Secţiuni » Arii de practică » Litigation
Litigation
Arbitraj Contencios administrativ Contravenţii Drept penal Dreptul penal al afacerilor Procedură penală Procedură civilă Mediere Recuperare creanţe
Banner BA-01
Servicii JURIDICE.ro
Banner BA-02
Dreptul Uniunii Europene Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Litigii Protecția consumatorilor

Avizul CESE privind soluționarea alternativă a litigiilor

23 aprilie 2024 | JURIDICE.ro

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C din 23 aprilie 2024 a fost publicat Avizul Comitetului Economic și Social European privind soluționarea alternativă a litigiilor (a) Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 524/2013 și de modificare a Regulamentelor (UE) 2017/2394 și (UE) 2018/1724 în ceea ce privește desființarea Platformei europene SOL [COM(2023) 647 final – 2023/375 (COD)] (b) Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/11/UE privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum, precum și a Directivelor (UE) 2015/2302, (UE) 2019/2161 și (UE) 2020/1828 [COM(2023) 649 final – 2023/376 (COD)].

1. Concluzii și recomandări

1.1. Comitetul Economic și Social European (CESE) susține dezvoltarea soluționării alternative a litigiilor (SAL) ca alternativă la procedurile în instanță atunci când consumatorii solicită reparații pentru daunele pe care li le-ar putea cauza comercianții, pe lângă procedurile judiciare accesibile și asigurarea respectării drepturilor consumatorilor de către autoritățile naționale. Comitetul consideră că punerea în aplicare de către autoritățile naționale este esențială, ea reprezentând baza încrederii în protecția consumatorilor, în timp ce căile de atac, fie prin intermediul unei proceduri judiciare, fie printr-o procedură SAL, oferă o modalitate de a restabili încrederea atunci când intervine o neînțelegere între consumator și comerciant.

1.2. CESE aprobă alegerea armonizării minime, care le lasă statelor membre posibilitatea să stabilească standarde suplimentare pentru aceste sisteme, mai ales pe piețele unde disponibilitatea acestor sisteme contribuie la menținerea încrederii consumatorilor în produsele și serviciile pe care le achiziționează în statul lor membru, din alt stat membru al UE sau de la comercianți externi care pot adera la sisteme SAL consacrate în UE. CESE încurajează statele membre să pună în aplicare și să urmărească îndeaproape cerințele actuale, pentru a îmbunătăți accesul, echitatea, calitatea, expertiza, imparțialitatea, legalitatea, independența și încrederea consumatorilor și a comercianților în eficacitatea procedurilor SAL.

1.3. CESE subliniază că este foarte important ca statele membre și industriile să fie încurajate să instituie astfel de sisteme, și ca comercianții, inclusiv IMM-urile, să fie îndemnate să le adopte în mod voluntar. Prin urmare, CESE solicită adoptarea unor măsuri care să sporească participarea comercianților la mecanismele SAL și la procedurile SAL inițiate de consumatori, în special în anumite sectoare cu un număr mare de cereri (cum ar fi serviciile pentru călători și turismul, aviația și pachetele de servicii turistice, precum și sectoare critice, cum ar fi energia, serviciile financiare și telecomunicațiile) și în alte sectoare cu angajamente pe termen lung, cheltuieli și tranzacții semnificative. CESE solicită Comisiei să revizuiască evoluția mecanismelor SAL la trei ani de la punerea în aplicare a directivei propuse.

1.4. CESE consideră că feedbackul de la instanțele care se ocupă de soluționarea alternativă a litigiilor este extrem de valoros atât pentru specialiști, cât și pentru legiuitori sau autoritățile de reglementare. Prin urmare, Comitetul solicită raportarea accelerată a situațiilor de criză, pe lângă cerințele de publicare bienală a rapoartelor de activitate de către sistemele SAL. CESE solicită Comisiei să integreze, în evaluările sale asupra reglementărilor sectoriale, feedbackul de la platformele SAL.

1.5. Unul dintre motivele pentru care SAL nu s-a bucurat de același nivel de acceptare în Europa este lipsa de informații de care beneficiază întreprinderile și clienții. Comunicările despre SAL vor fi importante pentru a-i convinge pe comercianți să participe la aceste sisteme, iar pe consumatori, că ele sunt accesibile și utile. Prin urmare, CESE se așteaptă ca Comisia și statele membre să abordeze în mod activ destinatarii respectivi și să continue să pună în aplicare măsuri simple și eficace de informare și de sprijin, cum ar fi partajarea datelor de contact ale entităților SAL atunci când o întreprindere respinge de la început plângerea consumatorului.

1.6. CESE solicită legiuitorilor să precizeze în ce constă obligația consumatorilor de a contacta mai întâi comerciantul înainte de a recurge la un mecanism SAL. Același lucru este valabil și în ceea ce privește sancțiunile aplicabile comercianților care nu respectă cerința de a raporta cu privire la acceptarea procedurii SAL în termenul de 20 zile lucrătoare menționat în propuneri.

2. Principalele caracteristici ale propunerii legislative

2.1. La 17 octombrie 2023, Comisia și-a publicat propunerile de modernizare și simplificare a cadrului de reglementare pentru soluționarea alternativă a litigiilor orientată către consumator, constând în modificări ale Directivei 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului (Directiva SAL), o abrogare a Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului [Regulamentul privind soluționarea online a litigiilor (SOL)] și o recomandare care vizează piețele online și asociațiile comerciale din UE.

2.2. Scopul revizuirii și al noilor măsuri constă în actualizarea normelor privind soluționarea extrajudiciară a litigiilor între furnizorii de produse și servicii, pe de o parte, și consumatori, pe de altă parte. Procedurile SAL la care au făcut referire propunerile ar trebui să fie echitabile, neutre și eficiente, pentru a servi intereselor consumatorilor și comercianților deopotrivă, inclusiv ale întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri).

2.3. Noul cadru:

2.3.1. ar include comercianții din afara UE și ar îngloba practici neloiale, precum interfețele și publicitatea manipulatoare sau practicile de geoblocare, dar și probleme legate de schimbarea furnizorilor sau de costurile de roaming;

2.3.2. ar încredința unor organisme desemnate și bine promovate, precum Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net), misiunea de a oferi asistență consumatorilor pentru înțelegerea și accesarea procedurilor SAL, ca parte a unei abordări personalizate pentru facilitarea comunicării între părțile implicate;

2.3.3. ar acorda comercianților un termen de 20 de zile pentru a accepta sau a refuza să participe la tratarea unei reclamații conform unei proceduri SAL;

2.3.4. ar lăsa la latitudinea statelor membre extinderea obligației comercianților de a adera la sistemele SAL, propunându-și să îi încurajeze pe comercianți să se alăture acestor sisteme chiar și atunci când normele UE sau cele naționale nu prevăd o obligație în acest sens;

2.3.5. ar abroga procedura SOL, utilizată rareori, astfel încât să o înlocuiască cu instrumente interactive digitale, care să îi îndrume pe consumatori către soluțiile reparatorii disponibile;

2.3.6. ar viza, printr-o recomandare, includerea sistemelor SAL oferite de piețele online și de asociațiile comerciale din UE, acordând atenție, printre altele, independenței, imparțialității și expertizei necesare pentru a garanta echitatea și eficacitatea acestor sisteme, reflectând astfel standardele care se aplică în general sistemelor SAL;

2.3.7. ar permite formularea de plângeri SAL colective (de exemplu, atunci când mai mulți călători au suferit neplăceri și/sau daune similare), reclamanții individuali având posibilitatea de a renunța la astfel de plângeri.

3. Observații generale

3.1. Încrederea în comercianții cu amănuntul și în furnizorii de servicii crește capacitatea acestora de a trata reclamațiile în mod eficace, astfel cum arată Tabloul de bord al consumatorilor din 2023. CESE consideră că SAL se poate aplica multor litigii, dintre care cele care privesc drepturile consumatorilor reprezintă doar o parte, deoarece, de exemplu, SAL contribuie și la soluționarea problemelor pe care cetățenii le pot întâmpina în raport cu administrațiile publice și cu serviciile sociale, precum și a litigiilor dintre profesioniști. Comitetul este de părere că soluționarea extrajudiciară a litigiilor ar trebui promovată împreună cu măsurile de facilitare a accesului la instanțe în diferite domenii, în timp ce propunerea actuală abordează în mod special probleme legate de drepturile consumatorilor. CESE sprijină schimburile de bune practici în diferite domenii.

3.2. Legea privind drepturile consumatorilor, prezentată în 1962 de președintele american John F. Kennedy, considera deja dreptul de a fi ascultat drept unul dintre elementele de bază ale politicii moderne în domeniul protecției consumatorilor. De atunci, dreptul la o cale de atac a devenit un obiectiv de politică națională și internațională. Acesta include inițiative de prevenire a litigiilor, de facilitare a accesului la procedurile judiciare și de elaborare a unor proceduri alternative de soluționare a litigiilor prin eforturile depuse de actorii privați și prin legislația care stabilește standarde din ce în ce mai ridicate.

3.3. În cazul specific al drepturilor consumatorilor, procedurile SAL ar trebui, în principiu, să se bazeze pe normele existente în materie de protecție a consumatorilor, pentru a obține un rezultat practic, corect și echitabil. CESE consideră că intenția consumatorului de a depune o plângere este o expresie a încrederii în această măsură reparatorie și, în general, în posibilitatea de a restabili încrederea în comerciant.

3.4. CESE crede că măsurile reparatorii fac parte din politica de protecție a consumatorilor, alături de asigurarea calității produselor și serviciilor, aceasta implicând consilierea consumatorilor. În acest sens, litigiile, fie la nivel individual, fie colectiv, pot fi percepute, atât de consumatori, cât și de întreprinderi, drept o procedură îndelungată și costisitoare. Cu toate acestea, litigiilor le revine un rol clar definit, în special în cazul în care accesul la procedurile privind cererile cu valoare redusă este accesibil, așa cum se întâmplă în unele state membre. În plus, aceasta conduce la hotărâri judecătorești care pot fi citate în cauze viitoare, ceea ce nu se întâmplă la fel de frecvent cu rezultatul procedurilor SAL.

3.5. Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a UE garantează oricărei persoane dreptul la o cale de atac eficientă ca principiu al statului de drept. Pe lângă procedurile judiciare și depunerea de reclamații pe lângă autoritățile publice specializate, SAL oferă consumatorilor un mijloc de a-și apăra drepturile. Această abordare este relevantă în special pentru plângerile de mai mică importanță, în cazul cărora este posibil să lipsească motivația de a solicita soluționarea litigiului în justiție.

3.6. CESE salută obiectivul general al Comisiei de a revizui și a reînnoi cadrul juridic privind mecanismele pe care le au la dispoziție consumatorii pentru a căuta și a obține reparații prin sisteme extrajudiciare structurate, care ar trebui să fie ușor accesibile, la prețuri rezonabile pentru toate părțile interesate și mai rapide decât procedurile judiciare. Cercetările au demonstrat că anumite categorii de persoane, de obicei cele cu venituri mai mici, sunt mai puțin integrate din punct de vedere social și mai puțin experimentate din punct de vedere tehnologic, acestea întâmpinând mai multe dificultăți în a depune plângeri. Prin urmare, raționalizarea procedurilor de depunere a plângerilor pentru a le face mai accesibile nu este doar o necesitate procedurală, ci și un imperativ social.

3.7. CESE salută faptul că comercianții din țări terțe pot utiliza entitățile SAL pentru a-și soluționa litigiile în materie de consum în UE în beneficiul consumatorilor din UE, dar consideră că întreprinderile trebuie să aducă o contribuție financiară adecvată acestor organisme și să nu beneficieze de acestea în mod gratuit.

4. Contribuția la un cadru de reglementare bine temperat

4.1. CESE apreciază angajamentul Comisiei de a acționa în spiritul competitivității pe termen lung a economiei UE și al programului REFIT.

4.2. CESE salută contribuția propunerilor la îmbunătățirea competitivității comercianților atunci când acceptă o abordare conciliatoare, mai degrabă decât o procedură judiciară, percepută adesea ca îndelungată și costisitoare, oferind comercianților care acceptă proceduri SAL un avantaj în ceea ce privește concurența și posibilitatea de a beneficia de o reputație de „comerciant de încredere”, cel puțin în această privință.

4.3. CESE subliniază necesitatea de a îmbunătăți asigurarea respectării drepturilor consumatorilor în cazul comerțului transfrontalier prin revizuirea Regulamentului privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului, pentru a îmbunătăți cooperarea dintre autoritățile naționale competente.

4.4. CESE recunoaște că creșterea numărului de tranzacții online în timpul pandemiei de COVID-19, expansiunea simultană a modelului piețelor online și tratarea cu prioritate a tranziției digitale justifică luarea în considerare a acestor noi trăsături importante ale comerțului cu consumatorii. În același timp, CESE salută eforturile și propunerile făcute pentru a include accesul offline la mecanismele SAL pentru consumatorii care preferă astfel de proceduri, pentru a asigura supravegherea de către persoane fizice a deciziilor și pentru a acorda atenția cuvenită nevoilor tuturor categoriilor vulnerabile, inclusiv ale persoanelor în vârstă și ale tinerilor, precum și ale studenților (care par să se confrunte frecvent cu probleme în ce privește furnizorii de telecomunicații și de internet). Importanța protecției acestora ar trebui subliniată în mod explicit în textul directivei și nu în considerente, pentru a evita eventualele plângeri din partea categoriilor menționate.

4.5. Din acest motiv, ar trebui promovate mecanisme SAL echitabile, neutre și eficiente, atât în mod general, cât și mai specific, cu privire la acele produse și servicii, inclusiv de consiliere a consumatorilor, despre care se știe că duc la un număr semnificativ de reclamații din partea consumatorilor, în condițiile în care încrederea este esențială în contextul importanței adaptării la mediul digital sau în ceea ce privește cuantumul cheltuielilor și/sau durata angajamentelor contractuale.

4.6. De asemenea, protecția consumatorilor necesită asigurarea corespunzătoare a respectării legii și un răspuns de reglementare la situațiile în care nemulțumirile justifică aceste acțiuni, mai ales în ceea ce privește asigurarea eficace a respectării protecției consumatorilor. CESE sprijină utilizarea proporțională a amenzilor colectate de autoritățile publice în cazul încălcărilor, pentru a finanța mecanisme SAL care respectă standardele de echitate și eficacitate.

4.7. CESE înțelege că încercarea de a include toate relațiile dintre consumatori și comercianți nu intră în sfera de competență a legislației UE. CESE recomandă în continuare cu fermitate realizarea de progrese în această direcție în politica generală de protecție a consumatorilor și în legislația sectorială relevantă, atât la nivelul UE, cât și la nivelul statelor membre, pentru a consolida încrederea în mecanismele SAL. CESE solicită adoptarea unor măsuri care să sporească participarea comercianților la mecanismele SAL și la procedurile SAL inițiate de consumatori, în special în anumite sectoare cu un număr mare de cereri (cum ar fi serviciile pentru călători și turismul, aviația și pachetele de servicii turistice, precum și sectoare critice, ca de exemplu energia, serviciile financiare și telecomunicațiile) și în alte sectoare cu angajamente pe termen lung, cheltuieli și tranzacții semnificative. Comisia ar trebui să se angajeze să evalueze progresele înregistrate la trei ani de la punerea în aplicare a directivei propuse.

4.8. CESE recunoaște că sistemul actual de soluționare online a litigiilor (SOL) este ineficient, iar rata de succes a depunerii plângerilor pare să fie mult prea scăzută, în pofida finanțării dedicate acestui sistem. Comitetul sprijină obiectivele de simplificare și își exprimă speranța că serviciile menționate la articolul 20 alineatul (8) nu vor înlocui un sistem formal cu un alt nivel administrativ și vor evita generarea de costuri suplimentare. CESE recomandă Comisiei Europene să detalieze scopul, proiectarea și funcționalitățile instrumentului digital propus care înlocuiește platforma de soluționare online a litigiilor, asigurând coordonarea cu instrumentele existente ale statelor membre și implicând părțile interesate în dezvoltare.

4.9. Deși propunerile ar extinde domeniul actual de aplicare al Directivei SAL prin includerea relațiilor precontractuale dintre consumatori și comercianți, nu este clar în ce măsură această extindere propusă va crește volumul de muncă și costul entităților SAL. CESE regretă că acest aspect nu este luat în considerare suficient în evaluarea impactului și ar putea avea un efect negativ asupra finanțării private și publice a acestor entități. Sunt necesare măsuri de atenuare pentru a aborda această problemă.

4.10. CESE atrage atenția asupra posibilității de a include, pe lângă extinderile domeniului de aplicare al directivei deja incluse în propunere, posibilele încălcări ale drepturilor cetățenilor care nu sunt partener contractual al comerciantului, cum ar fi cetățenii care au dreptul la despăgubiri în temeiul principiilor răspunderii civile (de exemplu, răspunderea pentru produse sau răspunderea civilă auto a terților) sau care au dreptul la beneficii în temeiul contractelor în care sunt beneficiari ai acestora, mai degrabă decât parte contractantă.

5. Relevanța feedbackului din partea entităților SAL

5.1. CESE subliniază importanța contribuției propunerilor la îmbunătățirea conștientizării privind nevoia de ameliorare a calității produselor și serviciilor prin rapoarte puse la dispoziția publicului, care sunt utile pentru autoritățile naționale, pentru legiuitorii de la nivelul statelor membre și de la nivelul UE, dar și pentru nivelul executiv și de management al comercianților.

5.2. CESE îndeamnă Comisia să facă referire în mod sistematic și explicit la feedbackul din partea entităților și rețelelor SAL în evaluarea de către ea a aspectelor legate de politica privind protecția consumatorilor, atât la nivel general, cât și în propuneri legislative sectoriale specifice.

5.3. Din aceste motive, CESE își exprimă îndoielile în ceea ce privește conceperea cerințelor de raportare, întrucât un feedback prompt și fluidizat din partea entităților SAL este fundamental pentru a determina adaptarea comportamentului comercianților și, acolo unde se justifică, măsuri de politică din partea autorităților legislative și de supraveghere la nivelul statelor membre și al UE. Un astfel de feedback ar trebui să fie disponibil anual în sectoarele în care numărul plângerilor și importanța intereselor în cauză justifică acest lucru. Deși raportarea poate fi simplificată dacă experiența de pe parcursul unui an nu are o valoare adăugată semnificativă, entitățile SAL ar trebui să aplice proceduri accelerate atunci când se confruntă cu situații de criză care nu pot fi raportate o dată la doi ani, astfel cum s-a propus.

5.4.  CESE recunoaște contribuția adusă la creșterea încrederii consumatorilor, inclusiv prin aspecte transfrontaliere și legate de piața unică, și nevoia de a aborda problema cooperării la nivel transfrontalier pe teritoriul UE pentru gestionarea revendicărilor cu valoare scăzută prin proceduri cu costuri reduse.

5.5. CESE este conștient că există situații complicate, în care limba, legislația aplicabilă, pragurile administrative și/sau financiare îngreunează demersul consumatorului obișnuit de a depune o sesizare pe lângă entitățile SAL competente, mai ales atunci când în lanțul de aprovizionare sunt implicați comercianți stabiliți în diferite țări, fiecare fiind responsabil pentru o parte a livrării și pentru rezultatul de care beneficiază consumatorul, și aprobă angajamentul pe care și-l asumă propunerile, de a semnala calea/căile pe care ar trebui să o/le urmeze consumatorii, cu ajutorul unor organisme adecvate, precum ECC-Net.

5.6. Întrucât este posibil ca sistemele SAL instituite într-un stat membru să nu fie familiarizate cu drepturile consumatorilor aplicabile în statul în care sunt livrate produsele sau serviciile, CESE invită Comisia să instituie, să monitorizeze și să dezvolte rețele de cooperare transfrontalieră între sisteme SAL din anumite sectoare, așa cum se întâmplă deja în unele dintre acestea, precum FIN-NET pentru servicii financiare și TRAVEL-NET pentru călătorii și transportul în comun.

6. Condițiile de acces la procedurile SAL

6.1. Propunerea de a grupa reclamațiile în cadrul proceselor SAL, care vizează eficiența din punctul de vedere al costurilor și coerența, ar trebui aplicată selectiv și în condiții specifice, cum ar fi expertiza adecvată în materie de SAL, consimțământul în cunoștință de cauză al consumatorilor și coordonarea cu autoritățile pentru drepturile consumatorilor și eventualele acțiuni de reprezentare în temeiul Directivei (UE) 2020/1828 a Parlamentului European și a Consiliului (Directiva privind acțiunile în reprezentare). CESE ia notă de faptul că articolul 5 alineatul (2) litera (d) oferă consumatorilor posibilitatea de a refuza o procedură colectivă și de a solicita în mod individual despăgubiri, în funcție de caracteristicile propriului caz.

6.2. Comitetul solicită să se precizeze în mod clar pragul pentru obținerea accesului la procedurile SAL. Acesta consideră că posibilitatea ca entitatea SAL să respingă un caz deoarece consumatorul nu a încheiat un contact cu comerciantul înainte de a introduce o cale de atac pe lângă entitatea SAL ar trebui să facă obiectul unor condiții precise, în locul unei trimiteri la norme care ar putea fi disproporționate cu privire la formatul unui astfel de contact. Contactele dintre consumatori și comercianți au loc de regulă prin roboți de chat, apeluri la centre de intermediere telefonică, mesaje electronice și mesaje scrise, eventual scrisori cu confirmare de primire, ale căror dovezi nu sunt întotdeauna disponibile pentru consultare ulterioară.

6.3. CESE este conștient de faptul că impunerea unei contribuții financiare consumatorilor poate descuraja consumatorii vulnerabili sau cei care se confruntă cu un litigiu de mică valoare să recurgă la mecanismele SAL, în timp ce în mai multe state membre și sectoare accesul la SAL este gratuit, fără a conduce la reclamații necorespunzătoare.

6.4. CESE consideră că propunerile nu abordează suficient problema timpului necesar entităților SAL pentru a considera că o reclamație este completă, ceea ce ar putea duce la inconsecvențe în ceea ce privește timpul de soluționare, în detrimentul încrederii consumatorilor. Aceste aspecte justifică monitorizarea de către autoritățile naționale competente a activității desfășurate de entitățile SAL certificate.

6.5. De asemenea, CESE ar aprecia posibilitatea ca propunerile să poată reglementa în mod concret consecințele lipsei unui răspuns din partea comerciantului în termenele stabilite. Monitorizarea respectării acestei obligații, care este esențială pentru menținerea încrederii în tratarea promptă a reclamațiilor consumatorilor, nu ar trebui să devină o sarcină excesivă pentru entitățile SAL. Încă nu este sigur dacă intenția era să se permită existența unor măsuri eventual divergente la nivelul statelor membre, dacă neluarea măsurilor ce se impun ar da naștere vreunei răspunderi sau dacă lipsa unui răspuns ar trebui considerată drept o acceptare a participării la procedura propusă.

6.6. În cele din urmă, CESE insistă asupra necesității de a monitoriza măsura în care deciziile luate de entitățile SAL sunt aplicate efectiv de către comercianți, deoarece obiectivul de a dezvolta utilizarea mecanismelor SAL nu are sens dacă valoarea unor astfel de căi de atac ar sta sub semnul întrebării.

6.7. Prin urmare, pentru a spori relevanța unei astfel de modalități de soluționare a conflictelor, revizuirea ar trebui să se concentreze asupra modalităților prin care părțile pot adera în mod voluntar la deciziile organismelor SAL. Acest lucru presupune să li se ofere părților, la începutul procesului SAL, opțiunea de a stabili dacă rezoluția va lua forma unei recomandări fără caracter obligatoriu sau a unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic. Prin urmare, CESE încurajează Comisia să exploreze și să identifice strategii eficiente de consolidare a participării la mecanismele SAL. În plus, colegiuitorii ar trebui să ia în considerare fezabilitatea introducerii unor măsuri legislative suplimentare pentru a consolida angajamentul părților de a participa la procesul SAL și de a adera la acesta.

Citeşte mai mult despre , , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership