Dreptul securităţii sociale

Minută de practică neunitară. Destinatarii dreptului instituit de art. 129 alin. 3 din Legea nr. 272/2004; majorarea cu 50% a drepturilor cuvenite copiilor pentru care s-a instituit o măsură de protecție specială vizează exclusiv copii cu handicap infectați cu HIV sau SIDA, sau toţi copiii cu handicap
18.08.2021 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Dreptul securitatii sociale, Selected, Sistemul judiciar
JURIDICE - In Law We Trust

Problema de drept: destinatarii dreptului instituit de art. 129 alin. 3 din Legea nr. 272/2004; majorarea cu 50% a drepturilor cuvenite copiilor pentru care s-a instituit o măsură de protecție specială vizează exclusiv copii cu handicap infectați cu HIV sau SIDA, sau toţi copiii cu handicap? (Curtea de Apel Galați și Curtea de Apel Suceava)

Legislație incidentă: art. 51 alin. 2 Legea 1/2011, art. 129 alin. 3 Legea 272/2004, Legea educaţiei naţionale 1/2011, Legea 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului

Practică judiciară
La nivelul Curţilor de Apel Galaţi şi Suceava au fost identificate două opinii, existând practică neunitară în ceea ce privește modul de soluționare a acțiunilor prin care reclamanţii, copii cu CES, prin reprezentanți, au solicitat acordarea drepturilor materiale ce se acordă copiilor cu handicap, instituționalizați în scoli speciale, respectiv în Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Brăila, drepturi majorate cu 50% pentru fiecare copil. (dosar 880/113/2018, 2261/113/2019, 2012/113/2019)

Într-o primă opinie s-a apreciat că din analiza coroborată a art.51 alin.2 din Legea 1/2011, HG 1251/2005, art.129 din Legea 272/2004 rezultă că toţi copiii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau demasa, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, beneficiază de asistenţă socială constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului (art.51 alin.2 din legea 1/2001), iar pe de altă parte , în cazul copiilor cu handicap, infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA , pentru care s-a stabilit o măsură specială, cuantumul sumelor necesare acordării drepturilor prevăzute la alin.1 se majorează cu 50% în raport cu sumele acordate (art. 129 alin. 3 legea 272/2004).

În cadrul acestei opinii s-a considerat că atât timp cât cuantumul drepturilor cuvenite celor două categorii de copii trebuie să fie egale, iar reclamanţii îndeplinesc condiţia de a fi „copii cu handicap”, aceştia sunt îndreptăţiţi să primească şi majorarea de 50% prevăzută de art. 129 alin. 2 din Legea 272/2004

În a doua opinie, majoritară, s-a arătat că dispoziţiile art. 129 alin. 3 din legea 272/2004 se interpretează în sensul în care majorarea cu 50% în raport cu sumele acordate se referă doar la copiii cu handicap infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA, şi nu la toţi copiii pentru care a fost stabilit un grad de handicap. S-a arătat că potrivit Ordinului 762/1992 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, în analiza gradului de handicap în sindromul imonodeficitar cronic dobândit se acordă grad de handicap pentru infecţia HIV, chiar dacă nu există alte afecţiuni care pot conduce la acordarea unui grad de handicap.

De asemenea, şi din interpretarea gramaticală a dispoziţiilor art. 129 alin. 3 din legea 272/2004 rezultă faptul că majorarea cu 50% în raport cu sumele acordate nu se referă la toţi copiii cu handicap, ci doar la cei infectaţi cu HIV sau SIDA, semnificaţia virgulelor nefiind aceea de a despărţi elementele unei enumeraţii ci de a grupa la un loc cuvintele având o structură explicativă extinsă care formează unităţi de înţeles şi a le despărţi de restul frazei. S-a arătat că dacă intenţia legiuitorului ar fi fost majorarea cu 50% prevăzută la art. 129 alin. 3 din legea 272/2004 să se aplice tuturor copiilor cu handicap nu ar mai fi fost reluată îmtre virgule menţiune explicită „infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA”.

În cadrul acestei opinii s-a mai arătat că art. 129 alin. 1 din Legea 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, nu se referă la toți copii și tinerii cu aflaţi în sistemul de protecţie a copilului sau la toți copii și tinerii cu cerinţe educaţionale speciale (CES) ci doar la copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, precum și mamele protejate în centre maternale. Între art. 51 din Legea nr. 1/2001, care se referă la copiii și tinerii cu cerințe educaționale speciale (CES), și art. 129 din Legea nr. 272/2004, care se referă la copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, există diferențe clare sub aspectul stabilirii cuantumului și întinderii beneficiilor stabilite.

Astfel art. 51 alin. 2 din Legea educației naționale nr. 1/2001 se referă la faptul că beneficiază de asistență socială constând în asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei și a încălțămintei doar copiii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, în timp ce drepturile copiilor și tinerilor pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială (art. 129 alin. 1 din Legea nr. 272/2004) sunt superioare ca întindere, respectiv: dreptul la hrană, rechizite/manuale, îmbrăcăminte, încălțăminte, precum și materiale igienico-sanitare, jucării, transport, materiale cultural-sportive, sume de bani pentru nevoi personale. Majorarea cu 50% în raport cu sumele acordate prevăzută de art. 129 alin. 3 din Legea 272/2004 se referă numai la copii, nu și la tineri.

Opinia referentului
Nu a fost exprimată

Opinia formatorului INM
Aplicând regulile de interpretare sistematică, gramaticală şi teleologică, opinia formatorului este în concordanţă cu a doua opinie, conturată ca fiind majoritară, în sensul că majorarea cu 50% în raport cu sumele acordate prevăzută de art. 129 alin. 3 din Legea 272/2004 se referă numai la copii cu handicap infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA şi nu la toţi copiii pentru care a fost stabilit un grad de handicap, respectiv la tineri.

Dispoziţia de la art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale1/2011, care prevede asistenţă socială constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum şi de găzduire gratuită în internate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul direcţiilor generale judeţene/a municipiului Bucureşti de asistenţă socială şi protecţia copilului, pentru copiii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, are caracter general.

Art. 129 alin. 1 din Legea 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, are caracter special şi nu se referă la toți copii și tinerii cu aflaţi în sistemul de protecţie a copilului sau la toți copii și tinerii cu cerinţe educaţionale speciale (CES) ci doar la copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, astfel cum sunt definite la art.59, respectiv, plasamentul, plasamentul în regim de urgenţă şi supravegherea specializată, precum și la mamele protejate în centre maternale, după cum se arată expres în cuprinsul acestuia, în favoarea a cărora există diferențe sub aspectul stabilirii cuantumului și întinderii beneficiilor stabilite.

Prin urmare, legiuitorul tocmai având în vedere situaţia specială în care se află copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, precum și mamele protejate în centre maternale, s-a îndepărtat de la principiul egalităţii enunţat în Legea educaţiei, iar în cadrul acestei categorii de persoane, pentru copiii cu handicap infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA cuantumul sumelor necesare acordării drepturilor prevăzute la alin. (1) se majorează cu 50% în raport cu sumele acordate.

Potrivit Ordinului 762/1992 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, în analiza gradului de handicap în sindromul imonodeficitar cronic dobândit se acordă grad de handicap pentru infecţia HIV, chiar dacă nu există alte afecţiuni care pot conduce la acordarea unui grad de handicap. Astfel legiuitorul nu mai era necesar să precizeze, între virgule „infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA”, dacă intenţiona ca în toate cazurile în care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, pentru un copil cu handicap să acorde procentul de 50%.

În situaţia în care unui copil i s-a stabilit gradul de handicap printr-un certificat emis în condiţiile Legii nr.448/2006 şi Ordinului 762/1992, beneficiază de toate drepturile prevăzute de acest act normativ, precum şi de drepturile prevăzute de art. 129 alin. 1 din Legea 272/2004, iar dacă un asemenea copil este infectat cu HIV sau este bolnav de SIDA, beneficiază şi de majorarea de 50% de la alineatul 3.

Dacă un copil este infectat cu HIV sau este bolnav de SIDA, dar nu are emis un certificat de handicap, atunci beneficiază de majorarea de 50% în discuţie, întrucât, aşa cum s-a arătat, în sindromul imonodeficitar cronic dobândit se acordă grad de handicap pentru infecţia HIV, chiar dacă nu există alte afecţiuni care pot conduce la acordarea unui grad de handicap.

Astfel s-a propus următoarea soluţie:
Majorarea cu 50% prevăzută de art. 129 alin. 3 din Legea 272/2004, în raport cu sumele acordate la alineatul 1, se referă numai la copii cu handicap infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA şi nu la toţi copiii pentru care a fost stabilit un grad de handicap, respectiv la tineri.

Punctul de vedere al Secției de contencios administrativ și fiscal a ÎCCJ
Toate opiniile judecătorilor SCAF a ÎCCJ care au oferit punctul lor de vedere, au fost în sensul celei de a doua variante de interpretare oferită de curțile de apel Suceava și Galați, și care a fost însușită și de către formatorul INM, respectiv aceea că majorarea cu 50% prevăzută de dispozițiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 se referă doar la copii cu handicap infectați cu HIV sau bolnavi de SIDA și nu la toți copiii pentru care a fost stabilit un grad de handicap.

Observaţii primite din partea curţilor de apel şi opiniile exprimate în cadrul dezbaterilor
Cu majoritate, participanții au fost de acord cu soluția propusa de INM (4 voturi împotrivă şi 1 abţinere din partea Curții de Apel Galaţi). Participanţii care au votat împotrivă au îmbrăţişat prima opinie, apreciind că în soluţia propusă se creează o discriminare între copii cu handicap infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA şi copiii pentru care a fost stabilit un grad de handicap. (Curtea de Apel Craiova, Curtea de Apel Timişoara, Curtea de Apel Braşov şi Curtea de Apel Piteşti, care consideră că norma în discuţie vizează trei situaţii particulare, făcând distincţie între persoanele care au obţinut certificate de handicap şi cele cu dizabilităţi care nu au obţinut un asemenea certificate, apreciind că ne aflăm în faţa unei enumerări).

S-a apreciat că problema de drept a generat practică neunitară şi s-ar impune a fi tranşată printr-un recurs în interesul legii.

Nota J: Opinie redată din cuprinsul Minutei întâlnirii președinților secțiilor de contencios administrativ şi fiscal ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel, desfășurată la Timișoara, 22-2 aprilie 2021 (pag. 39-45). Dezbaterile au fost moderate de Cristian Daniel Oana, judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție și formator cu normă întreagă al Institutului Național al Magistraturii la disciplina drept administrativ şi fiscal (în ce privește problemele 1, 4, 8, 10, 12-19) și de Horaţiu Pătraşcu, judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, formator colaborator al INM la disciplina drept administrativ şi fiscal (referitor la problemele 2-3, 5-7, 9, 11, și 20-22).

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti