Secţiuni » Jurisprudenţă » Tribunale
Jurisprudenţă Tribunale

Tribunalul Gorj. Anularea situaţiei şcolare în urma desfăşurării activităţilor on-line la care elevul-reclamant nu a putut efectiv participa
17.08.2021 | Andrei PAP

Secţiuni: C. administrativ, Jurisprudență Tribunale, Selected, UNIVERSITARIA
JURIDICE - In Law We Trust
Andrei Pap

Andrei Pap

Dosar nr. ____________

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECȚIA C_________ ADMINISTRATIV SI FISCAL

 

Sentința nr. 217/2021

Ședința publică de la 23 martie 2021

Completul compus din:

PREȘEDINTE C_______ C____

Grefier I_____ U________

Pe rol se află pronunțarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în ședința publică din 15 martie 2021 privind cererea formulată de reclamantul A________ V___ F_____, minor, prin reprezentant legal A________ A_____, în contradictoriu cu pârâții C_________ C________ și Cercetării, B____________ B_____ B_______ B___ și D_____ D_________ „D________ D_________” Târgu J__, având ca obiecte anulare act administrativ ș.a.

La apelul nominal făcut în ședință publică au lipsit părțile.

Procedura de citare legal îndeplinită din ziua dezbaterilor.

Despre mersul dezbaterilor s-a consemnat în încheierea de ședință din data 15 martie 2021, când având nevoie de timp pentru a delibera, instanța a amânat pronunțarea la data de 23 martie 2021.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de față;

I. Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj – Secția C_________ Administrativ și Fiscal la data de 11 august 2020 sub nr. ____________, reclamantul A________ V___ F_____, prin reprezentant legal A________ A_____, a chemat în judecată pârâții C_________ C________ și Cercetării, B____________ B_____ B_______ B___ și D_____ D_________ „D________ D_________” Târgu J__, solicitând:

– anularea actului administrativ reprezentat de adresa nr. 1801 din 12.06.2020 emisă de pârâta D_____ D_________ „D________ D_________”, în sensul anulării notelor (mediilor) acordate la disciplinele: ”limba română” (corigent) – media semestrului II – 4 (patru), media anuală 4 (patru); ”limba engleză” (corigent) – media semestrului II – 5 (cinci), media anuală 4 (patru); ”matematică” (corigent) – media semestrului II – 4 (patru), media anuală 4 (patru), cu consecința înlăturării situației școlare „repetent în anul școlar 2019-2020”;

– anularea actului administrativ reprezentat de adresa răspuns nr. 9857 din 06.07.2020 emisă de B____________ B_____ B_______ B___;

– obligarea pârâților să organizeze și să asigure o nouă evaluare a situației școlare a reclamantului la disciplinele ”limba română”, ”limba engleză” și ”matematică” și susținerea unor noi examene de corigență la disciplinele sus amintite;

– obligarea pârâților să înscrie pe reclamant în anul școlar 2020-2021 în clasa a VI-a la D_____ D_________ „D________ D_________” Târgu J__, până la soluționarea definitivă a cauzei dedusă judecății;

– suspendarea efectelor juridice ale actului administrativ nr. 1801 din 12.06.2020 emisă de pârâta D_____ D_________ „D________ D_________”, până la soluționarea definitivă a cauzei dedusă judecății, în temeiul dispozițiilor art. 14-15 din Legii nr. 554/2004;

– obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acțiunii, reclamantul a învederat, în esență, că prin actul administrativ adresa nr. 1801 din 12.06.2020 emisă de D_____ D_________ „D________ D_________” a fost declarat repetent în anul școlar 2019-2020, ca o consecință a declarării situației de ”corigent” la 3 discipline școlare, respectiv ”limba română”, ”limba engleză” și ”matematică”.

A criticat faptul că nu s-a luat în calcul starea obiectivă și specială în care se afla țara în perioada desfășurării activității școlare, respectiv stare de urgență și de pandemie, cu toate consecințele și implicațiile ce decurg din existența acestei stări excepționale.

A susținut că în privința sa au fost aplicate reglementări ce vizau o stare de normalitate și care s-ar fi aplicat numai în condițiile unei stări de normalitate în desfășurarea sistemului de învățământ (așa cum a existat anterior stării de urgență), respectiv au fost aplicate dispozițiile Ordinului M.E.N.C.Ș. nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, deși, date fiind starea de urgență și a prelungirii acestei stări (conform Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României), trebuia aplicat Ordinul M.E.C. nr. 4249/13.05.2020, act normativ emis pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul M.E.N.C.Ș. nr. 5079/2016.

Consideră reclamantul că în privința sa trebuiau aplicate dispozițiile art. 1181, art. 120 alin. 9, art. 9 alin. 6 și 7 din Ordinul nr. 5079/2016, astfel cum a fost modificat prin Ordinul M.E.C. nr. 4249/13.05.2020, al căror conținut l-a citat.

În concret, reclamantul a invocat că în mod greșit pârâții nu au avut în vedere că activitatea on-line era cea aplicabilă pe perioada suspendării cursurilor, iar reclamantul a fost în imposibilitate de a avea acces la acest tip de activitate didactică, atât ca urmare a absenței cunoștințelor și abilităților de utilizare a aplicațiilor specifice, cât și ca urmare a lipsei suportului cadrelor didactice de profil și a dirigintelui (persoane cu responsabilități directe și legale în activitatea de asigurare a condițiilor pentru un acces egal la un învățământ nediscriminatoriu).

Consideră reclamantul că, procedând în acest mod, pârâții i-au încălcat dreptul de acces la învățământ, fiind supus și unei discriminări reale, deoarece este de etnie romă, etnie caracterizată prin nivel de trai scăzut, excluziune socială, acces inegal la educație, locuință și servicii medicale, sens în care reclamantul a invocat neaplicarea art. 3 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în temeiul căruia Uniunea are obligația de a combate excluziunea socială și discriminarea, dar și ignorarea de către pârâte a drepturilor sociale înscrise în Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene și în Carta Socială adoptată de Comunitatea și de Consiliul Europei.

Reclamantul a enumerat mai multe argumente în sprijinul necesității de a îmbunătăți situația educațională a romilor și a invocat strategiile și obiectivele Uniunii Europene privitoare la incluziunea școlară a acestora.

A solicitat reclamantul să fie valorificate din punct de vedere probator comunicările purtate cu colegii de clasă și cadrele didactice în mediul on line, din care rezultă că, deși a solicitat, a fost lipsit de sprijin și s-a aflat în imposibilitate de a participa la activitatea și la cursurile on line.

În drept, acțiunea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 7, art. 14, art. 15 și urm. din Legea nr. 554/2004, pe dispozițiile Ordinului nr. 5079/2016 și cele ale Ordinului MEC nr. 4249/13.05.2020, pe dispozițiile Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, ale Constituția României și Convenției Europene pentru Drepturile Omului.

Pentru probațiune, reclamantul a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri, sens în care a depus la dosar, în fotocopie, adresa nr. 1801/12.06.2020 emisă de D_____ D_________ „D________ D_________” Târgu J__, plângerea prealabilă nr. 9857/22.06.2020, adresa-răspuns nr. 9857/06.07.2020 emisă de pârâtul B____________ B_____ B_______ B___, certificatul de naștere al reclamantului, comunicările în mediul on-line, dovezi de comunicare acte administrative (filele 12-45, vol. I).

Reclamantul a solicitat judecarea cauzei și în lipsă.

II. Prin încheierea din 26.08.2020 pronunțată de Tribunalul Gorj – Secția C_________ Administrativ și Fiscal a fost admisă excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâților B____________ B_____ B_______ B___ și C_________ C________ și Cercetării și a fost respinsă cererea de suspendare a executării actului administrativ adresa nr. 1801 din 12.06.2020 emisă de D_____ D_________ „D________ D_________” Târgu J__ față de acești pârâți, ca fiind formulată împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă.

A fost respinsă cererea de suspendare a executării actului administrativ adresa nr. 1801 din 12.06.2020 emisă de D_____ D_________ „D________ D_________” Târgu J__ față de pârâta D_____ D_________ „D________ D_________” Târgu J__ ca nefondată.

Prin decizia nr. 2410 din 28.10.2020 pronunțată de Curtea de Apel C______ – Secția C_________ Administrativ și Fiscal a fost respins recursul declarat de reclamant și a fost menținută încheierea din 26.08.2020 pronunțată de Tribunalul Gorj – Secția C_________ Administrativ și Fiscal în dosarul nr. ____________.

III. La data de 24 septembrie 2020, pârâtul C_________ C________ și Cercetării a depus la dosar întâmpinare (filele 127-135, vol. I), solicitând pe fond respingerea acțiunii ca neîntemeiată, iar pe cale de excepție admiterea excepției lipsei calității procesuale pasive a ministerului.

Sub aspectul excepției, pârâtul a susținut, în esență, că obiectul cererii de chemare în judecată îl constituie anularea adreselor nr. 1801/12.06.2020 și nr. 9857/06.07.2020 emise de D_____ D_________ „D________ D_________” și Inspectoratului B_____ B_______ B___, că unitățile de învățământ autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate au personalitate juridică, D_____ D_________ „D________ D_________” este o structură în subordinea Inspectoratului B_____ B_______ B___.

A arătat că nu este ținut de nici o obligație în relațiile care se nasc între unitatea școlară și inspectorat, drepturile și obligațiile născându-se în raportul dintre reclamant și D_____ D_________ „D________ D_________”, că obligațiile ministerului sunt generale, pentru tot sistemul de învățământ preuniversitar și nu special pentru reclamant, iar faptul că ministerul are atribuții în procedura de finanțare a învățământului, nu atrage după sine nașterea unor raporturi juridice între minister și reclamant.

A invocat că nu există corelație între un eventual prejudiciu și atribuțiile ministerului, acestea fiind expres reglementate atât de art. 121 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cât și de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

De asemenea, a invocat că potrivit art. 94 din Legea educației naționale nr. 1/2011, C_________ C________ și Cercetării în calitate de organ de specialitate al administrației publice centrale are funcții publice specifice care implică exercițiul autorității de stat și funcții de conducere, îndrumare și control, atribuțiile și competențele fiind reglementate prin H.G. nr. 24/2020.

A solicitat admiterea excepției calității procesuale pasive a Ministerului Educației și Cercetării.

Pe fondul cauzei, pârâtul C_________ C________ și Cercetării a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată, în esență cu motivarea că în anul școlar 2019-2020, încheierea situației școlare a elevilor pentru semestru al II-a s-a realizat în conformitate cu prevederile Ordinului M.E.C. nr. 4249/13.05.2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul M.E.N.C.S. nr. 5079/2016, iar din adresa nr. 1301/12.06.2020 emisă de D_____ D_________ ”D________ D_________” Târgu J__ se observă că unitatea școlară a invocat articole din Ordinul M.E.N.C.S. nr. 5079/2016, care se referă, cu precădere, la condițiile în care elevii pot fi declarați, după caz, promovați, corigenți, amânați, repetenți.

De asemenea, a invocat că și în adresa nr. 9857/06.07.2020 emisă de B____________ B_____ B_______ B___ s-a menționat faptul că, la încheierea situației școlare pe semestrul al II-lea s-au aplicat prevederile art. 118 alin. 1, încheierea mediilor realizându-se „pe baza notelor acordate anterior”, precum și pe baza activităților on-line desfășurate.

Pârâtul a susținut că se poate considera ca fiind legală încheierea situației pe semestrul al II-lea pentru reclamantul elev numai dacă, la nivelul Școlii Gimnaziale „D________ D_________” Târgu J__, au fost respectate prevederile art. 1181 din Ordinul M.E.C. nr. 4249/13.05.2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul M.E.N.C.S. nr. 5079/2016.

Pârâtul a solicitat respingerea cererii de acordare a cheltuielilor de judecată, cu motivarea că reclamantul nu a suferit niciun prejudiciu din pricina sa.

A solicitat judecarea cauzei și în lipsă.

În drept, pârâtul a invocat dispozițiile art. 205 C.pr.civ.

IV. La data de 30.09.2020 a depus întâmpinare pârâtul B____________ B_____ B_______ B___ (filele 137-139, vol. I), solicitând pe fond respingerea acțiunii ca neîntemeiată, iar pe cale de excepție admiterea excepției lipsei calității procesuale pasive a inspectoratului.

Sub aspectul excepției, pârâtul a susținut că prin cererea de chemare în judecată reclamantul a solicitat anularea actului administrativ nr. 1801/12.06.2020 emis de D_____ D_________ „D________ D_________” Târgu J__, iar calitatea procesuală pasivă presupune identitate între persoana pârâtului și cel obligat în raportul juridic dedus judecății, astfel încât nu există identitate între inspectorat și emitentul actului contestat.

Pe fond, pârâtul a susținut că unitatea școlară pârâtă nu i-a adus reclamantului niciun prejudiciu, că reclamantul s-a aflat în situație de corijență la 3 materii, acesta fiind motivul pentru care nu a promovat clasa, iar cadrele didactice au respectat regulamentul intern al școlii și legislația școlară, deoarece reclamantul a fost evaluat ritmic și corect, iar profesorii au demonstrat bunăvoință și dorința de a-i da șansa să promoveze, împrejurare care rezultă din faptul că reclamantul are la disciplina ”limba română” un număr de 10 note pe semestrul I, dintre care 9 sunt note de 3 și de 4, situație care există și la disciplinele ”matematică” și ”limba engleză”.

A susținut că la sfârșitul semestrului I reclamantul avea 3 corijențe.

În semestrul al II-lea, până la data suspendării cursurilor școlare, elevul reclamant a fost evaluat cu 3 note la disciplina ”limba română”, cu 4 note la disciplina ”matematică” și cu 2 note la disciplina ”limba engleză” și, întrucât elevul reclamant nu a participat la activitatea on line nici în perioada suspendării cursurilor și nici în perioada ulterioară, nu a fost posibilă evaluarea elevului pe baza activităților on line, fiind aplicate dispozițiile art. 118 alin. 1 din Regulamentul-cadru aprobat prin Ordinul M.E.C.S. nr. 5079/2016 și încheiate mediile pe baza notelor acordate anterior.

Pârâtul a solicitat instanței să aibă în vedere explicațiile furnizate de cadrele didactice cu privire la modul de evaluare a reclamantului, activitățile desfășurate on line și rezultatele școlare ale elevului reclamant.

De asemenea, a învederat că profesoara dirigintă a pus la dispoziția părinților, prin intermediul secretariatului unității școlare, și a înștiințat părinții, cu privire la situația școlară la sfârșitul semestrului I și cu privire la situațiile de repetenție.

Pârâtul a invocat și citat dispozițiile art. 118 alin. 1 din Regulamentul-cadru aprobat prin Ordinul M.E.C.S. nr. 5079/2016.

În concluzie, a solicitat admiterea excepției lipsei calității procesuale pasive a inspectoratului, iar pe fond respingerea acțiunii ca neîntemeiată.

V. La data de 16 octombrie 2020 (cu depășirea termenului de 25 de zile reglementat prin art. 201 alin. 1 C.pr.civ.), pârâta D_____ D_________ „D________ D_________” Târgu J__ a depus întâmpinare (filele 145-149, vol. I), solicitând respingerea acțiunii ca neîntemeiată și obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată.

Pârâta a invocat, în esență, inadmisibilitatea capătului de cerere prin care se solicită înlăturarea mediilor și a situației școlare „repetent în anul școlar 2019-2020”, cu motivarea că instanța de judecată nu are competența evaluării elevului reclamant.

A susținut că în semestrul II al anului școlar 2019-2020, încheierea situației școlare a elevilor s-a realizat potrivit dispozițiilor Ordinului nr. 4249/13.05.2020, ceea ce rezultă și din adresa nr. 9857/06.07.2020 a Inspectoratului B_____ B_______ B___, în care este menționat faptul că, la încheierea situației pe semestrul al II-lea, s-au aplicat dispozițiile art. 118 alin. 1, încheierea mediilor realizându-se „pe baza notelor acordate anterior”, precum și pe baza activității on-line desfășurate.

Pârâta a invocat și citat dispozițiile art. 118 din Ordinul nr. 4249/13.05.2020.

De asemenea, pârâta a învederat că, în semestrul al II-lea, până la data suspendării cursurilor școlare, elevul reclamant a fost evaluat cu 3 note la disciplina ”limba română”, cu 4 note la disciplina ”matematică” și cu 2 note la disciplina ”limba engleză”, că elevul reclamant nu a participat la activitatea on line nici în perioada suspendării cursurilor și nici în perioada ulterioară, astfel încât nu a fost posibilă evaluarea elevului pe baza activităților on line, fiind aplicate dispozițiile art. 118 alin. 1 din Ordinul nr. 4249/13.05.2020.

A susținut că profesorii de la disciplinele la care elevul a rămas corigent au depus toate eforturile că acesta să-și corecteze situația școlară, i-au acordat șansa de a promova și l-au examinat de foarte multe ori (primind 9 note la disciplina ”limba română”, 6 note la disciplina ”limba engleză” și 6 note la disciplina ”matematică”), dar notele obținute de elev reliefează un nivel de cunoștințe extrem de redus, atât pe primul, cât și pe al doilea semestru.

Mai mult, a invocat că, deși familia cunoștea evoluția școlară a elevului, aceasta nu au luat măsuri pentru ca elevul să-și îndrepte situația școlară, interesul părinților pentru elevul reclamant fiind scăzut, întrucât nu au luat nicio măsură după închiderea situației școlare din primul semestru, în care elevul a obținut nota 3 la tezele celor două materii la care a fost declarat corigent.

Pentru motivele expuse, pârâta a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată și obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 205 și urm. C.pr.civ.

Pentru probațiune, pârât a solicitat administrarea probei cu înscrisuri, respectiv înscrisurile depuse odată cu întâmpinarea formulată pentru capătul de cerere având ca obiect suspendarea executării actului contestat, respectiv, extras din catalogul școlar, dovada transmiterii către părinți a situației școlare a elevului A________ V___ F_____, pe semestrul I și semestrul II, procese verbale încheiate la ședințele cu părinții, Nota explicativă din 29.06.2020 a profesorului de limba română, Nota explicativă din 29.06.2020 a profesorului de matematică, Nota explicativă din 29.06.2020 a profesorului de engleză, dovada afișării pe grupul clasei, de către profesorul diriginte, a orarului pe perioada suspendării cursurilor, datorată stării de urgență.

De asemenea, pârâta a depus la dosar un înscris sub semnătură privată intitulat ”CARACTERIZARE”, redactat de profesor M_____ G________.

VI. În vederea cercetării procesului, Tribunalul a administrat proba cu înscrisuri, fiind solicitat și depuse de către unitatea școlară pârâtă documentația care a stat la baza declarării elevului reclamant drept corijent, respectiv repetent, informații și dovezi privind suspendarea cursurilor școlare în anul școlar 2019-2020 și desfășurarea cursurilor on line.

VII. Analizând actele și lucrările dosarului, Tribunalul constată și reține următoarele:

Asupra excepției lipsei calității procesuale pasive a Ministerului Educației și Cercetării și Inspectoratului B_____ B_______ B___;

Potrivit art. 36 teza I C.pr.civ., ”Calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părți și subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecății.”

În litigiul ce are ca obiect anularea unui act administrativ, raportul juridic litigios dedus judecății este stabilit între emitentul actului contestat și destinatarul actului.

În concret, în cauza de față reclamantul a solicitat anularea actului administrativ reprezentat de adresa nr. 1801 din 12.06.2020 emisă de pârâta D_____ D_________ „D________ D_________”, dar și anularea actului administrativ reprezentat de adresa răspuns nr. 9857 din 06.07.2020 emisă de B____________ B_____ B_______ B___.

Așa fiind, reclamantul a învestit instanța cu două raporturi juridice litigioase, născute între D_____ D_________ „D________ D_________” în calitate de emitent al adresei nr. 1801 din 12.06.2020 și reclamant în calitate de destinatar, respectiv între B____________ B_____ B_______ B___ în calitate de emitent al adresei răspuns nr. 9857 din 06.07.2020 și reclamant în calitate de destinatar al acestui act.

Cum, pârâții D_____ D_________ „D________ D_________” și B____________ B_____ B_______ B___ sunt părți în raporturile juridice litigioase deduse judecății, în timp ce C_________ C________ și Cercetării nu este parte în niciunul dintre cele două raporturi, este întemeiată excepția lipsei calității procesuale pasive invocată de minister și neîntemeiată excepția lipsei calității procesuale pasive invocată de inspectorat, urmând a fi admisă, respectiv respinsă în raport de considerentele mai sus dezvoltate.

Asupra excepția inadmisibilității capătului de cerere având ca obiect anularea mediilor și situației școlare;

Instanța reține că pârâta D_____ D_________ „D________ D_________” a invocat această excepție prin întâmpinarea depusă la dosarul cauzei la data de 16.10.2020, peste termenul de 25 de zile reglementat prin art. 201 alin. 1 C.pr.civ., în condițiile în care pârâta a primit cererea de chemare în judecată la data de 09.09.2020, conform dovezii de înmânare existentă la dosarul cauzei (fila 124, vol. I).

Potrivit art. 208 alin. 2 C.pr.civ., ”(2) Nedepunerea întâmpinării în termenul prevăzut de lege atrage decăderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe și de a invoca excepții, în afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel.”

Cum, excepțiile de ordine publică sunt numai cele care tind la ocrotirea unui interes general, public, invocarea imposibilității anulării unei situații școlare încheiată de unitatea școlară cu privire la un elev al său nu îndeplinește condiția interesului public, ci este de natură să satisfacă un interes privat, particular, al unității școlare.

Așa fiind, excepția inadmisibilității cererii de anulare a situației școlare este o excepție de fond, relativă în sensul art. 246 alin. 2 C.pr.civ., nu este de ordine publică și nu putea fi invocată decât pe cale de întâmpinare depusă în termenul procedural de la art. 201 alin. 1 C.pr.civ., obligație pe care unitatea școlară pârâtă nu și-a îndeplinit-o.

În consecință, intervenind decăderea pârâtei din dreptul de a invoca excepția inadmisibilității, instanța va respinge această excepție.

Mai mult, excepția este și neîntemeiată, în raport de motivul invocat în susținerea acesteia.

Astfel, pârâta susține că instanța nu poate proceda la verificarea legalității procedurii de notare și declarare a reclamantului elev ca corijent/repetent deoarece instanța de judecată nu poate evalua nivelul de cunoștințe pe care îl deține elevul.

Or, astfel cum rezultă din cererea de chemare în judecată, reclamantul, solicitând anularea situației școlare ce a condus la declararea sa ca repetent, nu a invocat neconcordanța dintre notele acordate și calitatea prestației sale școlare, ci nerespectarea dispozițiilor legale în procesul de evaluare și promovare în anul școlar 2019-2020.

Așa fiind, instanța nu a fost învestită cu evaluarea elevului reclamant, ci cu verificarea legalității procedurii urmată de unitatea de învățământ pârâtă, astfel încât apărarea promovată de aceasta sub forma excepției de fond a inadmisibilității este neîntemeiată.

Pe fondul cauzei, instanța reține ca stare de fapt următoarele:

În anul școlar 2019-2020, reclamantul, în vârstă de 11 ani, a fost elev al Școlii Gimnaziale ”D________ D_________” din municipiul Târgu J__, județul Gorj, fiind înmatriculat în clasa a V-a C.

La finalul semestrului I, situația școlară a elevului reclamant era caracterizată prin corijență la trei discipline, respectiv ”limba română”, ”limba engleză” și ”matematică”.

Începând cu data de 13 ianuarie 2020, unitatea școlară pârâtă a reluat cursurile, în vederea desfășurării semestrului II al anului școlar.

În intervalul 13.01.2020 – 04.03.2020, elevul reclamant a fost evaluat, între altele, la disciplina ”limba română” la datele de 20 și 31 ianuarie 2020, respectiv 21 februarie 2020 și notat cu 4, 4 și 4, la disciplina ”limba engleză” la datele de 6 și 27 februarie 2020 și notat cu 5 și 5, la disciplina ”matematică”, la datele de 11, 21și 27 februarie 2020, respectiv 4 martie 2020 și notat cu 4, 4, 3 și 4.

Urmare a art. 1 din Hotărârea nr. 6 a Comitetului N_______ pentru Situații Speciale de Urgență („se aprobă suspendarea cursurilor din toate unitățile de învățământ preuniversitar începând cu data de 11 martie 2020 până în data de 22 martie 2020”), începând cu data de 11 martie 2020 unitatea școlară pârâtă nu a mai permis accesul elevilor în incintă pentru desfășurarea cursurilor școlare.

Începând cu data de 16 martie 2020, în temeiul art. 49 din Decretul nr. 195/2020 al Președintelui României, cursurile au fost suspendate în unitatea școlară pârâtă pe durata celor 30 de zile de stare de urgență instituită prin decretul prezidențial.

În baza Decretului nr. 220/2020 al Președintelui României, starea de urgență a fost prelungită pe teritoriul României pentru încă 30 de zile începând cu data de 15.04.2020.

În temeiul art. 77 din Decretul nr. 220/2020, începând cu data de 15.04.2020 au fost suspendate activitățile didactice ce impuneau prezența fizică a elevilor în unitățile de învățământ.

Prin Ordinul nr. 4135 din 21.04.2020, C_________ C________ și Cercetării a elaborat instrucțiuni pentru învățare on-line în învățământul preuniversitar.

Prin Hotărârea nr. 1156 din 25.04.2020 a Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale ”D________ D_________” au fost elaborate ”Instrucțiuni privind învățarea on-line” (filele 16-17, vol. II) și s-a hotărât că ”pe perioada desfășurării activităților on-line, indiferent de tipul activității, elevii pot fi evaluați, dar nu se vor acorda note/calificative (…)”.

Până la sfârșitul anului școlar 2019-2020, respectiv data de 12.06.2020, unitatea școlară pârâtă nu a mai reluat activitatea de învățământ cu prezența elevilor în incinta școlii.

În perioada 04.03._______________20, elevul reclamant nu a mai fost evaluat la nicio disciplină și nu a mai primit nicio notă.

Cu adresa nr. 1808 din 12.06.2020 (filele 12-15, vol. I), unitatea școlară a comunicat tatălui elevului reclamant că, la sfârșitul semestrului II al anului școlar 2019-2020, situația elevului este următoare: corigent ”limba română” – media semestrului II: 4 (patru), media anuală: 4 (patru); corigent ”limba engleză” – media semestrului II: 5 (cinci), media anuală: 4 (patru); corigent ”matematică” – media semestrului II: 4 (patru), media anuală: 4 (patru).

S-a comunicat că elevul reclamant a fost declarat repetent.

Contestația depusă de tatăl elevului reclamant la data de 22.06.2020 (filele 16-17, vol. I) a fost respinsă de B____________ B_____ B_______ B___, soluția de respingere fiind comunicată cu adresa nr. 9857/06.07.2020 (filele 18-21, vol. I).

În drept, Tribunalul reține că în prezenta cauză sunt aplicabile următoarele prevederi legale:

• Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5079/2016 privind Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (forma în vigoare la data de 12.06.2020).

Potrivit art. 9 alin. (7) din Ordin, ”Pe perioada suspendării cursurilor, consiliul de administrație al unității de învățământ, (…), poate decide cu privire la continuarea procesului didactic prin activități-suport asistate de tehnologie, denumite în continuare activități on-line.”

De asemenea, potrivit art. 113 alin. 2 din Ordin, ”(2) În sistemul de învățământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competențe, oferă feedback real elevilor, părinților și cadrelor didactice și stă la baza planurilor individuale de învățare.”

Potrivit art. 114 alin. 1 din Ordin, ”(1) Evaluarea rezultatelor la învățătură se realizează permanent, pe parcursul anului școlar.”

Conform art. 115 alin. 1-3 din Ordin, ”(1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcție de vârstă și de particularitățile psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educației și de specificul fiecărei discipline. Acestea sunt: a) chestionări orale; b) teste, lucrări scrise; c) experimente și activități practice; d) referate; e) proiecte; f) interviuri; g) portofolii; h) probe practice; i) alte instrumente stabilite de comisiile metodice și aprobate de director sau elaborate de către C_________ C________ Naționale și Cercetării Științifice/inspectoratele școlare, elaborate în conformitate cu legislația națională. (2) În învățământul (…) secundar (…), elevii vor avea la fiecare disciplină/modul, cu excepția celor preponderent practice, cel puțin o evaluare prin lucrare scrisă pe semestru. (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în anul școlar 2019 – 2020 evaluarea elevilor prin lucrare scrisă pentru semestrul al II-lea (teză) nu se aplică.”

Potrivit art. 118 alin. 6 din Ordin, ”(6) Elevii aflați în situație de corigență vor avea cu cel puțin (…) o notă în plus față de numărul de (…) note prevăzute la alin. (4), (…) ultima notă fiind acordat/ă, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului.”

De asemenea, potrivit art. 1181 din Ordin, ”În situații obiective, cum ar fi (…) pandemii, alte situații excepționale care impun suspendarea cursurilor pentru o perioadă de timp care nu permite încheierea situației școlare pe semestrul al II-lea, în conformitate cu prevederile art. 118 alin. (1) – (8), aceasta se poate încheia după cum urmează:

a) nu se vor mai susține lucrările scrise pentru semestrul al II-lea (teze), iar mediile vor fi încheiate cu minimum două calificative/note;

b) pentru învățământul primar: (…)

c) pentru învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal:

1. dacă elevul are cel puțin două note pe semestrul al II-lea și nu se poate valorifica activitatea on-line, atunci situația școlară semestrială se poate încheia doar cu aceste două note;

2. dacă elevul are cel puțin două note pe semestrul al II-lea și se poate valorifica activitatea on-line, atunci situația școlară semestrială se poate încheia și cu mai mult de două note;

3. dacă elevul are doar o notă pe semestrul al II-lea și nu se poate valorifica activitatea desfășurată on-line, atunci a doua notă va fi considerată nota care reprezintă media elevului din primul semestru;

4. dacă elevul are doar o notă pe semestrul al II-lea și se poate valorifica activitatea desfășurată on-line, atunci situația școlară semestrială se poate încheia cu cel puțin două note;

5. dacă elevul nu are nicio notă în semestrul al II-lea și nu se poate valorifica activitatea on-line, atunci media semestrului I devine media anuală;

6. dacă elevul nu are nicio notă în semestrul al II-lea și se poate valorifica activitatea on-line, atunci situația școlară semestrială se poate încheia cu cel puțin două note;

7. dacă media primului semestru este mai mică decât 5 și nu se poate valorifica activitatea on-line, atunci cadrul didactic decide împreună cu elevul/părintele/susținătorul legal data la care acesta poate susține o lucrare scrisă/un proiect prin care să fie notat, iar nota de la această evaluare devine medie anuală;

8. dacă media primului semestru este mai mică decât 5 și se poate valorifica activitatea on-line, atunci media semestrului al II-lea poate fi încheiată cu cel puțin două note;

d) valorificarea activității on-line prin calificativ/notă se face cu acordul elevului sau cu acordul părintelui/susținătorului legal;

e) pentru elevii din învățământul profesional și tehnic, (…).”

Potrivit art. 169 alin. 1 din Ordin, ”(1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat periodic referitor la situația școlară și la comportamentul propriului copil.”

Conform art. 173 alin. 1 și 5 din Ordin, ”(1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a asigura frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru școlarizarea elevului, până la finalizarea studiilor.(…) (5) Părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația ca, minimum o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul pentru învățământul preșcolar/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția copilului/elevului, prin mijloace stabilite de comun acord.”

• Ordinul Ministerului și Cercetării nr. 4135/2020 privind aprobarea Instrucțiunii pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line (forma în vigoare la data de 12.06.2020).

Potrivit art. 6 din Ordin, ”(1) C_________ C________ și Cercetării poate decide, în cazuri justificate (de exemplu, suspendarea cursurilor ca urmare a instituirii, pe teritoriul României, a stării de urgență) și pe baza unor instrucțiuni emise în prealabil, că evaluarea la anumite discipline/module poate fi realizată și on-line.”

Conform art. 14 din același Ordin, ”La reluarea activității de predare – învățare – evaluare în unitățile de învățământ, activitatea-suport pentru învățarea on-line poate fi valorificată de cadrul didactic prin calificativ/notă cu acordul elevului sau cu acordul părintelui/tutorelui legal.”

În ceea ce privește cadrul procesual stabilit prin cererea de chemare în judecată, instanța are în vedere că, solicitând anularea actelor prin care i s-a comunicat situația școlară pe semestrul II și statutul de ”corigent” și ”repetent”, reclamantul a invocat, în principal, că, după suspendarea cursurilor în format fizic și desfășurarea de activități didactice exclusiv on line,

1) nu a avut acces la procesul de învățare din cauza absenței abilităților tehnice necesare și a lipsei de suport a cadrelor didactice;

2) nu a mai avut posibilitatea de a fi evaluat pentru a evita starea de corigență și repetenția.

În apărare, pârâtele au invocat că:

1. reclamantul a avut acces la învățământul on line deoarece a declarat că deține laptop și că are acces la internet și, totodată, a comunicat cu colegii pe aplicația WhatsApp utilizând telefonul personal.

2. încheierea situației școlare a elevului reclamant s-a făcut în temeiul art. 1181 din Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5079/2016, text de lege care permite încheierea mediei numai pe baza notelor obținute anterior suspendării cursurilor în format fizic.

3. elevul reclamant nu a participat la cursurile on-line, acesta fiind motivul pentru care nu a fost evaluat după momentul suspendării cursurilor în format fizic.

4. părinții elevului au fost dezinteresați de situația școlară a acestuia, nu au participat la ședințele cu părinții și nu au luat măsuri pentru îndreptarea situației școlare a elevului.

Raportând situația de fapt reținută, la dispozițiile legale aplicabile, precum și la motivele invocate de reclamant și apărările promovate de pârâți asupra fondului cauzei, instanța constată că acțiunea este întemeiată.

Astfel, așa cum rezultă din dispozițiile art. 1181 lit. c) pct. 1 din Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5079/2016, într-o situație pandemică, precum cea care a caracterizat România în perioada care interesează cauza dedusă judecății (11.03. – 12.06.2020), aplicarea regulii că, în învățământul gimnazial, situația școlară pe semestrul al II-lea se poate încheia doar cu notele obținute de elev până în momentul suspendării cursurilor în format fizic, se poate face numai dacă sunt îndeplinite două condiții cumulative: (1) încheierea situației școlare pe semestrul al II-lea nu se putea face în conformitate cu dispozițiile art. 118 alin. (1) – (8) din Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5079/2016 și (2) nu se poate valorifica activitatea on-line.

Instanța constată că unitatea școlară nu a făcut dovada îndeplinirii niciuneia dintre cele două condiții.

Astfel, în ceea ce privește îndeplinirea condiției ca încheierea situației școlare pe semestrul al II-lea să nu se fi putut face în conformitate cu dispozițiile art. 118 alin. (1) – (8) din Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5079/2016, instanța are în vedere următoarele.

Potrivit art. 118 alin. 6 din Ordin, elevii aflați în stare de corijență trebuie să fie notați cu o notă în plus față de numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învățământ, iar ultima notă trebuia acordată, ca regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului.

Or, astfel cum rezultă din examinarea coroborată a planului cadru de învățământ valabil pentru anul școlar 2019-2020 (fila 169, vol. I) și fotocopia catalogului școlar (fila 72, vol. I), niciuna dintre cele două obligații nu a fost îndeplinită de unitatea școlară pârâtă, fără ca aceasta să facă dovada că s-a aflat în imposibilitate de a le îndeplini.

Dimpotrivă, astfel cum rezultă din Hotărârea din 25.04.2020 a Consiliului de Administrație, prin care au fost aprobate Instrucțiuni privind învățarea on-line (filele 16-17, vol. II), unitatea școlară a interzis cadrelor didactice ca, pe perioada desfășurării activităților on line, să acorde note elevilor, deși nici prin Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5079/2016 și nici prin Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 4135/2020 nu s-a reglementat posibilitatea unei astfel de interdicții.

Dimpotrivă, din interpretarea per a contrario a dispozițiilor art. 1181 lit. c) pct. 1 din Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5079/2016 rezultă că actul normativ permite valorificarea activității on-line, iar imposibilitatea valorificării nu poate fi determinată decât de situația extraordinară în care se desfășoară procesul de învățământ.

Or, unitatea școlară pârâtă nu a făcut nicio dovadă cu privire la faptul că, deși activitatea de învățare s-a desfășurat on line, elevul reclamant nu ar fi putut fi evaluat și notat prin aplicarea dispozițiilor art. 115 alin. 1-3 din Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5079/2016, adică prin utilizarea următoarelor instrumente: ”chestionări orale; b) teste, lucrări scrise; c) experimente și activități practice; d) referate; e) proiecte; f) interviuri; g) portofolii; h) probe practice; i) alte instrumente stabilite de comisiile metodice și aprobate de director sau elaborate de către C_________ C________ Naționale și Cercetării Științifice/inspectoratele școlare, elaborate în conformitate cu legislația națională.”

De asemenea, instanța reține din dispozițiile art. 115 alin. 3 din Ordinul nr. 5079/2016, că în semestrul al II-lea din anul școlar 2019 – 2020 a fost interzisă numai evaluarea elevilor prin lucrare scrisă tip teză.

Mai mult, astfel cum rezultă din dispozițiile art. 3 alin. 2 din Instrucțiunile elaborate de ministrul educației și cercetării pentru crearea sistemului de învățământ prin învățare on line, aprobate prin Ordinul nr. 4135/2020, C_________ C________ a elaborat platforme de e-learning și resurse de învățare on line cu scopul susținerii cadrelor didactice în vederea ”proiectării, realizării, evaluării activităților de învățare on-line”.

Așadar, contrar unității școlare pârâte, instanța constată că prin imposibilitatea valorificării activității on line, dispozițiile art. 1181 lit. c) pct. 1 din Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5079/2016 se referă la o imposibilitate obiectivă determinată de cauze externe voinței unității școlare, nu la imposibilitatea determinată de voința exclusivă a organelor de conducere ale acesteia.

Cât timp activitatea de predare și deci, interacțiunea dintre elevi și cadrele didactice a continuat, în forma organizată prin Hotărârea din 25.04.2020 a Consiliului de Administrație, unității școlare pârâte îi revenea obligația de a respecta obligațiile ce îi reveneau în temeiul Ordinului nr. 5079/2016 în raport cu elevii aflați în situații de corigență.

Or, prin adoptarea hotărârii de a nu acorda nicio notă în perioada activității didactice on line, pârâta a înlăturat orice posibilitate a elevului reclamant de a ieși din situația de corigență.

De asemenea, instanța constată că nu poate fi reținută drept întemeiată nici apărarea promovată de unitatea școlară pârâtă în sensul că imposibilitatea valorificării activității on-line a fost determinată exclusiv de reclamant, care nu a participat la această activitate.

Astfel, prin dispozițiile art. 8 lit. j) și k) din Ordinul nr. 4135/21.04.2020 al Ministerului Educației și Cercetării, intrat în vigoare la data de 21.04.2020, s-au stabilit în sarcina conducerii unităților de învățământ următoarele obligații: obligația de a identifica și aplica modalități de susținere a activității pentru posibile cazuri speciale și obligația de a aplica mecanismele de colectare a feedbackului de la elevi, părinți, cadre didactice, alte categorii de personal implicat în organizarea și desfășurarea activității-suport pentru învățarea on-line, în scopul luării măsurilor care să conducă la îmbunătățirea accesului, participării și a calității activității.

Or, astfel cum rezultă din Instrucțiunile nr. 1156/25.04.2020 (filele 16-17, vol. II) adoptate prin Hotărârea din 25.04.2020 a Consiliului de Administrație, unitatea școlară pârâtă nu a elaborat nicio regulă privitoare la identificarea elevilor aflați în situații speciale, la modul de susținere a activității de învățare în cazul acestora, la procedura de informare a părinților cu privire la activitatea de învățare on line în cazul unor astfel de copii.

Dimpotrivă, deși a constatat că elevul reclamant nu a participat la activitatea on line, unitatea școlară a transferat în sarcina exclusivă a părinților activitatea de monitorizare a participării la cursurile școlare, fără însă a face dovada concretă a demersurilor realizate în relația cu familia elevului, respectiv fără a identifica situația în care se află familia acestuia, dacă locuiește sau nu cu părinții, dacă părinții au cunoștință despre noua modalitate de desfășurare a cursurilor școlare.

Mai mult, astfel cum rezultă din adresa-răspuns din 11.01.2021 a Școlii Gimnaziale „D________ D_________” (filele 163-164, vol. I) coroborată cu informațiile rezultate din catalogul clasei (filele 170-171, vol. I), la data suspendării cursurilor școlare în format fizic, elevul reclamant urmase cursuri la disciplina ”informatică și TIC” timp de un semestru și 2 luni, interval de timp considerat de unitatea școlară ca fiind suficient pentru ca elevul să-și fi însușit abilitățile tehnice necesare utilizării aplicațiilor informatice folosite de școală pentru învățarea on-line.

Pe de altă parte, prin Instrucțiunile nr. 1156/25.04.2020 unitatea școlară pârâtă a decis că activitatea on line se va desfășura utilizând platformele școlare Adservio și Google Classroom.

Constată instanța că unitatea școlară nu a făcut dovada comunicării către elevul reclamant și către părinții acestuia a niciunei informări cu privire la modul de utilizare a celor două platforme și nici nu a făcut dovada că în semestrul I și în cele 2 luni de activitate în format fizic din semestrul II elevii au fost instruiți, în cadrul disciplinei ”informatică și TIC”, despre modul de utilizare a platformelor de învățare on line.

Așa fiind, împrejurarea invocată de către unitatea școlară că elevul reclamant utiliza un telefon mobil pentru accesarea aplicației WhatsApp este neconcludentă în cauză, deoarece nu există identitate între platformele de învățare și aplicația amintită anterior, aceasta din urmă nefiind concepută pentru a putea susține un proces de învățare și evaluare, ci pentru a face comunicări scurte între participanții la o conversație.

Totodată, instanța nu poate reține ca fiind concludentă nici apărarea promovată de unitatea școlară în sensul că valorificarea activității on line nu s-a putut face din cauza părinților elevului, care au fost dezinteresați de situația școlară a acestuia, nu au participat la ședințele cu părinții și nu au luat măsuri pentru îndreptarea situației școlare a elevului.

Procedând în acest fel, unitatea școlară a culpabilizat elevul reclamant pentru fapte ale părinților săi și pentru neîndeplinirea de către aceștia din urmă a obligațiilor ce le reveneau în temeiul art. 11 alin. 1 din Ordinul nr. 4135/2020 (”(1) Părintele, tutorele legal instituit sau susținătorul legal are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura accesul și participarea preșcolarului/elevului la activitățile de învățare on-line organizate de unitatea de învățământ.”).

Pe de altă parte, împrejurarea că părinții elevului reclamant nu și-au îndeplinit obligațiile ce le reveneau în temeiul art. 11 alin. 1 din Ordinul nr. 4135/2020 nu înlătură nerespectarea de către unitatea școlară pârâtă a propriilor obligații, astfel cum s-a stabilit în paragrafele anterioare.

În raport de considerentele reținute, constatând că la data pronunțării hotărârii judecătorești elevul reclamant se află în curs de repetare a clasei a V-a, astfel încât nu poate, fără consecințe importante asupra educației sale, să fie promovat direct în semestrul al II-lea a clasei a VI-a, acțiunea va fi admisă în parte, cu consecința radierii mențiunilor privind starea de corigență și de repetenție, astfel cum rezultă din înscrisurile emise și deținute la unitatea școlară.

În raport de aceleași considerente, se impune și anularea soluției de respingere a plângerii prealabile dispusă de B____________ B_____ B_______ B___.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite excepția lipsei calității procesuale pasive a Ministerului Educației și Cercetării, cu sediul în București, sector 1, __________________________. 28-30 și respinge acțiunea față de acest pârât ca fiind formulată față de o persoană fără calitate procesuală pasivă.

Respinge excepția lipsei calității procesuale pasive a Inspectoratului B_____ B_______ B___.

Admite în parte acțiunea formulată de reclamantul A________ A_____ în calitate de reprezentant legal al minorului A________ V___ F_____, cu domiciliul în Tg-J__, _______________________, nr. 61, județul Gorj în contradictoriu cu pârâții B____________ B_____ B_______ B___, cu sediul în Tg-J__, _______________________-134, județul Gorj și D_____ D_________ „D________ D_________”, cu sediul în Tg-J__, ____________________, județul Gorj.

Respinge excepția inadmisibilității capătului de cerere având ca obiect anularea mediilor școlare.

Anulează adresa-comunicare nr. 1801/12.06.202 emisă de pârâta D_____ D_________ „D________ D_________” și adresa-răspuns nr. 9857/06.07.2020 emisă de pârâtul B____________ B_____ B_______ B___.

Obligă pârâta D_____ D_________ „D________ D_________” să anuleze situația școlară „corigent limba română semestrul II anul școlar 2019-2020”, „corigent limba engleză semestrul II anul școlar 2019-2020”, „corigent matematică semestrul II anul școlar 2019-2020” și „repetent în anul școlar 2019-2020” a minorului A________ V___-F_____.

Respinge celelalte capete de cerere ca fiind rămase fără obiect.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs, ce se va depune la Tribunalul Gorj în termen de cel mult 15 zile de la comunicarea prezentei.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților, azi, 23.03.2021, la Tribunalul Gorj.


Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.
Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro.


NOTĂ:
Facem precizarea că la data redactării prezentului material, sentinţa de mai sus nu este definitivă, stadiul procesual al dosarului putând fi verificat pe portalul instanţelor de judecată[1].


[1] Pe rolul Tribunalului Gorj cauza a fost înregistrată sub nr. dosar 1592/95/2020.


Avocat Andrei Pap
PAP | law office

Cuvinte cheie: , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti