaţie publică, ce utilizează o infrastructură comună şi utilităţi adecvate„.
[4] Pentru informații detaliate vă invităm să consultați Jurnalul Stării de Urgență din data de 13.04.2020-Ziua 29.
[5] Conform Legii nr. 346/2004:
a) microîntreprinderile – au până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
b) întreprinderile mici – au între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.
[6] Pentru informații detaliate vă invităm să consultați Jurnalul Stării de Urgență din data de 23.03.2020-Ziua 6
[7] Pentru informații detaliate vă invităm să consultați Jurnalul Stării de Urgență din data de 9.04.2020-Ziua 25
[8] Pentru informații detaliate vă invităm să consultați Jurnalele Stării de Urgență din date de 23.03.2020-Ziua 8, 25.03.2020-Ziua 10, 30.03.2020-Ziua 15, 10.04.2020-Ziua 26


Alina Moldovan, Managing Partner, Firon Bar-Nir
Sabrina Necula, Firon Bar-Nir
Citeşte mai mult despre , , , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership