Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul Uniunii Europene
Dreptul Uniunii Europene
DezbateriCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Servicii JURIDICE.ro
Banner BA-02
Dreptul Uniunii Europene Drepturile omului Flux informații Protective SELECTED

Supravegherea executării hotărârilor CEDO. Decizii privitoare la România în cadrul reuniunii Comitetului Miniștrilor / 11-13 iunie 2024

14 iunie 2024 | JURIDICE.ro

Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a publicat deciziile privitoare la România luate în cadrul reuniunii Comitetului din 11-13 iunie 2024 pentru a supraveghea punerea în aplicare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului.

H46-25 Centrul de Resurse Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu și N. (nr.  2) împotriva României (cererile nr. 47848/08 și 38048/18)

Decizii

Delegaţii Miniştrilor

1. reamintind că aceste cauze se referă la deficiențe în sistemul de protecție juridică și în îngrijirea medicală și socială acordată adulților vulnerabili; la răspunsul inadecvat al sistemului de justiție penală la acte sau omisiuni care ar putea constitui încălcări ale dreptului la viață sau ale interdicției relelor tratamente în ceea ce privește persoanele internate în unități de sănătate mintală sau de asistență socială; și la lipsa unor căi de atac care să permită acestor persoane să depună plângeri legate de sănătatea și tratamentul lor în fața unei autorități independente;

2. subliniază că remedierea acestor deficiențe este esențială pentru a asigura accesul efectiv la justiție pentru aceste grupuri deosebit de vulnerabile și, prin urmare, pentru a respecta statul de drept;

În ceea ce privește măsurile individuale

3. luând act de faptul că reclamantul, domnul N., a decedat, concluzionează că nu mai este posibilă sau necesară nicio altă măsură individuală și decid să își încheie supravegherea acestei chestiuni în cauza N. (nr. 2);

În ceea ce privește măsurile generale

4. reamintind deciziile lor adoptate în aceste cauze, recunoscând progresele înregistrate în ceea ce privește unele dintre probleme, dar solicitând măsuri suplimentare de amploare pentru a pune pe deplin în aplicare hotărârile Curţii și pentru a garanta nerepetarea încălcărilor;

5. salută adoptarea și prezentarea recentă de către Guvernul României a unui nou plan de acțiune pentru executarea acestor hotărâri, pregătit sub coordonarea Cancelariei Prim-Ministrului; apreciază în mod deosebit abordarea autorităților de a implica o gamă largă de părți interesate în pregătirea planului de acțiune, inclusiv instituțiile naționale pentru drepturile omului și ONG-ul Centrul de Resurse Juridice;

6. cheamă autoritățile să informeze periodic Comitetul cu privire la progresele înregistrate în punerea în aplicare a acestuia; le invită să continue dialogul constructiv cu Secretariatul, inclusiv în vederea explorării tuturor celorlalte căi posibile de cooperare tehnică cu Consiliul Europei în procesul de executare;

7. însărcinează Secretariatul să pregătească o analiză aprofundată a măsurilor prevăzute în planul de acțiune și a informațiilor suplimentare privind punerea în aplicare a acestuia;

8. decid să reia examinarea acestor cauze la una dintre reuniunile lor privind drepturile omului din prima jumătate a anului 2025, în lumina acestei analize și a oricăror alte evoluții relevante.

H46-26 Parascineti, grupul Cristian Teodorescu și grupul N. împotriva României (cererile nr. 32060/05, 22883/05, 59152/08)

Decizii

Delegaţii Miniştrilor

1. au reamintit că aceste cauze se referă la probleme structurale de lungă durată legate de supraaglomerarea și condițiile de viață, tratamentul și îngrijirea inadecvate ale pacienților din instituțiile psihiatrice din România; privarea ilegală sau arbitrară de libertate a pacienților internați nevoluntar în astfel de instituții; și deficiențe în procedurile și garanțiile relevante care însoțesc internarea nevoluntară și tratamentul psihiatric acordat acestor pacienți;

2. subliniind din nou faptul că aceste aspecte se referă la statul de drept și ridică, de asemenea, preocupări umanitare în legătură cu persoanele aparținând unui grup deosebit de vulnerabil, care au fost supuse în trecut unui tratament prejudiciabil cu consecințe de durată care au dus la excluderea lor din societate;

În ceea ce privește măsurile individuale

3. luând act de faptul că reclamantul, domnul N., a decedat, concluzionează că nu mai este posibilă sau necesară nicio altă măsură individuală și decid să își încheie supravegherea acestei chestiuni în cauza N.;

4. reiterează concluzia lor că, având în vedere deficiențele legislative care stau la baza încălcărilor constatate în cauza R.D. și I.M.D., situația reclamanților este legată de măsurile generale necesare pentru remedierea acestora;

În ceea ce privește măsurile generale

5. reamintind deciziile lor în aceste cauze și Rezoluția interimară CM/ResDH(2022)49 adoptată în cauza N., precum și îngrijorarea sporită a Comitetului față de persistența deficiențelor structurale relevate de hotărâri și față de omisiunea continuă a autorităților române de a adopta măsuri pentru a pune capăt încălcărilor și a se asigura că acestea nu se repetă;

6. subliniază că situația, așa cum rezulta ea din constatările recente ale Avocatului Poporului și ale Comitetului European pentru Prevenirea Torturii în timpul vizitelor efectuate în mai multe instituții psihiatrice din România, relevă un risc grav de repetare a încălcărilor și impune autorităților să înceapă să pună în aplicare de urgență măsuri corective;

7. salută, prin urmare, adoptarea și prezentarea recentă de către Guvernul României a unui plan de acțiune cu măsuri cuprinzătoare pentru remedierea acestor deficiențe, care a fost elaborat sub coordonarea Cancelariei Prim-Ministrului;

8. își exprimă satisfacția față de răspunsul autorităților române la apelurile urgente ale Comitetului de a acționa la un nivel politic înalt pentru a depăși impasul și a face să avanseze procesul de executare; salută, de asemenea, abordarea autorităților de a implica o gamă largă de părți interesate în pregătirea planului de acțiune, inclusiv Avocatul Poporului și Consiliul Național de Monitorizare a Implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, precum și organizații relevante ale societății civile și organizații profesionale;

9. solicită autorităților să informeze periodic Comitetul cu privire la progresele înregistrate în punerea în aplicare a planului de acţiune; le invită să continue dialogul constructiv cu Secretariatul, inclusiv în vederea explorării tuturor celorlalte căi posibile de cooperare tehnică cu Consiliul Europei în procesul de executare;

10. însărcinează Secretariatul să pregătească o analiză aprofundată a măsurilor prevăzute în planul de acțiune și a informațiilor suplimentare privind punerea în aplicare a acestuia;

11. decid să reia examinarea acestor cauze la una dintre reuniunile lor privind drepturile omului din prima jumătate a anului 2025, în lumina acestei analize și a oricăror alte evoluții relevante.

H46-27 Grupul Străin și alții (cererea nr. 57001/00) și Maria Atanasiu și alții (cererea nr. 30767/05) și Văleanu și alții (cererea nr. 59012/17) împotriva României

Decizii

Delegaţii Miniştrilor

1. reamintind că aceste cauze se referă la probleme structurale de lungă durată care rezultă din ineficiența mecanismelor reparatorii anterioare instituite de România pentru a permite restituirea sau compensarea proprietăților naționalizate în timpul regimului comunist;

În ceea ce privește măsurile individuale

2. în ceea ce privește cererile Veniamin și Verbițchi și Vasu, solicită autorităților să recalculeze sumele încă datorate pentru daune materiale în conformitate cu indicațiile relevante ale Curții în jurisprudența sa, scăzând din suma acordată de Curte în fiecare cerere valoarea, la data pronunțării hotărârilor, a proprietăților sau a părții de proprietăți restituite, determinată, la alegerea autorităților, pe baza metodei de evaluare prevăzute de dreptul național, precum și a sumelor deja plătite reclamanților, și să plătească fără întârziere aceste sume;

3. în ceea ce privește cererea Guran și alții, le solicită să confirme că au plătit reclamanților sumele încă datorate pentru daune materiale în temeiul hotărârii, astfel cum a fost rectificată; de asemenea, solicită autorităților să informeze Comitetul cu privire la evoluțiile relevante privind adoptarea celorlalte măsuri individuale în celelalte cauze din grupul Străin și alții și în cauza Vǎleanu și alții în ceea ce privește cererea Iuga;

În ceea ce privește măsurile generale

4. reiterează faptul că, deși în 2013 s-a făcut un pas major prin instituirea unui nou mecanism reparatoriu, acesta a dat naștere de atunci la îngrijorări, în special din cauza întârzierilor înregistrate în etapele administrative ale procesării cererilor depuse înainte de intrarea sa în vigoare pentru a obține restituirea sau compensarea proprietăților naționalizate, în special la Primăria Municipiului București și la Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor;

5. iau notǎ cu cel mai mare regret cǎ, în lipsa unor mǎsuri adecvate și suficiente luate de autorități pentru a rǎspunde apelurilor urgente și repetate ale Comitetului, Curtea Europeanǎ a concluzionat, în recenta hotǎrâre în cauza Vǎleanu și alții, cǎ existǎ în continuare o problemǎ structuralǎ rezultând din refuzul persistent al autorităților de a rǎspunde în mod adecvat la cererile de reparaţie și a indicat cǎ autoritățile române sunt obligate, în temeiul articolului 46 din Convenție, sǎ ia mǎsuri generale suplimentare pentru a remedia această problemǎ;

6. iau act de informațiile furnizate de autorități cu privire la o serie de aspecte nerezolvate în aceste cauze și de inițiativele luate pentru a le soluționa, dar regretă lipsa unui răspuns cuprinzător și complet la preocupările exprimate de Comitet la examinările sale anterioare și la constatările Curții în hotărârea Vǎleanu și alții;

7. îndeamnă autoritățile să ia măsuri hotărâte pentru a rezolva cu promptitudine problemele legate de funcționarea mecanismului reparatoriu și să prezinte un plan de acțiune cuprinzător care să includă o analiză aprofundată a constatărilor Curții în această hotărâre și soluțiile avute în vedere pentru a le răspunde, precum și informații privind problemele nerezolvate în cauzele din grupul Străin și alții;

8. în acest context, le încurajează cu tărie să examineze cu atenție soluțiile propuse de Primăria Municipiului București pentru a fluidiza și accelera procesul de procesare a cererilor de reparaţie aflate în curs de soluționare la această autoritate și să informeze Comitetul cu privire la acțiunile ulterioare;

9. invită autoritățile române să prezinte planul de acțiune și celelalte informații menționate mai sus până la 31 decembrie 2024 și decid reluarea examinării acestor cauze la reuniunea lor privind drepturile omului din iunie 2025.

H46-42 Cegolea împotriva României (cererea nr. 25560/13)

Decizii

Delegaţii Miniştrilor

1. reamintind că această cauză se referă la o încălcare a dreptului la alegeri libere și a interdicției de discriminare a organizațiilor minorităților naționale care nu sunt încă reprezentate în Parlament, din cauza deficiențelor procedurii de acordare a statutului de utilitate publică, o cerință prevăzută de Legea electorală, în special lipsa de claritate, discreția nelimitată pe care o conferă executivului și absența controlului judiciar;

2. reamintind, de asemenea, concluzia lor că problema reparației reclamantei în cauza de față este legată de măsurile generale care vor fi puse în aplicare pentru a alinia dreptul intern la cerințele Convenției stabilite în hotărâre;

3. iau luat act de faptul că guvernul a prezentat Parlamentului în noiembrie 2023 un proiect de lege care conține dispoziții menite să remedieze deficiențele identificate în hotărâre în ceea ce privește procedura și garanțiile referitoare la criteriul de eligibilitate în cauză;

4. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că aceste dispoziții nu au intrat încă în vigoare, în ciuda solicitărilor Comitetului de a lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că acest lucru se va întâmpla în timp util înainte de următoarele alegeri parlamentare, prevăzute pentru sfârșitul anului 2024, și îndeamnă ferm autoritățile române să asigure adoptarea acestei legislații fără întârziere;

5. subliniind importanța crucială de a se asigura că hotărârea Curții Europene are un efect util pentru următoarele alegeri, îndeamnă autoritățile să se angajeze că guvernul și structurile sale examinează și determină orice cereri de statut de utilitate publică, în curs și viitoare, depuse de organizațiile minorităților naționale în vederea propunerii de candidați pentru aceste alegeri, ținând seama în mod corespunzător de cerințele Convenției stabilite în hotărâre și de obligația lor necondiționată de a se conforma acesteia;

6. decid să reia examinarea acestei cauze la o viitoare reuniune privind drepturile omului, în lumina răspunsului autorităților la apelurile adresate mai sus.

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership  
 

© 2003-2024 JURIDICE.ro
Despre noi  Website map  Servicii  Contact
Privacy  Politica  Utilizare  Publicare  Parteneri