Secţiuni » Arii de practică » Protective » Drept civil
Drept civil
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Tribunalul Constanţa. Ordonanţă preşedinţială pentru suspendarea procedurii de incinerare a trupului neînsuflețit al defunctei
16.08.2021 | Andrei PAP

Secţiuni: Content, Drept civil, Jurisprudență Tribunale, Selected
JURIDICE - In Law We Trust
Andrei Pap

Andrei Pap

Dosar nr.______________

TRIBUNALUL C________

SECȚIA I CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ NR. 899

Ședința publică din 27.05.2021

PREȘEDINTE – C_____ S_____ A_____

JUDECĂTOR – R_____ I______ S_______

GREFIER- S______ P_______

S-a luat în examinare apelul civil declarat de apelantul pârât B_____ B________, domiciliat în ______________________, _________________.30, județul C________, împotriva sentinței civile fără număr/29.04.2021, în dosarul nr.______________, în contradictoriu cu intimata reclamantă A_____ A_______.

având ca obiect ordonanță președințială/suspendare procedură de incinerare.

La apelul nominal făcut în ședința publică se constată lipsa părților.

Procedura este legal îndeplinită, cu respectarea prevederilor art. 157 și urm. din Cod de procedură civilă.

Instanța constată că nu s-a achitat taxa de timbru în cuantum de 20 lei , astfel cum a fost citat apelantul pârât pentru acest termen de judecată, invocă excepția netimbrării apelului și rămâne în pronunțare asupra excepției.

T R I B U N A L U L

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe în data de 28.04.2021 sub nr. ______________, reclamanta A_____ A_______ a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul B_____ B________ emiterea unei ordonanțe președințiale prin care să se dispună suspendarea procedurii de incinerare a trupului neînsuflețit al defunctei C_____ L_______, născută la data de 13.04.1983, decedată la data de 25.04.2021, incinerare ce era programată pentru ziua de 28.04.2021, ora 08.30, la Crematoriul V____-Bârzești , București.

În motivarea în fapt a cererii reclamanta, a arătat, în esență, că numita C_____ L_______, fiica sa, a decedat la data de 25.04.2021 în timp ce efectua serviciul de gardă la spitalul Heka. Pârâtul a contactat servicii de incinerare a trupului defunctei împotriva voinței exprimate fără echivoc de aceasta din urmă.

A mai arătat reclamanta că în timpul vieții, defuncta a încheiat cu Primăria C________ contractul de concesiune nr._____/02.03.2012, prin care i s-a atribuit în folosință locul de înhumare din Cimitirul Municipal C________, contract valabil până la data de 06.03.2037.

De asemenea defuncta a încheiat cu o societate și contractul de vânzare cumpărare având ca obiect prestarea serviciilor și produselor prevăzute la Anexa 1 la contract.

Reclamanta a menționat că din încheierea acestor contracte reiese expres voința defunctei cu privire la propriile funeralii, excluzând posibilitatea incinerării, defuncta fiind de religie creștin ortodoxă.

Nu în ultimul rând s-a învederat că sunt îndeplinite condițiile ordonanței președințiale prevăzute de art.997 Cod.proc.civ.

În drept au fost invocate dispozițiile art. 997 și următoarele Cod procedură civilă.

În probațiune, a fost solicitată încuviințarea și administrarea probei cu înscrisuri, a probei testimoniale cu martori.

Cererea a fost legal timbrată, la dosar fiind depusă dovada de achitare a taxei judiciare de timbru datorate, în cuantum de 20 de lei, stabilită în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 4 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

Legal citat, pârâtul nu a formulat întâmpinare, nu s-a prezentat la termenul de judecată acordat si nu a formulat apărări în cauză.

În prezenta cauză a fost încuviințată și administrată proba cu înscrisuri și proba testimonială cu martori.

Pentru a pronunța această soluție, prima instanță a reținut următoarele:

În fapt, astfel cum reiese din certificatul de deces aflat la fila 14 a dosarului, la data de 25.04.2021 a decedat numita C_____ L_______, fiica reclamantei, respectiv soția pârâtului.

Potrivit susținerilor reclamantei pârâtul dorește să incinereze trupul defunctei, procedura fiind reprogramată pentru data de 29.04.2021 la Crematoriul V____-Bârzești, București.

Potrivit Adresei nr. 4322/29.04.2021 emise de Consiliul General al Municipiului București- Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane, procedura incinerării defunctei a fost suspendată până la soluționarea prezentei ordonanțe președințiale.

În drept, în conformitate cu dispozițiile art. 997 Cod procedură civilă, instanța de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparența de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara, precum și pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări, ordonanța fiind provizorie și executorie și, în ipoteza în care aceasta nu cuprinde nicio mențiune privind durata sa și nu s-au modificat împrejurările de fapt avute în vedere, măsurile dispuse urmând a produce efecte până la soluționarea litigiului asupra fondului.

Din analiza dispozițiilor legale relevante și incidente rezultă în mod expres condițiile necesare care se cer a fi îndeplinite în mod cumulativ pentru a fi admisibilă cererea de emitere a ordonanțe președințiale, respectiv a) aparența dreptului, b) caracterului provizoriu al măsurilor, c) existența unor cazuri grabnice și d) neprejudecarea fondului.

Instanța mai reține că procedura simplificată a ordonanței președințiale este instituită pentru soluționarea rapidă a unor categorii de cauze care, dacă ar urma calea dreptului comun, ar avea urmări grave sau chiar iremediabile pentru reclamant, pentru admiterea unei astfel de cerere fiind necesar a fi întrunite cumulativ patru condiții, respectiv: urgența măsurii, caracterul provizoriu al acesteia, neprejudecarea fondului cauzei, precum și aparența dreptului în favoarea reclamantului, evocate anterior.

În cauză, instanța constată că este îndeplinită condiția caracterului vremelnic întrucât măsurile au fost solicitate până la soluționarea definitivă a cererii pe fondul dreptului ce face obiectul dosarului nr._____/212/2021 aflat pe rolul Judecătoriei C________. și având ca obiect obligație de a face.

De asemenea, este îndeplinită și cerința privind neprejudecarea fondului, întrucât în cauza de față instanța nu procedează la soluționarea litigiului dintre părți în mod definitiv, ci urmează să se adopte o măsură cu caracter temporar până la soluționarea cererii pe fondul dreptului ce face obiectul dosarului mai sus arătat.

Condiția urgentei este îndeplinită de asemenea, soluționarea cererii apare ca fiind necesară pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere ori pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara, raportat pe de o parte la respectarea voinței persoanei decedate, iar pe de altă parte la caracterul ireversibil al procedurii incinerării.

Cu privire la aparența de drept, raportat la probatoriul administrat, instanța reține că este în favoarea reclamantei.

Potrivit disp. art. 78 Noul Cod civil: ”Persoanei decedate i se datorează respect cu privire la memoria sa, precum și cu privire la corpul său.”

Art. 80 Noul Cod civil – Respectarea voinței persoanei decedate – prevede că: ”1) Orice persoană poate determina felul propriilor funeralii și poate dispune cu privire la corpul său după moarte. În cazul celor lipsiți de capacitate de exercițiu sau al celor cu capacitate de exercițiu restrânsă este necesar și consimțământul scris al părinților sau, după caz, al tutorelui.(2) În lipsa unei opțiuni exprese a persoanei decedate, va fi respectată, în ordine, voința soțului, părinților, descendenților, rudelor în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv, legatarilor universali sau cu titlu universal ori dispoziția primarului comunei, orașului, municipiului sau al sectorului municipiului București în a cărui rază teritorială a avut loc decesul. În toate cazurile se va ține seama de apartenența confesională a persoanei decedate.

În continuare, conform art. 16 Legea 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare: ”1) Înmormântarea poate fi religioasă sau laică, precedată sau nu de incinerare.

(2) Locul și modalitatea înmormântării vor fi conforme voinței exprimate în timpul vieții de persoana decedată, fără nicio modificare a ultimei voințe a acesteia.

(3) Dacă pe timpul vieții persoana decedată nu și-a exprimat dorința referitoare la înmormântare, locul și modalitatea înmormântării se hotărăsc de persoana, familia sau de autoritatea care se îngrijește de înmormântare.

Art. 17:

„(1) Cu privire la înmormântare sunt obligate să dispună următoarele persoane:

a) persoana care s-a angajat prin contract că se va îngriji de înmormântare;

b) persoana stabilită prin testamentul defunctului;

c) în lipsa testamentului, soțul/soția persoanei decedate, care a trăit în aceeași locuință cu persoana decedată în ultima parte a vieții;

d) altă rudă apropiată a decedatului, până la gradul al IV-lea inclusiv.”

acordarea dreptului de preempțiune se va ține cont și de specificul cultului respectiv.

Cu privire la practica incinerării creștinilor, prin Hotărârea nr. 4529 din 5 iulie 2012 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a menționat că a fost necesară elaborarea unei circulare în legătură cu practica necreștină a incinerării morților, în care să se prevadă îndatorirea fiecărui cleric de a se conforma hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din anii 1928 și 1933, având obligația de a-i îndruma pe credincioși să respecte cu sfințenie practica ortodoxă a înhumării (înmormântării) celor adormiți și să nu accepte incinerarea (arderea trupului celui decedat).

Prin Hotărârea Sfântului Sinod s-a hotărât următoarele:” Menține în vigoare următoarea hotărâre a Sfântului Sinod din 15 iunie 1928, reconfirmată prin hotărârea Sfântului Sinod din 20 februarie 1933: a. „Preoții să prevină din vreme pe enoriași, atrăgându-le atenția că, în cazul când cineva dintre ei ar voi să se incinereze, Biserica le va refuza orice asistență religioasă, fie la înmormântare, fie la pomenirea pentru morți după înmormântare..). Celor ce totuși au fost incinerați sau se vor incinera din proprie voință, să li se refuze orice serviciu religios, atât la înmormântare, cât și la pomenirile pentru morți.”

Articolul 80 din Noul cod civil sus menționat prevede două ipoteze, respectiv ipoteza în care există voința expresă a defunctului cu privire la propriile funeralii (alineatul 19) și ipoteza în care nu există opțiunea expresă a persoanei decedate cu privire la propriile funeralii, caz în care va fi respectată în ordine, voința soțului, părinților, descendenților etc. În toate aceste cazuri însă (respectarea voinței altor persoane decât cea decedată) textul de la art. 80 prevede obligația de a se respecta apartenența confesională a persoanei decedate  (teza finală art. 80 alin. 2).

Astfel cum reiese din probatoriul administrat, în timpul vieții, când defuncta nu era căsătorită, a încheiat contractul de vânzare cumpărare nr. 5236/01.03.2021 având ca obiect vânzarea serviciilor și produselor funerare cuprinse în Anexa 1 la contract, respectiv loc de veci la criptă în Cimitirul Municipal Constanta – criptă standard 3 nivele; servicii cimitir (îmbrăcat decedat, îmbălsămare decedat, înhumare decedat în criptă) oficiere slujbă religioasă.

Contractul a fost încheiat de defunctă pe numele său, fiind făcută mențiunea că, în lipsa sa, numitei A_____ A_______ îi revin toate drepturile și obligațiile stabilite prin contract.

Potrivit contractului de concesiune nr._____/02.03.2012( f 20) defunctei C_____ L_______ i s-a atribuit în folosință locul de înhumare, în suprafață de 4,50 mp, lot 317, din cimitirul Municipal Constanta, pe o perioadă de 25 de ani, contractul asigurând dreptul de folosință în scopul înhumării titularului și rudelor până la gradul IV, cu acordul acestuia.

Mai reține instanța că, astfel cum a arătat reclamanta, anterior căsătoriei, familia defunctei era compusă din 3 membrii, respectiv defuncta și părinții săi. Prin contractul de vânzare sus arătat defuncta a achiziționat o criptă cu 3 locuri, ceea ce, în coroborare cu împrejurarea că acest contract a fost încheiat de defunctă personal, conduce la prezumția rezonabilă că achiziționarea bunurilor din contract s-a făcut pentru defunctă și familia sa, în cauză nefiind făcută de către pârât dovada contrară.

Potrivit certificatului de botez depus de reclamantă defuncta a fost botezată creștinește, fiind de religie creștin ortodoxă iar din depozițiile martorilor reiese că defuncta era o persoană credincioasă, mergea la biserică și ținea post.

Astfel, raportat la probele administrate în cauză, analizate mai sus, instanța apreciază că reclamanta a făcut dovada voinței exprimată de defunctă în timpul vieții și anume aceea de a fi înmormântată.

Chiar și pentru ipoteza în care s-ar aprecia că există dovada unei voințe exprese a persoanei decedate cu privire la propriile funeralii, instanța reține că potrivit Codului civil trebuie să se respecte voința soțului care însă trebuie să fie în concordanță cu apartenența confesională a persoanei decedate. Or, în cauză apartenența confesională a defunctei-creștin ortodoxă – presupune înmormântarea și nu incinerarea trupului persoanei decedate.

Instanța reține că pârâtul nu s-a prezentat și nu a administrat nicio probă prin care să combată susținerile reclamantei, respectiv prin care să probeze împrejurarea că defuncta și-a manifestat dorința de a fi incinerată ori că în timpul vieții și-a schimbat apartenenta confesională.

Prin sentinta civilă, Judecătoria C________ a admis cererea având ca obiect ordonanță președințială formulată de reclamanta A_____ A_______, cu domiciliul procesual ales la sediul cabinetului de avocat, în contradictoriu cu pârâtul B_____ B________, domiciliat în Valu Lui T_____, __________________. 30, Județul C________.

S-a suspendat procedura de incinerare a trupului neînsuflețit al defunctei C_____ L_______, decedată la data de 25.04.2021, până la soluționarea definitivă a dosarului înregistrat pe rolul Judecătoriei C________ sub nr. _____/212/2021.

Împotriva acestei sentințe a declarat apel pârâtul, solicitând a se dispune admiterea apelului și respingerea ordonanței președințiale.

Instanța a pus în vedere apelantei reclamante sa timbreze cererea de apel cu taxa de timbru de 20 lei, conform art. 23 alin. 1 lit. a din OUG nr. 80/2013.

La termenul din 27.05.2021, instanta a invocat din oficiu excepția netimbrării apelului.

Asupra excepției invocate, Tribunalul retine urmatoarele:

Apelul formulat de apelantul pârât B_____ B________ va fi anulat ca netimbrat pentru considerentele ce succed.

Potrivit prevederilor art. 32 din OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, „Taxele judiciare de timbru se datorează atât pentru judecata în primă instanță, cât și pentru exercitarea căilor de atac, în condițiile prevăzute de lege”.

Conform art. 33 alin. 1 din același act normativ,, – Taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat, cu excepțiile prevăzute de lege”.

Înregistrarea cererii, fără dovada achitării taxelor legale, obligă instanța să încunoștiințeze părțile, odată cu citarea, despre taxele ce trebuie achitate, în temeiul art. 33 alin. 2 din OUG nr. 80/2013.

Potrivit art. 23 alin. 1 lit. a din OUG nr.80/2013, cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu 50% din taxa datorată pentru cererea sau acțiunea neevaluabilă în bani, soluționată de prima instanță, dar nu mai puțin de 20 lei.

Conform art. 197 NCPC – În cazul în care cererea este supusă timbrării, dovada achitării taxelor datorate se atașează cererii. Netimbrarea sau timbrarea insuficientă atrage anularea cererii de chemare în judecată, în condițiile legii.

Art. 470 alin. 3 teza a II-a NCPC prevede ca lipsa dovezii achitării taxei de timbru poate fi complinită până la primul termen de judecată la care partea a fost legal citată în apel.

Deci, neîndeplinirea obligației legale de plată a taxelor judiciare pana la termenul acordat în acest sens atrage sancțiunea anularii cererii de apel, conform art. 197 si Art. 470 alin. 3 teza a II-a NCPC.

Constatând ca apelantul, deși a fost înștiințat cu privire la cuantumul taxei judiciare de timbru datorată, în conformitate cu dispozițiile art. 23 alin. 1 lit. a si art. 33 alin. 2 din OUG nr.80/2013, nu a înțeles să-și respecte obligația de plată și nu a făcut dovada, pana la termenul acordat, a achitării taxelor legale, întrucât obligația legalei timbrări a acțiunii are caracter imperativ, Tribunalul va face aplicarea prevederilor arătate anterior, va admite excepția invocată și va anula prezentul apel ca netimbrat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite excepția netimbrării.

Anulează apelul declarat de apelantul pârât B_____ B________, domiciliat în ______________________, _________________.30, județul C________, împotriva sentinței civile fără număr/29.04.2021, în dosarul nr.______________, în contradictoriu cu intimata reclamantă A_____ A_______, ca netimbrat.

Definitivă.

Pronunțata prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței, azi, 27.05.2021


Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.
Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro.


NOTĂ:
Facem precizarea că la data redactării prezentului material, cauza prezentată mai sus a fost soluţionată definitiv[1].


[1] Din motive lesne de înţeles, înţelegem să nu facem public numărul de dosar sub care a fost înregistrată cauza la instanţă.


Avocat Andrei Pap
PAP | law office

Cuvinte cheie: , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti