Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

Raportul Eurojust privind mandatele europene de arestare – iunie 2021


03.08.2021 | JURIDICE.ro
Secţiuni: Drept penal, Sistemul judiciar
JURIDICE - In Law We Trust

Marți, 3 august 2021, Înalta Curte de Casație și Justiție a dat publicității raportul Eurojust privind mandatele europene de arestare – iunie 2021.

Rezumat

Decizia-cadru (în continuare DC) privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre (DC MEA) a fost adoptată în 2002. Acesta a fost primul instrument în domeniul cooperării judiciare în materie penală care s-a bazat pe principiul recunoașterii reciproce și care a avut ca scop simplificarea și accelerarea cooperării între statele membre. În ultimii 17 de ani, statele membre au dobândit o experiență considerabilă în ceea ce privește MEA (European Arrest Warrant- Mandatul european de arestare, în continuare MEA).

Scopul acestui raport este de a informa atât practicienii, cât și politicienii cu privire la principalele dificultăți întâmpinate în aplicarea practică a mandatului european de arestare (MEA) pe baza activității Eurojust și de a evidenția, după caz, rolul pe care Agenția Uniunii Europene pentru cooperare în materie de justiție penală (Eurojust) l-a jucat în depășirea acestor dificultăți. Între 2017 și 2020, la Eurojust au fost înregistrate 2 235 de cazuri care implică MEA. Raportul indică în mod clar faptul că există încă mai multe probleme în curs de desfășurare în ceea ce privește utilizarea MEA și că Eurojust a jucat un rol important în facilitarea cooperării și asigurarea coordonării atât în cazurile bilaterale, cât și în cele multilaterale care implică MEA.

Pe baza lucrării Eurojust, au fost identificate soluții și bune practici, dar raportul subliniază, de asemenea, unele provocări pe care ar trebui să le cunoaștem și stabilește principalele concluzii la care s-a ajuns și recomandările propuse. Unele dintre concluziile acestui raport, în special cele care au legătură cu principalele caracteristici ale principiului recunoașterii reciproce, sunt similare cu cele ale altor rapoarte Eurojust privind alte instrumente de recunoaștere reciprocă. Astfel de aspecte ar putea necesita, prin urmare, o abordare mai orizontală.

Cele mai relevante aspecte identificate în raport, urmate, dacă este posibil, de recomandările/cele mai bune practici ale Eurojust, sunt următoarele.

Conținutul MEA. Executarea MEA a fost adesea pusă în așteptare din cauza lipsei, neclarităţii sau inconsistenţei informațiilor cu privire la conținutul MEA. Eurojust a contribuit la clarificarea neînțelegerilor, la răspunsul la întrebări și la furnizarea de informații sau documente suplimentare. Cererile de informații suplimentare au fost justificate pentru a clarifica ceea ce a fost elaborat în mod necorespunzător, sau unde lipseau informații esențiale. În câteva cazuri, Eurojust a observat solicitări de informații suplimentare care păreau să depășească ceea ce ar putea fi considerat justificat în mod rezonabil în cadrul regimului de recunoaștere reciprocă.

– Autorităţile naționale ar putea beneficia de ghiduri suplimentare cu privire la modul de a gestiona MEA și modul de a furniza informații corecte, concise, complete și coerente. Cazurile care implică infracțiuni diferite, sentințe diferite și/sau dispoziții penale diferite sunt deosebit de dificile. Hotărârile în lipsă, în special în ceea ce privește procedurile în căi de atac, sunt, de asemenea, o provocare în ceea ce privește actualul model de decizie privind mandatul european de arestare. În plus, modelele (naționale) pentru anumite scenarii specifice (de exemplu, garanțiile de returnare pentru cetățeni sau rezidenți) ar putea fi considerate o bună practică.

Impactul jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Autoritățile naționale au abordat adesea Eurojust cu întrebări referitoare la aspecte abordate în hotărârile CJUE, care implică, de exemplu, aspecte legate de valabilitatea mandatului european de arestare (de exemplu, conceptul de emitere și/sau executare a autorităților judiciare și cerințele de protecție jurisdicțională efectivă), motive de neexecutare (în special în hotărârile în lipsă, resortisanții sau rezidenții; Ne bis in idem), probleme legate de drepturile fundamentale (condiții de închisoare, statul de drept) și extrădarea cetățenilor UE în țări din afara UE. Fie autoritățile nu au avut cunoștință de anumite hotărâri ale CJUE, fie au fost conștiente, dar se luptă cu modul de aplicare al acestora în practică sau se luptă cu probleme care nu au fost încă (pe deplin) soluționate în jurisprudența CJUE.

– Eurojust va furniza actualizări frecvente ale prezentării generale a jurisprudenței CJUE privind MEA.

– Autoritățile naționale nu ar trebui să se abțină de la trimiterea de cereri de hotărâri preliminare la CJUE, deoarece alte clarificări ale interpretării pot îmbunătăți aplicarea corectă a DC MEA.

– Eurojust va continua să actualizeze evaluările relevante, dacă este necesar, și/sau să fie pregătit să lanseze unele noi, dacă este necesar, în vederea dezvoltării ulterioare a jurisprudenței.

• Limitele contactului direct. Contactul direct este un excelent punct de plecare în cooperarea judiciară și ar putea funcționa foarte bine în multe cazuri. Cu toate acestea, acest raport confirmă faptul că, din diverse motive, contactul direct eșuează uneori. În majoritatea cazurilor, implicarea Eurojust a reprezentat un pas crucial în depășirea blocajului. Eurojust a adus clarificări și o mai bună înțelegere a preocupărilor juridice sau practice ale autorităților naționale, astfel încât, împreună, să se poată conveni asupra unor soluții viabile și satisfăcătoare și să se poată executa MEA.

– Autoritățile naționale nu ar trebui să se abțină de la contactarea Eurojust sau a rețelei judiciare Europene, în conformitate cu respective lor competențele și în funcție de particularitățile cazurilor, atunci când contactul direct nu funcționează.

• Traduceri bune și bune abilități lingvistice. O bună traducere a unui MEA este esențială pentru evitarea neînțelegerilor și a întârzierilor inutile. Acest lucru ar putea părea evident și redundant, dar este o regulă esențială care, în practică, nu este adesea respectată, ceea ce devine apoi problematic.

– Continuarea investițiilor în traduceri bune și, de asemenea, în formarea lingvistică bună (pentru a facilita contactul direct) este esențială și este un factor cheie în îmbunătățirea funcționării instrumentelor de recunoaștere reciprocă în general.

• Solicitări de informații. Atunci când cererile de informații au rămas fără răspuns, contactul direct a eșuat, iar Eurojust a fost contactat. Eurojust a asistat autoritățile naționale în legătură cu cererile de informații în diferite etape și în legătură cu diferite subiecte. Numărul mare de cazuri în care autoritățile de executare nu au furnizat informații cu privire la perioada de timp în care persoana solicitată era în detenție în statul membru de executare pe baza mandatului european de arestare (articolul 26 din mandatul european de arestare) a fost deosebit de semnificativ.

– Deoarece cererile de informații suplimentare sunt unul dintre principalele motive pentru nerespectarea termenelor, ar fi bine să se ofere autorităților naționale sprijin suplimentar cu privire la modul de aplicare a articolului 15 din MEA DC. În legătură cu articolul 26 din MEA DC, autoritățile naționale sunt invitate cu amabilitate să respecte obligațiile incluse în această dispoziție.

• Respectarea termenelor. Termenele constituie unul dintre principalele caracteristici ale instrumentelor de recunoaștere reciprocă. Articolul 17 alineatul (7) din decizia privind mandatul european de arestare a fost menit să păstreze o bună imagine de ansamblu a cazurilor în care termenele „în circumstanțe excepționale” nu au putut fi respectate și să identifice motivele care stau la baza întârzierilor recurente. Din păcate, în prezent nu sunt disponibile informații exacte cu privire la numărul de cazuri pentru care termenele nu sunt îndeplinite, modelul pe care Eurojust l-a creat în 2018 în acest scop este utilizat cu greu și doar câteva țări notifică Eurojust atunci când nu se poate respecta limita de timp. Cu toate acestea, cazul Eurojust arată că cererile de informații suplimentare au condus la întârzieri considerabile în unele cazuri. În plus, în anumite state membre, procedurile în căi de atac par să permită cauzelor să dureze mulți ani înainte de adoptarea unei decizii finale.

– Autorităţile naționale sunt invitate să respecte obligațiile prevăzute la articolul 17 alineatul (7) din DC MEA.

• Motivele neexecutării și drepturile fundamentale. Raportul confirmă faptul că există încă o marjă pentru a îmbunătăți în continuare interpretarea și aplicarea anumitor motive de neexecutare și pentru a asigura evaluarea motivelor drepturilor fundamentale în conformitate cu jurisprudența CJUE și a Curții Europene a drepturilor Omului (CEDO).

– Practicienii ar trebui să primească îndrumări suplimentare cu privire la modul de abordare a problemelor legate de condițiile de detenție și/sau drepturile fundamentale. În acest sens, sunt relevante îndrumări suplimentare privind jurisprudența CJUE și a CEDO.

– Practicienii ar trebui să primească îndrumări suplimentare cu privire la modul de aplicare a anumitor motive de neexecutare.

– În cazurile în care procedurile paralele sunt în curs de desfășurare în două state membre, Eurojust poate oferi sprijin în coordonarea și contribuția la stabilirea jurisdicției care este competentă pentru urmărirea penală.

– În cazul în care executarea MEA nu poate avea loc din motive legate de drepturile fundamentale, este necesară o reflecție suplimentară la nivelul UE cu privire la modul de evitare a impunității în astfel de cazuri, nu numai în ceea ce privește MEA în scopul urmăririi penale, ci și, mai important, în ceea ce privește MEA în scopul executării pedepselor privative de libertate.

– În ceea ce privește aplicarea controlului dublei incriminări, ar trebui subliniat faptul că acest test nu ar trebui aplicat în ceea ce privește „infracțiunile de listă” și că problema dacă o infracțiune intră în această listă este stabilită de cadrul juridic al statului membru emitent.

– În cazuri complexe sau în cazuri cu proceduri paralele sau cazuri în care cererile nu au putut fi soluționate prin contact direct într-un termen rezonabil, Eurojust poate oferi asistență cu cererile de informații suplimentare, pentru a evita trimiterea mai multor cereri înainte și înapoi. Eurojust poate sprijini autorităţile în obținerea și furnizarea rapidă a tuturor informațiilor relevante pentru a face evaluarea corectă.

• Relația cu alte instrumente. Cauza Eurojust a evidențiat dificultăți, dar și oportunități, în utilizarea MEA față de alte instrumente, în special ordinele europene de anchetă și transferurile de persoane condamnate. Raportul pune, de asemenea, în valoare provocările în utilizarea coordonată a diferitelor instrumente și/sau alegerea unor alternative, dacă MEA nu este o opțiune.

– Este necesară clarificarea în continuare a relației dintre mandatul european de arestare și decizia-cadru privind transferul persoanelor condamnate (DC 909), de exemplu obligația (sau nu) de a trimite certificate DC 909 în contextul articolului 4 alineatul (6) din decizia-cadru privind transferul persoanelor condamnate (DC), sau marja de apreciere a autorității de executare în ceea ce privește executarea pedepsei, având în vedere obligația de „executare efectivă a pedepsei”.

– Eurojust poate ajuta autorităţile naționale cu alegerea celui mai adecvat instrument, coordonând utilizarea diferitelor instrumente și/sau coordonarea între statele membre.

• Cereri concurente de predare și extrădare. Deși mandatul european de arestare prevede un rol explicit pentru Eurojust, puține state membre au pus în aplicare această posibilitate în legislația lor națională și relativ puține cazuri sunt aduse la Eurojust. Cu toate acestea, raportul confirmă faptul că implicarea Eurojust în astfel de cazuri poate aduce multe beneficii.

– Autorităţile naționale sunt invitate să aducă mai multe cazuri privind cererile concurente de predare și/sau extrădare către Eurojust pentru a se asigura că se poate lua o decizie bine informată și pentru a asigura coordonarea oricăror măsuri subsecvente necesare, dacă este necesar.

• Amânarea predării efective. Raportul indică faptul că, chiar și în cazurile în care se ia o decizie de executare a mandatului european de arestare, pot apărea multe probleme înainte de predarea efectivă.

– Cooperarea strânsă, comunicarea și coordonarea sunt extrem de importante în scenariile în care predarea efectivă trebuie amânată.

• Regula de specialitate. Aplicarea regulii de specialitate a fost destul de greoaie în unele cazuri.

– Este nevoie de o clarificare suplimentară a domeniului de aplicare al principiului specialității și de măsuri pentru a asigura o aplicare corectă și mai eficientă a regulii de specialitate, pentru a evita întârzieri considerabile în procedurile penale din statul membru emitent.

În acest raport se poate găsi o explicație mai detaliată a aspectelor, recomandărilor și bunelor practici menționate mai sus, inclusiv mai multe alte aspecte aflate în curs de desfășurare, în plus, au fost oferite exemple de cazuri (anonimizate), prezentate de birourile naționale Eurojust, pentru a clarifica problemele în cauză.

:: Raportul

Cuvinte cheie: , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti