Secţiuni » Arii de practică » Business » Health & Pharma
Health & Pharma
CărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
Dreptul sanatatii Flux informații Monitorul Oficial al României

Criteriile de evaluare a calității în vederea avizării cursurilor de perfecționare în management sanitar sau management al serviciilor de sănătate

15 mai 2024 | JURIDICE.ro

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 444 din 14 mai 2024 au fost publicate Criteriile de evaluare a calității în vederea avizării cursurilor de perfecționare în management sanitar sau management al serviciilor de sănătate, din 08.05.2024.

Criterii generale de organizare a programelor de formare

I. Formarea iniţială (cursuri de perfecţionare de lungă durată)

1. Criterii de admitere în programul de formare iniţială:

a) studii superioare (medicale, economice, juridice, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

b) interviu susţinut în vederea admiterii în program.

2. Durata programului:

Servicii JURIDICE.ro

Arbitraj comercial

Evenimente juridice

a) minimum 3 luni – curs de perfecţionare în management sanitar sau management al serviciilor de sănătate;

b) 6 luni – curs pentru obţinerea atestatului de studii complementare în managementul serviciilor de sănătate de către medici, medici dentişti şi farmacişti.

3. Format de desfăşurare: fizic şi/sau online (sincron, e-learning)

4. Formarea iniţială de minimum 3 luni este o condiţie obligatorie pentru intrarea în baza de date a experţilor în managementul serviciilor de sănătate.

II. Formarea continuă (cursuri de perfecţionare de scurtă durată)

a) În vederea admiterii în programul de formare continuă, cursanţii trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiţii:

(i) absolvirea uneia dintre formele programului de formare iniţială avizate de Ministerul Sănătăţii;

(ii) absolvirea unui masterat sau doctorat în management sanitar sau management al serviciilor de sănătate;

(iii) deţinerea calităţii de medic specialist sau primar în specialitatea sănătate publică şi management.

b) Durata programului – minimum 50 de ore

c) Format de desfăşurare: fizic sau online

d) Programele de formare continuă pot fi individualizate pentru fiecare categorie de funcţii/posturi de conducere din sistemul de sănătate şi pot cuprinde module aferente competenţelor care decurg din fiecare tip de funcţie/post, de la nivelul instituţiilor publice din sănătate (management la nivel de spital, management la nivelul casei de asigurări de sănătate, management la nivelul direcţiei de sănătate publică, management la nivelul direcţiei de sănătate publică, management la nivelul serviciilor de ambulanţă judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti).

Criterii specifice de evaluare a calităţii programelor de formare

I. Competenţa instituţională (de organizare)

a) Pot organiza şi desfăşura programe de formare în domeniul managementului sanitar sau managementului serviciilor de sănătate instituţiile din subordinea Ministerului Sănătăţii cu atribuţii în formarea profesională în domeniul managementului serviciilor de sănătate şi instituţiile publice de învăţământ superior cu facultăţi medico/farmaceutice acreditate conform legii.

b) Instituţia are experienţă în organizarea şi desfăşurarea programelor de formare în domeniu (ani de activitate şi număr de programe/serii de program organizate, număr de participanţi).

c) Instituţia are parteneriate încheiate cu unităţi sanitare pentru stagii practice, studii de caz şi proiecte de management sanitar.

d) Instituţia are recunoaştere naţională şi/sau internaţională în domeniu (parteneriate, proiecte, publicaţii).

II. Logistica

a) Organizarea şi desfăşurarea programului de formare se fac cu asigurarea unor cerinţe minime obligatorii privind infrastructura:

(i) număr locaţii – minimum 1 locaţie (sediu);

(ii) capacitate – minimum 28 de locuri;

(iii) condiţii igienico-sanitare şi de confort – minimum 2 grupuri sanitare;

(iv) accesibilitate – minimum 8 ore/zi.

b) Organizarea şi desfăşurarea programului de formare se fac cu asigurarea unor cerinţe minime obligatorii privind dotarea specifică:

(i) săli de curs cu mobilier specific (pupitru şi scaun) – minimum 1 sală de curs dedicată;

(ii) bibliotecă proprie cu condiţii care să permită studiul individual – minimum 10 posturi de lucru dotate cu calculator şi acces la internet;

(iii) echipamente specifice pentru sala de curs: flipchart, ecran, videoproiector, acces la internet;

(iv) echipamente pentru organizarea programului de formare în sistem online şi onsite.

III. Competenţe de personal

a) Instituţia face dovada (documentată – contract şi fişa postului) că are minimum doi angajaţi cu normă întreagă cu grad academic de predare (la nivel de şef de lucrări, conferenţiar, profesor asociat sau profesor titular), ale căror atribuţii principale vizează programul de management sanitar sau management al serviciilor de sănătate.

b) Instituţia face dovada (documentată – CV) că programul de formare este coordonat/administrat de către un coordonator/administrator dedicat, care poate fi cadru didactic universitar sau expert în managementul serviciilor de sănătate (atestat), cu experienţă de predare/training în domeniu de minimum 5 ani.

c) Instituţia face dovada (documentată – contract şi fişa postului) că are un număr de minimum 4 angajaţi cu competenţe de predare (cadre universitare şi/sau formatori acreditaţi în domeniul de formare management sanitar) disponibili anual (personal propriu şi asociat).

d) Instituţia face dovada (documentată – certificate, diplome) nivelului de competenţă a personalului de predare (propriu şi asociat) în domeniul de formare management sanitar (certificări, acreditări, masterate, doctorate).

e) Instituţia face dovada (documentată – CV) experienţei personalului de predare (propriu şi asociat) în domeniul de formare management sanitar (ani de vechime, număr de ore/sesiuni/programe susţinute).

f) Instituţia face dovada (documentată – CV) experienţei practice a lectorilor – poziţii de conducere ocupate în sistemul public de sănătate.

g) Instituţia face dovada (documentată – organigramă, stat de funcţii) îndeplinirii cerinţelor minime obligatorii privind continuitatea în asigurarea cu servicii de suport (secretariat didactic, administrativ, contabilitate, IT, pază, curăţenie).

IV. Eficacitate educaţională

a) Conţinutul formării este adaptat nevoilor de formare în domeniul managementului serviciilor de sănătate pentru fiecare dintre categoriile de personal care exercită funcţii de management, de la toate nivelurile sistemului de sănătate din România.

b) Structura, durata şi modul de desfăşurare a programului de formare sunt stabilite cu respectarea timpului de lucru şi a repaosului săptămânal pentru participanţi.

c) În ceea ce priveşte participanţii/cursanţii, instituţia are politici şi proceduri privind recrutarea, înscrierea, suportul şi urmărirea acestora, care sunt evaluate şi revizuite anual, inclusiv criterii şi cerinţe adecvate de admitere la program pentru toate persoanele aparţinând grupurilor-ţintă, în conformitate cu politica de resurse umane a Ministerului Sănătăţii.

d) Programul de formare permite implicarea participanţilor în activităţile de formare, oferirea de feedback, schimbul de experienţă.

e) Curriculumul pentru programul de formare:

(i) răspunde nevoilor profesionale care decurg din exercitarea funcţiilor aparţinând grupului-ţintă (conform politicii de resurse umane a Ministerului Sănătăţii), cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

(ii) este elaborat pe baza competenţelor-cheie identificate ca necesare pentru exercitarea funcţiilor aparţinând grupului-ţintă (politicii de resurse umane a Ministerului Sănătăţii);

(iii) are stabilite obiective educaţionale de tip SMART;

(iv) cuprinde teme şi informaţii bazate pe evidenţe din domeniul specific de activitate (exercitarea funcţiei) al grupului-ţintă, inclusiv prin abordarea multidisciplinară;

(v) are în structură numărul minim de 6 module (competenţe generale) care conţin subiectele/temele prevăzute pentru formarea managerilor de la diferitele niveluri;

(vi) are încorporate subiectele/temele care vizează trei tipuri de aptitudini: tehnice, interpersonale şi conceptuale, cu un accent mai mare pus pe dezvoltarea abilităţilor tehnice în rândul viitorilor manageri.

f) Programul de formare cuprinde metode educaţionale care asigură îndeplinirea obiectivelor specifice (metode interactive: lucru în grupuri, studii de caz, sesiuni de întrebări şi răspunsuri, exerciţii de verificare a cunoştinţelor etc.).

g) Programul de formare are dezvoltate metode de educaţie care să permită inclusiv educaţia online (platforme educaţionale).

h) Programul de formare are prevăzute termene clar definite pentru studiu individual, stagii practice şi participare la prelegeri.

i) Programul de formare oferă suport tehnic şi ore de studiu individual asistat pentru creşterea accesibilităţii participanţilor la conţinut.

V. Evaluarea participanţilor de către personalul specializat

a) Programul de formare are un plan de evaluare şi autoevaluare formativă pentru punerea în evidenţă a rezultatelor formării prin: pre/post-test, întrebări, evaluarea reciprocă a participanţilor, participarea la simulări pentru a evalua abilităţile de luare a deciziilor, rezolvarea de probleme, managementul conflictului, comunicare.

b) Programul de formare are un portofoliu de evaluare în vederea eliberării certificatului/documentului de absolvire a programului de formare:

(i) elaborare de lucrări, proiecte şi/sau listă de întrebări pre-testate (pentru a asigura pertinenţa evaluării) cu diferite formate: complement simplu sau multiplu, potrivire, listare, reordonare şi sortare;

(ii) stabilirea formatului certificatului/documentului de absolvire a programului de formare şi a competenţelor dobândite, cu menţionarea sau nemenţionarea creditelor acordate de organizaţia profesională respectivă.

VI. Evaluarea programului de formare de către participanţi

a) Există o metodologie de monitorizare şi evaluare periodică şi finală a programului de formare, o procedură de ajustare a acestuia în funcţie de rezultatul evaluării şi persoane responsabile cu acest proces.

b) Există o formulare de evaluare finală a programului pentru a da posibilitatea participanţilor să ofere feedback şi sugestii privind îmbunătăţirea conţinutului, metodelor de formare, prestaţiei lectorilor, dinamicii de grup.

c) Sunt stabiliţi şi urmăriţi indicatori de evaluare a procesului formării (de exemplu, ponderea absolvenţilor certificaţi în totalul persoanelor înscrise) şi indicatori de rezultat (de exemplu, ponderea absolvenţilor care au ocupat o funcţie de conducere în urma absolvirii programului de management; ponderea absolvenţilor care încă ocupă o funcţie de conducere la 5 ani după absolvirea programului).

VII. Asigurarea calităţii interne a programului de formare

a) Instituţia are o politică de asigurare a calităţii interne şi o structură responsabilă cu aceasta.

b) Instituţia are proceduri privind asigurarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii şi integrităţii activităţilor desfăşurate – DA/NU.

Intrare în vigoare: 14 mai 2024

Citeşte mai mult despre , , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership