Secţiuni » Jurisprudenţă » Curţi de apel
Jurisprudenţă Curţi de apel

Curtea de Apel Oradea. Anulare proces-verbal întocmit de Biroul Federal al Federației Române de Polo, pentru aprobarea decernării titlului de campioană și decernarea medaliilor în Superligă
07.09.2021 | Andrei PAP

Secţiuni: C. administrativ, Content, Jurisprudență Curți de Apel, Selected
JURIDICE - In Law We Trust
Andrei Pap

Andrei Pap

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL ORADEA

Secția de C_________ Administrativ și Fiscal

Dosar nr. ______/CA/2020 – P.I.

Nr. operator de date cu caracter personal: 3159

 

SENTINȚA nr. 61/CA/2021 – P.I.

Ședința publică din data de 26.05.2021

Instanța constituita din:

PREȘEDINTE: R___ D_______

GREFIER: B______ D____

Pe rol se află soluționarea acțiunii în contencios administrativ formulate de reclamantul B_____ B______ B________ B_____, prin reprezentant legal, director Sere Ș_____, cu sediul procesual ales la cabinetul individual de avocat […], în contradictoriu cu pârâta Federația Română de Polo – Biroul Federal al Federației Române de Polo, cu sediul în București, sector 2, _____________________. 16, având ca obiect anulare act administrativ.

La apelul nominal efectuat în ședință publică a răspuns pârâta, prin reprezentant legal, președinte C____ G_____, identificat cu C.I., ________, nr. ______, lipsind reclamantul.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință în sensul celor de mai sus, învederându-se instanței și următoarele: acțiunea este timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 50 de lei, achitată prin ordinul de plată aflat la fila 34 din dosar (dos. C__); în data de 25.05.2021, prin serviciul Registratură, reclamantul a depus la dosarul cauzei prin care a solicitat judecarea cauzei în lipsă, în temeiul art. 223 C.pr.civ.

Instanța verificând identitatea domnului C____ G_____, care prezintă C.I., ________, nr. ______, constată că, în raport de actele existente la dosarul cauzei, acesta are calitatea de președinte a Federației Române de Polo.

În continuare, instanța verificându-și din oficiu competența, în conformitate cu prevederile art. 131 C.pr.civ., pune în discuția părților acest aspect.

Reprezentantul legal al pârâtei, având cuvântul, lasă la aprecierea instanței competența de soluționare a prezentei cauze.

În temeiul art. 96 C.pr.civ. și art. 10 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, instanța apreciază că este competentă material, teritorial și funcțional să soluționeze această cauză.

Instanța pune în discuția părților estimarea duratei procesului.

Reprezentantul legal al pârâtei, având cuvântul, lasă la aprecierea instanței estimarea duratei procesului.

Instanța, estimând durata procesului, apreciază că este necesar un interval de timp de 10 luni, calculat de la momentul introducerii acțiunii din 22.10.2020, până la soluționarea cauzei.

La interpelarea instanței, reprezentantul legal al pârâtei învederează că are asupra sa înscrisuri pe care dorește să le depună la dosarul cauzei, acesta apreciind că cererea reclamantului este corect formulată, cu mențiunea că acesta din urmă nu ia în considerare anumite aspecte, pe care probabil nu le-a cunoscut, anume faptul că s-a deliberat în mod serios, raportat la documente emise anterior, referitoare la clasamentele finale și rezultatele în baza cărora a fost emisă decizia, care nu se află la dosar. Acesta depune înscrisurile la dosarul cauzei.

În continuare, instanța întreabă reprezentantul legal al pârâtei dacă mai sunt alte documente ce au stat la baza adoptării pct. 3 din procesul-verbal nr. 214 din data de 02.06.2020.

Reprezentantul legal al pârâtei, având cuvântul, învederează instanței că nu mai există alte documente care au stat la baza emiterii deciziei.

Instanța, deliberând asupra cererii de probațiune formulată de către pârâtă, de încuviințare a probei cu înscrisuri, acestea fiind înscrisurile care au stat la baza adoptării procesului-verbal nr. 214 din 02.06.2020, apreciază că proba este utilă soluționării cauzei, astfel că, în temeiul art. 255 și art. 258 C.pr.civ., va încuviința proba cu înscrisurile depuse.

La interpelarea instanței, reprezentantul legal al pârâtei învederează că nu au mai fost emise alte documente producătoare de efecte juridice, procesul-verbal fiind cel în baza căruia a fost declarat câștigătorul.

Instanța apreciază că este lămurită cauza și acordă cuvântul asupra fondului.

Reprezentantul legal al pârâtei, având cuvântul, susține că cererea de chemare în judecată este pertinentă, titlul se acordă după desfășurarea competiției în apă, iar nu printr-o decizie a Biroului Federal. În pofida unor decizii, precum cea de acum, pârâta respectă în totalitate legislația și regulamentele interne. În baza regulamentului, deciziile se iau în mod valid cu majoritate de 3/2. Federația, în momentul în care se emite o decizie luată cu nerespectarea legislației, suferă din punct de vedere financiar. De asemenea, acesta învederează că rezultă în mod clar din procesul-verbal întocmit că atât el, cât și secretarul general au votat împotrivă. În ceea ce privește susținerea reclamantului în sensul că deliberările au fost superficiale, reprezentantul legal al pârâtului arată că aceasta este contrară realității, fiind invitat să participe la deliberări și președintele Comisiei de competiții, legitimări și transferuri, domnul V_____ P_____, aspect de altfel consemnat în procesul-verbal, dar ignorat de către reclamant.

În continuare, la interpelarea instanței, reprezentantul legal al pârâtei învederează că este de acord cu acțiunea reclamantului.

Instanța reține cauza spre soluționare, pronunțarea urmând a avea loc astăzi, ora 13:00.

CURTEA DE APEL

Deliberând asupra cererii de chemare în judecată formulată, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată, înregistrată la data de 22 octombrie 2020, pe rolul Curții de Apel București, sub nr. ___________, reclamantul B_____ B______ B________ B_____ a solicitat instanței anularea în parte a hotărârii Biroului Federal al Federației Romane de Polo, emisă la data de 02.06.2020, consemnată în procesul-verbal nr. 214/02.06.2020 de către Biroul Federal al Federației Romane de Polo, în ce privește punctul 3 de pe ordinea de zi și anume: „aprobarea unor decizii cu privire la acordarea sau nu a titlurilor de campioni/medaliilor și clasamentele finale în Superligă, ediția 2019-2020, – „aprobarea decernării titlului de campioană și decernarea medaliilor în Superligă”, cu cheltuieli de judecată.

Cu privire la competența materială, reclamantul a considerat că aceasta aparține curții de apel, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, în raport cu criteriul rangului emitentului.

Raportat la procedura prealabilă, reclamantul a învederat că acesta, reprezentat prin director Ș_____ Sere, a înaintat Federației Romane de Polo – Biroului Federal, la data de 09.06.2020, o plângere prealabilă prin care a solicitat revocarea în parte a hotărârii mai sus menționate, invocând nelegalitatea și netemeinicia acestei hotărâri, plângere prealabilă la care A________ A_____ de Polo nu a trimis niciun răspuns.

În cuprinsul acestei plângeri prealabile, C.S.M. Oradea a invocat lipsa competenței Biroului Federal al Federației Romane de Polo în a desemna campioana și a atribui titlul de campioană a României pentru sezonul competițional 2019-2020 în Superligă, precum și acordarea medaliilor și stabilirea clasamentelor finale.

De asemenea, a fost menționată în plângere situația atipica generată de pandemia de COVID 19, care a luat prin surprindere lumea sportului, cluburile reacționând diferit, în funcție de împrejurări, însa în cele mai multe cazuri apelandu-se la fairplay, respectiv înghețarea campionatelor fără desemnarea echipei câștigătoare și fără acordarea titlurilor corespunzătoare, fiind știut de toată lumea faptul că un campionat se câștigă odată cu câștigarea ultimului meci, pe terenul de sport, respectiv, în speța de față, în bazinul de înot.

În fapt, reclamantul a arătat că în contextul izbucnirii pandemiei de COVID 19 și implicit a declarării stării de urgență în România, cu consecința impunerii unor restricții drastice, acestea au făcut imposibilă continuarea activității sportive, inițial dispunandu-se suspendarea acesteia, iar ulterior înghețarea competițiilor sportive.

Astfel, în cadrul ședinței din data de 02.06.2020, Biroul Federal al Federației Romane de Polo, a hotărât adoptarea punctului 3 de pe ordinea de zi „aprobarea decernării titlului de campioană și decernarea medaliilor în Superligă” Clubului Sportiv al Armatei Steaua București, în condițiile în care, din cele 5 faze ale competiției, nu era finalizată nici măcar cea de-a doua fază.

Reclamantul consideră că nu se poate pune problema existenței unei certitudini cum că C.S.A. Steaua București ar fi fost aproape de câștigarea campionatului sau ar fi avut șanse net superioare, în contextul în care în polo faza 5 – finală, se juca de la zero indiferent de rezultatele obținute până în acel moment.

Având în vedere cele expuse mai sus, soluția corectă, adoptată de alte Federații din România (baschet, handball) sau de către alte state (Italia, Ungaria, etc.) în privința campionatului de polo precum și a altor sporturi, ar fi fost înghețarea campionatului fără acordarea titlului și a tuturor celorlalte distincții.

Toate acestea trebuiau câștigate în etapa finală a competiției, în cadrul ultimului meci.

În ceea ce privește solicitarea de anulare în parte a hotărârii Biroului Federal al Federației Române de Polo, reclamantul a susținut că aceasta este nelegală prin prisma lipsei atribuțiilor și competențelor Biroului Federal în desemnarea campioanei și acordarea distincțiilor aferente.

La data de 02.06.2020, în cadrul ședinței Biroului Federal al Federației Romane de Polo, cei 5 membri ai acestuia, supun la vot și aprobă cu trei voturi pentru, unul împotrivă și o abținere, punctul 3 al ordinii de zi constând în „acordarea titlurilor de campioni/medalii și clasamentele finale în Superligă”, Clubului Sportiv al Armatei Steaua București, în condițiile în care, astfel reiese din dispozițiile art. 27 din Statutul Federației Romane de Polo, anexat, Biroul Federal nu deține atribuții și competențe în acest sens.

Reclamantul a mai învederat că hotărârea este nelegală și pentru faptul că pârâtul a încălcat procedura privind omologarea rezultatelor finale ale competiției. Potrivit art. 27 lit. f) din statutul Federației Române de Polo „Biroul Federal aprobă organizarea campionatelor și competițiilor de polo la nivel național și aprobă omologarea rezultatelor finale ale acestora” dupa ce, în prealabil, conform procedurii prevăzute de Regulamentul Federației Române de Polo, anexat, Comisia de Competiții, Legitimări, Transferări și clasificări Sportive, conform art 19 alin. 2 lit. c), „omologhează rezultatele jocurilor din competițiile naționale și întocmește clasamentele intermediare și finale”.

Astfel, pe langă faptul că Biroul Federal nu are nicio atribuție prevăzută de Statutul sau Regulamentul Federației în desemnarea echipei câștigătoarea și acordarea titlului de campioană, acesta a încălcat flagrant inclusiv procedura privind omologarea rezultatelor finale ale competiției, trecând peste etapa omologării rezultatelor jocului și stabilirea clasamentului intermediar și final care trebuiau întocmite de către Comisia de Competiții.

Nelegalitatea hotărârii atacate a reieșit, în opinia reclamantului, și din încălcarea dispoziției art. 24 alin. 16 din Statutul Federației Române de Polo, în ce privește interdicția instituită în privința membrilor asociați cu drept de vot care au un interes direct într-o anumită speță de a lua parte la vot.

La momentul desfășurării ședinței Biroului Federal din data de 02.06.2020, componența acestuia era semnificativ diminuată, respectiv din numărul de 9 membri prevăzut de Statut fiind în exercițiul funcției doar 5 membri, iar hotărârea criticată mai sus fiind luată cu doar 3 voturi pentru, 1 abținere și 1 vot împotrivă.

Dacă Biroul Federal ar fi fost alcătuit conform prevederilor Statutului, respectiv 9 membri, este foarte probabil ca soarta acestui vot să fi fost alta.

Reclamantul a apreciat că este relevant și faptul că dintre cei 5 membri ai Biroului Federal, care au votat în cadrul ședinței din data de 02.06.2020, unul este angajat al C.S.A. Steaua București, având funcția de sef secție – Domnul L____ G___ – având un interes direct în acordarea titlului acestei structuri sportive, votul exprimat de către acesta în ședința din 02.06.2020 fiind în sensul acordării titlului de campioană structurii în cadrul căreia iși desfășoară activitatea.

Referitor la cele arătate mai sus, reclamantul a făcut trimitere la art. 24 alin. 16 din Statutul Federației Romane de Polo, care prevede în mod expres că „membrii asociați cu drept de vot care într-o anumită speță supusă Adunării Generale sunt interesați direct, nu vor putea lua parte la vot”, prevedere care se aplică și în cazul membrilor Biroului Federal.

În continuare, acesta a considerat că dacă ținem cont de dispoziția mai sus invocată, numărul membrilor care ar fi putut vota se reduce la 4, astfel încât nu ar mai fi fost întrunit cvorumul necesar pentru luarea hotărârii.

Mai mult decât atât, în procesul-verbal al ședinței din data de 02.06.2020 se face referire la participarea în cadrul ședinței a unui reprezentat delegat al Ministerului Tineretului și Sportului, domnul D_____ S_____, care ar fi fost prezent asigurând supravegherea și respectarea procedurilor cuprinse în Statutul și Regulamentul Federației, precum și totodată buna desfășurare a ședinței.

Ulterior, la solicitarea Ministerului Tineretului și Sportului se revine asupra celor menționate inițial cum că un reprezentant al Ministerului ar fi fost prezent, precizandu-se că de fapt acesta ar fi fost reținut la Minister, astfel încât prezența sa nu a fost posibilă.

În drept, reclamantul și-a întemeiat cererea de chemare în judecată pe următoarele dispoziții legale: art. 1, art. 8, art. 10 din Legea nr. 554/2004, art. 24 alin. 16, art. 26 alin. 1 și 2, art. 27, art. 27 lit. f, art. 61 din Statutul Federației Române de Polo, art. 19 alin. 2 lit. c din Regulamentul Federației Romane de Polo.

În probatoriu, reclamantul a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri, precum și orice alte probe a căror necesitate ar reieși din dezbateri.

Pârâta Federația Română de Polo – Biroul Federal al Federației Române de Polo nu a formulat întâmpinare.

Prin Sentința nr. 313 din data de 15 martie 2021 (fila 44, dosar C__), Curtea de Apel București a admis excepția necompetenței teritoriale a acesteia și a declinat competența de soluționare a cererii în favoarea Curții de Apel Oradea, Secția de contencios administrativ și fiscal.

S-au încuviințat pentru părți proba cu înscrisuri.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța constată următoarele:

Prin pct. 3 al procesul verbal nr. 214/02.06.2020, încheiat de Biroul Federal al Federației Naționale de Polo, s-a aprobat decernarea titlului de campioană și decernarea medaliilor în Superliga Națională de Polo 2019 – 2020.

Conform documentelor de la dosar, întocmite cu ocazia desfășurării campionatului de polo – Superliga Națională 2019 – 2020, campionatul a fost întrerupt din cauza apariției pandemiei cu virusul SARS COV 2, iar la momentul întreruperii, au fost jucate integral meciurile de polo programate în faza I a campionatului și parțial meciurile programate în faza a II, din totalul de 5 faze programate a fi desfășurate, aspecte necontestat de părți.

Reclamanta susține nelegalitatea pct. 3 din procesul verbal nr. 214/02.06.2020, încheiat de Biroul Federal al Federației Naționale de Polo, sub trei aspecte: lipsa competenței Biroului Federal în desemnarea campioanei și acordarea distincțiilor; încălcarea de către Biroul Federal a procedurii privind omologarea competiției și încălcarea prevederilor art. 24 al. 16 din Statutul Federației Române de Polo în ce privește interdicția instituită în privința membrilor asociați cu drept de vot care au un interes direct într-o anumită speță de a lua parte la vot.

Analizând primele două motive de nelegalitate invocate, instanța constată următoarele:

Potrivit art. 27 lit. f din Statutul Federației Române de Polo, Biroul Federal are atribuția și competența de a aproba organizarea campionatelor și competițiilor de polo la nivel național și de a aproba omologarea rezultatelor finale ale acestora.

Din analiza acestei dispoziții legale, rezultă că Biroului Federal îi revine competența de a aproba omologarea rezultatelor finale ale competiției.

Conform art. 19 al. 2 lit. c din Regulamentul Federației Române de Polo, Comisia de Competiții, Legitimări, Transferări și Clasificări Sportive are responsabilitatea de a omologa rezultatele jocurilor din competiții naționale și de a întocmi rezultatele intermediare și finale.

Conform actelor întocmite de această comisie, depuse la dosarul cauzei, în cazul Superligii Naționale de polo 2019 – 2020, nu au existat rezultate finale, ci doar intermediare, ca urmare a întreruperii campionatului.

Într-o astfel de situație, în care există doar rezultate intermediare, fiind desfășurată doar cea de a doua fază a campionatului din cinci, nici aceea finalizată, instanța constată că Biroul Federal în mod nelegal a procedat la decernarea titlului de campioană și a medaliilor în Superliga Națională de Polo 2019 – 2020, nefiind îndeplinită cerința impusă de Statutul Federației Române de Polo, de stabilire în prealabil de către Comisia de Competiții, Legitimări, Transferări și Clasificări Sportive a rezultatelor finale ale campionatului.

Prin urmare, instanța constată că adoptarea hotărârii cu nerespectarea condițiilor impuse de art. 27 lit. f din Statutul Federației Române de Polo, este nelegală și se impune a fi anulată.

Cât privește motivul de nelegalitate privind existența interesului unui membru al Biroului Federal care a votat pentru adoptarea hotărârii, instanța reține că susținerile reclamantei pe acest aspect nu au fost dovedite.

Având în vedere că instanța a constatat nelegalitatea hotărârii nu se mai impune analiza temeiniciei acesteia.

Pentru aceste motive, în temeiul art. 18 din Legea nr. 554/2004, instanța va admite acțiunea formulată de reclamantul B_____ B______ B________ B_____ și va anula parțial procesul-verbal nr. 214/02.06.2020, întocmit de Biroul Federal al Federației Române de Polo, respectiv pct. 3 pentru aprobarea decernării titlului de campioană și decernarea medaliilor în Superligă.

În temeiul art. 453 C. proc. civ., va obliga pârâta să achite reclamantului suma de 50 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxa de timbru.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

Admite acțiunea formulată de reclamantul B_____ B______ B________ B_____, cu sediul procesual ales la cabinetul individual de avocat […], în contradictoriu cu pârâta Federația Română de Polo – Biroul Federal al Federației Române de Polo, cu sediul în București, sector 2, _____________________. 16.

Anulează parțial procesul-verbal nr. 214/02.06.2020, întocmit de Biroul Federal al Federației Române de Polo, respectiv pct. 3 pentru aprobarea decernării titlului de campioană și decernarea medaliilor în Superligă.

Obligă pârâta să achite reclamantului suma de 50 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Curtea de Apel Oradea.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 26.05.2021.


Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.
Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro.


NOTĂ:
Facem precizarea că la data redactării prezentului material, sentinţa de mai sus nu este definitivă, stadiul procesual al dosarului putând fi verificat pe portalul instanţelor de judecată[1].


[1] Pe rolul Curţii de Apel Oradea cauza apare ca fiind înregistrată sub nr. dosar 5910/2/2020.


Avocat Andrei Pap
PAP | law office

Cuvinte cheie: , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti