Secţiuni » Arii de practică » Business » Drept comercial
Drept comercial
ConferinţeCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Banner BA-02
Articole Drept comercial Fiscalitate Opinii SELECTED

Jurnalul stării de urgență. Programul de susţinere a IMM-urilor

13 aprilie 2020 | Alina MOLDOVAN, Sabrina NECULA
Alina Moldovan

Alina Moldovan

Sabrina Necula

Sabrina Necula

Prin Hotărârea Guvernului nr. 282/08.04.2020 au fost aprobate Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM Invest România („Programul”).

Aceste norme metodologice reglementează modalitatea şi condiţiile de acordare, monitorizare şi soluţionare a cererilor de plată a garanţiilor de stat şi de acordare a granturilor prevăzute în Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 aprobată prin OUG nr. 42/02.04.2020 („Schema de ajutor”).

I. CONȚINUTUL PROGRAMULUI ȘI SCHEMEI DE AJUTOR

IMM-urile vor avea acces la credite bancare în condiții preferențiale prin două scheme temporare de ajutor de stat:

– garanții de stat pentru credite acordate în vederea realizării de investiții / linii de credit pentru capital de lucru (vezi secțiunea II);

– granturi directe pentru acoperirea dobânzilor și comisioanelor generate de aceste credite (vezi secțiunea III).

II. GARANȚIILE PENTRU ÎMPRUMUTURI

II.1. Categoriile de credite

a. Creditele pentru realizarea de investiţii şi/sau creditele/liniile de credit pentru capital de lucru acordate IMM-urilor (i.e. toate categoriile).

Procentul de garantare de către stat:

– maximum 80% din valoarea finanţării (exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat).

Valoarea maximă a finanţării:

– 10.000.000 lei – pentru creditele de investiţii,

– 5.000.000 lei – pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru.

dar în limita uneia din următoarele (i.e. care reprezintă valoarea cea mai mare):

– Dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor înregistrate la nivelul anului 2019.

În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii doi ani de activitate.

– 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019.

– O valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi.

Acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

b. Creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru acordate numai microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici[1].

Procentul de garantare de către stat:

– maximum 90% din valoarea finanţării (exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat).

Valoarea maximă a finanţărilor:

– 500.000 lei – pentru microîntreprinderi, respectiv

– 1.000.000 lei – pentru întreprinderile mici.

dar în limita sumelor detaliate în secțiunea II..1.a. (i.e. care reprezintă valoarea cea mai mare).

II.2. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat

– 10.000.000 lei / beneficiar.

– Microîntreprinderile sau întreprinderile mici eligibile nu pot cumula creditele/liniile de credite pentru finanţarea capitalului de lucru prevăzute la II.1.b. cu creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru prevăzute la II.1.a. dar pot cumula facilitățile de credit garantate prevăzute la II.1.b. cu creditele de investiţii prevăzute la II.1.a., în limita plafonului de cumul de 10.000.000 lei.

II.3. Majorarea valorii creditului garantat

Pe parcursul derulării creditului, la solicitarea beneficiarului, instituţia de credit o poate majora până la valorile maxime prevăzute pe fiecare categorie de credit (a se vedea secțiunea II.1.a. și II.1.b.).

Solicitarea de majorare a garanţiei de stat pentru creditele în derulare se consideră o nouă acordare şi se analizează cu respectarea tuturor prevederilor privind acordarea garanţiilor în cadrul programului.

Decizia de respingere a solicitării de majorare nu afectează garanţia acordată.

II.4. Condiţiile de acordare a creditelor garantate

Se stabilesc de instituţiile de credit în conformitate cu normele şi procedurile interne de creditare ale acestora, cu încadrarea în condiţiile programului.

II.5. Durata maximă a finanţării

– 72 luni – în cazul creditelor pentru realizarea de investiţii.

Fără posibilitate de prelungire.

– 36 luni – în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru.

Prelungirea duratei poate fi realizată pe o perioadă de maximum 36 de luni începând de la data scadenţei finanţării prevăzute în contractul de credit iniţial, urmând ca, cel puţin în ultimele 12 luni de prelungire, rambursarea creditului să se facă în rate lunare sau trimestriale pe baza unui grafic de rambursare.

II.6. Destinația creditelor

– Instituţiile de credit au obligaţia de a verifica destinaţia creditelor pentru realizarea de investiţii şi de a urmări utilizarea finanţării pe faze de execuţie, conform proiectului de investiţii şi detaliilor de execuţie.

– Creditele de investiţii ori creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru garantate în cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutoare de stat/fonduri europene.

– Tragerile din creditele/liniile de credit vizate de Program se pot efectua integral sau parţial, în conformitate cu reglementările interne ale instituţiilor de credit, numai pentru finanţarea obiectivului de investiţii şi/sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului.

– Creditele garantate în cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului.

II.7. Condiţiile specifice aplicabile tuturor creditelor garantate

– Nu se percepe comision de rambursare anticipată.

– Contractul de credit nu poate conţine clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia de către instituţia de credit.

II.8. Garanţia statului acordată prin Program este:

– irevocabilă;

– necondiţionată;

– este directă şi expresă – gradul de acoperire este clar definit şi nu poate fi pus la îndoială;

– este plătibilă la prima cerere scrisă a instituţiei de credit, depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în contractul de garantare şi convenţia de garantare şi plată a granturilor încheiată cu instituţia de credit;

– valoarea garanţiei se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporţional cu procentul de garantare.

– garanţia are durată determinată şi se acordă pe baza contractului de garantare.

II.9. Durata maximă a garanției statului

– 6 ani – pentru ambele tipuri de credite vizate de Program/ Schema de ajutor.

III. GRANT DIRECT PENTRU ACOPERIREA DOBÂNZILOR ȘI COMISIOANELOR

III.1. Beneficiari

IMM-urile care au contractat credite/linii de credit garantate (i.e. cele detaliate în secțiunea II).

III.2. Categoriile de sume plătite de MFP

a. dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi a creditelor pentru investiţii – i.e. rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă:

– maximum 2,0% pe an – pentru creditele de investiţii;

– maximum 2,5% pe an – pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru.

*Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către instituţia de credit în toate etapele creditării.

**Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum şi taxele aferente operaţiunilor conexe activităţii de creditare (e.g. taxe notariale, costurile legate de evaluare şi înregistrarea garanţiilor etc.).

b. comisionul de risc – i.e. suma datorată MFP de beneficiar, destinată acoperirii riscului de garantare de către stat a creditelor/liniilor de credite acordate în cadrul Programului.

Nivelul comisionului de risc

– Se stabileşte anual prin ordin al Ministrului Finanţelor Publice.

Perioada pentru care se achită comision de risc

– Pentru toată perioada de garantare.

Perioada în care beneficiază de ajutorul de stat

– Pe perioada duratei de valabilitate a Schemei de ajutor.

Se datorează comisionul de risc după încetarea Schemei de ajutor?

– Da; se va calcula de către instituția de credit și se virează de beneficiari într-un cont distinct.

Formula de calcul al comisionului de risc este următoarea:

– în cazul creditului de investiţii

Comision de risc = [valoarea garanţiei * procent comision * (nr. luni de valabilitate a garanţiei[2])] / 72

– în cazul creditului/liniei de credit pentru finanţarea capitalului de lucru

Comision de risc = [valoarea garanţiei * procent comision * (nr. luni de valabilitate a garanţiei[3]) ] / 36

c. comisionul de administrare – i.e. sumă cuvenită FNGCIMM pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor.

Nivelul comisionului de administrare

– Se stabileşte anual prin lege.

Perioada pentru care se achită comision de administrare

– Pentru toată perioada de garantare.

Perioada în care beneficiază de ajutorul de stat

– Pe perioada duratei de valabilitate a Schemei de ajutor.

Se datorează comisionul de administrare după încetarea Schemei de ajutor?

– Da; va fi virat de instituţia de credit.

Formula de calcul al comisionului de administrare pentru garanţiile aferente tuturor categoriilor de credite acordate în cadrul Programului

– pentru primul an de garantare, pentru intervalul cuprins între data acordării şi 31 decembrie a anului respectiv:

Comision de administrare = (valoarea garanţiei maxime * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv1[4]) / 12

– pentru următorii ani întregi de garantare:

Comision de administrare = soldul garanţiei[5] la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual

– pentru ultima fracţiune de an de garantare:

Comision de administrare = (soldul garanţiei[6] la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare rămase din an[7]) / 12

III.3. Cine implementează Schema de ajutor?

MFP (în calitate de furnizor) prin FNGCIMM (calitatea de administrator).

III.4. Valoarea grantului

100% din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate, şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 Euro per întreprindere.

*IMM-urile care îşi desfăşoară activitatea în domeniul prelucrării şi comercializării produselor agricole pot beneficia de acest grant condiționat.

**Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii şi acvaculturii se aplică o serie de condiții suplimentare; e.g. ajutorul nu depăşeşte 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole (toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe).

IV. CRITERII DE ELIGIBILITATE A INSTITUȚIILOR DE CREDIT

a. se încadrează în categoria instituţiilor de credit, inclusiv unităţile teritoriale ale acestora;

b. au acoperire teritorială la nivel naţional şi/sau judeţean;

c. acordă finanţări în lei destinate beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale Programului (a se vedea secțiunea IV);

d. acordă finanţările pe baza analizei încadrării beneficiarului în condiţiile Programului, precum şi a capacităţii de rambursare a potenţialilor beneficiari, efectuată în conformitate cu propriile norme de creditare în vigoare;

e. prevăd în mod expres în contractele de finanţare costurile cu dobânda, exprimată în raport cu ROBOR la 3 luni şi, separat, costurile cu comisioanele aferente finanţărilor garantate, incluse în marjă;

f. nu percep comision de rambursare anticipată şi nu includ în contractele de finanţare clauze care să permită modificarea unilaterală a acestora;

g. acordă finanţările pentru duratele maxime prevăzute în secțiunea II.5 de mai sus (i.e. 72 luni în cazul creditelor de investiţii, respectiv 36 luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru).

*Acordarea şi derularea garanţiilor de stat se realizează pe baza unor convenţii de garantare şi plată a granturilor încheiate între FNGCIMM şi instituţiile de credit participante în program

V. CRITERII DE ELIGIBILITATE A BENEFICIARILOR

a. sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii (depinzând și de categoria de credit pentru care optează – a se vedea secțiunea II);

b. nu se află în dificultate, i.e.:

i. în cazul unei societăţi cu răspundere limitată şi a societăţilor pe acţiuni, atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul social în ultimii doi ani şi mai mult de un sfert din acest capital în ultimele 12 luni, aşa cum reiese din ultimele două situaţii financiare anuale ale societăţii (fac excepţie start-up-urile care nu au nicio situaţie financiară anuală depusă); sau

ii. în cazul unei societăţi în care cel puţin o parte dintre asociaţi sunt ţinuţi nelimitat pentru datoriile întreprinderii, atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu în ultimii doi ani şi mai mult de un sfert din acest capital în cursul ultimelor 12 luni, aşa cum reiese din ultimele două situaţii financiare anuale ale societăţii, respectiv societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate în comandită pe acţiuni (fac excepţie start-up-urile care nu au nicio situaţie financiară anuală depusă); sau

iii. IMM-ul nu se află în niciuna dintre următoarele situaţii: procedura de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi nu îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor, conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării;

N.B.: Nu devin neeligibile IMM-urile care s-au confruntat cu dificultăţi sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza pandemiei de COVID-19.

c. nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau instituţia de credit parteneră;

d. nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit;

e. nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi;

f. împotriva solicitantului nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul legilor aplicabile;

g. prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării;

Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru pot fi incluse în structura de garanţii aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituţia de credit, împreună cu garanţia de stat;

h. sunt eligibile conform reglementărilor interne ale instituţiei de credit;

i. nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central;

În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul programului;

j. depun un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent până la 31 decembrie 2020;

Cu toate acestea, întreprinderea poate organiza programul de lucru al salariaţilor în funcţie de evoluţia activităţii curente a acesteia;

k. nu au fost emise împotriva sa decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate;

l. nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile ca cele propuse prin Schema de ajutor.

Excluderi exprese

Creditele pentru realizarea de investiţii şi creditele/liniile de credit acordate pentru finanţarea unei activităţi din următoarele sectoare/domenii:

a. CAEN 920 – Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri;

b. producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope:

– CAEN 110 – Fabricarea băuturilor (cu excepţia CAEN 1107);

– CAEN 1200 – Fabricarea produselor din tutun;

– CAEN 2540 – Fabricarea armamentului şi muniţiei;

– CAEN 2051 – Fabricarea explozivilor;

– CAEN 4635 – Comerţ cu ridicata al produselor din tutun;

– CAEN 4726 – Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;

c. activităţi de investigare şi protecţie:

– CAEN 801 – Activităţi de protecţie şi gardă;

– CAEN 802 – Activităţi de servicii privind sistemele de securizare;

– CAEN 803 – Activităţi de investigaţii.

VI. GARANȚIILE COLATERALE

VI.1. În cazul creditelor de investiţii

Beneficiarul trebuie să prezinte instituţiilor de credit garanţii colaterale care, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării.

VI.2. În cazul creditelor/ liniilor de credit destinate finanţării capitalului de lucru

Instituţia de credit are obligaţia de a asigura cel puţin constituirea următoarelor tipuri de garanţii, proporţional cu procentul de garantare:

– ipotecă legală mobiliară asupra universalităţii de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, afectate activităţii beneficiarului, inclusiv fondul de comerţ şi stocurile;

– ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituţia de credit finanţatoare.

*(În ambele cazuri) Stabilirea gradului de acoperire a creditului se efectuează de către instituţia de credit în conformitate cu reglementările sale interne.

VI.3. Constituirea/publicitatea garanțiilor colaterale

– Se constituie atât în favoarea instituțiilor de credit, cât şi a statului român, prin MFP, în calitate de cocreditori;

– Instituţiile de credit finanţatoare vor încheia contractele de garanţie pentru garanţiile colaterale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi (chiar și în numele statului român);

– Instituţiile de credit efectuează formalităţile de publicitate ale garanţiilor colaterale.

VII. CÂND VA FI POSIBILĂ ÎNSCRIEREA PENTRU A OBȚINE ACESTE AJUTOARE DE STAT?

Începând cu data de 17.04.2020, ora 10.00, când portalul www.imminvest.ro va deveni operațional[8].

VIII. DURATA PROGRAMULUI

Se selectează beneficiari și se emit scrisori de garanție/ acorduri de finanțare până în data de 31.12.2020.

Plata grantului se poate efectua până la data de 31.03.2021, cu posibilitatea prelungirii conform OUG nr. 110/2017.

IX. PLAFOANELE DE GARANTARE/ BUGETUL SCHEMEI DE AJUTOR

– Pentru anul 2020, plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul Programului este de 15 miliarde lei (aprox. 3,1 miliarde Euro).

– În vederea acordării de garanţii, FNGCIMM formulează propuneri de alocare pro-rata a plafonului de garantare instituţiilor de credit, în baza solicitărilor formulate de acestea, pe care le transmite MFP în vederea aprobării.

În cazul în care valoarea totală a garanţiilor care urmează să fie acordate de instituţiile de credit depăşeşte valoarea plafonului total anual, FNGCIMM este autorizat, cu acordul prealabil al MFP să efectueze alocări pro-rata în cadrul acestuia.

– Bugetul Schemei de ajutor de stat este de 781 milioane lei (aprox. 161 milioane Euro)

– Prin implementarea Schemei de ajutor se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de maximum 40.000 de beneficiari.

N.B. În termen de 7 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a normelor metodologice (i.e. 08.04.2020), instituţiile de credit transmit FNGCIMM cererile de înscriere în program, precum şi solicitările de alocare de plafoane de garantare în funcţie de nivelul estimat al finanţărilor pe care le vor acorda în anul 2020 în cadrul Programului, precum şi nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor în cadrul Programului.


[1] Conform Legii nr. 346/2004:
a) microîntreprinderile – au până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
b) întreprinderile mici – au între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.
[2] Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei.
[3] Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei.
[4] Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei.
[5] Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare, în formula de calcul al comisionului de administrare se utilizează valoarea maximă a garanţiei.
[6] Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare, în formula de calcul al comisionului de administrare se utilizează valoarea maximă a garanţiei.
[7] Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei.
[8] Conform unui comunicat de presă al FNGCIMM.


Alina Moldovan, Managing Partner, Firon Bar-Nir
Sabrina Necula, Firon Bar-Nir
Citeşte mai mult despre , , , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership