Secţiuni » Arii de practică » Protective » Drepturile omului
Drepturile omului
DezbateriToate evenimenteleCărţiProfesionişti

Supravegherea executării hotărârilor CEDO. Decizii privitoare la România în cadrul reuniunii Comitetului Miniștrilor
10.06.2021 | JURIDICE.ro

Secţiuni: CEDO, Dreptul Uniunii Europene, Drepturile omului, Selected
JURIDICE - In Law We Trust

În perioada 7-9 iunie 2021 a avut loc a 1406-a reuniune a Comitetului Miniștrilor (Drepturile Omului) dedicată supravegherii executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului, adoptând o serie de decizii privitoare la România.

Comitetul de Miniștri din cadrul Consiliului Europei are, potrivit art. 46 din Convenție, atribuții esențiale în supravegherea executării hotărârilor și face eforturi susținute pentru ca statele să recunoască victimelor o reparație completă și să schimbe situațiile care au determinat constatarea încălcării.

H46-21 Kövesi împotriva României (cererea nr. 3594/19)

Decizii

Delegaţii Miniştrilor,

1. reamintesc că această cauză priveşte imposibilitatea pentru reclamantă, din cauza limitărilor impuse de o decizie a Curții Constituționale asupra competenței instanțelor de contencios administrativ în astfel de chestiuni, de a contesta în mod efectiv, în fața unui organism judiciar independent, încetarea nejustificată și prematură a mandatului său de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție, determinată de exprimarea legitimă a opiniilor și criticilor sale cu privire la reforme legislative privind sistemul judiciar și lupta împotriva corupției;

În ceea ce privește măsurile individuale

2. constatând că reclamanta nu a solicitat reparaţie echitabilă în cadrul procedurii în fața Curții și că reinstalarea sa în funcție nu este posibilă, în special pentru că între timp aceasta a fost numită procuror șef al Parchetului European, concluzionează că nicio măsură individuală nu este necesară;

În ceea ce privește măsurile generale

3. luând act de faptul că a fost deja prezentat un proiect de lege care conține dispoziții menite să remedieze lacuna constatată în hotărâre în ceea ce privește protecția judiciară acordată titularilor de funcții de conducere din cadrul Ministerului public împotriva revocărilor ilegale din funcție și, de asemenea, să contracareze „efectul inhibitor” evidenţiat de Curte, al revocării anticipate a reclamantei asupra altor membri ai autorităţii judecătoreşti, salută răspunsul prompt al autorităților române la hotărâre;

4. iau act cu satisfacție, în special, de proiectele de dispoziții care conferă instanțelor de contencios administrativ competența deplină de a examina legalitatea și temeinicia deciziilor de revocare din funcție a procurorilor de rang înalt, inclusiv motivele invocate în propunerile de revocare făcute de ministrul justiției; solicită în plus autorităților să transmită fără întârziere informații cu privire la mecanismele existente sau preconizate pentru a garanta, în măsura posibilului, dreptul la reinstalare al titularului funcției, în cazul în care se constată că revocarea este contrară Convenției sau altor dispoziții de drept intern;

5. observând că măsurile generale avute în vedere fac parte din reforme judiciare mai ample aflate în curs de desfășurare, subliniază că independența, eficiența și reziliența autorităţii judecătoreşti sunt esențiale pentru susţinerea statului de drept și pentru asigurarea drepturilor și libertăților fundamentale garantate de Convenție; salută, prin urmare, angajamentul exprimat de autoritățile române la cel mai înalt nivel de a se baza pe expertiza și lucrările relevante ale Consiliului Europei în eforturile lor de reformă și le încurajează puternic să coopereze in continuare, pe deplin, în acest proces, în special cu Comisia de la Veneția;

6. invită autoritățile să informeze în mod corespunzător Comitetul cu privire la evoluția procesului legislativ și la orice modificări care ar mai putea fi aduse proiectelor de dispoziții relevante, în special cele care stabilesc procedura de revocare a procurorilor de rang înalt și garanțiile aferente.

H46-24 Grupul de cauze Soare șialțiiîmpotriva României (cererea nr. 24329/02)

Decizii

Delegaţii Miniştrilor,

1. reamintesc că aceste cauze privesc în principal deficiențe ale cadrului legislativ care reglementează utilizarea forței potențial letale în timpul intervențiilor și operațiunilor de aplicare a legii; desfăşurarea nejustificată a unitățillor speciale de intervenție în cadrul operațiunilor de rutină; și lipsa unor anchete și proceduri penale efective în ceea ce privește acuzațiile de utilizare nejustificată a forței letale sau potențial letale, inclusiv din cauza neexaminării susţinerilor referitoare la motivaţia rasistă pentru tratamentul denunţat de unii dintre reclamanți;

În ceea ce privește măsurile individuale

2. reamintind evaluarea lor că nu mai sunt posibile alte măsuri individuale în cauzele Gheorghe Cobzaru, Grămadă și Boacă și alții, decid să pună capăt supravegherii privind executarea acestor hotărâri și adoptă Rezoluția finală CM/ResDH(2021)xxx;

3. invită autoritățile să transmită informații suplimentare cu privire la mijloacele utilizate pentru a clarifica circumstanțele de fapt relevante în cauza Soare și alții și detalii cu privire la acuzațiile de mărturie mincinoasă formulate împotriva unui martor direct în cadrul anchetei, așa cum aceasta a continuat aceasta după hotărârea Curții; le solicită să își susţină concluzia că deficiențele identificate de Curte în ancheta privind utilizarea forței potențial letale în cauza Ciorcan și alții nu mai pot fi remediate și să evalueze dacă o anchetă conformă cu Convenția privind utilizarea unei astfel de forțe în cauza Andreea-Marusia Dumitru rămâne posibilă și, în caz afirmativ, să o reia;

În ceea ce privește măsurile generale

4. iau act de eforturile susținute depuse de autorități pentru a alinia cadrul legislativ care reglementează utilizarea forței potențial letale de către poliție la cerințele articolului 2 din Convenție, astfel cum sunt stabilite în aceste hotărâri; reamintesc, de asemenea, concluziile lor potrivit cărora reglementările adoptate în 2009 privind funcționarea unităților speciale de intervenție par capabile să asigure că desfăşurarea acestora este justificată în mod corespunzător;

5. solicită autorităților să se asigure rapid că legea limitează utilizarea armelor de foc de către personalul responsabil cu aplicarea legii, în toate cazurile, doar la situațiile în care acest lucru este absolut necesar pentru a evita un risc pentru viață și integritate corporală și să ia măsuri adecvate care să garanteze că operațiunile de aplicare a legii, inclusiv cele care implică unități speciale de intervenție, sunt planificate și conduse astfel încât să se evite, pe cât posibil, utilizarea forței potențial letale;

6. iau act, de asemenea, cu satisfacție, de măsurile adoptate recent de către Procurorul general pentru a îmbunătăți efectivitatea anchetelor penale în cazurile privind utilizarea forței letale sau potențial letale de către personalul responsabil cu aplicarea legii ; adresează autorităților un apel să urmărească îndeaproape impactul acestor măsuri și să transmită, în timp util, o analiză calitativă care să permită Comitetului să evalueze dacă acestea au fost suficiente pentru a garanta nerepetarea încălcărilor procedurale constatate;

7. luând act de faptul că aceste cauze denotă, de asemenea, insuficienţe în controlul efectuat de instanţele naţionale asupra unor astfel de anchete și regretând absența îndelungată a informațiilor în această privință, îndemnă autoritățile să informeze Comitetul cu privire la măsurile luate sau preconizate pentru a rezolva această problemă;

8. reamintesc, de asemenea, că aspectele legate de efectivitatea reacţiei sistemului de justiție penală la acuzații de infracțiuni motivate de ură rasială de către agenți ai statului sunt examinate în cauza Lingurar împotriva României (nr. 48474/14);

9. solicită autorităților să transmită informații cu privire la măsurile individuale în cauzele Soare și alții, Ciorcan și alții și Andreea-Marusia Dumitru și cu privire la măsurile generale menționate la paragrafele 5 și 7 până cel târziu la data de 15 decembrie 2021.

H46-22 Lingurar împotriva României (cererea nr. nr. 48474/14)

Decizii

Delegaţii Miniştrilor,

1. reamintesc că această cauză priveşte relele tratamente suferite de reclamanți în timpul unui raid al poliției organizat în mod discriminatoriu pe baza apartenenţei etnice a comunității rome[1] vizate și faptul că autoritățile competente nu au condus o anchetă și o procedură efective, inclusiv în ceea ce privește acuzațiile reclamanților privind motivaţia rasistă a raidului și a relelor tratamente la care au fost supuși și, prin urmare, nu au respectat standardul mai exigent de răspuns impus de Convenție în situațiile în care există dovezi ale unor modele de violență și intoleranță împotriva unei minorități etnice;

În ceea ce privește măsurile individuale

2. luând act de evaluarea autorităților potrivit căreia, din cauza împlinirii termenului de prescripție, nu mai este posibilă redeschiderea anchetei penale interne, acceptă cu regret faptul că nicio altă măsură individuală nu este posibilă în această cauză;

În ceea ce privește măsurile generale

3. salută mesajele publice ale șefului statului de susținere a cetățenilor de etnie romă și a comunităților acestora și iau act de apelul său la măsuri mai ferme și la politici publice mai eficiente de combatere a urii și a extremismului, precum și la o mai bună punere în aplicare a legislației relevante ; îşi exprimă speranța că acestea, precum și acțiunile mai recente ale autorităților de consolidare a cadrului legislativ și de politici de combatere a discriminării rasiale și a altor forme de discriminare, vor deschide calea către o executare deplină, efectivă și promptă a prezentei hotărâri;

4. luând act de eforturile depuse de Poliția Română pentru a combate prejudecățile și stereotipurile împotriva romilor în rândul efectivelor sale, regretă faptul că informațiile transmise până în prezent nu permit Comitetului să evalueze caracterul adecvat și eficacitatea acțiunii globale a autorităților pentru a răspunde constatărilor Curții privind acţiuni discriminatorii bazate pe profil etnic ale forțelor de ordine;

5. solicită autorităților să întreprindă fără întârziere o examinare obiectivă și imparțială a activităților și operațiunilor poliției și ale altor agenții responsabile cu aplicarea legii, precum și a modului în care rapoartele și acuzațiile de tratament discriminatoriu și de abuz au fost soluţionate de către organele disciplinare competente și să informeze Comitetul cu privire la constatările și concluziile lor, inclusiv în ceea ce privește măsuri suplimentare care ar putea fi necesare pentru a garanta nerepetarea încălcărilor grave ale drepturilor omului constatate;

6. solicită autorităților, de asemenea, să examineze dispozițiile de drept penal relevante și să prezinte evaluarea lor cu privire la necesitatea ca acestea să fie modificate pentru a garanta respectarea deplină a drepturilor omului și angajarea răspunderii pentru luarea deciziilor și pregătirea și desfășurarea operațiunilor de aplicare a legii; le încurajează puternic să reflecteze asupra includerii în legislaţia aplicabilă a unor dispoziții care să interzică în mod explicit elaborarea de profiluri pe baza apartenenţei rasiale/etnice;

7. luând notă de informațiile transmise cu privire la măsurile luate și preconizate ca răspuns la deficiențele grave constatate de Curte în reacţia organelor de urmărire penala și a instanțelor la acuzațiile aduse de reclamanți, adresează autorităților apelul ferm de a continua și a-şi intensifica acţiunea de eradicare a prejudecăților și de a asigura că actorii din sistemul de justiţie acordă efect deplin protecției de drept penal împotriva infracțiunilor rasiste și a altor forme de infracțiuni motivate de ură comise de către forţele de ordine;

8. regretând, în acest sens, faptul că eforturile specifice depuse în trecut nu au fost suficiente pentru a garanta un răspuns efectiv din partea organelor de urmărire penală la astfel de acuzații, salută angajamentul reînnoit al Parchetului General de a lupta împotriva impunității în aceste cazuri; îşi exprimă aşteptarea fermă de eforturi sporite și acțiune energică în acest scop, inclusiv prin consolidarea susţinută a capacităților celor responsabili de efectuarea anchetelor respective și de monitorizarea conformității acestora cu cerințele relevante ale Convenției;

9. adresează autorităților apelul de a finaliza rapid proiectele de modernizare a sistemului existent de colectare a datelor relevante și de a monitoriza îndeaproape impactul acțiunii lor pentru a asigura un răspuns efectiv din partea sistemului de drept penal, inclusiv pentru a evalua dacă se impune luarea unor acțiuni suplimentare sau corective pentru a se garanta nerepetarea încălcărilor constatate;

10. le încurajează puternic să se bazeze pe expertiza și lucrările relevante ale Consiliului Europei și să profite pe deplin de proiectele sale specializate și de programele de cooperare tehnică, inclusiv de cele legate de protecția minorităților, în demersurile lor ulterioare de executare a prezentei hotărâri, precum și să continue și să își consolideze cooperarea cu organismul național pentru promovarea egalităţii;

11. solicită autorităților să transmită informații cu privire la măsurile luate și preconizate pentru a răspunde la chestiunile restante evidenţiate mai sus, sub forma unui plan de acțiune cuprinzător care să fie prezentat până la data de 15 decembrie 2021.

H46-23 S.C. Polyinvest S.R.L. şi alţii împotriva României (cererea nr. 3594/19) şi cereri similare

Decizii

Delegații Miniştrilor,

1. reamintind că hotărârile Curții Europene privind cererile introduse de S.C. Polyinvest S.R.L. și Omegatech Enterprises Ltd. și alte șapte cereri se referă la responsabilitatea statului pentru neexecutarea hotărârilor judecătorești sau a sentințelor arbitrale prin care s-a dispus ca societățile controlate de stat să plătească diverse sume reclamanțilo ;

2. reamintind, de asemenea, că măsurile generale necesare pentru a garanta nerepetarea încălcărilor în cauză sunt examinate în contextul grupului Săcăleanu împotriva României;

3. subliniind că, în conformitate cu jurisprudența bine stabilită a Curții și cu constatările și indicațiile sale din prezentele hotărâri, România este obligată să plătească, din fondurile statului, toate sumele datorate, acordate în hotărârile judecătorești sau în sentințele arbitrale, cu dobânda de întârziere până la data plății, fie cea specificată în hotărârile sau sentințele arbitrale, fie, în lipsa unei astfel de precizări, dobânda legală datorată în conformitate cu dreptul intern;

4. reamintind deciziile lor anterioare și Rezoluția interimară CM/ResDH(2020)182, reafirmă preocupările grave exprimate în acestea cu privire la eșecul continuu al autorităților de a asigura reparaţie reclamanților pentru încălcările stabilite în aceste hotărâri; reiterează cu insistență fermă obligația necondiționată a României, în temeiul articolului 46, alineatul 1, din Convenție, de a se conforma hotărârilor Curții în mod deplin, efectiv și prompt și, în consecință, îndemnă din nou cu insistenţă autoritățile să ia toate măsurile necesare pentru a efectua plățile necesare cu cea mai mare urgență;

5. în cazul în care plățile nu au fost efectuate până atunci, decid să reia examinarea acestor cauze la cea de-a 1411-a reuniune a lor (septembrie 2021) (DH) și însărcinează Secretariatul să pregătească un proiect de rezoluție interimară pentru a fi examinat la reuniunea respectivă.


[1] Termenii „romi și nomazi” sunt utilizați în cadrul Consiliului Europei pentru a cuprinde marea diversitate a grupurilor acoperite de activitatea Consiliului Europei în acest domeniu: pe de o parte, a) romii, Sinti/Manush, Calé, Kaale, Romanichals, Boyash/Rudari; b) egiptenii din Balcani (egipteni și Ashkali); c) grupurile orientale (Dom, Lom și Abdal); și, pe de altă parte, grupuri precum Travellers, Yenish și populațiile desemnate sub termenul administrativ de „Gens du voyage”, precum și persoanele care se identifică drept țigani.


Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti