« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Procedură civilă
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
 

Proiect: aproape 40 de modificări ale Codului de procedură civilă
29.07.2021 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

Joi, 29 iulie 2021, Ministerul Justiției a lansat în dezbatere publică proiectul de lege pentru modificarea Codului de procedură civilă, însoțit de nota de fundamentare.

Proiectul cuprinde numeroase modificări și completări ale Codului de procedură civilă, cât și ale Codului civil (disponibil aici) și alte altor acte normative (aici).

Redăm mai jos textul modificărilor propuse pentru Codul de procedură civilă:

ART. II Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 81, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Actele procedurale de dispoziție prevăzute la alin. (1), făcute în orice proces de reprezentanții minorilor, ai persoanelor puse sub tutelă specială și ai dispăruților nu vor împiedica judecarea cauzei, dacă instanța apreciază că ele nu sunt în interesul acestor persoane.”.

2. Articolul 88 va avea următorul cuprins:

Art. 88. Încetarea mandatului

(1) Mandatul nu încetează prin moartea celui care l-a dat și nici dacă acesta a fost pus sub consiliere judiciară sau tutelă specială. Mandatul dăinuiește până la retragerea lui de către moștenitori sau, în cazul celui pus sub tutelă specială, de către reprezentantul legal al acestuia.

(2) În cazul mandantului pus sub consiliere judiciară, mandatul poate fi retras de către persoana ocrotită, cu încuviințarea tutorelui acesteia.”.

3. La articolul 92, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Procurorul poate porni orice acțiune civilă, ori de câte ori este necesar pentru apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub consiliere judiciară sau tutelă specială și ale dispăruților, precum și în alte cazuri expres prevăzute de lege.”.

4. La articolul 155, punctul 7 al alineatului (1) va avea următorul cuprins:

„7. cei fără capacitate de exercițiu, prin reprezentanții lor legali, la domiciliul, reședința ori sediul acestora, după caz; în caz de numire a unui curator special, potrivit art. 58, citarea se va face prin acest curator, la sediul său profesional;.

5. La articolul 155, după punctul 7 al alineatului (1) se introduce un nou punct, pct. 71, cu următorul cuprins:

„71. cei cu capacitate de exercițiu restrânsă, personal și prin ocrotitorii lor legali, la domiciliul, reședința ori sediul acestora, după caz; în caz de numire a unui curator special, potrivit art. 58, citarea se va face și prin acest curator, la sediul său profesional;”.

6. La articolul 187, litera a) de la punctul 2 al alineatului (1) va avea următorul cuprins:

„a) neprezentarea martorului legal citat sau refuzul acestuia de a depune mărturie când este prezent în instanță, în afară de cazul în care acesta este minor sau pus sub consiliere judiciară;”.

7. Articolul 226 va avea următorul cuprins:

Art. 226. Ascultarea minorilor și a majorilor puși sub ocrotire

(1) În cazul în care, potrivit legii, urmează să fie ascultat un minor, ascultarea se va face în camera de consiliu.

(2) În procesele în care urmează să fie ascultată o persoană pusă sub consiliere judiciară sau tutelă specială, ascultarea se va face în camera de consiliu, dacă instanța apreciază că este în interesul acesteia.

(3) Ținând seama de împrejurările procesului, instanţa hotărăşte dacă, după caz, părinţii, tutorele sau alte persoane vor fi de faţă la ascultarea celor prevăzuți la alin. (1) și (2).”.

8. La articolul 315, punctul 4 al alineatului (1) va avea următorul cuprins:

4. persoanele puse sub tutelă specială;”.

9. La articolul 315, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

(3) Persoana pusă sub consiliere judiciară poate fi ascultată ca martor, însă instanța va ține seama, la aprecierea depoziției sale, de situația ei specială.”.

10. Articolul 320 va avea următorul cuprins:

Art. 320. Scutirea de jurământ

Copiii care nu au împlinit vârsta de 14 ani și cei care sunt lipsiți de discernământ în momentul audierii, fără a fi puși sub consiliere judiciară sau tutelă specială, pot fi ascultați, fără jurământ, însă instanța le va atrage atenția să spună adevărul și va ține seama, la aprecierea depoziției lor, de situația lor specială.”.

11. La articolul 412, punctul 2 al alineatului (1) va avea următorul cuprins:

2. prin punerea sub consiliere judiciară sau tutelă specială, ori sub curatelă a unei părți, până la numirea tutorelui sau curatorului;”

12. La articolul 509, punctul 7 al alineatului (1) va avea următorul cuprins:

„7. statul ori alte persoane juridice de drept public, minorii, cei puși sub consiliere judiciară sau tutelă specialăori sub curatelă nu au fost apărați deloc sau au fost apărați cu viclenie de cei însărcinați să îi apere;”.

13. La articolul 511, punctul 7 al alineatului (1) va avea următorul cuprins:

7. în cazurile prevăzute la art. 509 alin. (1) pct. 7, din ziua în care statul ori altă persoană de drept public a luat cunoștință de hotărâre, dar nu mai târziu de un an de la data rămânerii definitive a acesteia; în cazul minorilor, persoanelor puse sub consiliere judiciară sau tutelă specială ori sub curatelă termenul de revizuire este de 6 luni de la data la care cel interesat a luat cunoștință de hotărâre, dar nu mai târziu de un an de la dobândirea capacității depline de exercițiu sau, după caz, de la înlocuirea tutorelui persoanei puse sub consiliere judiciară sau tutelă specială, de la încetarea curatelei ori înlocuirea curatorului;”.

14. La articolul 688, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Dacă între moștenitori sunt și minori sau persoane puse sub consiliere judiciară ori tutelă specială, executarea silită nu va putea fi pornită decât după numirea reprezentanților sau a ocrotitorilor legali. Dacă însă după o lună de la moartea debitorului sau de la punerea sa sub consiliere judiciară sau tutelă specială nu a fost numit reprezentantul sau ocrotitorul legal, creditorul sau executorul judecătoresc va putea cere instanței de executare numirea unui curator special, până la numirea lui, dispozițiile art. 58 aplicându-se în mod corespunzător.”.

15. La articolul 762, alineatul (8) va avea următorul cuprins:

„(8) În cazul în care se urmăresc bunurile mobile ale unui minor sau ale unei persoane puse sub consiliere judiciară ori tutelă specială, dispozițiile art. 840 alin. (2) sunt aplicabile.”.

16. Articolul 816 va avea următorul cuprins:

Articolul 816 Imobilele minorilor și ale persoanelor puse sub consiliere judiciară sau tutelă specială

(1) Imobilul unui minor sau al unei persoane puse sub consiliere judiciară ori tutelă specială nu poate fi urmărit silit înaintea urmăririi mobilelor sale.

(2) Dispozițiile alin. (1) nu împiedică urmărirea silită asupra unui imobil aflat în proprietatea comună a minorului sau a persoanei puse sub consiliere judiciară ori tutelă specială și a unei persoane cu capacitate deplină de exercițiu, dacă obligația prevăzută în titlul executoriu este comună.”.

17. La articolul 840, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul în care se urmărește imobilul unui minor sau al unei persoane puse sub consiliere judiciară ori tutelă specială, o copie de pe publicația de vânzare a imobilului se comunică și parchetului de pe lângă instanța de executare, precum și instanței de tutelă.”.

18. La articolul 860, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul imobilelor înscrise pentru prima dată în cartea funciară, în condițiile art. 829 alin. (2), cererea de evicțiune se va prescrie în termen de 3 ani de la data înscrierii actului de adjudecare în cartea funciară. Această prescripție curge și împotriva minorilor și persoanelor puse sub consiliere judiciară ori tutelă specială.”.

19. La articolul 918, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Cu toate acestea, soțul pus sub tutelă specială poate cere divorțul prin reprezentant legal sau personal în cazul în care face dovada că are discernământul neafectat.”.

20. La articolul 919, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Când soții au copii minori, născuți înaintea sau în timpul căsătoriei ori adoptați, instanța se va pronunța asupra exercitării autorității părintești și locuinței copiilor, precum și asupra contribuției părinților la cheltuielile de creștere și educare a copiilor, chiar dacă acest lucru nu a fost solicitat prin cererea de divorț.”.

21. La articolul 921, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) În fața instanțelor de fond, părțile se vor înfățișa în persoană, afară numai dacă unul dintre soți execută o pedeapsă privativă de libertate, este împiedicat de o boală gravă, este pus sub tutelă specială, are reședința în străinătate sau se află într-o altă asemenea situație, care îl împiedică să se prezinte personal; în astfel de cazuri, cel în cauză se va putea înfățișa prin avocat, mandatar sau, după caz, prin tutore ori curator.”.

22. La articolul 930, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Atunci când este cazul, în cererea de divorț soții vor stabili și modalitățile în care au convenit să fie soluționate cererile accesorii divorțului, cu excepția cazului în care unul dintre aceștia sau ambii sunt puși sub consiliere judiciară sau tutelă specială.”.

23. La articolul 931, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Dacă soții nu se învoiesc asupra cererilor accesorii, precum și în situația în care unul dintre aceștia sau ambii sunt puși sub consiliere judiciară sau tutelă specială, instanța va administra probele prevăzute de lege pentru soluționarea acestora și, la cererea părților, va pronunța o hotărâre cu privire la divorț, potrivit alin. (1), soluționând totodată și cererile privind exercitarea autorității părintești, locuința copiilor, contribuția părinților la cheltuielile de creștere și educare a copiilor și numele soților după divorț.”.

24. Titlul II al Cărții a VI–a “Proceduri speciale” va avea următoarea denumire:

„Titlul II Procedura punerii sub consiliere judiciară sau tutelă specială. Încuviințarea mandatului de ocrotire”.

25. La Titlul II al Cărții a VI–a “Proceduri speciale” se introduce Capitolul I, cu următoarea denumire:

Capitolul I Procedura punerii sub consiliere judiciară sau tutelă specială”.

26. Articolul 936 va avea următorul cuprins:

Art. 936. Instanța competentă

Cererea de punere sub consiliere judiciară sau tutelă specială a unei persoane se soluționează de instanța de tutelă în a cărei circumscripție aceasta își are domiciliul.”.

27. Articolul 937 va avea următorul cuprins:

Art. 937. Conținutul cererii

(1) Cererea de punere sub consiliere judiciară sau tutelă specială a unei persoane va cuprinde, pe lângă elementele prevăzute la art. 194, faptele din care rezultă deteriorarea facultăților sale mintale, precum și dovezile propuse în acest scop.

(2) Cererea va cuprinde și date referitoare la situația familială, socială și patrimonială a persoanei, orice alte elemente privind gradul său de autonomie, precum și numele medicului curant al acesteia, în măsura în care ele sunt cunoscute de reclamant.

(3) Instanța de tutelă nu este legată de obiectul cererii și poate institui, în condițiile legii, o măsură de ocrotire diferită de cea solicitată.

(4) În cazul în care cererea de prelungire, înlocuire sau ridicare a măsurii de ocrotire este formulată de reprezentantul sau ocrotitorul legal al persoanei, aceasta este însoțită de rapoartele de evaluare prevăzute la art. 938 alin. (6), întocmite cu cel mult 2 luni înainte de data sesizării instanței.”.

28. Articolul 938 va avea următorul cuprins:

Art. 938. Măsuri prealabile

(1) După primirea cererii, președintele instanței va dispune să se comunice celui a cărui punere sub ocrotire a fost cerută copii de pe cerere și de pe înscrisurile anexate. Aceeași comunicare se va face și procurorului, atunci când cererea nu a fost introdusă de acesta.

(2) În tot cursul procesului, dacă persoana a cărei ocrotire se cere nu și-a ales un avocat, instanța ia măsuri pentru desemnarea unuia din oficiu.

(3) Procurorul va face cercetările necesare, va dispune efectuarea unei evaluări medicale și a uneia psihologice, stabilind și termenul în care acestea trebuie realizate. Dacă cel a cărui punere sub ocrotire este cerută esteinternat într-o instituție sanitară, va dispune întocmirea unui referat și de către aceasta. Cu ocazia efectuării evaluării medicale și, după caz, a întocmirii referatului, poate fi solicitat și punctul de vedere al medicului curant al persoanei a cărei ocrotire se cere. De asemenea, procurorul va dispune întocmirea unui raport de anchetă socială de către autoritatea tutelară.

(4) Evaluarea medicală și cea psihologică se efectuează după exprimarea consimțământului persoanei a cărei ocrotire se cere, dacă starea sa de sănătate o permite.

(5) În cazul în care persoana a cărei ocrotire se cere refuză evaluarea stării sale  ori nu se prezintă în vederea efectuării acesteia, instanța dispune aducerea sa cu mandat.

(6) Raportul de evaluare medicală și cel de evaluare psihologică a persoanei a cărei ocrotire se solicită cuprind, după caz, referiri la natura și gradul de severitate al afecțiunii psihice și la evoluția previzibilă a acesteia, la amploarea nevoilor sale și la celelalte circumstanțe în care se găsește, precum și mențiuni privind necesitatea și oportunitatea instituirii unei măsuri de ocrotire.

(7) Dacă este cazul, președintele dispune și numirea unui curator în condițiile prevăzute de Codul civil.”.

29. Articolul 939 va avea următorul cuprins:

Art. 939. Internarea provizorie nevoluntară

(1) În cazul în care este necesară observarea mai îndelungată a stării de sănătate a celui a cărui ocrotire se cere, ce nu poate fi realizată decât prin internarea sa provizorie într-o instituție sanitară de specialitate, iar acesta refuză internarea, procurorul, la sesizarea medicului care efectuează evaluarea medicală va solicita motivat instanței de tutelă luarea acestei măsuri.

(2) Măsura se dispune numai după ascultarea persoanei a cărei ocrotire se cere. Dispozițiile art. 940 alin. (3) teza finală și alin. (4) rămân aplicabile.

(3) Instanța, solicitând și concluziile procurorului, va putea dispune, motivat și proporțional cu scopul urmărit, internarea provizorie nevoluntară a celui a cărui ocrotire se cere, pentru cel mult 20 de zile, într-o instituție sanitară de specialitate.

(4) Instanța se pronunță prin încheiere executorie, care este supusă numai apelului, în termen de 3 zile, care curge de la pronunțare pentru cei prezenți și de la comunicare pentru cei lipsă. Apelul se soluționează în termen de 5 zile de la formularea acestuia.

(5) Dispozițiile art. 940 alin. (7) rămân aplicabile.

(6) În cazul în care înainte de expirarea duratei internării provizorii nevoluntare, se constată că aceasta nu mai este necesară, instituția sanitară de specialitate procedează de îndată la externarea persoanei a cărei ocrotire se cere.”.

30. Articolul 940 va avea următorul cuprins:

Art. 940. Judecata

(1) După primirea actelor prevăzute la art. 938, se va fixa termenul pentru judecarea cererii, dispunându-se citarea părților.

(2) Judecarea cererii se face de urgență și cu precădere.

(3) La termenul de judecată, instanța este obligată să îl asculte, în camera de consiliu, pe cel a cărui punere sub ocrotire este cerută, punându-i și întrebări pentru a constata necesitatea și oportunitatea instituirii unei măsuri de ocrotire, precum și opinia sa cu privire la regimul de ocrotire și la persoana ocrotitorului. Dacă este în interesul celui a cărui punere sub ocrotire este cerută, acesta va fi ascultat la locuința sa, acolo unde este îngrijit sau în alt loc apreciat de instanță ca fiind potrivit.

(4) La ascultarea celui a cărui ocrotire se solicită poate fi de față o persoană de încredere.

(5) Prin excepție, prelungirea măsurii tutelei speciale pentru o durată mai mare de 5 ani se poate dispune fără ascultarea persoanei ocrotite dacă în raportul medical se menționează că ascultarea sa este de natură să aducă atingere stării ei de sănătate sau aceasta nu este în măsură să își exprime voința.

(6) Judecarea se face cu participarea procurorului.

(7) Pe întreaga durată a procedurii, persoana a cărei ocrotire se cere va fi informată, în modalități adaptate stării acesteia, despre desfășurarea procedurii judiciare, precum și despre luarea oricărei măsuri cu privire la persoana și bunurile sale.”.

31. Articolul 941 va avea următorul cuprins:

Art. 941. Comunicarea hotărârii

(1) După ce hotărârea de luare a măsurii de ocrotire a rămas definitivă, instanța care a pronunțat-o va comunica, de îndată, dispozitivul acesteia în copie legalizată, după cum urmează:

a) serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor la care nașterea celui pus sub ocrotire este înregistrată, pentru a se face mențiune pe marginea actului de naștere;

b) serviciului sanitar competent, pentru ca acesta să instituie asupra celui pus sub ocrotire, potrivit legii, o supraveghere permanentă;

c) biroului de cadastru și publicitate imobiliară competent, pentru notarea în cartea funciară, când este cazul;

d) registrului comerțului, dacă persoana pusă sub ocrotire este profesionist.

(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile și instanțelor învestite cu judecarea căilor de atac prevăzute de lege.

(3) În cazul în care cererea de punere sub ocrotire a fost respinsă, curatela instituită pe durata procesului încetează de drept.”.

32. Articolul 942 se abrogă.

33. Articolul 943 va avea următorul cuprins:

Art. 943. Modificarea sau ridicarea măsurii de ocrotire

(1) Prelungirea, înlocuirea sau ridicarea măsurii de ocrotire se face cu procedura prevăzută în prezentul titlu, care se aplică în mod corespunzător.

(2) Despre măsurile prevăzute la alin. (1) se face mențiune pe hotărârea prin care a fost luată măsura de ocrotire.”.

34. La titlul II al Cărții a VI –a “Proceduri speciale”, după Capitolul I se introduce un nou capitol, Capitolul II, cu următorul cuprins:

Capitolul II. Încuviințarea mandatului de ocrotire

Art. 9431. Instanța competentă

Cererea de încuviințare a mandatului de ocrotire se soluționează de instanța de tutelă în a cărei circumscripție își are domiciliul mandantul sau, după caz, beneficiarul mandatului de ocrotire.

Art. 9432. Titularul cererii. Înscrisuri anexate

Cererea poate fi formulată numai de către mandatar și este însoțită de următoarele documente:

a) o copie a contractului de mandat de ocrotire;

b) rapoartele de evaluare medicală și psihologică având cuprinsul prevăzut la art. 938 alin. (6) și, dacă este cazul, referatul prevăzut la art. 938 alin. (3), întocmite cu cel mult 2 luni înainte de data sesizării instanței;

c) în cazul prevăzut la art. 114 alin. (6) din Codul civil, certificatul de deces al mandantului sau, după caz, dovezile privitoare la motivele pentru care acesta nu-și mai poate îndeplini sarcina tutelei față de beneficiarul contractului de mandat de ocrotire, precum și o copie a hotărârii prin care acesta a fost pus sub tutelă specială.

Art. 9433. Măsuri prealabile

(1) După primirea cererii, instanța va dispune să se comunice mandantului și procurorului copii de pe cerere și de pe înscrisurile anexate.

(2) Instanța va dispune ca cererea să fie comunicată, în copie, și unei persoane din familia mandantului, precum și persoanei desemnate în contract față de care urmează să fie îndeplinită obligația de a da socoteală.

(3) Instanța verifică în registrul prevăzut la art. 2033 din Codul civil dacă mandatul de ocrotire nu a fost revocat de către mandant sau dacă mandatarul nu a renunțat la mandat, solicitând notarului public instrumentator transmiterea, pe cale electronică, a unei copii certificate a contractului.

(4) În tot cursul procedurii, instanța poate lua măsuri provizorii cerute de interesele mandantului sau, după caz, beneficiarul contractului de mandat de ocrotire, putând chiar să numească un curator special. Instanța îl numește cu prioritate în această calitate pe mandatarul din contractul de mandat de ocrotire.

Art. 9434. Soluționarea cererii

(1) Cererea se soluționează în camera de consiliu, cu citarea în termen scurt a mandantului sau, după caz, a beneficiarului contractului de mandat de ocrotire și a mandatarului.

(2) Soluționarea cererii se face cu participarea procurorului.

(3) Instanța este obligată să îl asculte pe mandant sau, după caz, pe beneficiarul contractului de mandat, punându-i și întrebări pentru a constata necesitatea și oportunitatea încuviințării mandatului de ocrotire. Dispozițiile art. 940 alin. (3) teza finală și alin. (4) sunt aplicabile.

(4) Instanța verifică dacă mandantul a desemnat prin contract o persoană căreia mandatarul trebuie să îi dea socoteală, iar, în caz contrar, desemnează o asemenea persoană, cu acordul acesteia.

(5) Dispozițiile art. 940 alin. (7) rămân aplicabile.

(6) Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, instanța încuviințează mandatul de ocrotire prin încheiere.

Art. 9435. Calea de atac

Încheierea prin care instanța a soluționat cererea de încuviințare a mandatului de ocrotire este supusă numai apelului, în termen de 10 zile de la comunicare.

Art. 9436. Comunicarea hotărârii

(1) După rămânerea definitivă a încheierii prin care a fost încuviințat mandatul de ocrotire, instanța care a pronunțat-o va comunica, de îndată, dispozitivul acesteia, în copie legalizată, instituțiilor prevăzute la art. 941, precum și notarului public instrumentator al mandatului de ocrotire.

(2) În cazul în care cererea de încuviințare a mandatului de ocrotire a fost respinsă, curatela specială instituită pe durata soluționării acesteia încetează de drept.

Art. 9437. Revocarea mandatului de ocrotire încuviințat

Cererea de revocare a mandatului de ocrotire încuviințat se judecă potrivit dispozițiilor cuprinse în prezentul capitol.

35. La articolul 983, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Dacă părţile ajung la o înţelegere cu privire la împărţirea bunurilor, instanţa va hotărî potrivit înţelegerii lor. Împărţeala se poate face prin bună învoială şi dacă printre cei interesaţi se află minori, persoane puse sub consiliere judiciară sau tutelă specială ori dispăruţi, însă numai cu încuviinţarea prealabilă a instanţei de tutelă, precum şi, dacă este cazul, a reprezentantului sau a ocrotitorului legal.”.

36. La articolul 1.079, punctul 4 va avea următorul cuprins:

4. punerea sub consiliere judiciară sau tutelă specială a unei persoane cu domiciliul în România;”.

37. La articolul 1.081, punctul 1 al alineatului (2) va avea următorul cuprins:

1. procese referitoare la ocrotirea minorului sau persoanei puse sub consiliere judiciară ori tutelă specială, cetățean român cu domiciliul în străinătate;”.

 

 
Secţiuni: Procedură civilă, Proiecte legislative, Selected | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD