Secţiuni » Jurisprudenţă » Curţi de apel
Jurisprudenţă Curţi de apel

Curtea de Apel Bucureşti. Obligarea Autorităţii Electorale Permanente la rambursarea sumei de 1.047.190,38 LEI, reprezentând cheltuieli electorale efectuate de reclamantă cu ocazia alegerilor locale
09.09.2021 | Andrei PAP

Secţiuni: C. administrativ, Content, Jurisprudență Curți de Apel, Selected
JURIDICE - In Law We Trust
Andrei Pap

Andrei Pap

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL BUCUREȘTI

SECȚIA A VIII-A C_________ ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

 

DOSAR NR.___________

 

SENTINȚA CIVILĂ NR. 670

ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN DATA DE 23.04.2021

CURTEA CONSTITUITĂ DIN:

PREȘEDINTE: B___ V_____

GREFIER: C_________ D____

 

Pe rol soluționarea acțiunii în contencios administrativ formulată de reclamanta A______ A________ A_____ A________ A_______, în contradictoriu cu pârâta B__________ B_________ B_________, având ca obiect anulare act administrativ.

Dezbaterile în fond au avut loc în ședința publică din data de 09.04.2021, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată care face parte integrantă din prezenta sentință, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunțarea pentru data de 23.04.2021, când a pronunțat următoarea hotărâre:

CURTEA

Prin cererea înregistrată la 05.03.2020, reclamanta A______ A________ A_____ A________ A_______ a chemat în judecată pe pârâta B__________ B_________ B_________, solicitând:

– anularea in tot a Deciziei de nerambursare a cheltuielilor electorale nr. 181/21.01.2020;

– anularea in tot a Raportului de control întocmit în data de 16.01.2020 si înregistrat cu nr. 547/16.01.2020;

– anularea Adresei privind respingerea plângerea prealabila înregistrat cu nr. 1972/26.02.2020;

– acordarea, de urgenta, a cheltuielilor electorale în cuantum de 1.047.190,38 lei efectuate de UNPR, cu ocazia alegerilor locale din 05.06.2016.

– obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că:

I. Istoricul litigiului

1. Situația litigioasa între reclamantăîși parata Autoritatea Electorala P_________ s-a declanșat în anul 2016, aceasta din urma refuzând rambursarea cheltuielilor electorale privind alegerile locale din anul 2016.

2. Astfel, la data de 03.11.2016 AEP a emis Raportul de control nr. _____ în urma verificării legalității veniturilor si cheltuielilor electorale, in vederea rambursării cheltuielilor electorale înregistrate de UNPR, cu ocazia alegerilor autorităților publice locale.

3. La aceeași dată, AEP emite DECIZIA de nerambursare a cheltuielilor electorale nr. 106/03.11.2016, fiind comunicată la data de 09.12.2016. Față de aceste doua documente reclamanta a formulat plângere prealabila solicitând anularea acestora, plângere respinsa de către AEP prin Adresa nr. _____/17.01.2017.

4. Actele menționate anterior emise de către AEP au fost atacate de reclamantă în instanță, solicitând anularea lor, litigiu ce a format obiectul dosarului ___________ înregistrat pe rolul Curții de Apel București. Prin sentința pronunțată în acest dosar, instanța de judecata a admis în totalitate acțiunea subscrisei, anulând Decizia, Procesul-Verbal și Adresa atacate și dispunând reexaminarea îndeplinirii condițiilor pentru rambursarea cheltuielilor electorale.

5. Sentința nr. 2295/13.06.2017 a fost atacata de către parata cu recurs, acesta fiind respins de către Înalta Curte de Casație si Justiție prin decizia nr. 5558/13.11.2019, data Ia care hotărârea a devenit definitiva si executorie.

6. Ulterior, prin adresa înregistrată sub nr. 1637/06.02.2020 în evidența Autorității Electorale Permanente, a solicitat punerea în executare, de urgenta, hotărârilor pronunțate în dosarul nr. ___________.

7. F___ de aceasta solicitare, AEP i-a comunicat faptul ca cererea a fost reanalizată în conformitate cu dispozitivul sentinței civile nr. 2295/2017, autoritatea emițând Raportul de control întocmit în data de 16.01.2020 și înregistrat cu nr. 547/16.01.2020 si Decizia de nerambursare a cheltuielilor electorale nr. 181/21.01.2020, acte a căror anulare o solicită prin prezenta acțiune.

8. Ca urmare a plângerii prealabile a reclamantei, înregistrată sub numărul 1972/12.02.2020, pârâta a emis adresa nr. 1972/26.02.2020 prin care, respingând plângerea, reia argumentele de fapt din Decizia nr. 181/2020 si din Raportul de control nr. 547/2020, apreciindu-le ca fiind legale și temeinice.

II. Situația de fapt

9. Reclamanta a depus conform Procesului-Verbal nr. _____/21.06.2016 (Anexa 4), încheiat la sediul AEP ____________________________ F______ în calitate de mandatar financiar coordonator al reclamantei si domnul R___ C_________, având funcția de consilier parlamentar în cadrul AEP, un număr total de 6582 pagini de documente, reprezentând:

– adresa de înaintare;

– raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale;

– declarația privind cuantumul total al datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei electorale;

– declarația privind numărul de materiale de propaganda electorale produse și utilizate, defalcat pe categorii; o declarația privind respectarea plafoanelor maxime stabilite de lege pentru cheltuielile electorale; o lista furnizorilor serviciilor și/sau bunurilor utilizate în campania electorală;

– împuternicirea scrisa privind depunerea sau virarea contribuțiilor electorale ale candidaților de către mandatar;

– declarația reprezentantului legal al partidului cu privire la neefectuarea cheltuielilor electorale din veniturile destinate activității curente;

– documente privind contul bancare de campanie;

– documente privind contribuțiile încasate;

10. La data de 06.07.2016, in termenul legal, a depus la AEP Cererea de rambursare, însoțită de documentele justificative, prin mandatarul P___ E_____ SAUCA, acesta fiind împuternicit in mod expres de P___________ partidului de la acea data, V______ S_____, conform hotărârii nr. 61/21.06.2016, mandat reconfirmat prin Adresa UNPR înregistrată la AEP sub nr. _____/02.09.2016.

11. Ulterior înregistrării Cererii de rambursare, prin Procesul-verbal încheiat Ia data de 08.07.2016 la sediul AEP cu participarea mandatarului financiar al reclamantei s-a consemnat predarea-primirea, fără vreo obiecțiune, a unui număr total de 7.098 de pagini de documente (plus 87 de materiale pe suport electronic și alte 25 de materiale) printre care se regăsea, inclusiv reiterarea Cererii de rambursare a cheltuielilor electorale, asumata fiind, împreuna cu documentele financiare atașate de către Mandatarul financiar.

12. Cererea de rambursare dar si toate documentele justificative au fost depuse de reprezentantul legal al UNPR, în termen legal, fără ca parata sa fi invocat la momentul primirii documentelor sau a cererii nici neregularitate sau vreo problema privind calitatea de mandatar al numitului P___ E_____ SAUCA.

13. Cu toate acestea, prin Raportul de control nr. _____/2016 si Decizia de nerambursare a cheltuielilor electorale nr. 106/03.11.2016, AEP invoca in susținerea soluției de respingere a cererii de rambursare a cheltuielilor promovata de reclamantă, dispozițiile art. 58 alin (1) si (2) si a art. 59 alin. (l) din H.G. nr. 10/2016.

14. În concret, se invoca următoarele motive: a) documentul nu conține denumirea formațiunii politice, adresa, codul unic de înregistrare, contul bancar in format IBAN, banca unde a fost deschis contul bancar, date de contact (nerespectând așadar Anexa 23 la normele metodologice) ; b) nu a fost semnată de reprezentantul legal al partidului sau de către împuternicitul formațiunii politice, conform Statutului; c) nu a fost depusa cererea de acordare a rambursării de către Mandatarul financiar, în termenul legal.

15. În urma reanalizării solicitării reclamantei, pârâta a stabilit în anul 2020 si dispus din nou respingerea cererii de rambursare a cheltuielilor, decizia atacata prin prezenta având la baza aceleași argumente: a) documentul nu conține denumirea formațiunii politice, adresa, codul unic de înregistrare, contul bancar in format IBAN, banca unde a fost deschis contul bancar, date de contact (nerespectând așadar Anexa 23 la normele metodologice) ; b) nu a fost semnata de reprezentantul legal al partidului sau de către împuternicitul formațiunii politice, conform Statutului; c) nu a fost depusa cererea de acordare a rambursării de către Mandatarul financiar, in termenul legal.

16. Așadar, parata nu a făcut altceva decât sa copieze Raportul de constatare inițial si Decizia inițiala, urmând ca mai apoi sa ofere aceeași soluție, cu încălcarea dispozițiilor exprese, redate in considerentele Sentinței numărul 2295/2017, hotărâre rămasă definitivă.

III. Întinderea efectelor Sentinței nr. 2295/2017

17. In mod eronat si tendențios, prin Adresa nr. 1972/2020, prin care se respinge plângerea prealabila a reclamantei, AEP arata faptul ca aceasta a dat curs dispozitivului Sentinței civile nr. 2295/2017, in sensul ca a reanalizat solicitarea reclamantei si ar fi motivat-o in fapt si in drept, astfel cum anterior a dispus instanța.

18. Or, după cum bine cunoaștem conform art. 430 alin (2) din Codul de procedura civila „Autoritatea de lucru judecat privește dispozitivul, precum si considerentele pe care acesta se sprijină, inclusiv cele prin care s-a rezolvat o chestiune litigioasa.”

19. Prin considerentele Sentinței civile nr. 2295/2017, deși prin dispozitivul acesteia nu este obligata parata sa admită solicitarea reclamantei de rambursare a cheltuielilor electorale, instanța înțelege sa răspundă principalelor critici formulate de reclamantă împotriva Deciziei de nerambursare si a Raportului de constatare inițial, soluționând aspecte litigioase pe care parata le reiterează.

20. Astfel, cu privire la sancțiunea pentru nerespectarea condițiilor de forma ale cererii de restituire a cheltuielilor electorale, respectiv: depunerea solicitării printr-o alta persoana decât Mandatarul financiar, respectiv semnarea cererii de către o alta persoana decât reprezentantul legal al partidului instanța retine că „în lipsa unei sancțiuni exprese, toate lipsurile de genul celor menționate anterior pot fi complinite in cursul procedurii de verificare. Or, autorii raportului de control s-au mulțumit sa constate pretinse neregularități ale cererii de rambursare, fără a întreprinde niciun fel de demers pentru remedierea acestora

21. Așadar instanța în mod neechivoc si definitiv, cu autoritate de lucru judecat, retine faptul ca sancțiunea pentru nerespectarea condițiilor învederate de către Autoritatea Electorala P_________ NU este aceea a respingerii cererii de rambursare ci parata are obligația de a face verificări suplimentare in vederea complinirii lipsurilor, daca este cazul.

22. Cu privire la presupusa nerespectare a termenului de depunere al cererii, aspect pe care parata îl reiterează prin Decizia atacata dar si prin intermediul Adresei privind respingerea plângerii prealabile, instanța de asemenea s-a pronunțat cu autoritate de lucru judecat, in sensul ca „termenul pentru depunerea cererii si a documentelor justificative este stabilit pe zile, iar nu pe ore. Prin urmare, justificarea folosita in raportul de control pentru a omite analiza documentelor justificative depuse de reclamant nu au suport legal, întrucât aceste documente au fost depuse in termen legal, fiind nerelevantă ora, ci numai data la care au fost depuse”,

23. Astfel, fata de susținerea paratei, reiterata prin actele administrative emise in prezent, cum ca reclamanta nu ar fi depus cererea in termen, instanța de judecata deja s-a pronunțat in mod definitiv arătând faptul ca documentele „au fost depuse in termen legal”.

24. Nu in ultimul rând, prin Sentința invocata anterior, analizând problematica ce urmează a fi avuta in vedere de către instanța si in cauza de fata, se retine cu autoritate de lucru judecat faptul ca „Autoritate decidenta, deși se pare ca a împărtășit concluziile raportului, nu explica de ce a considerat ca nerespectarea acestor condiții se sancționează cu nerambursarea cheltuielilor, in condițiile in care analiza textelor normative efectuata anterior conduce la o concluzie contrara.”

25. Un ultim aspect evocat de Sentința ante-menționata ce se bucura de autoritate de lucru judecat este constatarea Curții potrivit căreia: „autoritatea parata a emis o decizie de nerambursare nemotivata, care face trimitere la un raport de control care la rândul sau aplica sancțiuni legal inexistente sau cel puțin disproporționate, pentru pretinse vicii de forma ce pot fi remediate in procedura de examinare a cererii de rambursare si in cuprinsul căreia se apreciază ca termenul de depunere a documentelor justificative a fost depășit, deși în realitate acesta a fost respectat.”

26. Concluzionând, Curtea de Apel București, prin sentința evocata pe parcursul prezentei argumentări, stabilește in mod definitiv si executoriu, cu autoritate de lucru judecat, faptul ca documentele au fost depuse in termenul legal iar sancțiunea de respingere a cererii de rambursare a cheltuielilor pentru motivele de forma invocate de autoritatea parata nu este prevăzută legal, eventualele lipsuri putând fi acoperite.

27. Or, obligația Autorității Electorale Permanente de reanaliza cererea reclamantei nu presupune o reanaliza formala ci aceasta trebuia sa fie reanalizata raportat la CONSIDERENTELE Sentinței civile nr. 2295/2017 in care Curtea de Apel a tranșat mai multe chestiuni litigioase.

28. Astfel, prin Decizia de nerambursare a cheltuielilor electorale nr. 181/21.01.2020, Raportul de control întocmit in data de 16.01.2020 si înregistrat cu nr. 547/16.01.2020 si Adresa privind respingerea plângerea prealabila înregistrata cu nr. 1972/26.02.2020, pe care reclamanta le atacă prin prezenta, AEP face o analiza formala, reiterând același motive deja analizate de către Curtea  de Apel, eludând in aceasta maniera dispozițiile privind obligativitatea hotărârilor.

IV. Critici asupra actelor atacate raportat la nerespectarea Sentinței nr. 2295/2017

29. In cuprinsul Decizie de nerambursare a cheltuielilor electorale nr. 181/21.01.2020 s-a susținut faptul ca: avându-se in vedere cele doua hotărâri judecătorești pronunțate in cadrul dosarului nr. ___________ ar fi fost „reanalizata” cererea de rambursare formulata de subscrisa si s-a constatat ca nu s-ar fi respectat condițiile de fond si de forma prevăzute de lege. In acest sens, sunt înșiruite fără noima o ________ texte legale fără sa fie indicat in concret in ce consta abaterea si care îi este corespondentul legislativ, nefăcându-se o corelare logica ______________________ si textele legale menționate.

30. Ba mai mult, sunt aduse o ________ pseudo-argumente care invoca chestiuni deja tratate de către instanța de judecata printr-o hotărâre definitiva, respectiv:

– Cererea de rambursare nu ar întruni condițiile de fond si forma prevăzute in Anexa nr. 23 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006;

– Nu ar fi fost respectat termenul de 30 de zile reglementat de art. 34 alin. 5 lit. G din Legea nr. 334/2006;

– Cererea de rambursare a fost depusa de Sauca Edward P___;

– Nu ar fi fost depuse o ________ documente justificative.

31. In cuprinsul Raportului de control încheiat in data de 16.01.2020 se retine faptul ca prin Ordinul nr. 396 din 14.01.2020 s-a dispus reanalizarea cererii de rambursare formulata de către reclamantă pentru rambursarea cheltuielilor electorale efectuate in anul 2016. Argumentele pe care le invoca Autoritatea sunt similare cu cele din cuprinsul Deciziei de nerambursare a cheltuielilor electorale nr. 181/21.01.2020.

32. In primul rând, trebuie făcută mențiunea ca toate aspecte de fapt si de drept care sunt invocate de către autoritate parata sunt identice cu cele pe care aceasta le-a invocat in Decizia AEP de nerambursare a cheltuielilor electorale nr. 106/03.11.2016 si in Raportul de control AEP nr. _____/03.11.2016.

33. Procesul de „reanalizare” a cererii de rambursare la care se face trimitere in expozitivul Deciziei de nerambursare a cheltuielilor electorale nr. 181/21.01.2020 consta in copierea punctului de vedere exprimat in 2016. De la momentul la care a devenit definitiva sentința pronunțată în cadrul dosarului nr. ___________ (13.11.2019) pana in prezent, parata nu a desfășurat nicio activitate cu caracter de noutate apta sa conducă la ideea ca aceasta dorește sa respecte si sa pună in aplicare, in mod real, Sentința civilă nr. 2295/13.06.2017 a Curții de Apel București sau decizia nr. 5558/13.11.2019 a Înaltei Curți de Casație si Justiție.

34. S-a dorit si s-a creat o aparenta de asumare a efectelor pe care le produc cele doua hotărâri judecătorești dar, in realitate, demersul paratei îmbracă forma unui abuz grosolan, atât Raportul de constatare cat si Decizia atacate fiind emise cu încălcarea dispozițiilor instanței de judecata.

35. Revenind la chestiunile cu adevărat importante, reamintim faptul ca pe rolul Curții de Apel București a fost înregistrat dosarul nr. ___________. Prin intermediul acțiunii contencioase promovate de către reclamantă în contradictoriu cu instituția parata, a solicitat instanțelor de judecata sa dispună:

– Anularea Adresei AEP nr. _____/17.01.2017 prin care ni s-a comunicat răspunsul la plângerea prealabila înregistrata sub nr. _____/19.12.2017 (precizata si completata la 09.01.2017);

– Anularea Deciziei AEP de nerambursare a cheltuielilor electorale nr. 106/03.11.2016;

– Anularea Raportului de control AEP nr. _____/03.11.2016;

– Admiterea cererii de rambursare a cheltuielilor electorale efectuate de UNPR, cu ocazia alegerilor locale din 05.06,2016, înregistrata la AEP sub nr. _____/06.07.2017;

– Obligarea AEP la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de soluționarea cauzei.

36. Or, astfel cum anterior a evidențiat, prin Sentința civila nr. 2295/13.06.2017 Curtea de Apel București i-a admis acțiunea si a dispus anularea deciziei de nerambursare nr. 106/03.11.2016 si a raportul de control nr. _____/03.11.2016. Totodată, parata a fost obligata sa reanalizeze cererea de rambursare formulata pentru cheltuielile electorale efectuate cu ocazia alegerilor locale din 05.06.2016. Nu in ultimul rând, aceasta a fost obligata sa achite suma de 21.479,04 lei reprezentând cheltuieli de judecata.

37. In atare condiții, va expune aspecte din considerentele sentinței evocate care sunt in măsură sa contureze ABUZUL si REAUA-CREDINTA a Autorității Electorale Permanente:

• Autorii raportului de control s-au mulțumit sa constate pretinse neregularități ale cererii de rambursare, fără a întreprinde niciun demers pentru remedierea acestora.

Nici in acest moment AEP nu a întreprins nicio măsura pentru a remedia neregularitățile pe care aceasta le-a constatat, nesolicitând către reclamantă complinirea sau remedierea unor neregularități, mulțumindu-se sa reitereze argumentele ce deja au fost invalidate printr-o hotărâre judecătoreasca definitivă.

• Justificarea folosita in raportul de control ,,nu au suport legal” întrucât documentele au fost depuse in termen legal.

o In atare condiții, daca s-ar fi dorit sa se respecte hotărârea judecătoreasca, iar Decizia, respectiv Raportul de Constatare, atacate prin prezenta ar fi fost efectuate cu buna credința NU s-ar fi reiterat argumentele privind presupusa încălcare a termenului de 30 de zile reglementat de art. 34 alin. 5 lit. G din Legea nr. 334/2006.

• Decizia contestata nu este motivata in fapt… aceasta face trimitere la unele texte de lege si la norme metodologice, fără a explica legătură acestora cu soluția de nerambursare.

o Situația este aceeași si in prezent. A se vedea primul paragraf din pagina nr. 2 a Decizie nr. 181.

• Curtea apreciază că, în lipsa unei atare sancțiuni exprese, toate lipsurile de genul celor anterior menționate (depunerea ei de către o alta persoana sau lipsa unor mențiuni din formularul cererii) pot fi complinite in cursul procedurii de verificare. Or, autorii raportului de control s-au mulțumit sa constate pretinse neregularități ale cererii de rambursare, fără a întreprinde niciun demers pentru remedierea acestora.

• Curtea constata ca autoritatea parata a emis o decizie de nerambursare nemotivata, in care face trimitere la un raport de control care la rândul sau aplica sancțiuni legale inexistente sau cel puțin disproporționate, pentru pretinse vicii de forma ce pot fi remediate in procedura de examinare a cererii de rambursare si in cuprinsul căruia se apreciază ca termenul de depunere a documentelor justificative a fost depășit, deși in realitate acesta a fost respectat.

40. In atare situație, ține sa reamintească efectele pozitive si negative pe care le produce Sentința civilă definitiva nr. 2295/13.06.2017 rămasă definitiva in data de 13.11.2019.

41. După cum bine se cunoaște, o hotărâre judecătoreasca care este opozabila in mod direct (întrucât AEP avut calitate de parata in dosar, a formulat apărări si a promovat cai de atac) produce autoritate de lucru judecat cu privire la aspectele de fapt si de drept soluționate.

42. Corelativ nu se mai pot invoca aceleași aspecte asupra cărora s-a pronunțat o instanța judecătoreasca. In caz contrat ar li eludate efectele principiului respectării securității raportului juridic. In plus, nerespectarea unei hotărâri judecătorești poate constitui inclusiv infracțiune si conduce la răspunderea penala a celor ce se fac vinovați.

V. Considerente de fond

43. Prin Decizia de nerambursare, opinie reluata integral in Adresa privind respingerea plângerii prealabile parata arata faptul ca „cererea de rambursare nu a fost depusa cu respectarea prevederilor legale, nu respecta condițiile de fond si de forma prevăzute de lege, fiind încălcate, astfel, dispozițiile art. 34 alin (5) lit. g) (in realitate litera d) din Legea nr.334/200 6, precum si prevederile art. 58 alin. 91)-2 si art. 59 alin (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice si a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016, cererea de rambursare nu a fost întocmita si depusa de mandatarul financiar coordonator, in termenul prevăzut de lege si nu este semnata de reprezentantul legal al formațiunii politice „.

44. Or, deși anterior a arătat raportat la considerentele Sentinței nr. 2295/13.06.2017, rămasă definitiva, de ce aceasta soluție este nelegala, existând autoritate de lucru judecat asupra celor trei aspecte invocate de către autoritatea parata, in continuare va expune argumentele de fapt si de drept pentru care soluția AEP cu privire la nerambursarea cheltuielilor este nelegala si netemeinica.

45. Cu privire la „întocmirea si depunerea cererii de rambursare” de către o alta persoana decât mandatarul financiar, instanța urmează sa retina ca dispozițiile art. 58 alin (1) din Normele metodologice un pot fi reținute ca având caracter imperativ cu privire la persoana care trebuie sa semneze, stampileze si sa depună fizic cererea de rambursare.

46. Astfel, dispoziția menționata in paragraful anterior este mai degrabă o obligație a Mandatarului financiar decât o condiție de validitate a cererii de rambursare. Nici teoria conform căreia cererea de rambursare nu ar fi fost luata in seama sau valida pentru ca nu a fost întocmita si depusa de persoana expres prevăzută de lege nu poate fi luata in seama, cat timp aceasta nu are un suport legal si, pe de-o parte a fost acceptata de către AEP fără obiecțiuni la data de 06.07.2016 iar pe de alta parte cererea de rambursare a fost asumata de către Mandatarul financiar la data de 08.06.2016, aceasta depunând-o din nou, in aceeași forma ca cererea depusa inițial.

47. Așadar chiar in condițiile unei eventuale neconformități a cererii de rambursare din data de 06.07.2016, aceasta a fost acoperita la data de 08.07.2016 prin redepunerea de către Mandatarul financiar al cererii de rambursare si asumarea acesteia.

48. Mai mult, cererea de rambursare nu este un document contabil care sa necesite cunoștințe de specialitate sau o anumita calificare profesionala a persoanelor care o depun, ci o simpla cerere de tip formular ce trebuie depusa la registratura AEP, singura calitate pe care persoana care o depune trebuie sa o aibă fiind aceea de reprezentant al partidului, condiție îndeplinita de către domnul SAUCA.

49. De asemenea, legea nu prevede nicio sancțiune de natura civila sau contravențională în cazul in care cererea de rambursare este semnata, stampilata si depusa de către reprezentant» legali ai competitorilor electorali sau de către împuterniciții acestora, care nu au si calitatea de mandatari financiari.

50. Or, din interpretarea data de către autoritatea parata aceasta sancționează cu nulitatea absoluta (din moment ce nu oferă posibilitatea remedierii presupusei neregularități si nici nu o considera remediata prin asumarea acesteia de către Mandatarul financiar la data de 08.07.2016) presupusa neregularitate, deși, după cum bine cunoaștem nulitățile absolute sunt expres prevăzute de lege sau sunt sancțiunea pentru încălcarea unor norme de interes public.

51. Însă, stampilarea si depunerea cererii de rambursare de către reprezentanții competitorilor electorali sau împuterniciții acestora, conform statutului, care nu îndeplinesc cumulativ si calitatea de mandatari financiari, nu este de natura sa aducă atingere niciunui interes public, motiv pentru care nu poate constitui un argument pentru constatarea nulității absolute a cererii.

52. Cu privire la termenul prevăzut de lege, de 30 de zile, in primul rând cererea de rambursare a fost depusa la data de 06.07.2016 si a fost acceptata si înregistrata de către AEP, iar pe de alta parte aceasta chestiune este tranșata in mod definitiv de către instanța de judecata, aspect ce are autoritate de lucru judecat.

53. Cu privire la semnarea cererii de reprezentantul legal al partidului politic, aspect invocat de către AEP in argumentarea respingerii cererii de rambursare a cheltuielilor, apreciem ca autoritatea parata da dovada nu doar de rea-credință ci si de o lipsa elementară a cunoștințelor privind modalitatea de operare al mandatului.

54. Potrivit art. 4 alin (4) din Legea nr. 14/2003 a partidelor politice, structurile interne ale UNPR sunt cele care pot reprezenta partidul fata de terți, si, conform Statutului, P___________ are nu doar dreptul de a reprezenta partidul in relația cu terții, dar si de a transmite acest drept, sens in care a fost emisa Hotărârea nr. 61/21.06.2016, reconfirmat in corespondenta ulterioara a UNPR cu autoritatea parata, de P___________ partidului.

55. Astfel, cererea de rambursare nr. _____/06.07.2016 a fost depusa in data de 06.07.2016 la ora 16:55, la registratura de către domnul Sauca P___ E_____, împreuna cu Hotărârea nr. 61/21.06.2016, in baza cărei domnul Sauca este împuternicit de către domnul V______ S_____, președintele de la acel moment al partidului, pentru a face toate formalitățile necesare si a semna toate actele ce privesc validarea si rambursarea cheltuielilor din campania electorala.

56. Așadar nu este niciun dubiu cu privire la depunerea si semnarea Cererii de Rambursare de către împuternicitul UNPR „Conform Statutului”, câtă vreme domnul Sauca a procedat in acest sens in baza mandatului special ce i-a fost încredințat in mod legal de P___________ partidului petent, fiind astfel îndeplinite cerințele prevăzute in Anexa nr. 9 Ia Ghid, precum si in Anexa nr. 23 la Normele metodologice.

57. Cu privire la argumentul conform căruia cererea de rambursare nu conține denumirea formațiunii politice, adresa, codul unic de înregistrare, contul bancar in format IBAN, banca unde a fost deschis contul bancar, date de contact (nerespectând așadar Anexa 23 la normele metodologice), instanța urmează sa retina faptul ca, in primul rând nu s-a dovedit o astfel de omisiune, iar in al doilea rând, chiar in condițiile in care aceasta omisiune ar fi existat, ea putea fi complinită cu ușurința prin completarea ulterioara a cererii de rambursare cu datele de identificare necesare.

58. Astfel spus, in condițiile in care autoritatea parata ar fi sesizat existenta unor lipsuri in completarea pe hârtie a cererii de rambursare, aceasta trebuia fie sa nu accepte înregistrarea acesteia (fapt ce nu s-a întâmplat, fiind acceptata fără nicio opoziție) fie sa dispună COMPLETAREA cu datele de identificare necesare, in procedura de cercetare a fondului cererii de rambursare.

59. Făcând o paralela, chiar si in cazul cererilor către instanțele de judecata care presupun o solemnitate si o formalitate deosebita, in condițiile in care una dintre părți omite menționarea unor date de identificare, instanța îi pune in vedere in procedura regularizării sau ulterior complinirea acestor lipsuri, ci nu dispune de plano respingerea cererii.

60. Cu privire la modalitatea de depunere a documentelor justificative, pe care AEP le califica ca fiind nelegal depuse si după termen, deoarece au fost depuse după ora 17:00 a datei de 06.07.2016, reiterează argumentele privind autoritatea de lucru judecat si modalitatea de calcul a termenului (pe zile, ci nu pe ore) in care pot fi depuse documente justificative de către competitorii electorali.

61. De altfel, Normele metodologice prevăd sancțiuni exprese pentru neîndeplinirea unor obligații, astfel in cazul depășirii termenului de 30 de zile sau a nedepunerii documentelor justificative, sancțiunea este neluarea in seama a cererii.

62. Or, câtă vreme prin Sentința nr 2295/2017 pronunțată de Curtea de Apel București, aceasta obliga autoritatea parata sa soluționeze FONDUL cererii, reținând ca nu exista niciun motiv pentru „neluarea in seama a cererii” rezulta fără îndoiala ca s-a stabilit cu autoritate de lucru judecat faptul ca cererea este depusa in termen si însoțită de documentele justificative.

63. De asemenea, cu privire la documentele justificative Normele metodologice conțin dispoziții inconsecvente, prin articolul 59 alin (2) – (13) arătând care sunt documentele justificative necesare pentru fiecare tip de cheltuieli in parte. Spre exemplu, dispozițiile art. 59 alin (2) din Normele metodologice reglementează modalitatea de deducere a cheltuielilor efectuate pentru producția si difuzarea materialelor de propaganda. Or, daca prin absurd, un competitor electoral nu ar efectua cheltuieli in vederea producției si difuzării materialelor de propaganda, in mod evident nu ar putea depune documente justificative privind aceste cheltuieli. Concluzionând, lipsa documentelor justificative privind o categorie de cheltuieli nu poate atrage sancțiunea neluării in seama a cererii de rambursare privind restul de cheltuieli.

64. Foarte importante sunt si dispozițiile art. 61 alin (1) din Normele metodologice care dispune faptul ca „Partidele politice, alianțele politice, organizațiile cetățenilor  aparținând minorităților naționale si candidații independenți nu au dreptul de a beneficia de rambursarea cheltuielilor electorale într-o circumscripție electorala județeana, de sector, a municipiului București, in circumscripția electorala externa sau la nivel central, după caz, in următoarele situații: a) in cazul depășirii plafoanelor stabilite conform art. 37 din Legea nr. 334/2006, republicata; b) in situația utilizării pentru campania electorala a altor surse de finanțare decât cele prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicata; c) in cazul utilizării contribuțiilor pentru campania electorala cu încălcarea prevederilor art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicata. ”

65. Conform alin (3) al aceluiași articol „In cazul neîndeplinirii condițiilor de rambursare de către partidul politic, alianța politica, organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale sau de către candidatul independent care a formulat si a depus cerere de rambursare, Autoritatea Electorala P_________ adopta o decizie de nerambursare a cheltuielilor electorale, care poate fi contestata la instanța judecătoreasca competenta, conform legii. ”

66. Coroborând dispozițiile legale ante-menționate rezulta faptul ca sancțiunea nerambursării cheltuielilor electorale (deci emiterea Deciziei de nerambursare) poate fi aplicata doar in condițiile neîndeplinirii cerințelor de la art. 61 alin (1) din Normele metodologice, acestea arătând in mod expres care sunt cazurile in care competitorii electorali „nu au dreptul de a beneficia de rambursarea cheltuielilor electorale”.

67. Aceasta interpretare rezulta atât din procedeele logice juridice privind modalitatea de interpretare a legii raportat la voința legiuitorului, dar si din interpretarea sistematica a actului normativ, in sensul ca, sancțiunea refuzului rambursării cheltuielilor electorale in cazul neîndeplinirii condițiilor, fără a se prevede care sunt aceste condiții, dispusa de art. 61 alin (3) din Normele metodologice se refera exclusiv la condițiile prevăzute de art. 61 alin (1) din același act normativ.

68. Rezulta așadar, faptul ca Autoritatea Electorala P_________ poate da trei tipuri de Decizii fata de solicitarea de rambursare a cheltuielilor electorale, respectiv:

a) neluarea in seama in condițiile depășirii termenului de depunere a cereri de rambursare ori a lipsei (totale) a documentelor justificative, aspecte ce au fost tratate cu autoritate de lucru judecat si care nu sunt incidente in cauza;

b) Respingerea cererii de rambursare si emiterea Deciziei de nerambursare in condițiile neîndeplinirii cerințelor prevăzute de art. 61 alin (1) din Normele metodologice, aspecte care de asemenea nu sunt incidente in cauza si nici nu au fost invocate de către AEP;

c) Admiterea cererii de rambursare a cheltuielilor electorale, soluție ce ar fi trebuit sa fie data in cauza de către autoritatea parata.

69. In aceste condiții, chiar daca prin absurd, nu ar fi fost îndeplinite condițiile de forma, respectiv ar fi lipsit anumite mențiuni din cadrul cererii de rambursare a cheltuielilor electorale, ar fi existat dubii cu privire la semnarea cererii sau alte astfel de aspecte, soluția era aceea de a pune in vedere competitorului electoral suplinirea acestora (spre exemplu completarea cererii cu datele de identificare sau contrasemna rea cererii de P___________ partidului).

In probațiune: solicită administrarea probei cu înscrisuri si a oricărei probe a cărei utilitate rezulta din dezbateri.

La 18.08.2020, pârâta a depus întâmpinare, invocând, pe cale de excepție, nulitatea cererii de chemare în judecată, în raport cu dispozițiile art. 197 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, coroborate cu dispozițiile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 554/2004, iar pe fondul cauzei, solicită respingerea cererii ca neîntemeiată.

a) Referitor la excepția nulității cererii de chemare în judecată;

Prin cererea de chemare în judecată, reclamantul solicită:

– Anularea în tot a Deciziei de nerambursare a cheltuielilor electorale nr. 181/21.01.2020,

– Anularea în tot a Raportului de control întocmit în data de 16.01.2020 și înregistrat cu nr. 547/16.01.2020,

– Anularea adresei privind respingerea plângerii prealabile înregistrată cu nr. 1972/26.02.2020,

– Acordarea, de urgență, a cheltuielilor electorale în cuantum de 1.047.190,38 lei efectuate de UNPR, cu ocazia alegerilor locale din 05.06.2016,

– Obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de soluționarea prezentei cauze.

Actele administrative care fac obiectul prezentei cauze se încadrează în categoria actelor administrative individuale, creatoare de drepturi și obligații, care sunt supuse controlului de legalitate și temeinicie realizat de instanțele de contencios administrativ, potrivit dispozițiilor Legii nr. 554/2004. Cererile formulate în temeiul acestei legi sunt supuse taxelor de timbru prevăzute de O.U.G. nr. 80/2013, cu modificările și completările ulterioare, conform dispozițiilor art. 17 alin. (2).

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 197 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, în cazul în care cererea este supusă timbrării, dovada achitării taxelor se atașează cererii, iar netimbrarea sau timbrarea insuficientă atrage anularea cererii de chemare în judecată.

Prin urmare, în situația în care reclamantul nu înțelege să timbreze cererea de chemare în judecată, potrivit dispozițiilor art. 3 din O.U.G. nr. 80/2013, coroborate cu dispozițiile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 554/2004, solicită anularea cererii de chemare în judecată.

b) Referitor la fondul cauzei;

B__________ B_________ B_________ a avut calitate de parte procesuală în dosarul nr. ___________, având ca obiect cererea formulată de Partidul A______ A________ A_____ A________ A_______ (UNPR) de anulare a Adresei nr. _____/17.01.2017, emisă de instituția noastră privind răspunsul la plângerea prealabilă nr. _____/19.12.2016, de anulare a Deciziei de nerambursare a cheltuielilor electorale nr. 106/03.11.2016 și a Raportului de control nr. _____/03.11.2016, întocmit de controlorii financiari din cadrul Departamentului de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale din cadrul Autorității Electorale Permanente, precum și de obligare a instituției noastre la admiterea cererii de rambursare a cheltuielilor electorale nr. _____/06.07.2016, efectuate de reclamant, în campania electorală din cadrul alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2016.

În urma soluționării pe fond a cauzei, Secția a VIII-a de contencios administrativ și fiscal din cadrul Curții de Apel București a pronunțat Sentința civilă nr. 2295/13 iunie 2017, prin care a dispus anularea Deciziei de nerambursare nr. 106/03.11.2016 și a Raportului de control nr. _____/03.11.2016, obligarea instituției noastre la reanalizarea cererii de rambursare.

În motivarea sentinței pronunțate, instanța de fond a reținut că „…decizia de nerambursare este actul administrativ prin care se respinge cererea de rambursare. Fiind un act administrativ, este supus cerinței esențiale a motivării. în cauză, însă, Curtea constată că decizia contestată nu este motivată în fapt. Din examinarea deciziei, Curtea constată că aceasta face trimitere la unele texte de lege și la normele metodologice, fără a explica legătura acestora cu soluția de nerambursare. De asemenea, se face referire la raportul de control, însă, pe lângă faptul că această referire nu suplinește condiția motivării, nu se menționează care sunt motivele de fapt și de drept pentru care autoritatea pârâtă a împărtășit concluziile acestui raport și nici dacă le-a împărtășit în tot sau parțial.”

Față de soluția pronunțată de instanța de fond, B__________ B_________ B_________ a declarat recurs, acesta fiind soluționat la data de 13 noiembrie 2019 de instanța de recurs din cadrul Secției de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Prin hotărârea pronunțată, instanța de recurs a păstrat Sentința civilă nr. 2295 din 13 iunie 2017, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a VIII-a de contencios administrativ și fiscal și a respins recursul formulat de instituția noastră, ca nefondat.

Conform dispozițiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, dacă în urma admiterii acțiunii autoritatea publică este obligată să încheie, să înlocuiască sau să modifice actul administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze anumite operațiuni administrative, executarea hotărârii definitive se face de bunăvoie în termenul prevăzut în cuprinsul acesteia, iar în lipsa unui astfel de termen, în termen de cel mult 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii.

Urmare a acestui fapt, B__________ B_________ B_________ a procedat la reanalizarea cererii de rambursare fiind întocmit Raportul de control nr. 547/16.01.2020, precum și Decizia de nerambursare a cheltuielilor electorale nr. 181/21.01.2020.

Prin Raportul de control nr. 547/16.01.2020, s-a reținut faptul că în urma reverificării modului de respectare a dispozițiilor legale privind finanțarea campaniei electorale, a reanalizării cererii de rambursare formulată de Partidul A______ A________ A_____ A________ A_______, pentru cheltuielile electorale efectuate cu ocazia alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2016, controlorul desemnat a constatat că cererea de rambursare nu a fost depusă cu respectarea prevederilor legale.

Astfel, s-a reținut faptul că cererea de rambursare a cheltuielilor electorale pentru alegerile autorităților administrației publice locale din anul 2016 a fost nelegal formulată de Partidul A______ A________ A_____ A________ A_______ “nu a fost depusă cu respectarea prevederilor legale, nu respectă condițiile de fond și formă prevăzute de lege, nu a fost întocmită și depusă de mandatarul financiar coordonator, nu este semnată de reprezentantul legal al formațiunii politice, drept pentru care nu a putut fi luată în considerare ca fiind un document valid.” (pagina 11 din Raportul de control)

Pentru aceste considerente, precum și în temeiul dispozițiilor art. 60 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, potrivit cărora fin cazul neîndeplinirii condițiilor de rambursare de către partidul politic, alianța politică, organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale sau de către candidatul independent, care a formulat și a depus cerere de rambursare, B__________ B_________ B_________ adoptă o decizie de nerambursare a cheltuielilor electorale, care poate fi contestată la instanța judecătorească competentă, conform legii”, B__________ B_________ B_________ a adoptat Decizia de nerambursare a cheltuielilor electorale nr. 181/21.01.2020.

În cuprinsul dispozitivului acestei decizii au fost detaliate motivele de fapt și de drept, pentru care nu se rambursează suma de 1.047.190,38 lei către Partidul A______ A________ A_____ A________ A_______, arătându-se că în urma reanalizării cererii de rambursare formulată de Partidul A______ A________ A_____ A________ A_______, pentru cheltuielile electorale efectuate cu ocazia alegerilor administrației publice locale din anul 2016, s-a constatat că cererea de rambursare nu a fost depusă cu respectarea prevederilor legale, nu respectă condițiile de fond și de formă prevăzute de lege, fiind încălcate, astfel, dispozițiile art. 34 alin. (5) lit. g) din Legea nr. 334/2006, precum și prevederile art. 58 alin. (1) – (2) și art. 59 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016, cererea de rambursare nu a fost întocmită și depusă de mandatarul financiar coordonator, în termenul prevăzut de lege și nu este semnată de reprezentantul legal al formațiunii politice.

Conform dispozițiilor Legii nr. 334/2006, B__________ B_________ B_________ este instituția competentă să ramburseze partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidaților independenți, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar în cel mult 30 de zile de la data alegerilor locale, sumele aferente cheltuielilor electorale efectuate în campania electorală, în condițiile respectării dispozițiilor prevăzute de art. 48 din această lege și art. 58-59 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016.

În cadrul alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2016, reclamantul a avut calitatea de competitor electoral și, conform adresei nr. 1708/C/B__/2016 din 13.06.2016, înregistrată la instituția noastră sub nr. _____/15.06.2016, a obținut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivelul următoarelor circumscripții electorale: A___, B_______, C____-S______, Călărași, Dâmbovița, D___, G_____, Gorj, Ialomița, Iași, I____, O__, S____, Teleorman, T____ și V______.

În aceste condiții, reclamantul avea dreptul să depună cererea de rambursare a cheltuielilor electorale efectuate în campania electorală, la nivelul circumscripțiilor electorale menționate mai sus.

Conform dispozițiilor art. 34 alin. (5) lit. g) din Legea nr. 334/2006 și art. 58 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cererea de rambursare a cheltuielilor electorale, însoțită de documentele justificative prevăzute de aceste norme metodologice, se întocmește și se depune de către mandatarul financiar coordonator la B__________ B_________ B_________, în termen de 30 de zile de la data alegerilor, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 23. în cererea de rambursare vor fi incluse numai cheltuielile efectuate sau angajate până la data încheierii campaniei electorale și plătite până cel mai târziu la data depunerii cererii.

Astfel, potrivit Anexei nr. 23 din aceste norme metodologice, în cererea de rambursare trebuiau menționate următoarele informații obligatorii:

– denumirea partidului politic,

– adresa sediului central,

– codul unic de înregistrare,

– datele de contact,

– contul bancar în format IBAN,

– banca și sucursala la care a fost deschis contul bancar.

Totodată, cererea de rambursare trebuia întocmită și depusă la B__________ B_________ B_________ de către mandatarul financiar coordonator, semnată, datată si stampilată de către reprezentantul legal al partidului politic sau de către persoana împuternicită conform statutului.

Mandatarul financiar coordonator, desemnat și înregistrat de către reclamant la instituția noastră, în cadrul alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2016, a fost dna M_______ C_____ F______, expert contabil.

Potrivit dispozițiilor art. 59 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, rambursarea cheltuielilor electorale se face numai pe baza cererii de rambursare, precum și a documentelor justificative prevăzute de normele metodologice, a documentelor prevăzute la art. 54 și a raportului de control prevăzut la art. 55.

Conform art. 34 alin. 5 lit. g din Legea nr. 334/2006 prin raportare la dispozițiile art. 58 alin. 1 din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, mandatarul financiar are obligația de a întocmi și depune la B__________ B_________ B_________ cererea de rambursare a cheltuielilor aferente campaniei electorale, potrivit modelului prevăzut în Anexa 23 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006.

Cererea de rambursare a cheltuielilor electorale se semnează, se datează si se stampilează de către reprezentantul legal al partidului politic, alianței politice, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale sau de către persoana împuternicită conform statutului ori de către candidatul independent, după caz.

Din cuprinsul Anexei 23 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 rezultă că nu este suficient ca cererea de rambursare să fie semnată de mandatarul financiar al partidului, ci se impune semnarea acesteia și de către reprezentantul legal al partidului sau persoana împuternicită conform statutului.

Prin Nota explicativă. înregistrată la instituția noastră cu nr. _____/07.09.2016. mandatarul financiar coordonator desemnat, dna M_______ C_____-F______. a declarat că nu are cunoștință despre depunerea. în data de 06.07.2016, a cererii de rambursare. nu a întocmit, nu a semnat si nu a avizat un astfel de document.

Înscrisul depus la instituția noastră la data de 06.07.2016 și înregistrat sub nr. _____, în vederea rambursării cheltuielilor electorale efectuate de către A______ A________ A_____ A________ A_______ în cadrul campaniei electorale pentru alegerile autorităților administrației publice locale din anul 2016, a fost depus si este semnat de către dl. Sauca Edward P___ fără a se preciza calitatea acestuia si nu conține informațiile obligatorii prevăzute de anexa nr. 23 din normele metodologice, fiind încălcate condițiile de fond si de formă prevăzute de lege pentru cererea de rambursare.

DI S____ P___ E_____ nu avea calitatea de mandatar financiar coordonator al intimatului-reclamant și, prin urmare, era lipsit de exercițiul dreptului de a întocmi și depune la B__________ B_________ B_________ cererea de rambursare a cheltuielilor electorale efectuate de UNPR în cadrul alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2016.

Mai mult, conform art. 34 alin. 7 din Legea nr. 334/2006 mandatarul financiar răspunde solidar cu partidul politic care l-a desemnat de legalitatea operațiunilor financiare efectuate în perioada campaniei electorale si de respectarea prevederilor art. 28-33,

La data de 26.08.2016, B__________ B_________ B_________ a solicitat Uniunii Naționale A_____ A________ A_______, prin adresa nr. _____, să-i fie puse la dispoziție Statutul formațiunii politice și documentele privind desemnarea persoanelor din conducerea acesteia și/sau persoanele împuternicite conform statutului în relația cu terții.

Astfel, prin adresa nr. _____/02.09.2016, A______ A________ A_____ A________ A_______ a transmis instituției noastre Statutul acestei formațiuni politice și informarea nr. 68/28.06.2016, potrivit căreia președintele UNPR, desemnat în urma Conferinței Naționale Extraordinare a UNPR din data de 26.03.2016, este dl V______ A_____ S_____.

Potrivit dispozițiilor art. 46 alin. (11 din Statutul UNPR. reprezentarea partidului în relația cu instituțiile de stat, cu unitățile administrației publice si cu alte organe reprezentative interne se realizează de către președintele partidului.

Totodată, conform dispozițiilor art. 45 alin. (3) din același act, președintele partidului poate delega unele dintre atribuții unor vicepreședinți sau secretarului general.

Or, așa cum a arătat mai sus, semnatarul înscrisului depus la data de 06.07.2016, în vederea rambursării cheltuielilor electorale efectuate de către A______ A________ A_____ A________ A_______ în cadrul campaniei electorale pentru alegerile autorităților administrației publice locale din anul 2016, este dl. S____ Edward P___, persoană care NU are nici una dintre calitățile statutare menționate mai sus.

Astfel cum se menționează în Raportul de control nr. _____/03.11.2016 (pag.5), încheiat de reprezentanții instituției noastre ca urmare a verificării respectării condițiilor prevăzute de lege pentru rambursarea cheltuielilor electorale solicitate de către A______ A________ A_____ A________ A_______, documentele justificative privind cheltuielile electorale au fost depuse la instituția noastră, de către dl T____ C_____ M_____ și dl S____ P___ Edward, în data de 06.07.2016.

Deoarece mandatarul financiar coordonator nu a fost prezent la data depunerii documentelor justificative și a înscrisului prin care au fost solicitate cheltuielile electorale, deși Legea nr. 334/2006 impune în mod expres prezența mandatarului financiar, a fost întocmit un proces-verbal de custodie a acestor documente, încheiat între reprezentanții instituției noastre și domnii T____ C_____ M_____ și S____ P___ Edward, din partea UNPR, urmând ca procesul-verbal de predare-primire a acestor documente să fie întocmit în prezența mandatarului financiar coordonator.

Reiterează faptul că, potrivit dispozițiilor art. 34 alin. (5) lit. g) din Legea nr. 334/2006 și art. 58 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cererea de rambursare a cheltuielilor electorale, însoțită de documentele justificative prevăzute de aceste norme metodologice, se întocmește și se depune de către mandatarul financiar coordonator la B__________ B_________ B_________.

Din acest motiv, întocmirea procesului-verbal de predare-primire a documentelor justificative s-a realizat în mod legal în data de 08.07.2016, în prezența mandatarului financiar coordonator desemnat, dna M_______ C_____ F______.

Subliniază faptul că legiuitorul a instituit în sarcina mandatarului financiar coordonator obligația depunerii cererii de rambursare a cheltuielilor electorale și a documentelor justificative, deoarece, conform dispozițiilor art. 34 alin. (7) din Legea nr. 334/2006, acesta răspunde solidar cu partidul politic care l-a desemnat de legalitatea operațiunilor financiare efectuate în perioada campaniei electorale și de respectarea prevederilor art. 28-33 din lege.

Totodată, potrivit dispozițiilor art. 34 alin. (1) din aceeași lege, evidența contribuțiilor și a cheltuielilor pentru campania electorală aparținând partidelor politice și candidaților independenți este organizată exclusiv de către mandatari financiari.

Prin Nota explicativă. înregistrată la instituția noastră cu nr. _____/07.09.2016. mandatarul financiar coordonator desemnat, dna M_______ C_____-F______, a declarat că nu are cunoștință despre depunerea, în data de 06.07.2016, a cererii de rambursare, nu a întocmit, nu a semnat si nu a avizat un astfel de document.

În consecință, având în vedere faptul că cererea de rambursare a cheltuielilor electorale nu a fost întocmită și depusă de mandatarul financiar coordonator în termenul prevăzut de lege, respectiv până la data de 06.07.2016, nu este semnată de reprezentatul legal al UNPR și nu respectă condițiile de fond și de formă prevăzute de lege, sunt aplicabile dispozițiile art. 58 alin. (2) și art. 59 alin. (1) din H.G. nr. 10/2016 respectiv, cererea de rambursare nu este luată în considerare, iar cheltuielile electorale nu se rambursează.

Totodată, subliniază faptul că într-o speță asemănătoare Curtea de Apel București retine în motivarea sentinței următoarele:

,,Curtea constată că pentru a putea stabili dacă cererea de rambursare a cheltuielilor electorale trebuie semnată doar de mandatarul financiar sau si de reprezentantul legal al partidului trebuie analizate dispozițiile art. 34 alin. 5 Ut. g din Legea nr. 334/2006 prin raportare la dispozițiile art. 58 alin. 1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006. Or, potrivit acestor texte de lege, mandatarul financiar are obligația de a întocmi și depune la B__________ B_________ B_________ cererea de rambursare a cheltuielilor aferente campaniei electorale, potrivit modelului prevăzut în Anexa 23 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, anexă ce cuprinde în subsolul său o notă potrivit căreia: ’’Cererea de rambursare a cheltuielilor electorale se întocmește și se depune la B__________ B_________ B_________, în scris, precum și pe suport electronic, în format editabil.

Cererea de rambursare a cheltuielilor electorale se semnează. se datează si se stampilează de către reprezentantul legal al partidului politic, alianței politice, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale sau de către persoana împuternicită conform statutului ori de către candidatul independent, după caz.

Din cuprinsul Anexei 23 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 rezultă că nu este suficient ca cererea de rambursare să fie semnată de mandatarul financiar al partidului, ci se impune semnarea acesteia și de către reprezentantul legal al partidului sau persoana împuternicită conform statutului.

Curtea apreciază că această cerință este în strânsă legătură cu prevederile art. 34 alin. 2 din Legea nr. 334/2006, care stabilesc că eficiența și oportunitatea cheltuielilor pentru campania electorală se hotărăsc de către organele de conducere ale partidelor politice. ”

Referitor la motivele invocate de reclamant în cererea de chemare în judecată, cu privirile la faptul că aspectele de fapt si de drept, care au fost invocate în cuprinsul Deciziei de nerambursare a cheltuielilor electorale nr. 181/21.01.2020 sunt identice cu cele invocate în Decizia nr. 106/03.11.2016, arată că instanța de fond a reținut în cuprinsul Sentinței civile nr. 2295/2017, faptul că decizia de nerambursare este un act administrativ, care este supus cerinței esențiale a motivării precum și că nu se menționează care sunt motivele de fapt și de drept pentru care autoritatea pârâtă a împărtășit concluziile raportului de control și nici dacă le-a împărtășit în tot sau parțial.

Astfel, din considerentele Sentinței civile nr. 2295/2017, rezultă faptul că instanța de judecată apreciază că decizia de nerambursare și raportul de control au fost insuficient motivate în fapt și în drept, reținându-se că în cuprinsul acestora s-a făcut trimitere la unele texte de lege și la norme metodologice, fără a se explica legătura acestora cu soluția de nerambursare.

Prin urmare, instanța de judecată a dispus reanalizarea, de către B__________ B_________ B_________, a cererii de rambursare a cheltuielilor electorale nr. _____/06.07.2016, fără să impună, instituției noastre, obligația de a rambursa cheltuielile electorale efectuate de Partidul A______ A________ A_____ A________ A_______ (UNPR), în campania electorală din cadrul alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2016.

Văzând cele de mai sus, arătă că a pus în executare Sentința civilă nr. 2295/2017. pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a VIII-a de contencios administrativ și fiscal în dosarul nr. ___________, procedând la reanalizarea cererii de rambursare și întocmirea unui nou raport de control și. în baza concluziilor acestuia, a unei noi decizii de nerambursare, temeinic motivată în fapt și în drept.

În urma reanalizării cererii de rambursare a cheltuielilor electorale, s-a reținut, în mod corect, faptul că cererea de rambursare nu a fost depusă cu respectarea prevederilor legale, nu respectă condițiile de fond și de formă prevăzute de lege, fiind încălcate, astfel, dispozițiile art. 34 alin. (5) lit. g) din Legea nr. 334/2006, precum și prevederile art. 58 alin. (1) – (2) și art. 59 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016, cererea de rambursare nu a fost întocmită și depusă de mandatarul financiar coordonator, în termenul prevăzut de lege și nu este semnată de reprezentantul legal al formațiunii politice.

În aceste condiții, concluzionează faptul că Raportul de control nr. 547/16.01.2020, precum și Decizia de nerambursare a cheltuielilor electorale nr. 181/21.01.2020, emise de instituția noastră în aplicarea dispozițiilor Sentinței civile nr. 2295/2017, pronunțată de Curtea de Apel București, Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal în dosarul nr. ___________, rămasă definitivă prin Hotărârea nr. 5558/2019 pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție a României, sunt temeinice și legale, fiind întocmite cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Având în vedere cele menționate mai sus, reclamantul nu este îndreptățit să obțină rambursarea cheltuielilor electorale realizate în cadrul alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2016, deoarece mandatarul financiar coordonator, desemnat de acesta, nu a depus la instituția noastră, în condițiile prevăzute de art. 34 alin. 151 lit. el din Legea nr. 334/2006 si art. 58 alin. OI din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, o cerere de rambursare a cheltuielilor electorale.

Totodată, reclamantul prin cererea de chemare în judecată (pag. 5. pct.19) recunoaște că prin considerentele Sentinței civile nr. 2295/2017, respectiv prin dispozitivul acesteia, pârâta nu este obligată să admită solicitarea UNPR de rambursare a cheltuielilor electorale efectuate în campania electorală din cadrul alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2016.

În drept:

– dispozițiile art. 197, art. 205, art. 245-248 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă,

– Legea nr. 554/2004,

– Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

– H.G.nr. 10/2016,

– O.G.nr. 2/2001.

Prin încheierea de ședință din 04.12.2020, Curtea a luat act de faptul că reprezentantul pârâtei nu mai susține excepția netimbrării cererii, având în vedere că reclamanta s-s conformat dispoziției instanței de a timbra cererea cu 50 lei taxă judiciară de timbru.

Curtea a încuviințat părților proba cu înscrisuri.

Din probele administrate, Curtea reține că la data de 06.07.2016, reclamanta a depus la pârâtă Cererea de rambursare, însoțită de documentele justificative, prin mandatarul P___ E_____ S____, acesta fiind împuternicit în mod expres de P___________ partidului de la acea dată, V______ S_____, conform hotărârii nr. 61/21.06.2016, mandat reconfirmat prin Adresa UNPR înregistrată la AEP sub nr. _____/02.09.2016.

Prin Procesul-verbal încheiat la data de 08.07.2016 la sediul pârâtei, cu participarea mandatarului financiar al reclamantei s-a consemnat predarea-primirea unui număr total de 7.098 de pagini de documente (plus 87 de materiale pe suport electronic si alte 25 de materiale) printre care se regăsea, inclusiv cererea de rambursare a cheltuielilor electorale.

La data de 03.11.2016, pârâta a emis Raportul de control nr. _____ și Decizia de nerambursare a cheltuielilor electorale nr. 106/03.11.2016, prin care a fost respinsă cererea reclamantei de rambursare a cheltuielilor electorale în sumă de 1.047.190,38 lei, deoarece cererea de rambursare nu a fost depusă cu respectarea art. 58 alin. 1 și 2 și art. 59 alin. 1 din HG nr. 10/2016.

În cuprinsul raportului de control nr. _____/03.11.2016 se arată că cererea reclamantei se respinge deoarece:

– mandatarul financiar coordonator nu a depus și înregistrat la AEP următoarele documente: cererea de rambursare a cheltuielilor electorale, lista candidaților către care urmează să se facă restituirea contribuțiilor încasate pentru campania electorală și documentele justificative.

– cererea de rambursare a fost depusă la data de 06.07.2016 de domnul S____ P___ E_____ și nu întrunește condițiile de fond prevăzute în anexa 3 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, în sensul că documentul nu conține datele de identificare ale formațiunii politice prevăzute în respectiva anexă.

– documentele justificative au fost depuse în data de 06.07.2016, după ora 17, cu depășirea termenului de depunere conform comunicatului de pe site-ul AEP.

Prin cererea ce a format obiectul dosarului nr. ___________, reclamanta a solicitat anularea Raportului de control nr. _____ și Deciziei. de nerambursare a cheltuielilor electorale nr. 106/03.11.2016.

Prin sentința civilă nr. 2295/13 iunie 2017, Curtea a admis acțiunea, a anulat decizia de nerambursare nr. 106/03.11.2016 și raportul de control nr. 2911/03.11.2016, emise de pârâtă, a obligat pârâta să reanalizeze cererea de rambursare formulată de reclamant pentru cheltuielile electorale efectuate cu ocazia alegerilor locale din 05.06.2016 și a obligat pârâta la _____,04 lei cheltuieli de judecată către reclamant.

În motivarea acestei sentințe se arată că:

,,Din interpretarea logică a textelor citate reiese în primul rând că o cerere de rambursare nu poate fi respinsă de plano decât în situația în care a fost depusă peste termenul de 30 de zile prevăzut de art. 58 alin. 1 din Normele metodologice. Prin urmare, cererea depusă de reclamant trebuia examinată, întrucât din economia textelor citate nu reiese că depunerea ei de către o altă persoană decât mandatarul financiar coordonator, sau lipsa unor mențiuni din formularul cererii se sancționează cu neluarea ei în seamă. Cu privire la acest aspect, Curtea apreciază că, în lipsa unei atari sancțiuni exprese, toate lipsurile de genul celor menționate anterior pot fi complinite în cursul procedurii de verificare. Or, autorii raportului de control s-au mulțumit să constate pretinse neregularități ale cererii de rambursare, fără a întreprinde niciun demers pentru remedierea acestora.

O altă concluzie care se desprinde din interpretarea gramaticală a aceluiași text este aceea că termenul pentru depunerea cererii și a documentelor justificative este stabilit pe zile, iar nu pe ore. Prin urmare, justificarea folosită în raportul de control pentru a omite analiza documentelor justificative depuse de reclamant nu au suport legal, întrucât aceste documente au fost depuse în termen legal, fiind nerelevantă ora, ci numai data la care au fost depuse.

Nu în ultimul rând, Curtea are în vedere faptul că, potrivit art. 60 alin. 3 din Normele metodologice, decizia de nerambursare este actul administrativ prin care se respinge cererea de rambursare. Fiind un act administrativ, este suspus cerinței esențiale a motivării. În cauză însă, Curtea constată că decizia contestată nu este motivată în fapt.

Din examinarea deciziei, Curtea constată că aceasta face trimitere la unele texte de lege și la normele metodologice, fără a se explica legătura acestora cu soluția de nerambursare.

De asemenea, se face referire la raportul de control, însă, pe lângă faptul că această referire nu suplinește condiția motivării, nu se menționează care sunt motivele de fapt și de drept pentru care autoritatea pârâtă a împărtășit concluziile acestui raport și nici dacă le-a împărtășit în tot sau parțial. Aceasta în condițiile în care, așa cum s-a arătat anterior, raportul în cauză este redactat confuz și reține pe de o parte că mandatarul financiar nu a depus cererea de rambursare, iar pe de altă parte că cererea de rambursare este depusă, însă nu îndeplinește anumite condiții de fond. Cu privire la acest ultim aspect, Curtea observă că așa-zisele condiții de fond încălcate sunt în realitate condiții de formă, iar autoritatea decidentă, deși se pare că a împărtășit concluziile raportului, nu explică de ce a considerat că nerespectarea acestor condiții se sancționează cu nerambursarea cheltuielilor, în condițiile în care analiza textelor normative efectuată anterior conduce la o concluzie contrară.

În concluzie, rezumând argumentele expuse mai sus, Curtea constată că autoritatea pârâtă a emis o decizie de nerambursare nemotivată, în care face trimitere la un raport de control care la rândul său aplică sancțiuni legale inexistente sau cel puțin disproporționate, pentru pretinse vicii de formă ce pot fi remediate în procedura de examinare a cererii de rambursare și în cuprinsul căruia se apreciază că termenul de depunere a documentelor justificative a fost depășit, deși în realitate acesta a fost respectat.”

Această sentință a rămas definitivă la data de 13.11.2019 prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 5558/13.11.2019, care a respins recursul formulat de pârâtă.

Prin adresa înregistrată sub nr. 1637/06.02.2020, reclamanta a solicitat punerea în executare, de urgență a hotărârii menționate.

Prin Decizia de nerambursare a cheltuielilor electorale 181/21.01.2020 și Raportul de control nr.547/16.01.2020, pârâta a respins cererea reclamantei de rambursare.

În motivarea soluției de respingere sunt invocate aceleași argumente:

a) documentul nu conține denumirea formațiunii politice, adresa, codul unic de înregistrare, contul bancar in format IBAN, banca unde a fost deschis contul bancar, date de contact (nerespectând așadar Anexa 23 la normele metodologice);

b) nu a fost semnată de reprezentantul legal al partidului sau de către împuternicitul formațiunii politice, conform Statutului;

c) nu a fost depusă cererea de acordare a rambursării de către Mandatarul financiar, în termenul legal.

Curtea apreciază că pârâta nu a respectat dispozițiile sentinței civile nr. 2295/13 iunie 2017, pronunțată de Curtea de Apel București, rămasă definitivă, motiv pentru care actele atacate sunt lovite de nulitate.

Astfel, potrivit art. 430 alin (2) din Codul de procedura civilă, „Autoritatea de lucru judecat privește dispozitivul, precum si considerentele pe care acesta se sprijină, inclusiv cele prin care s-a rezolvat o chestiune litigioasă.”

Așadar, pârâta trebuia să se conformeze dispozițiilor sentinței civile nr. 2295/13 iunie 2017, luând în considerare inclusiv considerentele care au stat la baza soluției date.

În acest sens, cu privire la sancțiunea pentru nerespectarea condițiilor de formă ale cererii de restituire a cheltuielilor electorale, anume depunerea solicitării printr-o altă persoană decât Mandatarul financiar, respectiv semnarea cererii de către o alta persoană decât reprezentantul legal al partidului instanța retine că „în lipsa unei sancțiuni exprese, toate lipsurile de genul celor menționate anterior pot fi complinite in cursul procedurii de verificare. Or, autorii raportului de control s-au mulțumit sa constate pretinse neregularități ale cererii de rambursare, fără a întreprinde niciun fel de demers pentru remedierea acestora.”

Cu toate că instanța de judecată a stabilit, cu autoritate de lucru judecat, că nerespectarea condițiilor menționate de către Autoritatea Electorala P_________ nu este aceea a respingerii cererii de rambursare, ci pârâta are obligația de a face verificări suplimentare în vederea complinirii lipsurilor, dacă este cazul, pârâta a încălcat această obligație, deoarece

– a respins cererea de rambursare;

– nu a făcut verificări suplimentare în vederea complinirii eventualelor lipsuri;

– în cuprinsul deciziei de nerambursare atacată, la Art. 1, pârâta consideră, contrar dispozițiilor instanței din sentința civilă nr. 2295/13 iunie 2017, că art. 60 alin. (3) din normele metodologice ar prevedea sancțiunea emiterii unei decizii de nerambursare.

În al doilea rând, pârâta consideră, contrar celor reținute în sentința civilă nr. 2295/13 iunie 2017 că nu s-ar fi respectat termenul de depunere al cererii.

Cu privire la acest aspect, prin sentința civilă nr. 2295/13 iunie 2017, Curtea a stabilit, cu autoritate de lucru judecat, că cererea de rambursare este depusă în termen deoarece „termenul pentru depunerea cererii și a documentelor justificative este stabilit pe zile, iar nu pe ore. Prin urmare, justificarea folosită în raportul de control pentru a omite analiza documentelor justificative depuse de reclamant nu au suport legal, întrucât aceste documente au fost depuse în termen legal, fiind nerelevantă ora, ci numai data la care au fost depuse.”

Cu privire la depunerea cererii de rambursare de către dl. S____ Edward P___, Curtea apreciază că, în baza sentinței civile nr. 2295/13 iunie 2017, nu se putea emite o decizie de nerambursare, ci pârâta avea obligația de a face verificări suplimentare în vederea complinirii acestei lipse (eventual prin însușirea cererii de rambursare de către Mandatarul financiar al reclamantei).

În plus, Curtea apreciază că dispozițiile art. 58 alin. (1) din Normele metodologice nu au caracter imperativ cu privire la persoana care trebuie să semneze, ștampileze și să depună fizic cererea de rambursare. Condițiile menționate în art. 58 alin. (1) din Normele metodologice nu stabilesc o condiție de admisibilitate a cererii de rambursare, ci o obligație a Mandatarului financiar. De asemenea, Curtea observă că cererea de rambursare depusă de dl. S____ Edward P___ a fost acceptata de către pârâtă fără obiecțiuni la data de 06.07.2016, iar cererea de rambursare a fost asumată de către Mandatarul financiar la data de 08.07.2016. Chiar în condițiile unei eventuale neconformități a cererii de rambursare din data de 06.07.2016, aceasta a fost acoperită prin asumarea de către Mandatarul financiar al reclamantei.

Din aceste motive, în baza textelor de lege menționate, Curtea va admite cererea și va anula Adresa nr.1972/26.02.2020, Decizia de nerambursare a cheltuielilor electorale 181/21.01.2020 și Raportul de control nr.547/16.01.2020.

Considerând că cererea reclamantei de rambursare îndeplinește toate condițiile prevăzute de lege, Curtea va obliga pe pârâtă să ramburseze reclamantei suma de 1.047.190,38 lei, reprezentând cheltuieli electorale efectuate de reclamantă cu ocazia alegerilor locale din 05.06.2016.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite cererea formulată de reclamanta A______ A________ A_____ A________ A_______ cu sediul în București, sector 1, _________________________.7, în contradictoriu cu pârâta B__________ B_________ B_________ cu sediul în București, sector 3, ______________________.

Anulează Adresa nr.1972/26.02.2020, Decizia de nerambursare a cheltuielilor electorale 181/21.01.2020 și Raportul de control nr.547/16.01.2020.

Obligă pe pârâtă să ramburseze reclamantei suma de 1.047.190,38 lei, reprezentând cheltuieli electorale efectuate de reclamantă cu ocazia alegerilor locale din 05.06.2016.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

În cazul declarării, recursul se va depune la Curtea de Apel București.

Pronunțată azi, 23.04.2021 prin punerea soluției la dispoziția părților prin grefa instanței.


Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.
Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro.


NOTĂ:
Facem precizarea că la data redactării prezentului material, sentinţa de mai sus nu este definitivă, stadiul procesual al dosarului putând fi verificat pe portalul instanţelor de judecată[1].


[1] Pe rolul Curţii de Apel Bucureşti cauza a fost înregistrată sub nr. dosar 1216/2/2020.


Avocat Andrei Pap
PAP | law office

Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti